Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 14 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
COLOFN DEFOSIWN

COLOFN DEFOSIWN. Gan Bererin. A phob un a ddygo ffrwyth, y mae Efe yn ei glanhau fel y dygo fwy o ffrwyth" (loan xv. 2). Hon yw y ganghen ffrwythlawn. Y imae eanghen arall, sef y-ddiffrwyth. Yr hyn a wneir i honllo yw ei thynnu ymaith. Nid oes wasailaeth 'I'r.ganghen ddiffrwyth. Yr ydym yn bod er nvwyn Iclwyn ffrwyth, ac 0.3 na wneir Iiynny nid oes ein heisieu. Yr ydym ar y ffordld. Y ganghen y sonir am,danni uchod yw yr un ffrwythlawn. Hon yw cynyrch goreu y winwydden. Y mae yn idwyn ffrwyth. Yn hyn yr ettyb ddyben ei bodolaeth. Yn hyn hefyd y mae yn atteb Idyhead y llafurwr. "Yn hyn y gogoneddir fy Nhajd ar ddwyn o honnoch ffrwyth lawer." Nid rywbeth a ddyg iddi ei hun yw ei ffrwyth, ond a ddyg i arall. Yr hyn y mae yn estyn er oyfoeth cym- deithas yw y ffrwyth. Ereill sydid yn cael budd ohonno. Cyfrwng yw y ganghen rhwng y winwydden a chy mdeithas. Nis gall y 'boncyff estyn dim heb y ganghen, ac nid joes gan y ganghen Idldim i roddi ond a dderbynia o'r gwreiddyn. Bendithiwyd Abraham er lei wneud yn fendith, ac felly, pob saint ar ei ol. Os nad oes rywun yn cael elw oddiwrthym nid ydym yn atteb ilflf'desgrifi¡}jcl hwn. Ein perygl yw 1)0(1 yn hunangar ac i ddifa ein ffrwyth lein liunain. Nid yw y llafurwr byth yn foddlon ar y ffrwyth, ao ni ddylem ninnau fod. Ei ddel- fryd yw "fel y dygo fwy o ffrwyth." Y mae yn bleryglus i ni fod yn foddlawn ar ein cynyrch. Y !mae y llafurwr yn glan- hau, nid y rhai diffrwyth ond y canghennau ffrwythlawn. Y taiae hyn yn golygu fod modd gwell oddiwrthynt. Nid da lie y gellir gwell. Torrir ymaith popeth sydd yn lladratta nodd y gang hen. Y mae yn ^ruchwyliaeth chwerw a gwaed !yl i'r pren ond y mae yn un llesol i'r cynnyrch. Onid yw hyn yn wir am Id,annom ninnau. Cyn- iiifer o 'bethau isydd yn lladratta ein nerth. Nid oes lamjser i'r owrdd gweddi am fod ymrwymiadau ereill yn gal w. Gynt gallesid rhoi awr i ddarllen y Beibl, heddyw an- hawdid yw hebgor chwarter awr. 'Edrycher Ar ein cyfraniaJdau at gynnal yr achos a lledaenu y Deyrnas. Gwerir sylltau i ddy- benion hunangar iar nos Sad wrn ac estynir ceiniog ar y Sabboth i'r tlawd, :neu hanner coron mewn ihlwyddyn at y genhadaeth. Y mae ein tlodi ar y Sabboth yn gynnyrch ein afradlonedd ar y Sadwrn. Byddai yn fan- tais fawr i lawer eglwys pe bydclai ei hael- odau yn rhoi eu harian myglus at yr achos a'r hyn gyfoonirat yr iachosat y myglus. Y mae ychydig o ffrwyth yn anfri ar y gwreiddyn. Mwy o ffrwyth yw cri y llaf- urwr. Mwy o fyfyrdod yn ei gyfraith Ef, mwy o amser yn y dirgel mewn cymundeb sanctaidd ag elf, mwy o sylw i hawliau crefydd, mwy o'n hadnoddau tuag at ei chynnal. Mwy o weithredoedd da, mwy o eiriau caredig. Mwy o ffydd a mwy p gariad. "Fel y dygo fwy o ffrwyth." Nis gwn am well arwyddair i ni iam y dyddiau nesaf na "mwy o ffrwyth." Beth pe bu- asem yn ceisio gwella arnom ein hunain yn mhob cylch, ac yn mhob gwedd ar ein gwasanaeth crefyddol y dyddiau nesaf? Bydded i'r geiriau seinio yn ein clustiau nes ein symud. Mwy o ffrwyth. Mwy o ffrwyth. Mwy 0 ffrwyth. "No power indeed have I The fruit of myself to bear, But since I'm part of the living Vine, Its fruitlessness I share. I bask in the isun's bright beams Which with sweetness fills my fruit, Yet I own not the clusters hanging there, For they all come from the root,"

CYFARFOD SEFYDLU PELIDROS YN PISGAH CYMMER PORTH

CYFARFOD SEFYDLU PELIDROS YN PISGAH, CYMMER, PORTH Hir y cofir dydd1 Iau, Mehefin 11, 1914, gan y saint yn Pisgah, fel dydd sefydlu y Parch. W. R. Pelidros Jones, o Godream- an, yn weinidog ar yregIwys. Cawsom wenau deufyd ar y dydd. Gwen haul natur rhwng deuddydd a noson o law trwm, a gwen Haul Mawr ein cyfiawnder ar y gweithrediadau. Daeth lluaws ynghyd o Aberdar, Godreaman, Merthyr, Gilfach Gooh, Tonyrefail, a gwahanol rannau y ddwy Rhondda. Llywyddwyd cwrdd |)rvnlia.\Mi gan y Parch. J. Edwards, Salem, Porth, gweinidog y. fam-eglwys. Dechreuwyd y cwrdd yn eneiniedig a gafaelgar gan y Parch. E. Christmas Jones, Wattstown. Gwnaed cyfeiriadau toddedig gan y Cadeir- ydd yn ei anerchiad, at y diweddar anwyl gyn-weinidog, y Parch. J. Maldwyn Lewis, gwr o alluoedd uwchraddol, ac o dduwiol deb diamheuol. Sylwodd mai anrhydedd i unrhyw jun yw cael dilyn yn ol traed cystal gwr. Darllenwyd amryw lythyrau gan yr Ysgrifennydd, oddiwrth weiniclogion ac eraill yn gofidio'u habsenoldeb, ac yn dymuno'n dda i'r eglwys a'r gweinidog ar ddydd eu priodas. Yn eu plith darllenwyd Ilythyr oddiwrth Undeb Gweinidogion Aber- aman a'r cylch. Cafwyd pellwifr hefyd oddiwrth chwaer Mr. Jones, sef Madam Eleanor Jones, Hudson, a'i theulu. Rhodd- wyd hanes yr alwad yn gryno a diwastraf! gan yr ysgrifennydd, Mr. DJ. Jones, Maes- yrhaul, a hysbysai'r cyfarfod na fu erioed garu mwy Ibrwd, na galwad mwy gwrosog ac unfrydol, pawb yn un a chytun, a neb yn tynnu'n groes. Siaradwyd ar ran yr eglwys ymhellael; gan y brodyr 81. Breeze, diacon liynaf yr eglwys, a Wm. Rees, Trysorydd, y ddau'n cyd-dystio i dangnefedd, cariad brawdol, a diwydrwydd yr eglwys, ao i'w hunoliaeth perffaith ynglyn a'r alwad i Mr. Jones. Atebodd Mr. Jones yii fyr ac i hwynt. Offrymwyd gweddi am fendith gan y Parch. D. C. Jones, Penygraig (cyn-Iywydd yr Undeb). Anerchwyd y cwrdd ymhellach gan y brodyr canlynol:J. Griffiths a Dl. Davies o Godreaman. Parchn. D. Price, Abertawe (cyn-weinidog Mr. Jones yn Ta- bernacl, Merthyr); Dr. Morris, freorci. Parchn. J. Davies (A.), Cymmer; a D. Osgar Owen (A.), Cymmer; a B. V. Dav- ies, Abergwynfi. Cyflwynwyd anrhegion gwerthfawr i Mr. a Mrs. Jones a'r ddwy ferch fach, iar ran eu cyfeillion yn Godre- aman, gan Mrs. Phillips. Emily Phillips, Johnnie Phillips, a DI. Davies. Bronzes i Mrs. Jones, iSilver Inkstand and Case i Mr. Jones, Oriawr aur i Miss Hattie May Jones, a Silver Brush and Comb' in Case i Miss Nellie W. Jones. Diolchodd Mr a Mrs. Jones yn gynnes am danynt, lac yn arbennig i'r gwragedd la fu a Haw mor garedig yn y mater. Terfynwyd trwy. weddi gan y Parch. R. Griffiths, Seion, Porth. Gwelsom yn bresenol y Parchn J. T. Phillips, J. Frimstone, ac R. B. Jones, Ynyshir. D. Phillips, Penrhiwfer; E. W. Davies, Ton; T. T. Jones, Blaenclydach; Hugh Williams Gilfach Goch; D. D. Hopkins, Pontygwaith; T. Davies (Cyfaill John), Trefforest; J. Nicholas, Tonypandy; Dl. Jones, Tonyr- efail; y myfyriwr Gwynne Bowen, Salem, Porth, a lluaws o leygwyr blaenllaw y Rhondda a mannau eraill. Prinder ams-eryi-i unig a gyfrif na fuasai'r oil o'r gweinidog- ion wedi cael dyweyd gair, ond diolcha'r eglwys a'r gweinidog o galon iddynt am J eu presenoldeb yn y cwrdd. Gofod a balla imi wneud Un math ar grynodeb o areith- 1 iau'r brodyr, ond tystiai'r oil i'r ieuad cymharus gymerai le, i rinweddau ami yr < eglwys dda yn Pisgah, a doniau amryfal cwbl gysegredig, y gweinidog newydd, ac amryw fanteision y ma;es poblog. Y dyst- iolaeth unol ar ddiwedd y cwrdd oedd mai dyma un o'r cyfarfodydd sefydlu mwyaf di-wenwyn ac eneiniedig y bum 'yndfdo erioed. ] crioed. Wedi'r cwrdd, ymneilltuodd y dorf di- eithriaid i r festri i dderbyn o'r lluniaeth r hagorol a Iddarparesid gan yr eglwys idd- ynt, ac jaed1 yn ol i'rcapel drachefn i gwrdd yr hwyr. Pregethwyd yn yr hwyr mewn capel gorlawn gan y Parchn. D. Price, Ab- ertawe, a J. Griffiths, Calfaria, Aberdar; methodd Mr. Griffiths a bod yn y cwrdd prynhawn oherwydd rhwystr anorfod, eithr daliodd ar gyfle cyn dechreu ei bregeth, i ddweyd gair am y g-weinidog- newydd, a chyflwynodd iddo rodd o lyfr gwerthfawr ar ran Undeb Gweinidogion Cwm Aberdar. Cafwyd adroddiad campus hefyd gan un 0 blant Mr. Jones yn y ffydd, o Godreaman, Miss Madge Williams. Oedfa ardderchog oedd hon. Aeth pawlh i'w cartrefi a'u llestri'n 11awn o ffrwythau'r Ganaan well. Dechreua Mr. Jones ei weinidogaeth dan amgylchirudau dymunol dros ben. Y mae wedi bedyddio nifer yma'n barod, ac eraill wedi dychwel o'r tir pell, ac arwyddion gwir adfywiad gyda phob, rhan o wasanaeth yr eglwys. Parch. W. R. Pelidros Jones. Oddiar ddydd y Cwrdd Sefydlu derbyn- iwyd nifer o lythyrau oddiwrth frodyr yn y weinidogaeth ac eraill, yn dymuno ben- dith faw"r ar yr ,uniad, ao yn eu plith lythyr ardderchogoddiwrth y Parch. W. S. Jones, Llwynypia, yr hwn a. jddarllenwyd i'r eglwys nos Siul, Mehefin 14. Diolchwn yn fawr i hawbrurn ,m, dymuniladau da. Y nef a arddelo y briodas hapus hon. UN OEDD YNO.

EBENEZER MERTHYR TYDFIL

EBENEZER, MERTHYR TYDFIL. Nos Sul, Mehefin 14, cynhaliwyd cwrdd canu ac adrodd yn absenoldeb y gweinidog y Parch. D. Stephan Williams. Dechreu- wyd yr oedfa gan Mr. Evan Jones, diacon, Yna aed drwy y rhaglon: Unam(i, "A' -Pad Tragywyddol," Miss Eunice Wi li :in Ldi- roddiad, "B'le imae fy Nhad," Miss Olwen Rees. unawd, Duw gad'wo'r bobl," Mr. Griffith; adroddiad, "Merch y meddwyn,' Miss Griffiths; tunawid, Clychau yr hen eg- lwys," Mr. Tom Davies; gidrolddiad, 'Bydd yn onest," Mr. J. Thomas; unawd, 'Peidio bod yn ddiweddar yn dod i'r ysgol Sul," Mr. Thomas Edwards; adroddiad, Bendig- edig Iøsu,' Miss Gwladys Evans; Llywydd- wyd y cyfarfod gan y brawd gweithgar Mr. Tom Williams, arweinydd y gan. n

LIBANUS TREFFOREST a

LIBANUS, TREFFOREST. a Cynhaliodd yr erglwys uchod ei chyfarfbd- ydld blynyddol Mehefin 2lain a'r 22a,iii, pryd y gwasanaethwyd gan y Parchn. W. Thomas, Blaengarw, a D. Hopkins, ,B.A., Trecynon. Cafwyd cyrddau nodedig iawn.