Collection Title: goleuad

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 14 of 16 Next Last
Full Screen
2 articles on this page
CYFARIODYDD MISOL

yn swyddog yn eglwys-L-lwyndyrus. Dygwyd tyst- iolaeth uchel i gymeriad duwiol y brodyr hyn, ac i'w hymroddiad a'u defnyddioldeb gyda gwaith yr Ar- glwvdd. Gedy'r ddau fwlch mawr o u hoi yn eu gwahanol eglwvsi. Pasiwyd ein bod i anfon llythyr o gydymdeimlad a Mrs. 'Evans, Penymaes (mam oed- ranus y diweddar Mr. R. Evans), ac a Mr. R. Jones, Mvnvdd Nefyn -(mewn gwaeledd), ae a. Mr. E. P. (Roberts, Golan (ar farwolaeth ei dad). Cyflwynodd y Trvsorydd (Mr. 0. Robyns Owen) yr adroddiad am sefyllfa arianol y Cyfarfod Misol ar ddiwedd y flwyddyn .1916. Mabwysiadwyd yr adroadiad, a phasiwvd pleidlais o ddiolchgarwch gwresocaf i'r Trysorydd a'r Ysgriienydd Arianol (Parch. J. W. Jones, B.A.) am eu llafur ynglyn a hyn. Penderfyn- w-yd caniatau grant o 4p. am y flwyddyn hon i eglwys Pennant. Hysbyswyd y cynhelir y Cylariod Misol nesaf yn y Tabernacl, .Porthmadog, Mawrth 12fed. Y Parch. J. Puleston Jones, M.A., a Mr. O. Robyns Owen i arwain gyda phronadau y swydd- ogion a hanes yr achos. yn y 11e. Gwahoddir swydd- ogion vr Eglwys-Seising ym Mhorthmadog i gymei- vd eu lie gyda swyddogion eglwys y Tabernacl yn y rhan hwn o'r gwasanaeth. Mater trafodaeth, Addysg Ysgrvthyrol ein Plant." I w agor, Mr. Abel Williams, Graig. Dyddis hefyd yn y Cyfarfod MisolnesaI vn derbyn blaenoriaid newyadion. Holir liwv oddiar Eiengyl loan, III.-1-21, gan Y Parch. 'E. Joseph. Traddodir cyngor iddynt gan Mi. G. Roberts, Penmorfa. Gan na fydd Cyfarfod Misol yn Chwefror, awdurdodwyd y Pwyllgor lrefniadau i weithredu yn derfynol mewn penderfynu pa enwau sydd i'w dodi yn y cylehlythyr anlomr r r eglwysi ynglyn ag ordeinio brodyr i gyflawn waith y wenud- oeacth..Darllenwyd. llvthyr cyflwyma-d.Mr. J. E. Williams o GySariod Misol Arfon, ar ei waith yn 'dod i ymsefydlu i gylch y Cyfarfod Misol hwn. Erys Mr. Williams ar hyn o bryd yn Miremaaog. Rhoddwvd iddo dderbyniad serchog i'n plith, a chan ei iod vn bregethwr rheolaidd, annogwyd yr eglwysi i ymofyn ei wasaiiietl-t yn y cymenad hwnw. Diolch- odd Mr. Williams mewnychydig eiriau am y croes- aw estvnid iddo. Yn wyneb cais neilltuol oddiwrth Bwyllgor Ysgol Clynnog, penodwyd y Parchn. W. T. Ellis. B.A., doliii Owen, M.A., a Mr. Samuel Williams, Penmount, yn ychwanegol at aeh odau rheolaidd y pwyllgor, er ystyried pa fodd i weithredu yn y dyfodol. a pha beth i'w wneyd yn nglyn a'r vsgol. Yn wyneb ymddiswyddiad y Parch. J. H. Lloyd Williams, B.A., o fod yn briî- athro Ysgol Clynnog, ac ar ei waith yn derbyn galwad i fugeiJio eglwys Moss Side, Manchester, pasiwvd y penderfyniad ci.nlync)l: Eitt bodfel Oy- farfod" Misol vn derbyn gyda gofid ymddiswyddiad y Parch. J. H. Llovd Williams, B.A., o fod yn brif- athro Ysgol Glynnog, Dymunwn ar yr achlysur hwn ddatgan ein gwerthfawrogiad mwyaf diledryw o'i wasanaeth rhagorol fel athro ac fel pregethwr tra bu yn ein plith, a mawr ddymunwn ei Iwyad ai gysur ymhob modd yn ei faes newydd." Sitradodd amryw frodyr ynglyn â hyn, yr oil yn talu teyrnged uchel o barch i lafar mawr a llwyddianus lawn Mr. niea,ii cysvlltiad a'r sefydhad addysgol yng Kghlvnnog. Traddodwvd anerchiad amserol gan Mr. H. Jones wrth, ymneilltuo o gadair y Lytarlod Misol, a chvflwynodd v Uywyddiaeth.i w olynydd, y Parch. J. Bennett Williams. B.A. Pasiwyd pleid- lais o ddiolchgarwch i Mr. Jones am ei waith tra yn y gadair ac am f i anerchiaJ wrth ymadael ohoni. Datganodd y Llywydd newydd mewn ychydig eirian e- ddymuniad am help a ehydymdeimlad y Cyfarfod Misol i gario'r gwaith ymlaen am y chwe'mis dyfod- 01. Cafwyd gad y.Parch. W. T. Ellis, B.A., B.D., anerchiad; hir,; goleu^ a dyddorol ar wedd arall 1 i mater trafod:a3th ohiriwydid'r Cyfarfod Misol blaen- crol, sef Y cynllunlau sydd gerbron y wlad ynglyn ■&>r Fasnach. Feddwol." Diolchwyd yn gynes i Mr. Ellis amei -anerch'.t d. Gohiriwyd y drafodaeth ym mhellach hyd y Cyfarfod Misol nesaf, ac hefyd y cvnygiad, y rhoddasai'r Parch. G. Parry Hughes ry- budd ohono. Pasiwyd, "Ein bod yh an.fon._ at y iLlywodraeth. i ofyn iddi Iwyr atal gwneuthuriad a gwerthiant diodydd meddwol yn ystod amser y rhy- fel ac am chwe'. inis ar ol hynny." Diweddwyd gan y Llywydd.Yr ail eistediad: Dechrenwyd gan y :Pa.rch'. Thonias' 'Williams. Darllenwyd ad- roddiad y casgliad dirwestol am y flwyddyn 1916. Mabwysiajd-w.Vd yr adroddiad, a phasiwyd pleidlais o 'ddiolcbg,,irwcll i IA ,L,Tr J. G. Jones, Salem, ar derfyn. ei dynior, fel trysorydd v casgliad. Penodwyd y Parch. D, Ynyr Hughes, B. A a Mr. K. O. Hughes, Bwlch, i gynorthwyo ■ yr egIwysyn LIahgian i alw rhagor ol swyddogion Hygbyswyd fod dau nodyn un, o eglwys Nefyn i'w diddymu. !Ar gynnyeriad y Parch, J. 'Owen, M.A., pasiwyd 'drwy fwafrif, "Ðin bod y flwyddyn hon yn bodd- loni yn lie deuddeg, ac mai a ganlvn fydd tivfn ac amser-y cyfarfo.dydd hynny Ionawr" .!tfoHa 'Nefyn:Mawrth, Tabernacl; Mai, fPncaenÅwydd; Gorffenaf. Uwchymynydd; Medi, UithhuMi:' Tachwedd, Chwilog, ileu Pantglas; Rhagi'yr, Penmount. Tynnwyd allan y penderfyn- iad canlynol gan y Cadben T. Oweii, Tydweiliog, a v Parchn. J. Puleston Jones, M-A., a G. Parry, a phasiwyd, «f gydag unfrydedd, "Embod yn llon- 'gyfarchjqjjii'Pyd-v/ladwr, vGwirAnrhydeddns David Lloyd Gem-fe. A. S.. nr ei ddyrchafiad i fod yn Brif Weinidogt Pirvdain- F? "T, ac yn gweddio iddo dder- byn yn iiläeth o'r ddoethineb oddi uchod i'w allu- ogi i aiswain y deyrttas- o'r amgylchiadau dyrns a chyfyng y nuic yiiddyiit ar hyn o bryd, ac ar iddo fod yn Uyyddianus i adfet- heddwch boddhaol yn y 'dyfodol .Agos. Hefyd, dymunwn iddo iechyd ac festyniadjdyddiau i barlian'i wasanaethu ei wlad a'r DduA, am --xvddoedd lawer." Rhodd- odd Mr..iJ. T. Williams, Pistyll, rvbudd o'r cynyg- Ind canlynol, Fod ilw.'t'-ymutaliad oddiwrth ddiod- ydd meddwol i- fod vn amod aelodaeth eglwysig gvda'r Methodist-kid Oalfinaidd." Cafwyd anerch- iad gan y Parch. R. J. Williams, Lerpwl, ar ran y Genhadaeth Dramor. Gwnai apel daer atom fel Cy- farfod Misol i wneyd ymdrech arbennig er lleihau y ddyled o 6,000p. sv'n awr ar ein Cenhadaeth. ;.Diolcliwvd i Mr. Williams am ei ymweliad a'i an- erchiad. Hysbyswyd y disgwylir i'n gweinidogion a'r pregethwyr draddodi pregeth genhadol ar y Sul cyntaf o Chwefror, ac hefyd i'r casgliad arbennig at y ddyled gael ei wneyd ymhob eglwys yn ystod mis Chwefror. Mabwysiadwyd adroddia d y Pwyllgor Cenhadol, yn cynnwys trefniadau pellach ynglyn a hyn. Penodwyd v Parch. J. Owen, M.A., a Mr. 0. T. Williams, UJH., Seion, i ymweled ag eglwys Ala Road (is.), y Parch. J. Bennett WilliamsA., a Mr. F. Buckingham, Tremadog, i ymweled ag eg- lwys Porthmadog (S.V Cyhoeddwyd i bregethu, y Parchn. T. Llewelyn "homas, Prenteg; R. J. Wil- liams, Lerpwl; R. I- -d Edwards, Ty Mawr, a J. Hughes, M.A., Lei,T-, Diweddwyd gan Mr. W. Hughes, EfailnewydD. Foulikes Roberts (Ysgrif- enydd). -{)- Sir Fflint. ,'r Maesglas, lonawr JUlywydaion, ivir. Goodman P. Edwards, a'r Parch. D. 0. Tudwal Davies. Dechreuwyd cyfarfod y boreu gan Mr ITT. R. Thomas, Fflint. Darllenwyd adroddiad ad-drefn- iant y teithiau, ac hefyd cafwyd sylw ar yr wythnos genhadol a gynhaliwyd ar ddechreu y flwyddyn. Credir fod llawer o waith da wedi ei wneyd mewn ami i le trwy y cyfarfodydd. Cafwyd coffhad am y brawd, Mr. John Williams, IHelygen, a theimlid ein bod wedi colli dyn da a gwerthfawr, ac un defnydd- yddiol iawn yn ei eglwys gartref. -Pasiwyd i anfon cvdymdeimlad a'r teulu. Gohiriwyd coffhad am Mr. Robert Edwards, Sardis, hyd y Cyfarfod Misol nesaf. Pasiwyd i anfon cydymdeimlad a chofton at y rhai canlynol:—Mri. Jesse Roberts, Wvddgrug (wedi cyfarfod a damwain) W. Thomas. Gronant; Isaac Jones, Trelogan; J. D-. Jones, Bagillt; Charles Williams, Buckley; G. Tatturn, Gwernaffield; H. Parry, Maesydref; O. Wynne.- U.H., Cilcen; Rich- ard Jones, Saron; Parchn. Edward Lloyd, Maes- glas; Ellis Lloyd, Buckley (oil mewn gwaeledd); Mr. R. (). Jones, Bethlehem (ar farwolaeth ei fam), ac at Mrs. Edwards, Glan'rafon, Rhosesmor (ei han- wyl fab—Mr. Edward E'dwards—wedi ei ladd yn y rhyfel). Pasiwyd i anfon cofion a dvmuniadau da at dri o bregethwyr ieuainc sydd allan ar faes y rhyfel—Mri. R. Howell Williams, Maesglas; John S. Roberts, Lianc-rehyn-ior, a T. O. 'Ellis, Connah's Quay. Pasiwyd i anfon diolchgarwch i'r Parch. W. S. Jones, M.A., am ei rodd haelionus (l,000p.) tuag- at y Drysorfa, newydd er budd gweinidogion meth- tdig ac oedranus, a datganwyd llawenydd fod aelod o'r Cyfarfod Misol hwn wedi cyhanu swm mor rhag- orol at amcan mor deilwng. Gyda golwg ar y teler- au teithio uchel presenol gyda'r rheilffyrdd, a'r an- hawsderau i'r eghvysi a'r gweinidogion ynglyn a'r cyhoeddiadau SabLothoI, &c., pasiwyd i anfon at Mr. J. Herbert Lewis, A.S., i ofyn iddo arfer ei ddylanwad. er oeisio gostyngiad, a dymunir hefyd ar i'r eglwysi gymeryd y treuliau teithio uchel i ystyr- iaeth wrth drefnu a chydnabod y weinidogaeth. Pasiwyd i anfon lioligyfarcliiad i'n cyd-wladwr ad- nabyddus, y Gwlr Anihydeddus D. Lloyd George, ar ei benodiad yn BrifW einidog, ac yn dymurio bendith y Gorachaf ar ei ymdrechion i ddwyn y rliyjfel i derfyniad, ac hefyd yn dymuno iechyd a hir oes iddo i barhau ei waith gwerthfawr er lies a dyrchsfiad, nid yn unig y Dywysogaeth, and Pryd- ain yn gyffredinol. Ymddiddanwyd. a,'r swyddog- ion, a chafwyd hanes yr achos yn y lie, dan ar- wûiniad Mr. John Williams, Fflint. Ynglyn a, hyn darllenwyd llythyr oddiwrth y gweinidog—y Parch. Edward Lloyd, yn datg.fi ei ofid am nas gallai fod yn bresenol oherwydd afiechyd, ac yn rhoddi rhai ffeithiau dyddorol am yr achos yn y lie. Y mae oddeutu un-ar-liugain o ddynion ieuainc o'r gynull- eidfa wedi ymuno a'r Fyddin, a gwna yr eglwys ei rhan er calonogi a chynorthwvo y gwyr ieuainc hyn. Dangosir llawer o ffyddlondeb a chyflawnir gwaith da yn y He hwn. Cafwyd trafodaeth werthfawr ar ymater-" iDioddefiadau yr Arglwydd lesu, yn ol yr Emynau," ae agorwyd gan y Parchn. T. M. Jones, a W. Williams, Helygain, a chyflwynwyd diolchgarwch iddynt. Gwnaed yn hysbys fod Mr. Johii,C. Hughes wedi ei ddewis yn swyddog yn eg- lwys Caersalem, Fflint, ac hefyd fod eglwys Caer- lleon wedi l'hoddi galwad i'r Parch. Griffith Hughes, M.A., Blaenau B'festiniog, i ddyfod yno yn wein- idog. Cadarnhawyd yr alwad, a bod yr ysgrifen- ydd i anfon ato. Derbyniwyd y casgliadau gan y Parch. T. O. Hughes, B.A., a Mr. Heber Owen, Ffynongroew. Dechreuwyd cyfarfod y prydnawn gan y Parch. E. Jones, Bagillt. Cynhelir y Cyfar- fod Misol nesaf yn Mynydd Isaf, Mawrth 36ain (nid y 19eg fel yr hysbyswyd). Gahvyd sylw at y Rheol- au Adeiladu newyddion, achyflwynwyd i Bwyllgor y Cyjfarfod Misol ynglyn a phenodi pwyllgor adeil- adu newydd. Darllenwyd cyfrifon dygiad allan y llyfr, "Methodistiaeth yn Sir Fflint, a diolchwyd i'r ysgrifenyddion, Parchn. J. E. Davies a W. Row- lands, Acrefair, ac i'r archwilwyr, ac yn arbennig i'r Parch. H. 0. Lewis, B.A.. B.D., Llandudno, am eu gwasanaeth gyda'r mater hwn. Gwerthir y llyfr yn awr am y pris gostyngol, 2s. 6c. Cadarnhawyd y ceisiadau o'r lleoedd canlynol, am gynorthwy ar- bennig o'r Drysorfa Fenthyciol,—OETelygen. Reho-

Advertising

rRODMSOCH CHWI EICH ARSAH I RODDASOCH CHWI EICH ARIAN.. .? ?? YN V ■■ WAR LO AMN Y Diwrnod OLAFywDYDDGWENERfr 16eg: !!i J; -ac y m,e Germany yn ?wylio beth wnawn, !j, —————————— "? Os muI vdych eisoes wedi buddsoddi pol> ee¡"iog sydd gennych GWNECH HEB OEDI. II OS OE.S GENYCH 11 ? ?5 RCU rv\v swm ? ?  |U i fynv i £ 50 i'w ben- )|| la thyca, ewch i'r Llyth- ()j <«  yrdy agoaaf, ce'\vch l¡ dderbyneb (receipt) am ¡ )|) eich arian, [tC wedi ¡{ /1 h f" h. U  hyny aufomr i chwi K'| Il bapurau v budu'aodd- 11' ') iant, W GELLWCH GYNOR- V j THWYO I DERFYNU | > Y RHYFEL DRWY j FENTHYCA AR ,ETCH 1 PO LIS I YSWIRIOL, U I NEU J) J DRWY GAEL BEN- jj ? THYG GAN HIGH (I BANG ER MWYN V BENTHYCA I'R LL Y- WODRAETH (l ? r\S OES GENYCH I ') 0 S OES GEI-YCH ) -?50 iieii ra?,or i'w I benthyca i'eh gwlad, ewch at reolwr eich ) Banc. Helpa ef i || chwi gynydclu eich galla beiilhveiul. Y ( mae Rheolwyr y Ban0- ? iau wedi datgan eu y)\ t hawvdd i wneyd pob- V; | |[| (• peth i'oh cynorthwyo. )||  j|j CYMER Y BANC Y WAR LOAN A BRYNWOH YN SIC'RWYDD AM EICH ? ? RENTHYCIAD. j!j UNWCH GYDA'CH CYD-WLADIVYE I WNEYD Y '• '> |v ,|l WAR LOAN | ij) YN LLWYDDIANT DIAMHEUOL, ERDIOGELWCH EICH GWLAD, rCH II MANTAIS EICHHUNA1N, AC I BRYSURO BUDDUQOLIAETH. |1| Mae Cymdeithasau Benthyoiad Rhyfel Drwy yr Oil o Sir Gaornarf oii. ||| Pob Manylion o'r Education Offices, Oarnarvon. | j _?????????-?-?