Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 7 of 16 Next Last
Full Screen
6 articles on this page
MYFYRION

MYFYRION. Ar briodas y Parch. W. Nantlais Williams, gyda Miss Annie Price, merch y diweddar Barch. Thomas Price a Mrs. Price, Ammai-iford (Brechfa gynt) yr ■■ hyn a gymerodd le yn N hreherbert, ddydd Mawrtb, Awst laf, 1916. Llawn yw'r flwyddvn o felidithioii, Hael fendithion Duw, Meusydd, a pherllannau llawnion, Ffrwythau o bob rhyw. Hardd yw'r ddol, a'i blodau tlysi01 0 bob lliw a llun, Siriol wenant fel angylion, Llonnant ni bob un. Ar y mynydd llwm, ac uchel, Tyfa'r grug, a'r brwyn, Paentir hwy gan law rhyw angel, Denant bawb a'u swyn. Yn y wig—a'u myrdd delynau- Clywch y deiliog gor, Chwery'r awel ar eu tannau Folawd ber i'r Iôr. n Clywch y cor asgellog hefyd, Gyda'u peraidd gan, Llawn cynghanedd, ac o wynfyd,. Yw eu bywyd glan. Natur sy'n ei dillad goreu, Ddydd eich uniad (Zwiw. Mae'n prophwydo bywyd goleu, Llawn o wenau Duw. Fel y flwyddyn, yn drwmlwythog O fendithion rhad, Boed eich bywvd yn gyfoethog 0 rasusau'n Tad. Na foed Gorphen-haf i'ch hanes, Dim ond awyr las, Byw dan dywyniadau cynhes Cariad Crist, a'i ras. Boed eich uniad fel mae natur, Yn gynghanedd fyw, Rhodio law yn Haw, mewn cysur, At ddelfrydau Duw. Rhydamman, Awst 1, 1916. MORIENYDD.

No title

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod yn Aberystwyth, bwriedir cynal nifer o gyfarfodydd i drafod cerdd- oriaeth. eglwysig. Darllenir papurau ar Gerdd- oriaeth y Ffurf Wasanaeth" gan y Parch. A. S. < J, Duncan Jones'; gan y Parch. W. L. Richards, ar Emynyddiaeth Gvmreig," a chan Mr. Martin Shaw ar Emynau a Chanu Cynulleidfaol."

Family Notices

GENI PRIOBIMARW. PRIODASAU. DA VIES-PHILLIPS.-Awst 5, yng nghapel Char- ing Cross Road, Llundain, gan y Parch. Thomas Clark, M.A., Penpont, Dumfries-shire, Saunders Morgan Davies, mab ieuengaf y diweddar Barch. W. Selwyn Davies (M.O.), Abertawe, a Mrs. W. Selwyn Davies, Caerdydd, a Jenny Phillips, B.A., trydedd ferch y diweddar T. H. Phillips B.A Phillips, Elm Grove, Aberdar. MORGAN—PRICE.—Gorffenaf 26, yng nghapel M.C. Pencelli, gan y Parchn..Roderick Morgan, 'Talybont ar Wysg '(brawd y priqdfab), a D. R. Beynon, Pontlottyn, Evan, trydydd fab y di- weddar Mr. Noah Morgan, Pontlottyn, a Bessie, ail ferch y diweddar Mr. Thomas Price, Cross Oak, Talybont ar Wysg. MARWOLAETHAU. WILLIAMS.—Awst 5, Lewis Williams, Trewernen, Llanilltyd Faerdre, cyn-brifathraw Ysgol y Cyngor, swydd a ddaliodd am bymtheng mlyn- edd ar hugain. Ymneilltuodd tua pedair blyn- edd yn ol. Yr oedd yn frawd i Index," y Drych." Yr oedd yn flaenOr ac yn godwr canu yn eglwys Bethesda (M.C.), a theimlir yno golled ddirfawr ar ei ol. EDWARDS.—Awst 2, yn nhy ei merch (Mrs. Gar- land) yn Llangefni, Mrs. Edwards, mam Hugh a John Edwards, 6-8 King St. Lerpwl, yn 28 mlwydd oed. Claddwyd yn Nhalybont, Cered- igion, ddydd LIun diweddaf. ELLIS.—Awst 3, yn 109 Poulton Road, Seacombe, Hugh Ellis (Beaumaris gynt), yn 67 mlwydd oed. JONES.—Gorffenaf 30, Maggie, unig ferch Eliza- beth Jones, 14 Sandhurst St., St. Michael's, Lerpwl, gweddw'r diweddar D. H. Jones, Lawn House, Dolgellau. Owen.—Gorff. 17. yn Sanatorium Dr. Weitpr. Ber- Arthur, annwyl briod Sydney Owen, 109 Craw- lin, Arthur, anwyl briod Sydney Owen 109 Craw- ford Avenue, Sefton Paru, Lerpwl, a mab ieu- engaf Mr. a Mrs. W. Owen, Penrhyndeudraeth, yn 34 mlwydd oed. ROBERTS.—Ar faes y frwydr. Daniel {Dan.), an- nwyl fab Mr. a Mrs. H. Roberts, Simdda Wen, Llanfaethlu, Mon. WATKINS.—Yr wythnos ddiweddaf, W. J. Wat- kins, U.H.. Aberystwyth, yn 64 mlwydd oed. JONES.G,orff. 31, yn 5 Bangor St., Caerdydd, Margaret Gwenllian, anwyl ferch Mrs. Jones a'r diweddar Mr. Evan Jones, a phrif athrawes Ysgol Albany Road, Caerdydd. ROBERTS.—Yr wythnos ddiweddaf, wedi blin gystudd, William Roberts (Tenorydd Infryn), Glasinfryn, ger Bangor. THÜMAS.A wst 1. Lewis Thomas, Cwm Bowydd 'Road, Blaenau Ffestiniog. EVANS.-Wedi cystudd blin, Thomas Evans, Wern- las Wen, Rhostryfan, yn 70 mlwydd oed. JONES.—Gorff. 31, yn nhy ei ferch, yng Nghlyn- nog, Richard Jones Jones, Cae Main, Waenawr, yn 92 mlwydd oed. JONES.Gorff. 13, yn 71 mlwydd oed, Margaret, annwyl briod Capten Evan Jones, 24, Welling- ton Terrace, Caernarfon. fjRliFlITH.—Awst 8, yn 73 mlwydd oed, Evan Griffith, Bronmadog, Minffordd. Yr oedd yn flaenor cymeradwy yn eglwys Minffordd, ac yn dad i'r diweddar Barch. Robert Griffith, gwein- idog 'Caersalem, Fflint. ELLIS.—Gorffenaf 30, bu farw Mrs. Eliza- beth Ellis, Liscard, er galar dwys i'w theulu a llu mawr o eyfeiiron. vn y Victoria Hospital, ar ol cystudd byr ond blin a phoenus, a ddioddefwyd gyda thawelwch ac amynedd > ma,wr. Cafodd ei dwyn i fyny ar aelwyd gre- fyddol, a rhodiodd yn addas i'r Efengyl ar hyd ei bywyd. Meddai syniadau clir a dyrchafedig am hawliau crefvdd, a rhoddwyd iddi ras i ddal ei ffordd yn ddig-wymp hyd yn Nhevrnas Nef- oedd, Ymwelodd lawer yn ei dydd a chleifion a rhai gofidus, yr oedd ei hysbryd lion a gobeith- iol fel balm ac olew i'r galon glwyfus. Bu am ddeugain mlynedd yn aelod diargyhoedd o eg- lwys y M.C. yn Liscard Road, Seacombe, a mawr oedd ei pharch a'i theyrngarwch i'w gweinidog, y Parch. Lodwig Lewis, yr hwn a fu yn ddibail yn ei ymweliadau a hi yn ei chystudd olaf, a'r hwn a wasanaethodd gyda t.hynerwch mawr yn ei chladdedigaeth, a gymtfodd le ddydd Mercher, Awst yr 2., yng nghladdfa Rake Lane. Cydymdeimlir a'i brawd, y Parch. George Lamb, a'r teulu, ynghyda'r Iluaws cy- feillion yn eu galar a'u trallod.

COFEB SERCII AR OL CRANOGWEN

COFEB SERCII AR OL CRANOGWEN. Areithio'n ber wrth ein byà-un egyl Bu'n Cranogwen ddiwyd; Ond gwyrodd hyd rawd y gweryd A Gwalia gain fyg wyla i gyd. I, Un ufudd oedd ac hyfwyn,—yn dra hardd Drwy ei hoes ddiwenwyn; Duodd gwawr ei dyddiau gwyn, Er gwenuu'r Haf a'r Gwanwyn. Is, awyr ,nid oes ysywaeth-un fydd Mor foddus trwy'n talaeth v Amser hir, yn wir hi wnaeth, Oes hynod o, wasanaeth. Yn hynaws, y Iluaws yn Ila,d-,arweiniodd, f Mewn rhinweddol fwriad; Angyles serch fu y ferch fad h Yn ei geiriau o gariad. ioflberfan. J. iU. DAVIES.

CYMDEITHASFAR GOGLEDD

CYMDEITHASFAR GOGLEDD ARHOLIAD YMGEISWYR AM Y WEINIDOGAETH. 5v Yn dilyn wele'r papurau a osodwyd eleni yn yr arholiad uchod (Cymdeithasfa'r Gogledd), a gynhal- iwyd Gorffenaf 25 a 26. Yr arholwyr oedd y Parch. G. H. Havard, M.A., B.D., Rhyl, a'r Parch. R. R. Hughes, B.A., Lerpwl. 1. i YR YSGRYTHYRAU. (Ni chaniateir Beibl). I.-Pwy lefarodd neu ysgrifennodd y geiriau can- lynol, ac o dan ba amgylchiadau?— (a) Oni wna barnwr yr holl daear farn? (Gen. 18, 25). (b) A gwybyddwch y goddiwedda eich pechod chwi {,Num. 32, 23). (c) O'r nefoedd yr ymladdasant: y ser yn eu graddau a ymladdodd Darn. 5, 20). (d) Gan hynny y mae y plant yn rhyddion (Mat. 17, 26). (e) Ni chawsom ni gymaint a chlywed a oes Ys- bryd Glan '(Actau 19, 2). (f) Pwy sydd deilwng i agoryd y llyfr (Dat. 5, 2). II.—Beth wyddoch am- Hagar, Ishbosheth, Baruch, Apolos, Jason, Ar- mageddon? III.—Rhoddwyd amlinelliad o (a) daith yr Israel- iaid o'r Mor Coch hyd Sinai; (b) daith genhadol gyntaf Paul. IV.—Nodwch rai o'r prif ffeithiau hanesyddol gof- nodir yn Llyfr y Barnwyr. V.—Beth, yn fyr, ydyw cenadwri (a) Llyfr Job; (b) Llyfr Malachi; I(C) Epistol lago (d) Llyfr y Dat- guddiad? VI.—Paham (a) y llefarodd yr Arglwydd ar ddamhegion? (b) y cyflawnai ei wyrthiau? iRhodd- wch enghreifftiau i egluro eich atebion. VrI.-Nodwch rai o ddigwyddiadau teyrnasiad Solomon a Heseciah. VIII.—Rhoddwch grynhodeb byr o'r Bregeth ar y Mynydd. IX.—Disgrifiwch yr achosion arweiniodd i gaeth- gludiad Israel a Judah yn eu tro. Pa ddylanwad gadd y gaethgludiad ar yr Iddewon? II. ATHRAWIAETHYR ADGYFODIAD YN OL I. COR. XV. A II. COR. V. Caniateir Beibl i'r Ymgeiswyr. I.—Nodwch y lie briodolir gan yr Apostol i Ad- gyfodiad Crist yn yr Efengyl, a'r pwyntiau ynglyn a'i adgyfodiad ag yr oedd cydolygiad arnynt yn yr Eglwys. Elsboniwch Yn ol yr Ysgrythyrau." II.—Pa ganlyniadau sydd yn dilyn gwadu— (a) Adgyfodiad Crist? ,(b,) Adgyfodiad y meirw? III .-Pa berthynas sydd rhwng Crist ac Adgyfod- iad y Meirw yn ol I. Cor., XV., 20—28? Esboniwch "Yn Adda pawb yng iNghrist pawb." IV.—Pa ateb roddir i'r cwestiwn- (a) Pa fodd y cyfodir y meirw?" (b) A pha ryw gorff y deuant ?" Esboniwch Nid y corrf a fydd yr ydwyt yn ei hau. V. —Danghowch— (a) Os oes Adgyfodiad y Meirw, sut y mae yn wir ni ddichon cig a gwaed etifeddu Teyrnas Dduw ? (b) Beth, yn ol dysgeidiaeth yr Apostol, oedd i ddigwvdd i Gristionogion fuasai wedi marw cyn dvfodiad Crist ? (c) Beth oedd i ddigwydd i Gristionogion fyddai fyw hyd ddyfodiad Crist? VL-Pa bryd yn ol I. Cor., XV., a pha bryd yn ol 2 Cor., V., y mae y Cristion i dderbyn ei gorff ysbrydol? Esboniwch "Nid ym yn chwennych ein diosg, ond ein harwisgo Ganys rhaid ymddan g- os yn y corff III. TIRAETHAWD. Ysgrifennwch draethawd ar unrhyw un o'r testyn- au canlynol:- (i) Gwerth crefyddol yr Hen Destament. (ii) Y byd i Grist; {iii) Y iRhyfel a'i beffeithiau.

NODION 0 FALDWYN

NODION 0 FALDWYN. Ddydd Iau diweddaf, Awst 3, rhoddwyd i orphwys ym mynwent Llansantffraid-ym-Mechain, gorph un o anwyliaid y ddaear, ac un o'r gwragedd hyfwynaf. Fe gofia yr efrydwyr fu yn Nhrefecca adeg y diwyg- iad am y ferch landeg a phrydweddol fu yn llywyddu ar work-room y merched yn Bank Shop, Tal- garth. Erys ei gweddiau tanbaid ac eneiniedig yn hir yng nghof y sawl a'u clywodd, ac y mae ei dagrau yn y diwygiad yng nghostrelau'r angel;on. Bu o wasanaeth ac o ddylanwad mawr yn Nhal- garth, ac ymbriododd a'r Parch. Evan Jones, Hir- waen, brawd Mr. Jones. Bank Shop. Y mae'r Parch. Evan Jones yn Llansantffraid bellach yn fawr ei barch a'i wasanaeth er's blvnvddau. Ni bu iechyd Mrs. Jones ar y goreu ond brau. Ni bu brwydr dewrach na. mwy amyneddgar yn hanes neb. ond er pob ymgais i estyn einioes bu farw y chwaer ieuanc a phur yn41 oed, gan adael ei phriod a'i bachgen bach, Kenneth, mewn dwfn alaeth ar ei hoi. Daeth nifer fawr o weinidogion a chyfeillion ♦ ynghyd o bob enwad, a chymerwyd rhan gan y iJarchn. J. J. Poynter, Croesoswallt; W. M. Jones, Llansantffraid; Evans, Domgay; \Richards, Llan- fyllin; Howells ,Nantmawr, ac eraill. Chwareu- wyd 0 rest in the Lord," a "But the Lord is mindful of His own," ar yr organ gan Mrs. T. G. Jones. Diau y rhydd Efe "hun i'w anwylyd." Peth hynod o dlws ydyw gweled y gwaith y mae- y merched yn ei wneuthur ynglyn ag achos yr Ar- glwydd. Y mae chwiorydd ieuainc Llanfechanr wedi cyflwyno dwy gadair i'w gosod yn y set fawr. Y mae'r cadeiriau yn rhai hynod o dlws, ac yn ad- lewyrchiad o ddoniau amrywiol y rhyw deg. Bu- asai pulpit clock' bychan yn beth go dderbyniol I gan y rhai hynny ohonom sydd genym well syniad am dragwyddoldeb nag am amser. Y mae hawii gan ddyn i annog ei gyd-ddyn i weithredoedd da, ac hwyrach y bydd yr anogaeth hon yn dwyn ffrwyth mewn llawer lie heblaw Llanfechain. Paham hefyd y rhaid i'r pregethwr fod heb ei lyfr tonau yn y pulpud? Ychydig ydyw'r eglwysi sydd yn gofalu dim am enaid a chwaeth y pregethwr tra yn y pwlpud, tra y mae ef yn gorfotl gofalu am eneidiau a chwaeth y gwrandawyr ar y lloft a'r llawr. Achwynir weithiau am nad oedd y testyn yn Saesneg—tra nad oes yno Feibi Saesneg. Dy- wedir y dylasai y pregethwr ganu, tra nad oes iddo lyfr notes.' Disgwylir iddo gadw amser tra lias gall weled wyneb y cloc, &c. Disgwylir y Parchn. John Williams, Brynsiencyri, a T. C. Williams, M.A., Menai Bridge, i gadw cy- farfod mawr yn Llansantffraid, yn yr Hydref. Bwriada'r Pv/vllgor Cynhaliaeth a Threfn ofalu fod copi o'r cynllun yn Haw pob blaenor a gweinidog mewn digon o anvser cyn Cyfarfod Misol Llanfech- ain. Y Parch. H. G. Roberts, Llanrhaiadr, fu yn cynal cyfarfod mawr yn Holloway, Llundain, v Sul di- weddaf.. a chafwyd ganddo weinidogaeth fuddiol iawn, fel arfer. Bu y Parch. O. T. Davies yng nghyfarfod blvnyddol Ysgol Sul Berriew, a gwyneba, ar Lmidain am dri Sul yn Awst, fel '"supply" Stratford. Cydymdeimlir yn fawr iawn a'r Parch. John: Prichard. Croesoswallt. Y mae ei deulu o un i un vj ei ragflaenu tua'r wlad sydd well. Bu farw Miss Lena Prichard ar Awst 1, a chladdwyd hi yn Seion, Croesoswallt. Yr oedd yn gymeriad prydferth a defnyddiol, a bydd colled mewn llawer cylch ar ei hoi.