Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 3 of 16 Next Last
Full Screen
7 articles on this page
No title

ARIAN. Dywedodd Mr. -Asquith y dydd o'r bÜn J'od. y rhyfel yn costio i m yri awr yn ymyi i-air miliwn o .buanau yn y dydd. X 11.1 bryd i ni .syhveddoli niai nid rhywbeth i ni ryfeddu ato yn unig ydyw hynny. ¥ mac Prvdain yn un o'r gwledydd cyfoetfcocaf • yn y byd, os nad y gyfoethooaf, oad nid aU luth.a.u fforddio ?va.no y swni a?fcr?h ? enwyd heb ddicddef. & dicddef yn dn;,m ia"vn. Y llae gwario ar ryfel yr un \.th mewn un vstvr;), thaflu, srian i'r mor..Nid ellir dis- gwyldirn ohonyiil yn ol, ac y rhaid'iV xvlacj, trwy ryw i'm-idion ncu'i giiydd, gyn* yrehu pob. dirafti o'r arian. ei bun. Mewo geiriau ereill, y mae'n rhaid i bob un oho-not? gymeiyd rhan y? nha?u'r bil ac y mnühYlmy yn golygu tuvw.r c?led a 'chynnil -ymlaen. yii gotygil ?-t (.hviiiiil ba'ch; ewtogir rhyw gyrnaint ar ad?cdd? pawb ac v mae'n angenrheidio-l i bawb gynilo. Y mae'n wir tod rha.i galwedigaetbau, megts ?maethyddiaeth. yn g?-ncud yn well yn a?'? n'ag y gwnaeth&nt ers blynvddoedd. Y m:?'n wÜ, heJyd, fed gweithwyr mewd rhyw 3.1?'M- igaethau yn enill linger gwe.ll cyliog?u. Ond ymae yr un mor wir am y 1rnvvafrif mai tlotach ydynt ac nid cyfoethoeach oherwydd y rhyfel, cwestiwn mawr a dyrus sydd o'n blaenau ydyw>ut i dahi am y rhyfel hob Iwyr lethu y rhai sydd ar eu goreu yn medru. cad deupen y iiinyn ynghyd. Elerii, fel y dengys Mr. Phflip Snowden mewn ysgrif yn y "Daily News," y rhaid ) ni godi, yu vehwanegol' • at yr hyn a geir oddiwrth eia • trethi arferol, swm o yn agosi naw eanfc 0 fdiynau o bur.iifKi. "Mewn amseroedd cy-ff- redm," rnedd Mr. 'Snow-den, "buasai codi miI o filiynau at amcanion ce.nedlaethol yn later nymharol AFL Btiasai'r ho'l fyd yn agored 1 ni fenthyep.. Bnasat marclm^-i sierdebau carh-ef a- fchnc^or. Bna-nai'v miiiynaa dyrt ton, ny'ft awr gyda'r fyddin neu yn cynyrchu nwyddau cyfoetli, Ond heddyw y nr.e < sjo l arian ar fuddsoddiadau traator yn yi:„ yn amhosibl. Nid all pin Trefediga^rhr i» e. in eynorthwj-o. beathyeiad. Y .vnae'n- rhaid •» ni ckhbyna ymom ein hm.:r»;n gyfnrfod trev.liau'r rhyfel, prim bynng,a £ odwn arian tnvy fenl-hyc- iad ( gwirloifdel neit orfodoi), t-rvvy drethianfc. trw'y ieddiami yr ehv a v,"ueir gan rai o'r rhyfel, neu*tr?;y gyfuniad o'r holl ddulliati yma," Yn ycbwanegol ab ein gwano ar y rhyfel" y mae ein dyled gynyddol i'r America vn peri prydcr mawr j'r sawl sy'u astudio'r cwestisvn hwc. Ar hyn o bryd yr ydym yn prynii llawer lawn gaanddi hi, ac yn ol trefn cyffredin pethan -buasem yn talu am yr adlor- iou gyda'n hoUforion. Nid ydym yn mectru gwneud hynny heddyw am amryw reaymau, un o'r rhat ydyw nad oes gonyrn ddigon o amsec nac 0 ddynioni gynyrchu'r nwyddau. Ac am hynny y rnae'n dylecl yn cynyddu ac nid all y Taslaetlmi roddi benthyg nriani ni dort eu hamleidgarweh. Y bryd i ni wyndbu'r F'.dy1!f: i

No title

-p ~l' FFVNHONELLAU. awgrymir &mry\v. dduuiau o godi anan. T:.n vdyw irekha'r a- '^vneir ohtirvvydd ) rhvfel. Y rnae cryn lawer o walianiaeth bam pivi'tl'ied mamfe yr elw bwnnw, ond ar y cyfan  rMy^ i ni y buasai hynny yn a.nhcr na ddyfeiek? rhyw radklfa, e? nr, biJJ:-I8 :i deg. y-canb yn.Tawr i wr v-i) õ.f:hf-np:H! neq «-Weng mil-vn v flwvddyn.. ..y:i: c: dyft wy .1 i ■^■^•-3 lawrv yn enwedig paa ystyrir fod baton byw y dosbarth yma eisoes wadi ei gostwng Jawer gan y pnSlfHl uchel. Cynllun nu. ddylid rboddi iinriivw 8yhv iddü ydyw gosod trcUl a.r augonr?eit.Ut.ui by?'yd. Pan ddeuir j 

No title

? HE?THYC. *1,- Prin y mae neb, modd bynng, yn movie! wi y geliir cyfarfod yr lioil ofynion trwy drelii- iant yu unig. Dyna'r rheswm am y.raesur newydd a gyfhvynodd Mr. McKenna j Gyffredin ddydd Liun diweddaf, raesur sy'n rluxldi hasvl i'r Llyvodraeth fenthyca i i 910 o ii'aynan. Yr ydym eisoes yn ddiffyg- iol 0 518 £ > uliyiiiui, ac i gyi'arfod ydifIyg lrwnnw yr ydya • eisoes wedi codi fci-wy leu- y mae tua pedwar ngaiu miliwn mewn Haw eto. Ond yn wyneb hyn. raeddai'r Cang- liellor, y rhawi da-uheth. Cn ydyw cyfnfoldeb y T>iy^'odraeth i'r Bunli of -kngiand-—y mae hynny 0 daB haner caj)'" miliwn. i Hall ydyw foci ein gwario bob dydd yn t'wy na 'n derbyniadau. Nid alKvn roiidi crynliodeb o araeth Mr. MoKenn-a yma. ond gejtiir rhoddi brif ljenna.u ei gynllun. Y mae r apel yn eaei ei gwneud yn 'awr nid at y bimcwyr a'r arianwyr yn unig oiui at bawb fel y dywedod4 y Congb.ellor, y mae'n. a.pcl genedlaethol, at sv'ladgarwch y iiobl. Cyn- ygir Hog uwch na'r cy&miin. sef J.,I, per cent., a chynygir • telerau • \*n ol y rhai y gall y saw I. tol) r 'J. j ü y lat_: ad4, }' ."Jot/ sy'n dail riian o'r benthyciad rhyfel blaenorol neu Gonsols newid am gyfran o'r bcythyc.iad uewydd am log.gw^lh Ond y peth nnvyaf nediiuol ynglyu a'r benthyciad yma ydyw ei fod yn galluogi dynion cymharol dlawd i gymeryd rhan ynddo. Fel rheol, y lieiafswm a dderbymr mewm be;nth\-ciadau o'r naf/ur ymu, ydyw AD on. Y fero yma, modd bynajf, galluogr y Llythyrdy i werthu bonds am M a £ 25 ac, yrnhelilaeh, geliir cael "vouchers" am 5s., 10s., etc., trwy y Llyfehyrdv, Cym- deithasau Oyfeillgar, a-c undebatr ilafur. a pilau gyrhaeddo'r swin n delir felly .£5 neu €25, newidir y "vouchers" am y bond. Ar y flvmiau bfKdt hyn telir log yn 01 .-£5 y cant, y fiwyddyn. Gosodir y Hog bob mis fel, yn 01 a. ddeallwT), v geliir codi'r arian os bo ftngcn, ond gwell gan y Llywodrneth fydd;; j iddynt aros. Yn wir buasai *n anodd eaei buddsoddiad diogelach na thelerau gwell ar hyn o bryd, ac y mae lie i obeithio y manieisia. 11a,wer ar y eyfle. N idydym wedi (lrfod i ben ein. achawst^ran unannl eto, o lawc iii(I oes h- i amheu na ddeuwn t'lwvddvnt vn Ihvvddianus.

No title

r t, Y BRW¥i)RO. C?my?ywi?M?yr???M?????nos bon. Yn y Gorllewin y m?ie pethau vn vmud ynb?'MJhaol. Nid yw'r fyddin Brydeinig wedi symud fawr, ond v mae rhesymau digonol tros tin. 0 ba rai ydyw y bydd ei«ian V Prydeinwvr gydri hvn pan syrnndo'r Ffrancod ychydig ymbeli;»eh vmtaen. Ar hyn o br^d. y mae'r dyddordeb T^ennaf yng ngweithrediadau bydd in Pfnunc. Y mae hi yn symnd "fnlaen yn araf. ae vn agoshau at* Lens. (hcb Tjens vn e.n dwylo, byddai'r Pfrancocl wedvn yn bygwth LiLle/ae y mae lie ? dyhio fod y s&iyn :oe*.ytr bed a-nesmwyth. Y mne wedi -syrmid rhai mil- oetld s'rl ye-hwaneg o .filwyr s gy.fVj.rforl- vr ym- ^^odiafL ond nid \*av'i.i mexlfu y Ffrancvl. n: cwesfciwti mawr nwr vd a yr A ?f,i?J;Ó vpjTwatiCu ni •:> hv y maes. Y anslwg nad yw yn gwybod ym mha le i ddisgwyi yr yrrsosodiad nesf. ae oherwydd. hynny ilall fforddio gwanhau llawjep* ar ei lineii yn unriiyw fan. Ond y ta gwir il y Dwyraiti, He y Rwsiaid yn parIum I encilio o flaen yr Almaeniaid. Cyn v bvdd y nodiadau hyn yn cael eu darllen y tillilc". ii ofnus y bydd 1-einberg, prif-ddiuas Galicia, wedi eyrfchio i ddwyio'r geJyn, ond y mae gwir effaith y symudiadau hyn dywyli. Ihw dau.betlt yn eglur; er fod y Pwsiaid yn encilio, nid yw'r gelyn. eto wedi Itwyddo i tanu eu tlna y bydd yn ,ii ocid credn y gall fforddio gwanhau Hawer or ei fyddm yn y JDwyrain. Yn wir, y mae rhai yn dadieu fody Bw-siaid, tnvy eu heuciliad trefn us farmau nad allenfe eu dal wed) g-wneud Hawer gwell gwaaanaeth i'r Ffrancoti .Prydein- wyr na phe buasent wedi Ylnladd yn hwy ac wedi peryglu cyfanrwydd eu byddinoedd- Amcatt yr ymgyrch ar ran y gelyn, y mae'n amlwg, ydyw. ei gwneud yn nmho3ibl i Rvvsia. gymeyyd l'han bellaeh yn y rhyfel- Ni Awy

No title

AMRYW. 4~ 4- I- ?-  l- 0 Gallipoli nid ües dim newydd i'w adrockl, ac y mae'n of mis tiad ydym yn inedru eniIJ ond vcliydig o dir yno. Y mae'r anhawsternu naturioi, fel y dangh barhaus yno a'r eolledion yn fawr.—V Ui Italiaid yn symud ymlaen mewn dull sy 'n aw-grymn eu bcxl yn gweithredu yn ol r.en gynllun a ytftyyiwyd ac. a baratowyd'vn-ofahis iawn. ganddynt. Y maent wedi cymeryd- gafael dda. ar diriogae-t-h y gelyn, ac er fod y gwribwynebiad yn ysknl yr wythnon ddi- weddaf wedi bod yn ffyrnicaeh llwyddo y maent. er hynny. Bellaeh., y'.mae'n rhaid Hanvelio a'r syiiiad fod. yr AwHtriaid yn bwr- iadu gwneu thin- eu gwrthsaiiad yn rhywle ''ymhellach ymlaen": pe'n ab! i'w wneud gwbl a.r hyn. o hryd, buasent, wedi cadw;'r Italiaid ymbellaeh yn ot. Yn wir y mae'n bawdd deal! nad cos gan A'wstria ar hyn o bryd ddynion, y geliir en hebgor. Nid A'lmaen eto wedi symud yn erbyn ci gelvi) newydd, ac y mae'n bosibl fod ganddi hithau lond ei dwylaw. Ond nid yw'r rhyfel, o dn Italiaid, ond prin ddechreu eto, ac y tnae'n ddiameu y daw datblygiodaxi gyda hyn.

No title

& DIWEDDARAF. Yn jveheudir AfTrica cafvivd De Wet. yn enog o arfogi yn erbyn y Llywcdraeb ond .yn ddieuog o fwnadu yratmc* a'r Almacniaid. Bedfrydwyd ef ^clnve' blynedd o garcha.r. beb lafur caled. ac i dirwy o £2,000, Y ddedfryd non yn unol, y deLyg, a barn y wlad yma nc yn Ne Aifrica. Yntyfrngrwydd ffol 3. gwekdiad byrr oedd peeliodan. pennf Be Wet.— Yn Ffrainc y mae ymosorliadau y Ffrancod yn peri pryder mnwr i'r ac y mae Berlin, am ryw reswm neu gilydd, yn hvsbysu y gall y i'rwydr bender- fynn tynged Gogledd Ffrainc a bod y Ffrancrv.! yn grynoll iawn. Y mae hyn yn -awgrynv iadol iawn. yr ydym yn myned i'r wasg newydd am ymosod-iadau Hwyddianus yn y Dardanelles, ond er fod: y gelyn wfdi dioddef yn fawr callwlion mnnau y [Trl luirol vsgafn, ni ddyiid eirv bod eto- yng ngolwg v diwedd yno.—Pwyni. mwvaf dydflorol v aaile ar hyn o brvd yw v se.fyllfa yn Fframe. Y mae Mr. TTilarre Belloc ers i;ro yn dwevd rriai yno, nid yn y Dwvr^dn, v ]>enderfymr v rhyfel. ac ar hyn o-bryd YTI1 ddenavs yn debyg y gwi.rir .ei broffwvdoliaeth. Nid beb ryw reswm yr bynbysydd y gelvu fcxl y Ffrancctl yn gryf iawn pig t>gbvfetrind Ai'ra^. ac nid hüh":1112C:1,j. v nvi-c'rr ddiameu, y mae'r Ffrancod yn ymeftod yn I.orraine.. I, i

No title

Paski