Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 4 of 16 Next Last
Full Screen
7 articles on this page
MR LLOYD GEORGE AR SWYDDF A RYFEL

MR. LLOYD GEORGE A'R SWYDDF A RYFEL. Y CADFRIDOG OWEN THOMAS. Erbyn hyn y mae- Mr. Lloyd George wedi dechreu ar ei waith yn y Swyddfa Bhyfel a gwna hyny. gyda dynumiadau da yr holl Dy, canys cr fed rhaa o'r vrasg Doriaidd yn pwyso hawliau ArgiW)^cfcK"Mdrier, nid oes wahaniaeth barn ym. mysg yr aelodau nad Mr. Lloyd George- yw y cymhwysai i gymeryd yr awoanau.. i)iffyg penaf y JSwyddfa Rhyfel yw ei bod yn ys.cd heddweh yn cael ei ehario yrll rnbC11 0 (tin yr hyn a c-lw*r yn Ki-,i,s e fii o reo' a u oedd; yn golygu. mwy. i'r awdurdodau rnilwrol n:1 dcddiau eu gwlad i'r Mediaid a'r Persiaid. Y King's Eegulations oedd eu meddavl y dydd a'u breuddwyd y ncs, tra yr oed-dt pa-rch i'w hawdurdod yn llesteirio eu symudiadlau ac yn gwneyd cyfnewidiadau a gwelliantau yn amhosibl. Y mae profiad y rhyi'c< v/cdi da.ng'c-s mai y peth pwysieaf yw sierhau dynien all feddwl* a gweifchredu ar eu pen eu hiimain a chymhwyso eu hunain i arn- gylchiadau sydd yn newid o ddyddi i ddydd, ac o awr i ar. G waith Mr. LCoyd George fydd lieWid dull y SwyddfàRhyfd a'i chym- liwyso yn well i'r dasc anferth y mae yn gyfrifol am dani. Dyddorol i'r gwerinwr yw gweled un o bendefigion y deyrnas yn is- ysgrifenydd i'r cyfreithiwr o Griccieth, a digon posibl y bydd yn y Swyddfa. yn awr yn cydweifchio ddau fydd yn y dyfcdol yn arwain dwy blaid wleidyddol wahanol. -0.-

No title

Y TIR. Dydd Mercher cafwyd dadl bur awgrym- iadol ar fesur er rhcddi hawl i'r Llywodraeth orfcdi tir-feddianwyr i werthu y tiroeda y mae y Llywodraeth oJ wedi cymeryd meddiant ohonynt at, wasanaeth cenedlaethol yn ystod y rhyfel. Yn y "Daily News" ddydd Sadwrn mae A.G.G. yn gwneyd cwrs y ddadl, ond yn arbenig, agwedd y ffermwyr ;ynglyn a phris gwlan, yn d&styn. eithygl fmiog ar agwedd pcrehenogion e-iddo tuag at hawliau a gofyn- ion y Llywodraeth. Nid yw A. G. G. fodd bynag yn deg amaethwyr. Y mae- yn cithaí teg iddynt gacl tal cymmesur a gwerth- wyr nwyddau era-illaln yr hyn sydd ganddynt i'w farclmata.. Nos Fercher, fodd bynag, oodid gwrthwynebiad o'r ddwy ochr o'r Ty- nid yn erbyn. i'r Llywodraeth gymeryd tir am bris wedi ei benodi ganddynt hwy ei hunain, ond am eu bodi yn ceisio cael galiix i Olfodi y tir-feddianwyr i werthu y tir o gwbl er fod y pris i'w bendci'fynu gan i'wrdd annibynol fei y Railway Commission. Fel y dywedodd Mr. Ellis-, Da-vies, y mae y Ty wedi pleidleisio dres orfedaeth filwrol ond yr oedd. cyfalaf yn dechreu gofalu am ei "excess profits" ac yn awr gwrthwynebid gorfcdaeth i werthu tir gan y dosbarth oedd wedi mynu gorfodi dyn- ioa i vmuno a'r fyddin. Cafodd y Mesur-ei kiciarllea yr ail waith ond yr oedd cwrs y ddadl yn bur awgrymiadol.. -0-

No title

Y DDIOD. i; I. De-dial". er fod Mr. Lloyd George yn gadael y Ministry of Munitions mai ere fydd yn parhau yn gyfrifol am y Liquor Control Board. Golyga hyny fod ei ddyddordeb yn yr aches dirwestol vn parhau ac nad yvv. y feirniadaeth ar weithrediadau y Bwrdd wedi amharu dim ar ei farn ef am y gwaith a wneir ganddynt. Fel yr eglurais o'r blaen, c.red yn ddiysgog mai drwy geniiedlaetholi y famach yn unig y gellir ei rheoli. Yn anffodus i'w gymiun. fodd bynag, y mae o Bl,u,,cl D,(Ii.ii-vesto.l. n troi ei hym- rlrehion. i sicrhall llwyr-waharddiad1. Drwg v gor-sclog yw gofyn am yr hyn sydd yn ddymuno-l ae iiiia a If i I yr hyn sydd vn bosibl. Dyti) hanes y mudiad dirwestcl yn rhy amI: igullasai lid fod yn bosibl er yn an- hawdd ar ddcchreu y'rhyfel ond y mae yn amhosibl heddyw—profir hyny gan ymfer -,i,nferth sydd yn yfed. O'r ochr arall pe cai Mr. Lloyd George genfogaeth unol y dirwest- wyr, nid yw yn anhebyg y llwyddai yn ei ymgais i geniiedlaetholi y fasnacli a sierhau y 4'hcc-laeth i'r Llywodraeth.

No title

Y CADFRIDOG OWEN THOMAS. Y mae cryn la-wer o ysgrifennu yn y new-yddiadiuron, a bron yr oil 0 r ysgi-ifau yn ardduJl adnabyddusi un newyddiadurwr ar berthync.s yr aelodau Cymreig a'r Cadfridog Owen Thomas. Beiir yr aelodau am beidio symudi yn y mater a, chan y gwydawn iddynt eymud a hyny yn effeifchiol pan adawodd y Cadfridog y Fyddin Gyiiii-c-,p yn Winchester cymerais beih drafferth i ddeall y safle. nad yw yr aelodau yn gyt-un o gwbl ar v ewestiwn. Y mae. yn amheus ai nid yw mwya.frii aelodau y De a-llan o gydym- deimlad a'r Cadfridog er yn selog drcs fyddin a swyddogion- Cymreig. ochr arall y mae acloiau y Gogledd a rhai megys Mr. John Hinds a. Mr. Towyn Jones o'r De, yri ffafriol i'r Cadfridog. Yn anficdus, fodd bynag, ni chymercdd ei gyfeillion dra-fferth 1 hysbysu un o licnynt betii oedd y ffeithiau a deallaf fod o'r hyn lleiaf dri o honvnt wedi gwucyd cais uniongyrchol at gyteillion y Cadfridog1 am wybodaet-h ond heb ei ehael. Anhcg felly yw beio yr aelodau Seneddol am yr hyn a gymerodd le. G.

LLYTIIYB LLUNDAIN

LLYTIIYB- LLUNDAIN, LLUNDAIN, Ddydd Llun. aibrydir y ceisia un o-eglwysi dylanwadol Gogled;! Cymru berswadio un o weinidogion y (Jvfundeb yn y ddinas i ddychwelyd i'w hen gynefin. O'r wlad y daw y newyddion hyn, a chan Had yw y cyfaill hwn na'r eghvys y soniwn amdani wedi ein hawdurdodi i gyhoeddi y ffaith, nid teg l'ai ynom lIinnau i wneuthur hysbysiad manylach. DR. FORT NEWTON. I Llenwir pwlpud enwog y City Temple am fis •G-o'rpheiiaf gan y Parch. Ddr. Fort sNewton, Cedar iiapids, yr America. Meddylia un elfen gref o'r cglwys mai efe yw y gvvr cymhwys i'w bugeilio hi. Perthyn Dr. 'Newton i'r rheng o weinidogion Amer- icanaidd a gred rnewn gwthio a gyrru. Yn y blynyddoedd diweddai mabwysiadai yn yr America yr un mesurau ynglyn a chyfarfodydd a sefydliadau crefyddol ag a ddefnyddir i hyrwyddo llwvddiant masnachol—drwy lawer o hysbysebu. I bob un a ddarllenodd fywgraffiad y ,Parch. Billy Sunday, teirnlir fod dalen wedi ei chymryd ganddo o lyfr hysbyswyr arddaagosfeydd mawrion, neu y ii wir, o lyfr hysbyswyr patent medieiiies." Tra yn 'Alexand  r, oytimo a chenadwri y Dr. Torrey a Mr. Alexander, teimlid flyiiyddoedd yn ol 'Yiiglyn d'ii '4 cenhadaeth hwy yn Lloegr, fod orrnod o'r y.,spi-yd hwn, yn. y rtiudiad, me? a p3 y gellid gwneud llwyddiant. Ymddangosodd cyflawnder o hysbysiadau am Dr. Fort Xewton cyn cyn-aedd o-hono i'r wlad hon, ac nid 028 ond ychydig wedi digwydd yn ei fywyd eel a chynocdd Hnd vw bellach yn wybyddus i bawb darllenwyr. Ni ddengys y Dr. unrhyw yswildod parthed ei hanes ci hun. DULLIAU AMERICANAIDD. Ms gwyddom pa beth a arwyddoca y syched hwn am Americaniaid ym mhwlpudau'r ddinas. Ai arwydd ydyw o ddiflaniad graddol cenedl- aetholdeb yugv/aith yr Efengyl, ai ynte di- fianiad ffydd ym rnhregethiad syml yr Efengyl, ar wahan i hysbysiaet-h o wahanol ffurfiau, fel gallu i dynnu cynulleidfa. BuAmencallwr yn Christ Church, Westminster, He y gweinidogaetha Dr. Meyer ar hyn o bryd, eithr ni ddibynnai yntau ar bregethiad syml o'r Gair. Erys Dr. Dixon yn engraifft. iach o vmlyniad wrth yr hen ddull Spur- geonaidd o weinidogaethu, yr hwn o ran ei genad- wri, hwyrach, sydd dra gwahanol i Dr. 'Newton. Y PARCH. R. J. CAMPBELL. Gwelir yn y papurau a chlywir mewn ymddidd- anion gwestiyna ami pwy a olyna Mr. S. J. Camp- bell yn y City Temple..Nid yspryd ymyryd yng ngwaith arall achosa hyn, eithr ymdeimlad fod y pwlpud o ran hanes a gobeithion yn agos at galon- au Haweroedd. Hysbysir ni fad Mr. Campbell ar fyr o dro i gyhoeddi ei "apologia" o dan y teitl, A Spiritu il Pilgrimage." Eglurhad a fydd, ni a ddeallwn, or gwrs ei fywyd. ac ar y paham yr aeth i weinidogaeth y Cynulleidfaolwyr, ac yn ddiwedd- arach yr Eglwys Sefydledig. 'Tueddwn i gredu y gesyd llawer gormod pwys ar fynegiadau Mr. Camp- bell am" ordeiniad" a gwerth urddau eglwysig. Nid meddyliwr duwinyddol nac athronvddol mo Mr. Campbell. "AestheÚ". yw efe yn bennaf, a medd- wl vi- arlwiycld a iedd ejfe. Ac, am yr apelia yr • arlnnol. pto y' cyfiiewidiodd ,ei eglwys yn ein barn ni. Nid yw yn amhosibl nad, a efe i Rufain," ac-nid yn amhosibl 'chwaith na thyrr ryw dro drwy bob parwyddvd ac vr ymtina a'r Salvation Armv neu rhyw gangen gyffelyb o'r eglwys sydd a thuedd at. y ranteraidd. Svmudir eneidiau o'i fath ef gan lawer o deimlad o herwvdd yr hyn a apelia at ei chwaith ar v prvd. Colled ddirfawr, er hynny, ydoedd iddo fynpd drosoild i'r Eglwy's Sefydlcdig, canvs tarawai nodvn yr Efengyl mor wych a'r nifer rawyaf o'n pregethwyr grymus, a thlodwyd Ym- neillduaeth yn ei symudiad ef. .-ad ef. v. ■ ■ ORDEINIAD. Pwy yn y pwlpud Methodistaidd, ysywaeth, nal yw wedi ei ilino gan bwnc ordors, Beth. sydd i benderfynu. gwerth- y cyfryw rail Ai aid. cyfaddasder i gynyrchu saint Q ryw uciiel yw y maen-prawf ? Os mag yr Eglwys befydiedig wed dosbarth o saint nag imneillduaeth, dylid jnilioh paham. Ai ei phwyslais ar urddiad a'i syniad am y weinidogaeth a bar hynny? O'r tu arall, os mag Ymneiliduaeth saint goleuedig, grymus, pa raid idui  gryirus, p.L i-a i d i d tti, hi vmflino parthed orders. Pwy gred mai yn yr Eglwys vvladol neu yr Eglwys liabaidd yn unig y ceir ordeiniad teilwng, pan gofir am John Elias, Owen Thomas, David oaunaeis, Charles H. bpur- geon, a Joseph Parker? DIRPRWYAETHAU. Ceidw y Methodistiaid Wesleyaidd eu cynhadledd flynyddol eletil yn LJundain, a bydd i Fethodist- iaid Caliinaidd y ddinas an ion dirprwyaetn iadi i'w chroesawu, ac yn ogystal a hynny i gyilwyno iddi anerchiad. Istyrnr y rhan hon o waith y cynad- leddau a'r cymanfaoedd y diflasaf a'r difuddaf yn gyftredin. Ceir dosbarth helaeth yn y Gymanfa Gyffredinol bob blwyddyn a gyfrifant dderbyn dir- prwyaethau oddiwrthenwadau eraill, ac yn arbenig oddiwrth yr eglwys-i Presbyteraidd, yn fawr wastratf ar arnser. Yiiddo ei hun odid na thuedda ar clroioii i fod yn ddibwrpas, eithr rhan ydyw o i'udiad mwy —o ymdeimlad eglwysi eu bod yn berthynasau agos yng Nghrist. Addewid ydyw o ddyfodol rhagor ach, ac nid yw ei ddibrisio namyn prinder gweled- iad eang a gwerthfawrogiad ar ddydd er mai (Iydl pethau bychain yjyw. BRAWDOLIAETH CYMOD. Gwelwn fod y Fellowship of Reconciliation yn cadw ei chyfarfod: blynydol yn Swariwiek, yng nghorph y mis" hwn,.ac yr arwemir un o-i- eyiarrod- ydd gan y Parch. P. H.Grifflths, Charing Cross. Dyddorol hefyd yw sylwi iod un arall, a fu yn wein- idog yn Llundain yn arwain cyfarfod cyffeiyb yn y gyfres, sef y Parch. Herbert Morgan, gynt o Castle street, yn y ddinas hon, ond yn awr o Fryste. Hysbys yw i ddarllenwyr Y GOLEUAD yn ddiameui mai y Parch. Richard Roberts, mab y diweddar Barch. (David Roberts, Y Rhiw, yw ysgrifenydd y Gymdeithas, ac mai ei gynorthwywr yw Mr. George Davies, glnt o Lerpwl, wyr i John Jones, Talysarn. Yn gaeth i'w dy y bu Mr. T. Woodward Owen am dymor gan afiechyd a fu ymron a throi yn berygl iddo. Un o lfaenoriaid Wilton Square yw efe, ac y mae iddo le mawr yn y Cyfarfod Misol. Ca Penygarn hefyd ran o'i wasanaeth et, megis y ca ran o'i. serch a' i amc,,i-.

CYMDEITHAS G WEINIDOGION MC

CYMDEITHAS G WEINIDOGION M.C. CONWY A'R CYLCII.  ci c h -vf?ii? f od vii. Cynhaliodd y Gymdeithas ?choj ei chyfarfod yn y Capel Saesneg, Llandudno Junction, ddydd' Llun, Gorffenaf 9. Llywyddwyd gan y Parch. W. R. Owen. Traddododd y Parch. Thomas Pairv. U.H., anerchiad gwir werthfiswr ar "Perthvuas v Rhyfel Prosenol a Cnrefyddau'i- Dyd." Rhoddodd arbenigrwydd ar ddylanwad y rhyfl i eangu (jin duwiiiyddiaeth. Cymerwyd rhan yii v drafodaeth gan y Parchn. E. O. Davies, B.Sc., Robert Wil- liams, ALA., William Jonss, Evan Hughes, William. Owen, Henry Jones, a H. M. Pugh. Cafwyd tra- fodaeth fuddiol iawn. Dyddoroi oedi gweled fod. gwahanol farnau ar amryw o bwyntiau a godwyd. Rhoddwyd croesaw calono

No title

Cynhaliwvd cyfarfod chwarterol Dosbarth E.e.;1)1- maris, yn Llansioed, Gorffenaf 4, o dan lywyddiaethr y 'Parch. II. P. Roberts, B.A., Beaumaris. Yng- nghvfarfoi y swyddogion, yn y prynhawn, rhodd- wyd croesaw i'r Parch. Robert .Lewis (Crewe eynt), sydd newydd ymsefydlu yn Llandegfan. Daeth yma o Adwy'r Clawdd, ac efe yw y trydydd gwein- idog i ddod i'r Dosb?rth, y ddau arall vw v Parch. H. P. (Robel? o Gce?,poeti a'r Parch. W. H. -i, a'r 'NV. H. Lewis o Johnstown. Gwyr pawb fod nifer fawr o weinidogion Mon wedi' eu geni a'u magu. ac wedi dechreu pregethu yn yr ynys; oud er's rhai blyn- yddoedd bellach y mae tipyn o waed newydd wedi ?3) o w?i-t- d n(-w  r d d we( i i cyrhaedd gwythienau Methodistiaeth Mon, yr hyn sydd yn sicr o fod er iechyd a. lleshad. Wedi croesawn Mr. Lewis, cafwyd bwnc y dydd, Cynhaliaeth y W einidogeth." Mawr hyderwn y cyrhaeddir glan yng Nghymdeithasfa. Bangor ynglyn a'r mater hwn. Cafwyd ychydig ú hanes yr achos yn Llangoed mae yma eglwys gref yn rbito yri ,3 £ os i 300 o aelodau, a gwna y Parch- Johli Jones, RD.. tvaith th.Trofol yma. Ytr. yr hwyr cynhaliw'ydT Seiat. Daeth cynuihad a"- dderchog iawn ynghvd, a chafwvd anerchiad godid- og gan y iParch. T. Charles Williams. M.A., ar ."Dadolpifth Duw." Llaw^nydd i bawb o°dd presennldeb ac anerchiad Mr. Will'ams, oherwydd' rhvdd lawer o'i amser y Blynyddoedd hyn i wasan- aethu achos crefydd yn Lloegr. Cafwyn ychydig o elriaullan y Parcfin. W. H. I R. Lewis, J. Lewis, (Dublin, a Mr. Ellis h-Hs, B.A. Llandegfan. Terfynwvd trwy weddi gan Mjfj W. Roberts, Menai -Bi-idge.