Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 14 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
LLWYDDIANT NODEDIG BRAWD IEUANC 0 FEDYDDIWR

LLWYDDIANT NODEDIG BRAWD IEU- ANC 0 FEDYDDIWR. Mr. Gol.Gwn y bydd yn bleser mawr gan nifer luosog o ddarllenwyr y Seren,' yn ogystat a chwi eich hunan, ddeall am lwyddiant eithriadol y brawd ieuanc D. John Walter, yn yr Arholiad yn Rhydychen, y dydd o'r blaen. Y mae wedi graddio'n B.A., gydag anrhydedd yn y Dosbarth Blaeiiaf, ac nidi yw eto'n un ar hugain oed. Y mae hyn yn anrhydedd mawr iddo ef, ei genedl, a'l enwad; ac y mae'n foddhad mawr i'w rieni sydd wedi ymdrechu a phryderu 1 lawer mewn a'i addysg. Ei dad yw arweinydd, y gan yn Bethania, Castellnedd, ac ni bu eglwys erioed yn fwy ffortunus mewn arweinydd. Y mae'r brawd ieuanc yn aelod yma erjs rhai blynyddau, ac y mae'n un o'r brodyr mwyar diymhongar ar wyneb daear. Anwylir ef gan bawl, a'i hedwyn. Gaffed oes hir a defnyddiol. Yr eiddoch, J). W. H.

SILVANUS EDWARDS CAERFFILI

SILVANUS EDWARDS, CAERFFILI. Dyclcl Mercher, Meh. 3, bu farw Syiva.nu« Edwards ar ol hir gystudd, a chladdwyd ei weddillion ym mynwent Tonyfelin. Daeth nifer fawr i dalu en parch, ac yn eu plitb, gwelwyd Arglwydd Pontypridd, Evan Owen J.P., Caerdydd; B. Griffiths, J.P., New- port; Parchn. T. G. James, Director of Education; Parch. D. Hussey, Ysg. Cym- anfa Mynwy; Wm. Harris, Caerdydd; Taw- elfryn Thomas, Groeswen; R. D: Phillips Cilfynydd; W. R. Lewie, Haverfordwest; D. F. Da vies, Longtown; M. James, Bed- was; Harry Edwards, Bargoed; A. Pearce, Caerphilly; E. Price Evans, B.A., Caer- philly. Cymerwyd rhannau yn y gwasan- aeth gan y canlyiiol: Parehii. Tafwys Jones Tydu; B. W. Roberts, Caerphili; T. Reeves Newport; J. 0. Hughes, Cwm; B. Berian Jones, Caerleon; Proffeswr J. M. Davies, M.A., Caerdydd; Mr. J. Michael Jones, Ponthir. Darllenwyd nifer mawr o lythyrau ym mynegi eu cydymdeimlad a'r teulu yn eu galar. Trefnwyd y gwasanaeth gan y gwein- idog, Parch. Luther Jones. Ganwyd y di- weddar Sylvanus Edwards yn ffermdv Plas- maenllwyd, Henllan, yn y ilwyddyn 1838. Yr oedd yn un o dri o feibion--dau sydd yn adnabyddus drwy holl Gymnl, set y diweddar D. Oliver Edwards, awdwr 'Efail y Got" a/r Ardd Flodau,' a'r Prifathraw Wm. Edwards, B.A., D.D., Caerdydd, ac ,ev. nad oedd Sylvanus Edwards yn wlad- enwog fel ei frodyr yr oedd er hynny yn ganwyll yn llosgi yn nheml Duw. Bedyddiwyd ef pan yn 12 oed gan y Parch. James Walters yn Login; oddiar hynny hyd ei farwolaeth caed ef yn gyson yn y demL Bu yn aelod ffyddlawn agweith gar yn eglwys Login am flynyddau--yn Ar- olygwr yr Ysgol Sul--ac yn athraw medirus. Yn y flwyddyn 1884 sy mud odd i ffermdy Pan tyre os, Poirthir, ac yno drachefn ym- roddodd i wasanaeth dros ei Arglwydd. Bu yn swyddog ac yn idrysorydd yr eglwys am dros ugain mlynedd, a thystiolaeth y brodyr a dldaethant i'w angladd oddiyno oeclcl We were co-members for 20 yeais, and we mark-' ed! there those ;20 years united in the' bonds of Christ." A threiglai y dagra-u dros eu gruddiau wrth ddwyn y dystiolaeth uchod. Tua dwy flynedd yn ol symudodd ein brawd i Gaerphili, ac ymunodd ag eglwys Tonyfelin; ac yn ystod yr amser hynny, bu yii swyddog ffyddlawn a da, a. theimla''I eglwys, eisoes ei oh oiled. Gwag yw ei sedd £ ar y Soil, a distaw yw y Uais a'n harwein- iai i dawelwch Calf aria fryn. A theimlwu ninau fel eglwys yn alarus ar ei ol. Cymer- iad hynod o wreidldiol oedd ein diweddai frawd, a pherthynai nodweddion iddo na foddlomvn i'w oolli o'n gwlaid. Yr oedd yr genedl-garwr o wadn ei droed i goryn ei ben; ac fel gwlad -garwr yn caru ei iaith; nid oedd yn foddlawn cylwed neb a alwai ei hun yn Gymro 0311a fedrai siarad y iaith. Siiaradai ef a phawb yn Gymraeg, ac os na atebasent ief yn ol yn yr iaith hono buasent yn debyg o wrando araith bybyr ar y pwysigrwydd i bobl siarad Cymraeg- mewn aridal Gymreig. Nodweckl arall a berthynai iddo oedd ei ffyddlondeb i foddioai gras. Mynychai holl oedfaon yr eglwys: —Sail, gwyl, a gwaith. Un o'r hen gyff oedd lefe, a gyflym ddiflan- ant o'r wlad. Un o'i emynau hoffusaf ar y ddaear oedd: Yn Dy waith y mae fy mywyd, Yn Dy waith y mae fy hedd." Nid moethau oedd crefydd iddo ef. ond g-rym a bywyd. Cydymdeimiir yn ddwys a'i frawd, y Prifathro W. Edwards, Caerdydd, ac a'i ddvvy chwaer' anwyl, Mrs. John Griffiths ,a Miss Eliz. Edwards. Nodded yr Alglwydd fyddo drostynt. TONYFEIJN.

ER COF AM MRS M E WILLIAMS CEFNPARK PONTYPRIDD

ER COF AM MRS. M. E.. WILLIAMS, CEFNPARK, PONTYPRIDD Yn sydyn ac annisgwyliadwy bu farw y chwaer anwyl ucbod yn Nghlafdy Ponty- pridd dydd Mawrth, Me he fin 16eg. Priod serchog, mam üfa111, ac aelod dichlynaidd yn eglwys y Tabemacl, Pontypddd, ydoedd ein eliwaer. Hanai o deuluoedd parehus o ai-dal Liandilo. Breintiwyd hi ag- un o famau goreu'r ddaear; ond amddifadwyd y merched' pan nad oeddynt oad ieuanc iawn. Anwyl oedd crefyidii yn y cartref hvvnw, ac jiidf oedd mangre uweh ei pharch -i'r weinidogaeth. Arosodd yr anwyldeb at grefydd yn Maggie, a datblygodd ynddi barch mawr i'r weinidogaeth. Bu y tad Mr. D. M. Williams yn dyner a gofalus o'r ddwy ferch wedi colli ohonynt eu mam. Erys ef i alarau colled1 ei eneth anwyl. Blag- urai rhuiwr^ldau ei mam yn Maggie; ac anwylid hi gan bawb a'i hadwiaenai. Cladd- wyd hi yn Nhreorci Meh. 19. Darllenwyd a gweddiwyd yn y ty gan ei gweinidog, y Parch. W. A. Williams, Siaradwyd ar lan y bedd gan y Parch, R. Meredith, Blaen- avon; a Dr. Harris, Treherbert; a gweddi- wyd gan y Parch. IR. D. Phillips, Cilfynydd. Yn ychwanegol at luaws o ffryndiau 10'1' Tabemacl, daeth nifer fawr o gyfeillion bro ei hieuenctyd'. Tystiiai y blodau welid' ar ei harch i barch ac edmygedd ei chyfeillion. Heblaw a enwyd gwelwyd y Parchn. R. G. Hughes, Coedpenmaen; E. Frimstone, a John Edwards, Salem, Porth. Bendith Duw fo ar y teulu, a'i nodded fo dros yr amddif- aid. Dymuna'r teulu ddiolch yn garedig i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a hwy yn eu profedigaeth.

CYNGHORWR WILLIAM RICHARDS CWMAFON

CYNGHORWR WILLIAM RICHARDS, CWMAFON. Gyda hiraeth dwys y cofnodwn farwolaeth y brawd rhagorol uchod. Bu farw yn sydyn ac annisgwyliadwy ar y 4edd o'r mis hwn yn 54 oed. Yr oedd briod yn cerdd- ed yn hamcldenol tua'r onsaf1 pan gwympodd yn drliryhudd wrth ei hochr, ac er i'r medd- yg gyrraedcl yno ymhen ychydig funuda.u yr oedd yn rhy ididiweddar i wleinyddu un- rhyw gynhorthwy; yr oedd yn un o'r dynion mwyaf adnabyddus a mwyaf ei baroh yn yr ardal, ac yn aelod amlwg yn eglwys Penuel, lie y teimlir coned fawr ar ei 01. Hefyd yr oedd yn aeloii o Gyngor Dosparth Castellnedd. Gadawodd weddw a phedwar o fechgyn mewn galar dwys ar ei ol. Mae un o honynt, sef William John Richardls, mewn safle bwysig mewn ariandy yn Llundiain, a'r tri arall yn eario ymlaen t fasnach e.ang eu tad yn y lie hwn. Hanai Mr. Richards o Drelettert, yn Sir Benfro. Symudodd ei deulu i'r gymdogaeth hon L lawer o flynyddoedd yn ol. Yr oedd eidad i a'i fam yn aelodau amlwg yn Aberafon, a brodyr iddo yw Mr. Thomas Richards, Maesteg; Mr. John Richards (Pen parc gynt, a'r diweddar Henry Richards, y Pregethwr Dall; a chwiorydd iddo yw priod hawddgar y Parch. R. Owen, Pwll, a Mrs. Griffiths, Aberafon. Bed'yddiwyd ef pan yn ieuanc yn Penuel, gan y Parch. B. D. Johns, Per- iander, ym mis Tachwedld, 1874, y gweinid- og ar y pryd. Claddwyd ef yn Cemetery y lie hwn, Meh. 8, yngwydcl tyrfa fawr o alarwyr o bell ac agos, a gwasanaethwyd ar yr amgylehiadgan y Parch. R. S. Morris yn cael ei gynorthwyo gan y Parchn. Giles Diwedidiar Gynghorwr W. Richards. Williams, Tabor; John Phillips (A.), Mount- ain Ash; a D. Morgan, Port Talbot. Gwel- wyd hefyd yn bresenol y Parchn. Pugh Bevan, Aberafon; Egryn Davies, Briton Ferry; John Owen Jones (M.C.), Cwmafon, a D. Rees (A.), Cwmafon. Derbyniwyd Uythyrau yn datgan anallu i fod yn bres- enol yn yr angladd ocldiwrth y Parchn. W. Richards, Pontrhydyfen, a Henry Hughes, Briton Ferry. Bu'n gyfaill, ac nid ar air yn unig i lawer tlawd. Hoddwcli i'w lwch hyd fore'r codi. Cydymdeimlir yn fawr ,ir weddw a/r meibio-n yn eu galar. B. H.

MRS T R WILLIAMS PONTYPRIDD

MRS. T. R. WILLIAMS, PONTYPRIDD. Y dydd o'r blaen yng nghladdfa gyhoeddus Treorci daearawyd rhan farwol Mrs. Wil- liams, priod Mr. T. R. Williams, Manager yr Hearts of Oak, Parade, Pontypridd. Gad- awodd briod tyner, 4 o blant, a thad, ac un chwaer yn eu galar. Yr oedd ein chwaer a'i priod1 yn aelodau ffyddlon yn y Taber- nacl, ac y mae cydymdeimlad mawr a'n brawd a'r perthynasau yn y brofedigaeth. -0- C. J.

SILOAM TAFARNAU BACH

SILOAM, TAFARNAU BACH. Cynhaliodd yr eglwys ughad ei chwndd ysgol dydd Sul, Mehefin 21. Llywyddwyd cyfarfod y prynhawn gan Mr. Benjamin Thomas, un. o'r blaenoriaid. Yr oedd rhaglen y prynhawn yn amrywiaethol, yn cynnwys oanu, adroddiadau, a dadleuon. Cafwyd ar- aith addysgiadol iawn gan y brawd George Harwood. Llywydd üyfarfod yr hwyr oedd ein hanwyl weinidog, y Parch. J. Gomer James. Oafwyd cyfarfod hwylus iawn eto, Wedi i'r cor ganu darllenwyd a gweddiwyd g,an un o'r brodyr. Adxoddwvd pennod gan Mr. Thos. Morgan, un drblaenoriaid, ac ysgrifenydd yr eglwys, sef Luc 15. Areith- iwyd yn ystod y cyfarfod gan y brawd Henry Bevan, yn ddeheuig iawn.