Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 8 of 16 Next Last
Full Screen
5 articles on this page
EGLWYS Y TABERNACL LLANI YMDDYFRI

EGLWYS Y TABERNACL, LLAN- YMDDYFRI. Fel y mae'n hysbys bellach, y mae eglwys y Tabernacl, Llanymddyfri, wedi galw'r Parch. Joseph Jenkins i'w bugeilio, a disgwylir ef i ym- sefydki yma yn nechreu Hydref nesaf. Yn wyneb hyn, dymunwn, ar ran yr eglwys, a hynny yn yr ysbryd mwyaf gostyngedig, wneud apel at y gwein- idogion hynny sydd a chynoeddiadau ganddynt ar y Sui cyntaf o'r mis yn y Tabernacl, a fyddant hwv garediced a chyflwyno'r rhai hynny yn ol i'r eglwys, os y gallant heb wneud cam a'u hamgylchiadau; a hefyd danfon gair i ni i ddatgan eu parodrwydd i wneud hyn? Teimlir yn ddiolchgar iawn os y gwna'r brodyr y gymwynas hon, a gobeithiwn #inau drefnu rbagllaw gyda hwy gyhoeddiadau yn He y rhai hyn. Hefyd, bydded i swyddogion eglwysi a garai was- anaeth ein gweinidog, fod mor garedig a gohebu gyda mi. Ydwyf, ar ran yr eglwys, Ystradwalter, Ystradwalter, GEORGE MORGAN. Llandovery. — t

Advertising

CARDIAU DIRWEST A PHURDEB. (Dan nawdd y Gymanfa Gyffredinol). Cymhwys i'r amseroedd, wedi eu hysgrifenu gan rai o wyr blaenaf y Cyfundeb, ar y Testynau canlynol: t(l) Hap-Ghwareuon; .(2) Yr Eglwys a Dirwest; (3) Cartref; (4) Purdeb; (5) Dirwest a Chymdeithas; (6) Beth ellir wneud a'r Arian? Prisiau :-100 am Is.; 200, Is. 9c.; 300 2s. 5c.; 400, 3s. 500, 3s. 6c. 1,000, 6s. wedi talu'r cludiad. DROB 30,000 WEDI EU GWASGARU YN BAROD. I'w cael oddiwrth v Parch. JAMES JONES, WAENFAWK, CAERNARFON. 1 UNDEB Y CYMDEITHASAU CYMRAEG. Adran Dyfed. Cynhelir cyfarfod ar Fore'r Cadeirio yn Eistedd- fod Genedlaethol Aberystwyth {Iau, Awst 17eg, 1916, am 11 o'r gloch), yn Neuadd Coleg y Brifyagol. Cadeir. E. T. John, Ysw., A.S. Llywydd yr Undeb, (Llefarwyr: Y Parch. J. Jenkins, M.A. if" Gwili "); Dan Jenkins, Ysw., C.M., Ysgol Llanycrwys; a Swyddogion yr Undeb. Y Gymraeg yn Siroedd Dyfed fydd pwnc y cvfarfod. Penodir Trysorydd i'r Adran yn y cwrdd, a chesglir at v treuliau. Croeso calonnog i holl garedigion y Gymraeg, ac yn enwedig i Gymry Dyfed. J. DYFNAtLLT OWEN, Caerfv'rddin, JOHN HUGHES, Aber Gwaun,

AT EIN GOHEBWYR

AT EIN GOHEBWYR. Oherwydd y lie a gymerir gan adroddiad y Gvm- fleithasfa, bu raid gohirio llawer o lythyrau, ysgrifau coffa, &c., hyd yr wythnos nesaf.

0 LANWRTYD I BENLLWYN

0 LANWRTYD I BEN- LLWYN. (Gan y Parch, M. (P. MORGAN, Blaenanerch). Gwersyllfacedd y Cyfundeb yn y De yw y ddau Ie uchod yn yr ysgrif hon Cyffelyb yw symudiad y Gymdeithasfa, o le,, i le i ymdaith Cenedl Israel o'r Aipht i Ganaan. Nid oes i Fethodistiaeth Jerusalem ondi y Nefol. Ceir amrywiaeth yn, y lleoedd y cyn he):ir y Sassiwn. Gwersyllir un tro ynghwrr yr anialwch-dro arall ynghanol seirph, a thra- chefn ynghysgodl y palmwydd [I, cherllaw y dyfroedd tawel. Disgynodd ei llinynnau mewn 'lleo^dd hyfryd y flwyddyn hon-Maes- teg, Lflanvjrtyd a. Phenllwyn. Bu adfeg paini y ceiisid! y Gyindeitliasfa fel y ceisid arian. Pery felly cyhyd ag y cadwo y Gymdeithasfa ei saneteiddrwydd a'r eglwysi eu d'uwioldeb. Ond a. ddyla.i fyned i bob lie y'i ceiisir? Trefnir iddi ddyfod yn rheolaidd drwy y gwahanol gyfarfcdydd Misol; ond y mae yn perthyn i bob Cyfarfod Misol y newydd a'r hen. Buddiol i'r Gymdeithasfa a'r eg'lwysi fyddai ei chynaJ1 yn achlysurol mewn cylch newydd a dieithr i ysbryd a thraddcdiadau y Cyfunde-b. Rhaid wrth sylw i ennyru diddordeb- O'r ochr arall dylid trefnu pererindod unwaith bob blwyddyn i leoedd a nyddwyd yn hanes y Cyfundeb, a'u daear yn lawnt arwriaeth ysprydol, a'u iiawyr yn ysbrydcCiaeth. Aecl y Cyfundeb yn awr ac eilwaifch i gartref ei faboed i ad- newyddu y cyfamod aei ddarllen ei neges yn ngoleuni'r Nef. Ond nac arhoed yno. Taied ei addunedau a gwnaed yn ol y port-read. Fel y d-ywedodd y Parch. Rees Evans yn chareus pan yn cynnyg (neu eilio) derbyn y gwahcddiad o 'Benllwyn, y mae yn olynydd teiiwng i Lanwrtyd fel He i gynnal y Sassiwn. Nid symud er gwaeth yn ddaearyddol a wnacth. Ceir yno yr arddunol a'r tlws- y rhamajifcus a.'r prydferth. Saif y pentref yn Nyffryn y Rheidol tua phum milltir i'r dwyrain o dref Aberystwyth. Efe yw y porth dwyreiniol yn nhenil anian yr ardal. Arwein- ia/r porth o un cyfeiriad1 i eangder, ac o gyf- eiriad arall i arucheledd1. GWelir v tucefn iddo fryniau yn tyfu yn. fynyddoedd—to ar ol to—ries ymffurfio yn ysgol ag un pen iddi yn y Nefoedd a/r Hall ger Penllwyn. Pa, ryfedd fod cymaint cyfnewid rhwng y ddeule byn ? Ond y mae i Benllwyn ogoniant mwy rhagorol. Cyfoeth gwlad yw ei dynion mawr a d'a- Digon ar hyn fydd enwi Dr. Lewis Edwards; Syr John Rhy, Dr. Cynddylan Jones, a'r Prifathro 0. Prys-y rhai a gau- ,aisant safnau llewod. Dilys genym fod tra- ddcdiadau y lie a'r ardal yn atdyniad cryf i lawer or rhai a ddaeth i'r Sassiwn er fod hon y drydedd eleni. Perthyn i'r Gymdeithasfa ddau symudiad —un mewn, lie a'r llafll mewn amser. Haedda, yr olaf lygad y Cyfundeb. Os cywir y dehonglwn gydwybod y Cyfundeb, cyferfydd y Gymdeithasfa yn rhy agos i'w gilydd y blynyddoedd hyn. Daw y pedair bron o fewn chwe mis i'w gilydd a thair ohonynt yn cyfarfod o fewn tua pedwar mis. Onid yw hyn yn ddianghenrhaid ac yn. meithrin amharch trwy gynefindra ? Musgrellni ac anrhefn sydd: ddiygau a arwyddant eu gwaeth. Gellir gwneud un o ddau beth Ijleihau eu nifer neu eu trofnu yn fwy cyfar- tal dros y flwyddyn. Gwelsom arwyddion pethau gwell ym Mhe-nllwyn. T'eimlem ysbryd tre-fn yn ym- symud ar weithrediadau y Gymdeithasfa. Amlygodd ei hun yn bennaf mewn cydnab- yddiaeth o anrhefn. Hyd y svlwasom gwraidd pob drwg oeddi byr-olwg a chyfyng welediad- Prif a-ngen Methodistiaeth heddyw yw swyddogion eglwysig o feddwil Cyfundeb- ol. Pe caem hyn ni weilid- Cymdeithasfa yn gwrthod cais un o'i Chyfarfodydd Misol, na'r un Cyfarfod Misol yn ceisio dim ond yn gysson a> graen a budd y Gymdeithasfa. Yr un peth.ddywed,Y'n am sin cronfeydd, megis yr Athrofa, y Genhadiaeth Gartrefol a'r Genhadaeth Dramor. Ofnwn fod llwydd- iant, a-mryw o'r casgliad&iu yn dibynnu ar y damweiniol, os nad yr amheus. Dywedai y Parch R. J. Williams, Lerpwl yn ei annerch- iad godidog ger bron y Gymdeitha-sfai i rywun ofyn iddo unwaith—"pa Ie oedd Casgliad y Ge-nhadaeth Dramor i gael ymhilith y Casgl- iada,u Cyfundebol ? Amlwg oddiwrth ad roddiad y Parch. Lewis James fod easgliad y Colegau heb le o gvvbl yn ein Cyfundeb. Cynwysai awgrym y Parch. W. Davies, Caerdydd yr hedyn cyfundebol; sef, go-sod ,r bwyllgor cryf (nid o nifer) I chwilio lie i'r casgliad hwn. Diffyg yr awgrym oedd cyfyngu ei waith gasgliad y coleg. Y mae angen i'r pwyllgor odrych ar yr hoi! gasghad- au yn eu perthynas a'i gilydd. Dylasai gwerth pob casgliad fod yn annibynol a.r ei swyddog- ion. Ni amlygwyd synwyr ac anrhydedd y Gymdeithasfa yn well erioed nag yn newisiad y Prifathro Prys yn Llywydd am y flwyddyn ddyfodol. Ni cheisia swydd ond tellynsa hi. Credwn fod iachawdwriaeth y Cyfundeb ar hyn o bryd yn dibynu ar iddo ef ac eraill sydd yn Gyfundebwyr arwain. Nid anghofir yn fuan ei anerchiad clir a! chyflawn ar berthynas y Colegau Diwinyddol a'r Colegau Cenhedlaethol neu Ddiwinyddiaeth a Phrif- ysg'ol Cymru. Tarawyd ni a'r un meddwl pan annerch- wyd y Gymdeitliasf-a gan Ysgrifennydd y Genhadaeth. Dramor—y Parch. R. J. Williams. Nid: gwas cyflog yw efe, ond gweledydd a chariad Duw: at fyd colledig yn llosgi yn ei galon. Clywsom fod y eyfarfod cenhadol yn lliosog a bendithiol. -J < •, „ < si* Dymunwn dalu teyrnged o ddiolchgarwch i'r Parch. T. Jenkins, Talybcnt am ei agoriad rhagorol ar "Gydwybod a Gweinidogaeth yr Efengyl," yn nghyfarfod y Gweinidogion. Cyfyngwyd yr ymddiddan diiynol yn ormodol iIn tyb ni i'r rhyfel hwn. Oni ellir cael y mater hwn drachefn-: ? Clywsom ganmoliaeth- ucheJ i Mr. R. S. Griffith, Y.H. am ei agor- iad yntau o fater Cyfarfod y Blaenoriaid "Nodweddion y cyfnod a'n cyfrifoldeb yn eu hwyneb." Cyfarfod pwysig yn perthyn i'r Sassiwn hon oeddi yn un i ymddiddan a. phregethwyr eydd i'w hordeinioi yn y Sassiwn nesaf. Y maegennym ychydig. bethau yn erbyn y cyfarfod hwn. I ddleehreu caniat-awyd i bawb fod ynddo pan ddywed y rhagleii mai cyfarfod i'r gweinidogion, pregethwyr a.'r blaenoriaid ydoedd. Hefyd terfysgwyd gonnod ,arno gan rai yn dyfod iddo yn ddi- weddar. Dylesid ca.u y drws hanner awr ar dl amser dechreu. Y mintys a'r anis yw y pethau hyn end y maent yn bwysig yn eu Jle. Gwnaeth y brodyr oedd yn holi eu gwaith yn ganmoladwy ac yr oedd y brodyr ieuanc ynateb yn barchus, difrifol a boddhaol. Meddyliem eu bod- yn fwy clir yn eu crefydd bersonol nag yn yr athrawiaeth a'u galwad. Ni welsom adliw amheuaeth ynglyn a'r naill PÆu'r Hall ond mynegent on profiai yn weU na/u bam a'u cymhellion. Yr oedd tine siorwydd yn yr oil er hyny. Os nd, fedrenfc ddyweyd wrth dduwmydd eu; barn ar bwnc; na'u cymheillion wrth athronydd, medrent dystio wrth Sydd eu bod yn credu ae yn caru. Gwyddent eu bod wedi eu galw os na, allent egluro pa fodd. Rhoddwyd gwynt ar genadwri y Gymanfa Gyffredinol gan y Parch. J. J. Thomas B.A. Y mae allwedd yr Ysgol Sabbothol yn lllaw y gwr a edrych ac a, orfoda, y Cyfundeb i edlrych ami yn ei pherthynas a'r eglwys ac nid fed sefydliad annibynol. Yr oedd ysbrydl y pet-h byw yn olwynion Sassiwn Penllwyn. Yr oedd arddeliad Duw yn amlwg ac yn dal da, i gyfeillion y lIe am eu llafur. Daethom o'r Sassiwn yn hyderus iawn am ddyfodol y Cyfundeb- ac yn penderfynu dysgu 'bodi yn gyfundtebod.

WRTH FYND HEIBIOI

WRTH FYND HEIBIO. GOLYGFEYDD, Diolchaf i a-mryw dda-rllenwyr caredig a anfonodd a,baf i ddywedyd: eu bod wedi mwyn- hau yr ysgrifau hiT" y mynydrioedd, ac y mae rha,i wrth wneud hynny wedii awgrymu man- nau ereill syd-dl, meddant hwy, yn haeddu desgrifiad. Soniqi un gwr wrthyf am yr hyn a, wedodd ef ar d-diwrnod heulog, tawetl, ganol gr-e-af addia-r y codiad yn y ffordd yng Nghapel Curig. Yno y mae llynau Mymbyr yn ym- estyn o'ch blaen, a'r diwrnod hwnnw gwel- odd fy nghyfaill y WTy-didfa a'r mynyddoedd ereill, dan fantell yr ejra, hyd eu godreu, yn cael eu hadlewyrchu yn y dyfroedd t-awel. Y mae'n sicr nad anghofia'r olygfa, golygfa, nad ellid ei chael ar ddamwain, ond unwaith mewn oes y mae'n bosibl. "Your articles on the mountains, medd gohebydd. arall, "made one long fod those Cardiganshire hills looking towards Aberdovey. What a grand sight from there, just below the alleged grave of Taliesin. You should see the spot and view some day. Gladstone was not sure whether mountain or sea- influenced his soul most, so he ba,thed in the sea at Penma-en Mawr in the morning, and went to the mountains the rest of the day. "Pwy ohonom a, all ddywedyd prun ai'r mor ynte'r mynydd syn dylanwadu mwyaf arnom? ,Drwg y mor ydyw fod pobl wedi ceisio ei ddofi a phalmant asphalt ac ag amryw bethau mwy ercliyll fyth. Ond wrth son am y môr, dyma, ohebydd yn gofyn a wn i am Gemaes yn sir F'on ? Gwn; bum yno flynyddoedd yn ol, yn gynarach ar y flwyddyn na, hyn, ac nid ar frys yr anghofiaf y llanerch. ° CEMAES, -0- Ade-g y diwygkd oedd hi, ac yr ceddwn ar y pryd yn dilyn, cyfarfodydd Mr. Evan Roberts yn y Gogledd dros papvir newydd ;?.