Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 6 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
MARLOES A SANDY HILL PENFRO

MARLOES A SANDY HILL, PENFRO. Sjefydlu y Parch. S. G. Thomas. Cymerodd hy,n le Sul a'r Llun, Tachwedd 1 (a'r 2. Gwasanaetliwyd ar yr achlysur diddorol gan y, Parchn. J. A. Davies, Llan- elli; loan Thomas, Dolau, Maesyfed; ac E. IV. Tidmian, Milford Haven. Disgwylid i bregethu yn ychwlanegol at yr uèhod y Parch, p. W. Lewis, Hwlffordd, ondlludd- iwyd ef gan amgylchiadau. Y cyfiarfod pefydlu nos Lun. Hir y eorir YI cyfiarfod Jiyfrydol hwn. Cawd y cape I eang la, phrydferth yn o:rlawn p bobl, a'u calonnaw lY;n gy lines i longyfiarch yr eglwysi o'u dewisiad, a chroesawu'r gweinidog ieu- anc a'i briod hawddgar i'r cyloh. Llywydd- wyd yn wir ddeheuig ga,n J. Bowen, Ysw., Castle, iSit. Ishmael's, diacon a thrysorydd yn un o'r eglwysi. Darllenwyd llytliyrau'n gofidio'u ha,nallu i fod yn bresennot ar yr amgylchiad, ac yn dyimuio'n dd'a i'r gwem- idog a'r eglwysi oddiwrth y Parchn. D. Bowen (Myfyr Hefin), M. P. Evans, South Bank; E. H. Dight, Maesy rhelem; C. H.. Parch. S. G. Thomas. Doughty, .Welshpool; T. Harries, L'angorse; M. Jiames (Ivorwyson), Bedwas; W. Jenkins, Saron, Mont.; James Jones, B.Sc., Llan- drindod "Wells (Llywydd Cymanfa Maesyfed a Maldwyn); R. B. Jones, Ynyshir; W. Jones, Presteign; W. G. Morris, Llanbrad- ,a,ch; J. Pugh, Nantgwyn; W. Williams, Knighton (Ysg. Gym. Maesyiecl a. Maid- wyn); W. R. Lewis, Hwlffordd; Llwchwr Jones, Bedwas; J. Williams, Ysw., Llan- bradach; ac E. J. Jones, Ysw., Yisgrifenydd Eglwys Felindre. Siaradwyd yn hyawdl ar ran yr eglwysi gan Mr. Isaac Rees, a Mr. Wm. Hughes, diiaconiaid, ac atebwyd mewn araeth gref gan y gweinidog. Yn dilyn anerchwyd y cyfarfod gan y rhai canlyno,l: Parchn. J. A. Daivies, Llanelli; T. Davies, Broad Haven, R.' Price (A.), iSt. Ishmael's; a loan Tho- mas, Dolau. Addyisg ac adeiladaeth ydoedd gwrando ar y gwr ffraeth o Broad Haven yn tractliu mewn iaith mor goeth a delStlus wirioneddau mor fyw, a, hynny mewu ar- ddull mor ddidraingwydd. Dywedai Seisnig mor ddiffwdialll a, phe na buasai wedi d'weyd dim ond Seisnig erioed. Daoth y brawid hWll o'r Felin--yjn- yr hon y bu yn irialu am nynyddoedd--i'r Haitian, nid i gysgodi a llechu, ond i arwain y, boM i'r hafan ddy- munol sydd fry. Yn derfyn i'r cyfarfod hwn, traddodwyd pregeth gref, nerthol ryf- eddol, a hynny gyda dylanwad yisgubol gan y Pal?ch. E. V. Tl d- y, Pia,rch. E. V. Tidman, A.T.S., Milford Haven. Br ei bod Ibiellach yn 9 or gloch pan y eododd y gwr grymus hwn i'n a,n- erch, hoeliai ein meddyliau megys ar flii ei welusau, a diferiai ei eiriau'n ddwfn i'n oalannau gan ein disychedu fel y dis- nynp- dyferynau gwlith y nen ar ruddiau blodau r meusydd gan dori eu syched a,c adnewyddu eu nerth. Bendith ydoedld bod yno. Gwei- wyd yn bresennol y Parch. J. W. Evans, Thornton, ac eradll, ond aniser a ballai idd- ynt gyfleu i siariad, ond yn unig ddyweyd Amen gyda'r hyn a, draethwyd gan eraill. Hawdd iawn oedd canfdd fed y gweinidog ieuanc eisoes wedi llwyr feddiannu y bobi gan wthio'i hun yll'l'ddwfn i'-vv, serchi-adau, a chawisom, er cysur, a,rgoelion la eu bod am wynebu'n ddewr y dyfodol dieithr yn llawn gobeithion yng ngrym ffydd, fel rhai yn gweled yr Anweledig. Nid yn and y gwelir y fath gynulleidfa ar foreu Sul ag a, welir yn Marloss. Y mae'n ysbr-ydia,eth i b,eii a? l ysbrydiaeth i ben a chalon pob pregethwr, ac fe ddisgwylir fod pob pregethwr yn medda ar oobi un o'r dda,u. Bu y brawd ieuanc yn llwyddiant digymysg yn Felindlre, nid yn unig yn y pulpud, ond hefyd ymhoD cylch yr ymdroai ynddynt yn wleidyddol, (•yindeithaisol a chrefyddol, ac y mae'reg- lwyfS a,'r cylch yn effro, i'r golled 0'1 goili. Gwnawd ymdrech deg yn lâidiwteddar i hysbysu ,da.rllenwyr y Seren" o'r nod uchel a gy,rraieddo,Jid- S. G. T. yng nglyn a chystaidl-ou,a,eth y Radnor Express, pryd y, cynygiwyd gan aAvdurdodau y papur uchod £3 3B. am y tra-etliawd goreu ar "The Amalgamation of the Denominations." Gwrthododd pobl dda, y 8wyddfa, ganiacau i'r ychydig eiriau ymddangois er i'r Goiyg- ydd eu gyru'n garedig yno. Rhaid nad oedd dim lallan 6 le ynddynt, oblegyd gwyr pa,wb bellach mad cyfiawnder a barn yw sylfeini ei gadair ef. Y ddau wr enwog a galluog y Parchn. D. 0. Griffiths, Aberhonddu; a. J. Jones, B.Sc., • Llaadrindod, oeddent y buddugol- iaethwyr ar Y triaethawd, a chyhoeddwyid hynny yn Saren Cymru. A dyma ddy- wedodid Golygydd y papur: Mr. G. Hay Morgan, M.P., says that he had to decide very closely, between the Rev. S. G. Thom- as, Feliudre, and the two winners." Cy- lioeddwyd ei dnaethawd yn gyflawn yn y "Radnor Express." Oafodd wedi hynny anogaethau cryfion i fyned rhagddo yn y cyfeiriad hwn. Cyfyd lief o ddyfnderoedd ein mynwes aim i "Dduw byddinoedd lB- rael fod yn amddiffynfa iddo ef a'i briod liolF, ao i'r holl saint.

CWRDD CHWARTER RHAN UCHAF SIR GAERFYRDDIN

CWRDD CHWARTER RHAN UCHAF SIR GAERFYRDDIN. Cynhaliwyd yr uchod ym Mhontyberem ar y dyddiau Llun a Mawrth, Tach. y 9 a'r 10. Boreu'r ail ddydd y bu'r Gynhadledd dan lywyddiaeth y gweinidog, y Parch. Tialiesyn Williams. Dechreuwyd trwy weddi gan y Parch. J. Lewis, Caersalem, Llanelli,, ac wedi oadarnhau cofnodion o'r cwrdd blaenorol, ystyriwyd y pethau canlynol:—- 1. Ein bod ar ol gwrando ar y brodyr ieuainc Thomas Rees a Harding Rees (y ddau o Langennech ) yn .pregethu, fel ym- geiswyr am y weinidogaeth, yn eu cymer- adwyo'n wresog i ystyriaeth Pwyllgor Ar- holiadol y Gymanfa. 2. Fod y Parch. Peregrine Davies, Rhan- dirmwyn, i dderbyn ein diolchgarwch cyn- hesaf am ei bregeth ragorol ar y pwnc: Dirwest." 3. Fod y, Parch. D. Williams, Llannon, i draddodi'r bregeth ddirwestol yn y cwrdd nesaif. 4. Fod y, cwrdd nesaf i fod ym Mhen- ygroes. 5. Ein bod yn gofyn i'r Parch. D. S. Davies Saron, Llandybie, i bregethu'r bre- geth genhadol yn y cwrdd nesaf. 6. Ein bod o'r farn y, dylid gwella llawer ar ddeddfwriaeth ddirwestol y wlad: hefyd teimlem yn gryf yn erbyn y camgaredig- rwydd o roi diodydd meddwol i filwyr a ffoedigion Belgiaidd nes eu meddwi. Llun- iwyd penderfyniadau ar yr uchod i'w hanfon i iiewyddiaduron Saisni,), a'r Aelod Seneddol. 7. Ein bod yn cydymdeimlo'n fawr a tlieulu'r diweddiar frawd y Parch. D. James Llandilo, ac yn arbenig y, weddw, yn eu galar dwys ar ol colli un mor anwyl o'u inynnves-priod a thad rhyfeddol ogaredig; a,c yn dymuno ar i'r Duw a'i daliodd ef eu dal hwythau hyd fuddugoliaeth. Y Gronfa. 1. Fod dymuniad taer ar i Mrs. R. E.. Williams, Pembre, i yjngymeryd ahyrwyddo- mater y Gronfa ymhlith y chwiorydd yn nyffryn y Gwendraeth. 2. Fod Mr. Francis, Pembre, i ymgym^ eryd ag ysg rife n y dd i aet h y mudiad yng- nghylch y Gwendraeth; a bod ysgs-ifen- nydd y Cwrdd Chwarter i'w gynorthwyo os bydd angen. Cafwyd cwrdd cylioeddus prynhawn dydd Mawrth daii lywyddiaeth fedrus y Parch.. R. H. Jones, Llangyndeyrn, ac anerchwydi ni gan Mrs. Williams, Pembre, a'r Parch. W. R. Watkin, M.A., Llanelli. Gresyn na fuasai cynrychiolaeth luosocaoh o eglwysi'r cylch yn gwrando'r genadwri'n ysprydiaeth iddynt ar y pwnc. Bwriedir eto dalu ym- weliad a phob cynulleidfa i ddadleu hawl- iau'r eglwysi bychain. Diolchiadau. 1. Ein bod yn diolch yn fawr i'r eglwys yn Nhabernaol, Pontylverein, am dderbyn y cwrdd mewn moid mor deilwng a char- edig, a'r gweinidog hawddgar am ei ym- drech i'n gwneud yin ddedwydd tra, yii y- lie. 2. Ein bod yn cydnalbod yn ddiolchgar yr arwyddion sydd ynglyn ag eglwysi yn dar-. paru preswylfeydd i'w gweinidogion. Y Gwasanaeth Cyhoeddus. Pregethwyd gan y Parchedigion D. Per- egrine Davies, Rhandirmwyn; R. R. Thomas Ferryside; Mr. Harding Reps, a Mr. Thop mas Rees, L'angennech; y Parchn. Myfyr Hefin, Horeb, a B. James, Tumble. Dyma'r tro cynta-f i'r Cwrdd Chwarter dalu ymweliad a Phontyberem. Eglwys ieu- a,nc yw hi. Nid oes ond tua phymtheg mlynedd oddiar y dechreuwyd yma, nQtt ychydig ba,ch dros hynny. Ond yn ystod. yr amser byr yna, gwelir fod eyfiienvidiadati, dirfawr wedi cymeryd lie yno. Amlwg iawn oedd Iloo,did owa(., yr ychydig iu'n flaenllaw yng nghyehwyniad yr achoy. Nid oedd eu rhif yr adeg hono fawr dros rliif yr apostolion; ond erbyn hyn y uiaent ym, mhell dro!3 giant. Llwydded eto weinidog-- aeth ein hanwyl frawd yn fwy nag erioed. M. T. RE.E3 A HUGH JONES, Ysgn. {