Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 4 of 16 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
0 FON I FYNWY

= 0 FON I FYNWY. = Y mae eghvysl 'Webster Road (Lerpwl), a Park- field ^Birkenhead) yn symud ymlaen i ddewis buge.l- iaid. —o— Gadawodd v diweddar Gapten John Lloyd Jones, Ingleside, Cblwyn Bay, eiddo gwerth 30,412p. cy- fanswm, 30,174p. net personalty. Cyfarfu Mr. Goronwy Owen Edwards, B.Sc., 4 Corris, a damwain ¿difdfoI.tra wrth ei waith yn adran ■fferyllol gw.uth ar-fau rhyfel yn y Deheudir, a chouodd uu Mygad. Yr oedd Mr. Edwards yn ath- rsw yn Ysgol Sir Tregaron pan dorodd y rhyfel r ilan. l- Y mae Oyfarfod Misol DyfFryn Conwy wedi pasio jsenderfyniad cryf yn erbyn unrhyw gyfnewidiad yn ai-cheb y Liqiioi- Control Board yn y cylch, Yr oedd rhywrai yn rhai o drefydd glannau'r mor yn ofni y bvddai cwtogiad yr oriau yn cadw ymwelwyr draw. Da genym fod y tCyfarfod Misol wedi datgan ei farn yn ddifloesgni ar y mater. Cafodd y Parch. John 'Hughes, M. A., groeso cynes iawn gan y gynulleidfa pan welwyd ef yn Seiat Fawr Lerpwl yr wythnos ddiweddaf—ei vmddanghosiad evhoeddus cyntaf ar ol ei ddychweliad o'r America. Dealiwn fod Mr. Hughes yn deoyg o aros yn Lerpwl ivw. ac nad yw vti bwnadu symud i'r Deheudir, leI y tybid fel y tybid unwaith. I Y mae'r Athro T. A. Levi yn parotoi hanes bywyd ei dad, y diweddar Harch. Thomas Levi, i ymddang- os yn Saesneg a Chymraeg. Deallwn yr ymddeng- ys y llyfr ar derfvn y rhyfel. Nid oes ond un gwein- idog yn y Cyfundeb yn awr a ordeiniwyd yn yr un. fiwyddyn, a hwnw yw'r 'Hybarch Ddaniel Rowlands, M.A., Bangor. Ordeiniwyd y ddau yri y flwyddvn 1857, trigain mlynedd, namyn un, yn ol. —o—— Yn y rhifyn hwn rhoddwn ddarlun' or Parch. Thomas ilewl fel yr oedd yn antefth ei nerth. Yr oedd wedi newid cryn lawer mewn blynyddoedd di- weddar^ ond dyma'r darlun a ddewisir gan y teulu, a chofiwn glvwed rhywbryd fod Syr '0. M. Edwards yn credu mai'r darlun a ddyiid ei gyhoeddi o ddyn ydyw yr un sydd yn ei ddangos yn ei flynyddoedd goren. Fel y darhm hwn yr edrychai Mr. 'Levi pan ynglianol ei waith fel pregathwr, Ienori a golygydd. Llawenydd i bawb yng SNghymru fydd de all fod y cantwr enwog, Mr. D. Ffrancon Davies, wedi cael llwyr wellhad oddiwrth ei waeledd maith, a bod ei lais cystal ag erioed. Nid yw Mr. Davies wedi canu er's blynyddoedd, ond yn awr y mae galwadau am ei wasanaeth yn dylifo i mewn/ a'r wythnos o'r blaen bu yn canu yn Rhydychen, gyda llwyddiant mawr. iirodor o Fethesda, yn Anon. vdvw Mr. Ffrancon Davies, a dechreuodd eiyrfa fel clerigwr. Bu am beth amser yn gurad yn Llanaelhaiarn, ond ymroddodd i ganu, ac y mae erbyn hyn yn un o ddatgeiniaid enwocaf v byd. Y mae ei ferch, Miss Ffrancon Davies, hefyd yn gantcres sydd yn prysur ddringo i enwogrwydd. Wele baragraff o'r Tyst :—Fel y mae'n liys- bys, y gwr sydd i draddodi Darlith Davies' yng ■Nghymdeithasfa'r C'orff y fiwyddyn nesaf yw'r Ath- ro iD. Phillips, o'r Bala. liwyddyn ar ol blwydd- yn y mae gwyr medrus wedi traddodi'r ddrlith hon er y fiwyddyn 1S95, pan ddraddododd v Prifathro T. I C. Edwards ei ddarllth aUuoF ar 'Y Duw-ddvn.' Gwr gostyngedig a dirodres yw'r Athro Phillips, ond gwr sydd yn medru llefaru gydag awdurclod ar un- rhyw bwnc sydd yn dal pertbvnas ag athroniaeth. Cawsom fwynhad mawr y dvdd o'r blaen wrth ei 'vrandn'n trnddodi ei ddarlith g-ampus ar Socrates o flaeii Cymdeithas Bobl Ieuainc eglwys Annibynol v Bala. Pan ddaw ei lyfr allan yr ydym yn sicr v bvdd yn llyfr y caiff y meddylgar fwynhad ma,wr wrtli ei ddarllen. Yr wythnos o'r blaen, yng'Nghaernnrfon. bu farw Mr. John Jones, blaenor yn eglwys Caeathrv-v am yn agos i ugain mlynedd. Bu'n wael oi iechyd- am flvnvddau, ond er v cyfpri yr oedd yn nodedisj o ffvddlawn ac ymroddgar vng nghyflawniad ei ddy- ledswyddau fel aelod ac fel blaenor. Yr oedd yn "naenor Seiat" dan gamp; yn fedrus ryfeddol i drin profiadau v saint., yn ymwelydd disfuro a'r claf, a'r adfvdus. vn siaradwr dawnus, ac yn nodedig am et sol dros ddirwest. Coiled drom i'r earlwys ac i'r gymydoeaeth oedd mvnediad oddiwrthym v gwr rhagoTOl hwn i arall fyd. Ddydd Ma wrth, vr wyth- nos ddiweddaf. daeth torf ynghyd i weinyddu iddo y gvmwynas olaf. Gwasanaethwyd yn v tv, yn y capel, ac ar lan v bedd, gan v Parchn. J. E. iHue-hpa, T. Gwvnedd Roberts, a W. J. Owen, ynfrhyda'r fri. tW. Gwenlyn Efrans, John :Owen, a W. W. Jones. Y ma,e v cydymdeiorlad nuraf yn mynwes r-wb at ei weddw yn ei thristwch dwfn, ac at ei blant yn eu galar am dad mor ragqrol. -0- TVwg genvm h^sbvsn a.m far- 1STr William Joiies, fTcnllan, p-er Dinhvc!^ yn 14 mlwydd oed. Brodor c Gaernn^fon vdnedd, ond tua deun;ain mlynedd yn 01 symu^odd i ff^rm Pentre !Du IsaÎ, ym mhhvyf Tilanefvdd. Dewinwyd ef vn flaenor yn ecrlwys 'Hen- lhrl, gvasan11ethodd y swvdd yn dda, a bu hefyd yn ••• ffv(1,r11ml vn yr Ys<"olQ.,t Yr opdd we^i ymnd i fyw i Henlhnl er's rhai blynyddoedd. Gedy hriod. dwy fprch, a dau fab, a'r rhai y mae cydym- deiralad dwys. Hysbysir fod y Parch. W. iHughes, ficer Llan- uwc.iliyn, yn parotoi argraffiad wnvydd o'i lyfr, Hanes Eglwys y Cymry. Lydd allan o'r wasg yn iuan. Yng nghyfarfod pregethu Nazareth, Penrhyndeu- draetn, o nos :Sadwrn hyd. nos Lun diweddaf, pre- gethwyd gan y Parchn. J. Cynddylan Jones, D.D.; D. Owyfan Hughes, Bryn Du, a J. H. Howard, Gohvyn Bay. Blaenoriaid newydd eglwys Beths.nia, 'Bargoed, ydynt y brodyr canlynolMri. J. J. Davies, B.Sc. 'William Evans, Usk Road; John Lewis Jones; John Rees Henry Rees, Oytbyrdy, Giiach E. M. Hum- phreys; Dr. Richards, Y.H. —o— Mae eglwysi Cymreig Bargoed a'r cylch yn prysur drefnu i gynal cymanfa ganu nndebol. iCynwysa'r nndeb chwech o eglwysi, sef Ainon {B.), Bethania ;|M.C.); Caersalem (B.); Calfaria (A.); Noddfa (B.); Tabernacl qA.). Q Y mae'r Caplan R. Peris Williams, Wreesam, wedi bod adref am ychydig ddyddiau o seibiant, wedi misocdd. o lafur trwm yn Ffrainc. Tra adref ymwelodd Gapten Peris Williams a theuluoedd y iiilwvr a laddwyd neu a glwvfwyd, ac y bu ef yn ymweIed f hwy yn yr ysbyttai neu ar y maes. Y mae'r Parch. 0. J. Owen, M.A., gweinidog eg- J'vys b'ocs* i'drry. wedi symud i fyw i Hydro Avenue, West Kirbv, er budd iechyd Mrs. Owen. Ni wna hyn unrhyw wahaniaeth yn ei^sylltiad eglwys Rock Ferry na'i gyhoeddiadau yng nghylch Cyfarfod M:sol ;Lernwl. Merch i'r diweddar Mr. Eleazer Roberts ydyw Mrs. Owen. P,I*i-i gan lu o o y fe-' 1 -0-- Parch. J. R. I,- ins, JBKn gan lu o gyfeillion y Parch. J. R. Dykins, Bethany .(eglwys Saesneg), ;Crwrau, fydd deall ei fod yn wael ei iechyd, wedi methii pregethu er's rhai iriisoedd. Y mae ar hyn o bryd yn y sanatorium yn Yulverton. iDymnnwn iddo adferiad llwyr a buan at e: ho-T waith o dra,et-liu Gair y Cymod a bugeilio praidd Duw. ■o~~— Dewiswyd y rhai a ganlyn yn fl ienori iid yn eglwys 'y Pe?in;ynt„ Da iAbertei.fi :—Mri. Jeilkin Evans, Cw'm D. Jones, Pant y Petris David Jenkins, gof; David Evans, Coed; David Jones, Frongroi; Tv Coc". Y J hai fn vno ran Cy- farfod Misol o3dd, v Parch. D. L. Rees, B.A., B.D., a Mr. J. R. Evans, Aberaeron. Drwg genym i gamgymeriad lithro i'r Nodion o Faldwyn" yr wythnos ddiweddaf. Y Parch. W. R. Owen, Colwyn Bay, ac nid y Parch. Stanley Owen," sydd wedi cel gahwd i fugeilio eglwysi'r Gleiniant, Llawryglyn, a'r Bethlas, ac y mae wedi derbyn yr alwad ac i ddechrec ar ei waith ym mis Hydref. Prin, hwyrach, y bydd y cyfnewidiad ivor aruthrol i Mr. Owen ag y tvbiai ein gohebydd did dan. Bu'n weinidog yng Nghemlyn, MC)n-Ile sydd saith milltir o'r stesion resaf. ac y mae hynny yn barotoad go dda ar gyfer Sir Drefaldwyn. —o— Bu plant bach Ysgoldy Rehoboth, Treffynjn, y- arddangos eu cydymdeimlad a phlant arnddifaid* y mor^-yr dewr a suddasant tra yn brwydro dros ryddid a chartref ym Mor y Gogledd. Penderfynas- ant dreulio wythnos o hunan-aberth, a rhoddwvd ceiniogau y melusion i gvd i gadw, ac ar brydnawn Sabboth, yn yr ysgoI, cyflwynwyd eu ha berth merr. swm anrhvdeddus, bron yn agos i ddwy sofren. Da. iawn, blant bach Rehoboth. Yn gymaint, a,'i '.vneuthur i un o'r rhai by chain hyn i Mi y gwnaethoch." —o— Mab yw Mr. Charles Evans Hughes, vr vmgeisydd Repubiicanaidd am arlywyddiaeth yr Unol Dalaeth- au i'r diweddar Barch. (David Hughes, a fu byw yn Merthyr ac Aberbig, cyn symud i'r America, ac y ry, I e, I'l wv" i'r diweddar Mr. Nathan Hughes, Tre- degar. Ymhlitli ei berthynasau yn y wlad hon y mae Mrs. Rogers, Woodville 'Road, Oaerdydd; yr fenad' S..N. Jones. IJ H., Casnewydd, a'i chwtei-, Mrs. Rhys, priod v Parch. J. Emlyn Rhys. a'r Parch. ill. ,Hflrri8 Hughes, B.A., RÐ., Princes Road. L-erpwl, ei frawd, Mr. J. R. Lloyd Hughes, o staff y Liverpool Post," a'i chwaer, Mrs. W. ,Eames, Manchester. Dywed y Parch. John hughes, M.A., Lerpwl, fod ffydcHôndeb Canada i'r fam-.wlad wedi gwneud ar- graff ddofn ar ei feddwl, ac ar hyd y Talaethau yr oedd y bobl mewn cydvmdeimlad mawr fig achos y Cvnghreiriaid. Yn Chicaee a San Francisco dar- lithiorld ar v rhyfel i o-vntdliadan maw", ac anfonwyd y derbyniadau i Gronfa Mrs. Llo^-d George i sicrhau cysuron i'r milwyr Cymreig. Yr oedd yr eglwysi mewn cyflwr blodeuogW ac yr oedd v caim cyntill- eidfaol yn ambell un ohonynt yn ardderchog. Yr oedd Cymry mewn parch yn y wlad, a llawer ohon- yrt. vn dal snfleoedd anrbvdeddns. Ar v fcdaitb adref daeth Mr. iHughes i gvsylltiad a Dr. Court- ney, Esgob Nova Scotia. Pan ddaeth y newydd. evria'r teligraff diwifran. am foddiad Arglwydd Kitchener, awprymodd Hushes mai da fuasai cael gw^sanaeth coffa. Cynhaliwvd un drannoeth gan yr Esgob, a chvmerwvd rhan yn v mwasanaeth fan pmrvw w-,initi-,inii Ymneilltuol. Fore ddydd Sul darllenwyd y llitboedd can yr Esgob, a myn- rodd "-an Mr. Hughes br-'s-ethn. am fod arno eisiau clywed gweinidog Methodistaidd yn pregethu.

1 DITGYSYLITIAD 1

D.ITGYSYLI.TIAD. 1 G. a Mr. LLEWELYN WILLIAMS, A S. I Ysgfifenna em Gohebytld Seneddol, mew a ateoiad i lytiiyr Mr. Uewelyii Wiliiuajs., K. C, A.S., vri e-iii rhifyn diweddaf :— Y mai atebiad Mr. "\V-illia-iris yn jiollol nodwed-diadoi. Dhvedda, fel y .dechreua, gycla, sylwadau personol, ac anwybydda y iiiat-erion mewn dadl. Ni eglura. pu y u. gylJ uådodtl o geisio darostwng Mr. Licyd Ccarge. Golynais hefyd both oedd ei ymnin i yn ysgrixeniiu i i i i e;, i (idi.icd lic-ri ara-eth wnactli ym Mon i'w gydaelod. Mi. Ellis Griffith, ac yn lie ateb dywed fod Mr. Griffith wedi achwyn yn. erbjn Clause 2 o'r Bil Oedi oherwydd "jo\J, arian ynddo," a'i iod. wedi defnyd<.ho'r frawddeg yn ei araeta yn y Benedd. Teil fy frieitidau oieu ar syn- ladau Mr. Williams am sut i ddarleu, oblegid vn ei araeth dywedodd Mr. Ellis Griftjth "fod Arglv/ydd .Robert Cecil fwy nn- waith v. cdi eyfeiro at y frawddeg ariain yn natgysylltiad' Gwyddai, Mr. \ViIlianis- felly fy mod yn gywir, pe bai bwys, pan •y.ti d\\euc1 n)a:m?r??n???h yg???h M;. (hiD'ith y syhv, 'ac Hid yng. show that to enforce after war anything like what was planned and contemplated two years ago \va¡;- simply out of the question. U ucithvn.y;s iran gyntaf ei 'lythyr, sediais Iv jigosodiad ar gynwys llythyr Mr. Williams 4 at. Iv wydd .Cymdeithao Llanelli. Dyv.'ed yn yii t-i '4 00 doi'-afidewid., Fel riieol atebir cyhuddiadau | yn y papurau yr ymddangosa.sairc viuklynt. Wrth gwrs, • gall Mr. Williams "fabwysiada ■- ewr; a.al( ond pan wna bynriy, eithaf pciJI fyddai iddo egluro'i saile i rai. an wy bod us.' i Nid oedd son am bapur ToriaiiW yn y llyihyr f ] a ddarjieriius i, a. gwyddwn fed cryn waban- iacth barn ynghylch yr • hyn a gymerodd le j yn y cyfarfod. Os gwnes gam a sy' niadaft- '.}* y llywydd, drwg geuyf am hynny. (i.

I IIABERDAR I

'"< ABERDAR. ] •*» h iLLWYDDIANT Aeholiabol. tj l'yraunem iongyiarch v brawd leuanc, Mr. T. D. ? Davies, Trinity, ar ei waith y fiwyddyn hon yn t eriill medal aur yr Arlioliad Birol, Dosbarth Hynaf, dan nawdd Meihodistiaid Seisnig Dwyrain Morgan- .?? wg, Y mae eisoes wedi cipio y brif wobr, sef medal' anan yn yr Arholiad Sh'(.? dan nawdd y Me!lodist- i iaid Cymreig Dwyrain ?tor?anwg ynghyda medal I armu yr Arholiad Cyfundebol. ? ddiffygied nes, 4 enill medal aur prif arholiad ein Brawd y gwr ieuanc takntog uchod ydyw AN,r. William Rees, blaenor ym Moriah, Llwydcoed. Cvmev ynfcau ddyddordeb yn yr arholiadau. Yn < ystod y tair blvriedd diweddaf y mae wedi enill y drydedd, yr ail, a phrif wobr yr Arholiad-Sirol, Dos- -i | barth Hynaf. — I? Unig ddau fab Mr. Denic] Davies, blaenor a thry- 4 sorydd eglwys Moriah, iLlwydcoed. ydynt, a llawen genym hefyd yw gweled enw y tad mor tichel Yl1 yr | ArlioKadau Sirol a Cbvfnndebol. Gweinidog yp eg- -vd lwys ydyw'l' Parch. William Margam Jones. -— „ -J

No title

1 Y ?welmdog?on a fu yn y Waenfawr yn cadw ?wyt a bregethu'r Sulgwyn eleni oedd v Dr. J. G. Moehvvn ? Hughes, M. A AberteiH, a'r Parch. P. T. Owen, HH?he?, M.A C'afwyd pregethu da a chynutHad' my rj AherllefenÎ. Cafwydprcgethu da a ch'nu1liaaU' mi:èWI'. j Cyrihahodd eglwys Burry Port ei chyfarfodyi<| pregethu y Sul a'r Lluu cyn y diweddaf. prvd y crif- wycl gwaswa«th v Parch. Thomas iTJloyd, Llec'hrydl vr licii, lie?ii  Cyhoeddodd yr hen, hen hanes gyda nert^ a dylaw wad mnwr..