Collection Title: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 15 of 16 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
TROEDYRHIW GER MERTHYR

J. Evans, a Thomas Davies. Bu amryw o weini. dogion yma ar ol Mr. Jones—J. R. Davies, T. J. Jones, T .R Lloyd, B. T. Evans, D. J. Howells, a'r gweinidog presennol yw Mr. R. M. Harries, ac y mae yn cyflawni ei swydd yn rhagorol. Bu y brawd annwyl, Mr. D. J. Evans, yn arweinydd y canu am flyn-yddoedd lawer, nes iddo symud oddiyma yn y flwyddyn 1903. Gweithiodd yn galed i godi cerdd- oriaeth i sylw yr ieuainc, ac i ddangos ei gwerth. Ar ei ol ef, bu Mr. Thomas Pugh, ond ymadawodd am Aberdar. Yr arweinydd presennol yw Mr. Edw. Morgan ieuangaf, ac y mae yn gweithio yn ganmol- adwy iawn. Aethpwyd ati i ddewis y blaenoriaid eto, ac etholwyd y tro hwn, Mri. Edward Morgan, David Evans, a John Thomas, a phenodwyd Mr. Edw. Morgan yn drysorydd, ac y mae yn y swydd er ys 25 mlynedd, a phenodwyd Mr. Thomas Jones yn ysgrifennydd yn lie Nt r. William Richards, yr hwn a fu yn ysgrifennydd am 37 o flynyddoedd, a llanwodd hi gydag urddas. Wedi adnewyddu y capel, a chael festri ardderchog, penderfynwyd cael Jiwbili yn yfiwyddyn 1913. Bu y gwr bonheddig annwyl a gwir haelionus, y diweddar Mr. Robert Davies, Bodlondeb, yn hynod o garedig tuag at yr eglwys trwy roddi £240 i dalu y ddyled. Gobeith- tio y ca yr eglwys y dyddiau hyn ei bendithio a phob gras i fod yn ffyddlon, yn gydwybodol yn y gwaith, yn llawn sel a brwdfrydedd sanctaidd i ennill tir ac i ymeangu. Diolch i Dduw am y wedd ddymunol sydd arni heddyw, ewch rhagoch, oblegid y mae eich rhagolygon yn ddymunol iawn, er ei bod yn farwaidd ar grefydd mewn llawer cymydogaeth y dyddiau hyn. Ymwrolwch mewn brwdfrydedd sanctaidd i wedthio dros ei achos Ef, ac yna fe fydd llwyddiant yn sicr. WILLIAM RICHARDS.

Advertising

iI.I1.1.1» # TELEPHONE 40 P.O. TELEGRAPHIC GWALIA. Owalia Hotel, Llandrindod WeHs Manager EDWARD JENKINS. Ty llawn a Hetty llonydd—Ty Gwalia Teg ei olwg beunydd, Ty a'i glod ar dant gwledydd, Tro i fewn dy gartre fydd.—DYFED.

Family Notices

GENI, PRIODI, A MARW. GENEDIGAETHAU. Griffith.—-Medi iSfed, priod Mr. John Griffith (ieu.), Callesdra, ger Dolgellau, ar fab (cyntafanedig). PRIO'DASAU. Lewis—Wardale.—M'edi 16, yng nghapel y M.C. Ad w y 'r claw dd, gan y Parchn. R. E, Morris, M.A., Wrecsam, ac R. J. Jones, Bangor,-y Parch. J Robert Lewis, Crewe, ac Annie Olwen Wardale, gweddw Mr. F. C. Wardale, Llundain. Lloyd-—Hughes.—Medi iofed, trwy drwydded, yng nghapel Clwyd Street, Rhyl, gan y Parch. R. Richards (ym mhresenoldeb y cofrestrydd, Mr. A. Morley Williams!,—Mr. Wm. Thomas Lloyd, ail falb Mr. a Mrs. Lloyd, Cotton Hall, Dinbych, a x Miss Janet Elizabeth Hughes, unig ferch Mr. a Mrs. Cadwaladr Hughts, Glasmor, Nantglyn. Ar 1 ol brecwast yn y Clwydian Restaurant aeth y par ieuanc mewn modur i Birkenhead, ac oddiyno aethant am eu mis mel. MARWOLAETHAU. Cory.—iM'edi 20, yn 85am mlwvdd, Richard Cory, Y.H., Caerdydd. Davies.—Medi 13, yn 60 mlwydd oed, Mr. D. Dav- ies, Rhos, Minffordd. Yr oedd yn swyddog gwerthfawr yn eglwys M.C. Minffordd, a mawr fydd y golled am dano. Evans.—Medi iaf, yn 78 mlwydd oed, (Mrs. Jane Evans, Milton St., Cwmaman, Aberdar. Cafodd angladd barchus, fel y gellid disgwyl gan ei bod yn un a fawr hoffid gan bawb. 'Gweinyddwyd ar yr achlysur gan y Paroh. W. D. Morris, ei gweini- dog, a'r Parch. Thomas Jones, gweinidog y Wes- leyaid ym Mlaenllechau. Dygodd y ddau dystiol- aeth "uchel i'r ymadawedig fel gwraig wir dduwiol. Jones.Medi 13, yn 43 ml. oed, Mr. Robert Jones, aelod ffyddlon o eglwys Rehoboth, Treffynnon. Jones.—Medi i2.fed, yn 74 mlwydd oed, Mrs. Mary Jones, Aelfryn, 158, Wood Road, Pontypridd, gweddw y diweddar Barch. David Morgan Jones. Jcnes.—iMedi 13, Ifan Dafydd, baban y Parch. D. R. Jones, B.A., a Mrs. Jones, 9, Roath Court Place, Caerdydd. J,ones.M,edi neg., wedi hir gystudd, yn 13eg oed, yn nhy ei modrylb (Miss Margaret Jones, 31, Water St., Dinbych), Eunice, annwyl blentyn Mr. a Mrs. William Jones, Beacon's Hall. Jones.—Yn 82ain mlwydd oed, Mr. Griffith Jones, Tyddyn Dicwm, Penmorfa, Porthmadog, gynt o Cefn Brifor, Cwmstradllyn, lie yr oedd yn flaenor a thrysorydd yn eglwys v Methodistiaid. Jones.-Medi 9, yn 32 mlwydd oed, Miss Mary Jane Jones, Pensarn, Aberllefenni. Cymerodd y gladd- edigaeth le dydd Sadwrn ym mynwent Rehoboth. Gwasanaethwyd ar yr achlysur gan y Parchn. R. T. Owen, a J. Christmas Lloyd. Jones.-Boreu Llun, Awst 17, yn nhy ei ferch, Mrs. Wm. E. Jones, Fulton St., Mlanlcato, bu farw Mr. John C. Jones, diweddar o Cambria, Minn. Gan- wyd Mr. Jones yn agos i Llanrhaiadr •rn-Moch- nant, Sir Drefaldwyn, yn y flwyddyn 1837. Enwau ei, rieni oeddynt John a Marparc: Jones. Ym- ludodd y teulu i America yn 1846, gan ymsefydlu yn ,gyntaf yn agos i Waukesha, Wis. ac yn 1850 sefydlasant yn agos i Oshkosh, ac wrth yr enw hwn ynghyd a'r teulu yradnahyddid hwy wedi eu sefydliad ym Minnesota, yn Awst, 1854, ar fferm yn South Bend. Yn 1862, ymlbriododd Mr. Jones a Miss Rachel Lewis, merch Mr. a Mrs. Morris Lewis, Cambria, Minn., gan yms-efydlu ar fferm yn y plwyf hwnnw, ac yno y buont hyd eu dyfodiad i'r dinas hon yn 1900. Bu farw Mrs. Jones rai blynyddau yn ol, ac ymgartrefodd yntau gyda'i ferch gan dreulio y gaeaf yng Nghaliffornia yn achlysurol. Ganwyd i'r teulu hwn 12 o blant; ac y mae yr oil oddieithr un yn fyw mewn galar ar ei ol. Clwasanaethodd Mr. Jones ei wlad yn y rhyfel Indiaidd a dorrodd allan yn 1862, a daliodd amryw swyddau pwysig yn ei blwyf, a chymerai ran flaenllaw ymhoh sytnudtad o bwys yn swydd y Blue Earth. Yr ydoedd o gynieriad cadarn ei air bob amser yn ddeddf. Cludwyd ei weddillion i, daearu ym mynwent Cambria y dydd Mercher canlynol i'w farwolaeth, gan dyrfa fawr o'i gyd- nabod o bob cenedl. iiwasanaethwyd yn yr eglwys hon cyn cychwyn gan y Parchn. J. D. Jones, Elim; D. Edwards, Lake Crystal; a W. E. Evans, Mankato; o'r lie yr oedd Mr. Jones yn aelod ffyddlon er ys Mynyddau. Dadganwyd gan hedwar o aelodau y cor. Lloyd.—Medi 10, yn 78 mlwydd oed, Mrs. Sarah Lloyd, Cerrigydruidion, aelod selog yng nghapel Jerusalem, Cerrigydruidion. Morris.—Medi 12, yn 91 mlwydd oed, y Parch. D. W. Morris (Marmora), 64, King Edward Road, Abertawe. ilorgan.—Medi 18, yn Pant., Dowlais, yn 83 mlwydd oed, William Morgan, Y.H. Cymer yr angladd le ddydd Mercher. ['urner.-Mledi ir, yn 66 mlwydd oed, Mrs. Elizabeth Turner, annwyl briod Mr. John Turner, Ty'nrhyd, Tregeiriog. iVilliams.—Medi neg, yn 72ain. mlwydd oed, Mrs. Elizabeth Williams, o Maesycoed Terrace, Fron, Dinbych, gweddw Mr. Joseph Williams, fu yn gwasanaethu am flynyddoedd yn fferm Alafowlia. Gadawa dair o ferched a thri o feibion, ynghyda p-herthynasau eraill mewn hiraeth ar ei hoi. Cymerodd ei chladdedigaeth le dydd Mawrth ym mynwent yr Eglwys Wen.

Advertising

There has been no advance in the price, but a large advance in the sales of Fairy soap. The best and goes furthest. THOMAS HBDLBY k CO. LTD.. NEWCABTLE-ON-TYlflg. -JVm- J!!f!iif.t:,t*'&¡" OEOEN -J .L CNAW1) {j ASGWRN Rhaid gofalis am y rhai hyn. ESGEULUSDOD o unrbyw nalur i'r § rhai hyn drwy Ddamwain Glefyd 1 all achosi 1 ft )t Blood Poisoning a j Marwolaeth. Er mwyn osgoi y perygi Meddvginiaeth | EfFeithiol rhaid ei ymarfer mewn pryd 1 'Does dim mor llwyddianus a sicr a 1 ¡. CiI BALM Mae hwn yn awr yn cael ei gydnabod 1 gan filoedd fe! y meddyglin mwyaf sicr 1 o a diogel a ddarganfvddwyd erioed at ? IACHAU I Clwyfau, Archollion, Tarddiantau y Cnawd, Eczema, Crachau a Nedd yn IClwyfau, Mhenau Plant, Llosgiadau, Ysgaldanau, Scurvy, Llugrad Plant Benywod a Babanod, Tarwden, Gout, Cymalau Poenus, Rheumatics, Poen Cefn, Piles, Yr oedd PE^r fy mhlentyn | mewn stat erchryslon. Gwell- I haodd GOMER'S BALM hi | yis bur fuan. 1 I Hyaod o efleithiol at i GLWYFAU AR GOES A U. Miloedd yn Tystio i'w Effeithiau Rhyfeddol Arwerth gan bob Chemist a Stores am is. i-Jc. 1 Gofyner am "GOMER'S BALM." Mynwcb I weled enw JACOB HUGHES ar bob blwch; K heb hyn, "TWYLL YDYW." Neu danfoner ei I gwerth. P.O. neu Stamps, at 1 JACOB HUGHES, Manufacturing Chemist, Penarth, CARDIFF. Bwrlhodwcli bob peth arall. <