Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 4 of 16 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
BYWYD A BYW

BYWYD A BYW. Y. CYMIERIAB. Y gwaith. mwyaf dyddorol ac, mewn un y-tyr, y mwyaf parhaol, a wneir gan unrhyw un yayw adeiiadu ei gymeriad ei hun. Cymeriad, yn ystyr letaf y gair, ydyw 'r petii pwysig mewn bywyd wedi'r cwbl, ac nid peth un-dydd, un-nos, ydyw. id peth i'w etifeadu ydyw chwaitn, yn liollol, er fod i •etifeddeg ran bwysig ynddo. Y mae tuedd- iadau ei dad a'i gyn-dadau yn y plentyn, y mae'n wir, ond fel y maent ynudo ei gau.u. ci achub neu ei ddinystrio. Ni wyr neb pa Vin, canys y mae hynny yn dibynnu arno ef -e.t hun yn y dyfodol. Defnyddiau. cymeriad it gafodd gan ei dadau; efe sydd i droi y defn- yddiau hynny yn gymeriad cyfan, lluniaidd neu afiuniaidd, iddo ef ei hun. You cannot dream yourself into character," medd Froude yn rhywle. You ..must hammer and forge yourself into one." ios ydyw dyn i gryfhau a disgyblu ei gymer- ci hun neu os ydyw am droi y cynheddfrm aiary wiol a roddwyd iddo yn gymeriad unedig ,a chyfan, y mae'n rhaid iddo with, ymdrecli. Dyna waith mawr sydd yn myned ymlaen ar hyd ambell i oes, curo'r haiarn a'i Junto, disgyblu a meistroli nwydati, gorc-hfygu gwendidau a gwneuthur y goreu o'r nerth. j: aia sub y mae atnbell ddyn yn yr hyn ydyw pan gofir ei ieuenctyd, a'r umg ..eghirhad boddhaol ydyw ei fod wedi adnabod ei hun ac wedi penderfynu bod yn gapten ar si long. Gwaith graddol iawn, y lllJ.e'u xldiameu, ydyw hyn ac y mae'r dyn yn cael lfld 1 ddihangfa gyfyng cyn dyfod i ddeah y s; ut yn iawn. Nid oes neb ond ef ei humail ei deail. "Wrth gwrs, y niae modd i nem wi-euthur llawer, yn enwedig trwy ddysgu dr-gyblaeth a rhybuddio. Y mae modd ypgoifeistr call a chraff wneud llawer iawn, ac v mae hyn yn bwysicach riian o waith vsgol- i'eistriaid na dysgu i blent yn ddarllen neu .\vncuthur cyfrifon. Cwestiwn arall ydyw a ydyw pob ysgolfeistr yn deall hyn ac yn gym- v vs i'r gwaith. Y mae svniad. yn y wlad yn 1.' mai arholiadau sydd yn dangos gwerth y&gol ac y mae pobl yn anghofio nad oes dim a ddengys wertli ysgol ond y cymeriad au a ailan o honi. II. Y mae rhieni ac ysgol yn help. Y Juue gyveinidog yn help hefyd, os bydd yn deilwng • o'r enw. Ond wedi'r cwbl, y mae'n rhaid i'r dyn e wneuthur ei hun. Yn yr ystyr'yna y mae pob dyn yn 'self-made man' —a gwaith iawn sydd ar ambell i un hefyd. Y .mae'n rhaid iddo ei ddadaissoddi ei hun—bran heb yn wybod iddo ei hun, efallai—er mwyn .deall ei dueddiadau, ei nerth, a'i wendid. •riae'ri rhaid iddo feithrin un peth a phender- jyiu.1 meistroli'r llall. Y mae dynion, fel rbeo l yn anymwybodol o'u- mart-vveriai d au. ond y mae'n anodd genyf feddwl nad yw y rhan fwy-af o hononi yn gwybod am ein gwen- didau mawr, y pethau sydd yn bygwtli gwneuthur llong-ddrylliad o'n bywyd. Gwyr v meddwyn am ei chwant a'r dicg am ei gwyr yr hyblyg am wendid ei ewyllys, ac y mae i bob dyn bechod sydd yn barod amgylcliu; gwyr am bla ei galon ei hun, ac at hwnmv y mae'n rhaid iddo ef ymofyn medd- yginiaeth. Gwaith araf a gwaith dyrus yayw, canys y mae pob un o honom inor g:) mhleth fel mai prin y mae oes yn ddigon i m ddyfod yn gynefin a holl ddirgelion ein natur, ond os ydyw'r gwaith yn myned .ymlaen yn barliaus, y mae'r cymeriad yn cael ci adeiladll ac y mae'r caerau a'r amcldiftyn- feydd. yn cael eu sicrhau. Yn raddol ond yn sicr daw y dyn yn feistr arno ei hun. Y mae llawer o ddynion heb weled erioed fed hyn yn angenrheidiol. Nid ydynt yn gosod eu traed i lawr yn gadarn. nac yn pen- dtIÍvnu eu meistroli eu hunain. Y maent vit • ddynion dymunol, yn ddynion neis iawn, ■ ono ni all neb ymddiried .ynddynt. Nid am .civ bod vn ddynion drwg nac yn bwriadu dim ni(i hynny p gwbl, ond am eu bod yn ddynion gwan. Y maent yn cyfuno a phawb ?ac ni wyddoch an amser pryd y bydd rhyw fan gwan sydd ynddynt yn rhoddi, -ffordd. Nid yw pobl yn eu galw yn ddynion digymer- iad, ond clyna vdynt yng ngwir ystyr y gair. bregethwr ydyw hwn a hwn ? goiynai rhywun i hen wr ilnteth llnwaith, 0, y j i hen wr fi' unwaj i t h 0, pregethwr bach neis iawn," oedd yr ateb. Ddychrynith o neb; ddychrynitii o mo'r jsibryd drwg chwaith." Ac y mae pobl felly i w cael, ymhob cylch. Nid buchedd ddi- argyiioedd yn unig a wna gymeriad. Y mae risai dynion yn byw yn ddictramgwydd am nad 02S digon o ynni ynddynt i fyw fel arall. III. Y mae'n hen ddadl a ydyw cymeriad yn bwysicach na gallu ? Y gwir ydyw nad ydyw gallu o fawr werth os na bydd cymeriad yn syJiaen iddo. Clywir pobl yn siarad am ddyn- ion fel Mr. Lloyd George, dyweder, fel pe na e, ( l y?ve d er, 'I' e l pe iia bsenfc yn ddim ond ciynhoad o alluoedd. Aieithyddiaeth Mr. Idoyd George a'i gyflym- der mcddwl, nieddant, a'i gwnaeth yr hyn ydyw. Gamgymeriad dybryd ydyw hynny. mae'n wir na buasai Mr. Lloyd Georga yii licllol yr hyn ydyw heb ei gyHymdermeddwl n't hyawdledd, ond in ryfeddwn lawer pe clywedid wrthyf fod dynion mor gyfiym ac mor hyav/Cll ag yntau i'w cael mewn lleoedd digon dinod ar hyd a lied y wlad. Y mae yna -e, liglo-o,s viiiliob pentref, o i; (t j)aham y maent yn Y mae pobl yn syliu ar y pethau amlycaf sydd mewn dynion u t :vi r. jjk^yd Geor g e, ac yn angnoho y grym ewyllys, y penderfyniad di-ildio, y diwyd- rwv d d, a'r ainynedd a fu'n arcs am ei gyfle ar bvd bivnyddoedd o ddinodedd. Heb y pethau yna y •mae'n debyg na buasai Mr. Lloyd t. fawr elwach ar ei. hvavvdledd heddyw. eria d oedd y 111 cefii i'r hyawdledd a'i gvrodd ymlaen. Y mae yr un peth yn wir ?' bob?cylch. 0' nlecldwl fod gallu dim. Darllenais (,rioed, yn enwedig bywgraffiadau Uenorion a gwleidyddwyr, ac y mae un peth yn amlwg ynddynt oil. GwaitJi caled a dibaid sydd. wedi bod wrth wraidd pob mawr, ac 1 woitliio felly y mae n rlaiid wrth r y rn cymer i a d Ar y Haw arall, pan \veur ainbell ddyn gaUnog iawn yn troi vn fefcJilant, gellii- fod yn sicr, naw gwaitb miti Lm gwan sydd yn 6i. gymeriad ei ei hun. Y mae diogi, nen d) mer afrywiog, neu ddiffyg gwliadwriaeth ar air wrth wraidd mwy o drychinebau nag a feddylir yn and Gellid ysgrifennu erthygl ar ddynion mnhosibl-dynion galluog ar lawer cyfrif, ond dynion serclx hynny nad all neb fvw na chydweithio a hwy. Yn y pen draw, bo;) amser, gld-,i (l.dyfli??ic'r- marc ar na'r disgleiriaf. Y !ll:18 adeíbdu VIl un 0 7>:uwr bvwyd. Dywedodd rhywnn mai pris rbyddid ydyw gwliadwriaeth dragwyddol. Y iiuifi yr un petia yn wir am gymeriad hefyd. Y ddigon gwir y gall dyn ei ddisgblu ei hun nes bo r hai ar f eriori wedi myned megis aii-natur iddo a nes y bo'n teimlo ei fod yn dd:ogel rliag y gwendidau a ymosodai arno gynh Ond ni ddyiai neb fod yn rhy sicr. Gal1 foct bwlch yn rhywle. Y mae'n rhaid gwvlio ac a d eiiadu o hyd. M. ,1\1.

No title

Caergrawnt wedi treniu. cyfres o ddarlithiau poblogaidd ar wahanol bvneiau vng Ngholeg y iBrif-ysgol, Aberystwyth, yn vstod mis Awst. Bu yr ymgaio yn liwyddianus iawn y flwyddyn ddiweddaf, a hyderir y bydd yr un mor hvyddianus eleni eto. Ymhlith yr enwan ar y j p.aglen y mae y rhai ,-aiiiviiol--yr Athro. E. E. 9uiggin, Gaergrawnt; Dr. (Griffiths, Caergrawnt; Mri."Ernest Evane, B.A., O. B., Aberystwyth; D. H. Owen, B.A., Aberystwyth; D. J. Jones, M.N., Pontardulais; Parch. D1. J. 'Davies, B.A., Bryn- amman; Mri. Gwilym Williams, B.A iB.Sc. Em- rvs Evans. Ll. B., Dolgellau; Idris Evans, M.A., Barry. Y mae Canghellor y Trysoriys wedi addaw hod yn T.ywydd i rai o'i- cyfa,i-fod-ydd. Y mae Miss Cissie Thamas, merch y Paarch H. Solva Thomars, Woodstock, Penfro, ac wyres i Dr. Thtmas, .Llanymddyfri, wedi llwyddo yn yr arhol- iad am v Diploma o C.T.V.C.M., yn uchaf ar y rhestr. Mae hi bellach yn RA.M., ac R.C.M., A.V. C M., a C.T.V.C.M. Ardderchog iawn, Cissie! Bvcld yn llawenydd' i gy'I'eillion: Miss Edith Jones, 19, Mulgrave street, Liverpool (merch Mr. Hugh Jot)fs, Y.H.) glywed am ei llwyddiant yn pasio yr arhoUad am y gradd o A.R.C.O. Yr wythnos ddi- weddaf y cynhaliwyd yr arboliad, yn Jjlundoin, ac aeth drwyddo yn llwyddiannoo Y tro cyntaf. Y hi sydd yn ehwareu yr organ yn cglwys y M.C. yn Princes Road.

AR Y MAES

AR Y MAES. NODI ADA U CENHADOL. Y PxiiRCH. E. J. WILLIAMS, LERFWL). Bu rhai pethau pur ddyddorol gerbron y Cyf- elstedJfodiGweithiol yn ei eisteddiad diweddaf. Y peth mwyaf neilltuol ond odid oedd llythyraa yn ), hysbyi-vu am DDYCHWELIAD OFFEIIUAD PAiBAlDD. 'Dr. Edward "Williams, Jowfii, a Y\3grifennai i' ddyweyd fod gwr a adwaenid fe-I Fatlher Bonheim wedi ysgrifenu dythyrau ato yn datgan awydd i ymuno â'n Cyfundeb ni. Ehoddodd ce-idiadon v Bryniau ystyriieth i'w gais, ac anfonasant ato i ofyn iddo eu cyfaifod, gan iod ganddynt bwyllgor ar y pryd yn Shillong. Daeth Father Becker, gorueh- wyliwr y ,Ba.baet,li yn Afaam, i ddead am y drafod- aeth. a gorchyinynodd Mr. Bonheim i ymadael oddi- yno a chychwyn drannoeth i .Rufain. Yn fore dran- noeth pa foddbynag aeth Mr. Bonheim i dy gwr o'r enw Mr. istelin her, un a fu yn offeiriad Pabaidd ond a ymunodd la'n heglHvvs ni yn Shillong ychydig flynyddoedd yn ol, a'r hwn sydd ar hyn o bryd yn athraw yn yr Ysgol Uwchraddol; ac yno y bu droa y Fore LILiji, aeth i fynyi Jowai, a bu yn y eyfarfod drwy y 'Sa-both, Mai Slain, ac ymddanghosai yn mawr fwynhau y modd- ion. "Teimlaf," meddai, "fel dyn newydd ddianc allan o garchar." Y mae yn wr canal oed, ac wedi treulo deunaw mlynedd yn Clxerra cyn cael ei symud i iShillong, oddeutu blwyddyn yn ol. Dywed Dr. Williams ei o d de-Litu blwyddyii yii o l D y -,??e d I)-r.  ei fod yn gerddor da, ei fod yn ddiweddar wedi gorffen cywiro proflenni Llyfr Hymnau a Thonaa Khasi, yr hv/n a barotoasid ar gyfer dychwe'edigion y Babaeth ar y Bryniau. Y dydd Gwener canlynol gwahoddwyd arweinwyr yr eglwyj yn Jowai i wrando arno yn adrodd ei resymau dros ddymuno ymadael ag eglwys Bu- ain ac ymuno a'r eiddom ni. Boddlonwyd y brcdyr yn fawr yn ei dystiolaeth, a plienderfynasant gyn- nyg yn y Cyfarfod -Egtwysig dilynol fod iddo gael ei dderbyn i'r eglwys y. Saboth cyntaf o Fehefin. Yr oedd iMr. Bonheim wedi ysgrifenu hefyd at y Parch. Ill. Evans. Adrodd-ai wetIl Mr. Evans am y derbyniad caredig a gawsai gan yr eglwys yn Jowai, a'i fod wedi cael ei. arwain i gymeryd y cam hwn yn raddol. Yr oedd yr ymdrech yn myned ymlaen yn ei feddwl er's wytih neu naw miynedd. Fel go'- ygydd y eylcligrawn a gyhoeddir gan y Pabyddion, yr oedd yn darllcn amrywi lyfrau Protestanaidd, a ba hynny yn fcddion i agcr ei lygaid, a'i ddwyn i weled nad oedd dysgeidiaeth yr eglwYG y perthynai ef iddi, yn unol d dysg-eidiaeth y Testament Newydd a'r eglwys foreuol. Arweiniwyd ef fel hyn i yin- withod yn liollol a'r hyn a Jiaerir gan yr eglwys Babaidd mewn pevthynss i anffaeledigrwydd y Pab, a chyfeiria at amryw ddaMad-au eraill ag yr oedd wedi ei dywys i ymwrthod a hwy. Os bydd y prawf ohono yn foddhaol diau y trefnir i wneud rhyw ddcfnydd oh-ono yng ngwasanaeth y Genhadaeth. MYXACH ••BKMIMIsNAIUO. Daailenwyd llvthyr dyddorol iawn hefyd oddi- wrth Miss A. W. Thomas yn yr hwn y cyfeiriai at ymwelydd hyncd & 'iShillong. Yrnddengys i'r gwr hwn fod unwaith yn fynach Braliiiiiiiaidd, neu "fakir," sef gwr cysegredig yngolwg yr hell Hindw- iaid. Yn awr y mae hwnw wedi cysegra ei holl fywyd i bregethu yr Eiengyl. Yr oedd rhywbeth rhy- fedd yn yr hanes a adroddai am ei ddychweliad. (Dywedai iddo fod yn efrydydd caled drwy ystod ei oes, ac yn ymofynydd gonest am y gwir, a'i fod .rredi talu sylw manwl I ai-iarywiol grefyddau, ond nad oedd wedi cael cysur na gorfiwyadra yn yr un ohonynt. Unwaith aeth am dri mis i'r pryegoed i ddarllen a myfyrio. Darllenodd y Beibl drwyddo bum' gwaith, ond ei amcan yn gwneud hynny oedd chwi'iio am ryw frychau neu gamgymeriadau ynddo, i'w alluogi i ysgifennu erthyglau a, thraddodi anerdh- iadau yn erbyn Cristionogaeth. Un diwrnod, fel yr oedd yn darllen y geiriau "Kid oes neb da ond nn, sef Diiw," tybiodd iddo gael digon o brawf o enau Crist ei hun yn ei erbyn, a dechreuodd ysgrifennu traethawd maith yn erbyn Cristionogaeth. Pan wrthi yn ysgrifenu y 15fed tudalen llewyrchodd goleuni disglaer o'r tu ol iddo yn ei ystafe.1], ac ym- ddanghosodd rhyw ffurf ger ei fron, a chlywodd lais yn dyweyd yn egliir, "Paham yr wyt ti yn fy ngwrthwynebu i a fy iihevri-ias fel hyn?" Credodd mai Iesu Gnist oedd v rhwn a lefarai, ae ymostyng- odd ger ei fron gan roddi ei hunan yn gWbl Ícldo Byth er hynny y mae wedi bod yn myned o amgylch i bregethu yr Efengyl. /Bu yn siarad yn y Cyfarfod Eglwysig yn iShillong un iioswaith, a gwnaeth ei anerchAad argratT ddofn ar bawb oedd yn brese-nnol. "Y mae Duw," ebe Miss Thomas, "mewn fFyrdd' dirgel a rhvfedd iawn yn galw, gweitkwyr y dydiau hyn."