Collection Title: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
15 articles on this page
Advertising

HYSBYSIAD. YN AWE YN BAROD, YR AIL RIFYN | o HANES Y Rhyfel Ewropcaidd. I Pris 3c. Trwy'r post 3 £ c., blaendal. 2 I Mae ychydig gopiau etc ar law o'r rhifyn I n cyntaf, ond gan na argreffir ychwaneg dylid danfon archebion ar unwaith cyn eu gwerthir allan Gellir cael y ddau rifyn yn rhad trwy y post am 7c., blaendal. 10 I Bydd y rhifyuau hyn, ynghyd a'r rhifyn- au dilynol. yn grvuhodeb cytiawn ac eglur o'r Ehyfel'fwyaf a welwyd erioed. Bnthir yr Hanes a. darluniau ardderchog. PEIDIWCH OEDI—MYNWCHGOPIAU AR UNWAITH. Ar werth gan holl Lyfrwerthwyr.

YR EGLWYS A GWAREIDDIAD DIWEDDAR

YR EGLWYS A GWAR-EIDDIAD DIWEDDAR." Drwy annheg fyrdd mae'r Awdwr cul yn dwyn ei waith i ben. Y mae cyfrol newydd ddyfod allan o'r wasg yn dwyn y teitl uchod, o waith y Parch. D. Adams, B.A., Lerpwl. Pan ddarfu i ni ymgymeryd a dar- llen y gyfrol, credasom yn hollol naturiol ein bod yn myned i gael hanes gwerthfawr, gonest, a di- ragfarn. Methodd yr awdwr a myned ymhellach na'r dudalen gyntaf cyn dangoa y Uwybr fwriadai gerdded hyd-ddo. Dywed,Y- mae'r awydd an- niwall am bleserau isel, y miliynau werrir ar ddiod- ydd meddwol a myglys gan Gristionogion, ac ym- roddiad yr ieuaino i fabol-gampau, gan amlwg anwybyddu hawliau uwchraddol y meddwl a'r enaid, yn ymgynnyg, i bob sylwedydd, fel profion diymwad nad yw bywyd cymdeithasol, masnachol a deddfwrol y cyfnod presennol wedi cael ei lefeinio gan ysbryd Cristionogaeth yr Iesu a'i apostolion, ond i raddau prin iawn ar y goreu." Nid ydym am ddweyd dim yn erbyn syniadau yr awdwr am war- ciddiad, ond y mae genym er hyny ein barn am yr hyn a olygir wrth warqiddiad, ynghyd a'r ffrwyth ddisgwyliem weled. Nid ydym bid siwr am ddweyd nad yw gormodedd o ddiodydd meddwol, fel gor- modedd o bobpeth o ran hyny, yn niweidiol, ond paham raid rhoddi hwn fel y pechod penaf. Eto ynglyn a myglys, methwn weled paham raid dwyn hwn i fewn fel un o'r pechodau ysgeler. Os dewisa unrhyw un fwynhau ei hun drwy chwythu ychydig fwg drwy bibell, paham raid gosod troed ar ei ben. A oeg raid i neb fyned ar ei liniau a gofyn i ben- boethiaid pa fodd y gallant fwynhau eu hunain? Nid oes niwed mewn ychydig fwg yn awr ac yn y man, er ein bod yn cael ein dysgu mai diwedd an- nymunol yw myned i le mae mwg tragwyddol! Un o ffxwythau amlycaf, pwysicaf, a phrydferthaf gwar- eiddiad yw brawdgarwch. A welir hwn amlycaf ymhlith y rhai broffesant eu bod yn ddewisedig bobl Dduw, ac wedi llwyr ymwadu ag arferion anwar? Yn sicr tueddir ni i ddweyd fod brawdgarwch yn fwy amlwg yn mysg y rhai na phroffesant eu bod yn elynion allanol i'r diodydd meddwol. mae yn bosibl mai nid y diodydd meddwol sydd i gyfrif am hyn, ond credwn yn ddibetrus fod yr anghariadoldeb fodola ymhlith y "saint" i'w gyfrif i'r bywyd ym- ddangosiadol a rodiant. Y mae'r pwlpudau drwy y blynyddau wedi rhoddi gormod pwyslais ar faterion gwleidyddol, sectyddol, ac athrawiaethol, a rhy fach ar y nwysigrwydd o fyw bywyd gonest, uniawn, ac mewn cariad un at y llall. Y mae cyfun- drefn yr eglwys heddyw yn cefnogi yr anghariadol- deb hyn drwy wahaniaethu rhwng un aelod a'r llall. Caiff un bob anrhydedd a chlywir ei lais yn groch yn nhrefniadau yr eglwys, tra rhaid i'r llall gymeryd sedd o'r tu ol, ac nid yw ei farn yn cael ei gyfrif ond megis efydd yn seinio neu symbal yn tincian. Fel anghraifft o'r modd llechwTaidd, annheg, ie, llwfraidd y deuir i fewn a sectyddiaeth yn y gyfrol, dyfynwn a ganly-n:- "Ond wrth ddal y gred yma, nid ydys yn agor y drws o anghenrheidrwydd i ddylif Sacrementar- iaeth ruthro i tewn. Golyga hi mai trwy wein- yddiad yr Ordinhad o Fedydd y derbynnir y bywyd cadwedigol, ac mai trwy y Cymun wein- yddir gan glerigwyr sydd yn yr Olyniaeth Apostol- aidd y rhinweddols y bara a'r gwin i fod yn wir gynhaliaeth i'r bywyd dderbyniasid yn y Bedydd. Yn ol y dyb yma, nid yw cadwedigaeth neb yn bosibl ar wahan i iawn weinyddiad o'r Sacrament- au, neu os bydd yn aros oddiallan i'r Eglwys." Hawdd iawn ydyw gweled y saeth fwriadwyd ei chuddio yn y syniad a ddyfynwyd. Ai nid yw yr awdwr a'i frodyr yn y ffydd yn hawlio eu Olyniaeth Powelaidd a Chradocaidd, ac. ai nid ydynt yn gosod y gwyr milwrol hyn ar dir gogyfuwch, a dweyd y lleiaf, a'r Apostolion sanctaidd Yn ol ymresym- iad yr awdwr, y mae yn bosibl i unrhyw un (cy- merwn yn ganiataol fod ei fuchedd yn gymedrol lan) weinyddu y Cymun Sanctaidd. Os felly, pa angen am wyr dysgedig" wedi eu hurddo a.'u neillduo i gvflawn waith y weinidogaeth," pa rai rodiant oddiamgylch mewn gwisgoedd etelychiadol? Pa angen i eglwys o weithwyr tlodion dlottai ei hun er cadw swyddog i weinyddu yr ordinhad, gan nact oes angen am gymwyster neillduol? Ar ba dir y gwna yr awdwr ei hun gyfiawnhau ei waith yn derbyn am yr hyn nad yw angenrheidiol? Yn nes ymlaen ymddengys yr awdwr fel cyfaill y werin dlawd!! Sylwer:- Yng nghwrs y oanrifau llithrodd tiroedd gwlad o fod yn feddiant cyffredin i fod,yn fedd- iant unigolion. Rhoddodd hyn fodolaeth i ddos- barthiadau o dir-arglwyddi a deiladon-dosbarth. iadau sydd a'u buddianau yn gwrthdaro'n -bar, haus." Pa angen iddo fyned yn ol drwy y canrifau, pan y gwel, oe myn, yr un peth yn eymeryd lie yn ein gwlad. Ai nid yw wedi eylwi ar y modd Iuddewaidd, ie lladronllyd, y mae nifer fawr o'r "self-made men'' yn ceiso am "feddiant uhigol," a'r rhai hyn yn eistedd yn y sedduu uwchaf yn nhy Dcfuw, a'r gweinidog yn moesgrymu yn wasaidd idJynt fel caethwae. Ond efalJai nad oes wahan- iaeth am hyn, gan eu bod yn cyfranu tuagat yr achos." Y mae'r cwostiwn o pwy fanteisia yn cyfnewid agwedd pechod yn hollol. Ar ol ymgais wan tuagat wawdio offeiriaid mewn perthynas a geinyddiad y Cymun Daeth yr offeiriad yn swyddog anhepgor i efEeithio hyn, am ei fod wedi derbyn gras arbennig pan yr urddwyd ef i'r swydd trwy arddodiad dwylaw esg-obion yr haerid eu bod yn yr Olyniaeth Apostolaidd i'r amcan hwnnw," a ymlaen fel y canlyn: Y mae dirprwyo y gwaith o gydymffurfio a thelerau bywyd tragwyddol i'r offeiriad urddedig, neu i weinyddiad ordmhadau, yn ymawawiad peryglus a dinistriol i wir lwyddiant yr Eglwys Gristionogol." Pa beth, tybed, ydyw amcan yr awdwr fel hyn yn ceisio dinystrio y preseb o ba un y ca ei geiroh? Yn raddol deuwn o hyd i amcan yr awdwr yn ysgrifenu ei gyfrol wenwynllyd. Ar dudalen 124 ceir y paragraff a ganlyn:— Sut bynnag y cyfrifir am danw, o ferthyrdod Stephan yn Jerusalem hyd Savonarola. yn Florence a Servetus yn Geneva, y mae wedi profi yn I rhwysfr anorfod ar ffordd ymchwilwyr am y gwir-1 ionedd i gofleidio Cristionogaeth yr Eglwys. Nid I rhyfedd i'r Iesu ddweyd,—' A gelynion gwaethaf dyn (ac Eglwys hefyd) yw tylwyth ei dj ei hun.' Yn nhy ei charedigion y clwyfwyd vr Eglwys ddyfnaf o lawer. Yr ysbryd anoddefgar3 erlid- gar ac anghristionogol oddifewn iddi sydd wedi I profi yn un o'r rhwystrau pennaf ar ffordd ei llwyddiant." Cydnabyddir fod y bywyd creadigol wedi cy- meryd y ffurf o lysiau, pysgod, adar ao anifeil- iaid pedwar-carnol cyn ymddangos yn y ffurf o I ddvn." Efallai fod hyn i gyfrif am yr holl gicio a chnoi wear y dyddiau hyn!! Ni welsom erioed y fath dryblith ag a geir yn mhcnod "Yr Eglwys a'i Gwaddoliadau." Wele un enghraiflt.—" Y mae'n wybyddus yn ein gwlad ni fou clerigwyr yr Eglwysi Gwladol yn cynffona i r mawrion ac yn gwenieithio i'r cyfoethogion, yn cau eu llygaid ar drais y llywodraethwyr ac ar anfoes gwerin i raddau amljcach nag y gwna'r gweinidog- ion sydd yn dibynnu ar roddion gwirfoddol aelod- au eu heglwysi." Nid oes angen ond edrych drwy set fawr y gwahanol gupelau er gweled fod y rhai hyn yn llawer mwy euog o'r pechod na'r Eg- Iwysi Gwladol. Nid oes angen ond mynychu rhai o angladdiu yr Ymneillduwvr er gweled pwy gant y parch mwyaf. Sylwer ar y modd y gwcinyddir mewn angladd gwr cyfocthog mewn capel. Gwran- dawer ar y ffatri sebon uwchben y bedd, ie, hyd yn oed pan y mae'r rhai oedd yn ei adnabod yn arswydo aros mor ago i'r ymadawedig a.'i Dduw. Yn y benod dan sylw ceisia brofi fod gwaddol- iadau yn niweidiol i eglwys. neu yn hytrach i r Eglwys. Dywed" Effeithir un peth yn ddiamheuol ,an y gwaddoliadau. Trosglwyddant i'r clerigwyr y gallu llvwodraethol, fel na raid iddynt ymgyng- hori nemawr a'r aelodau na gofyn am eu cydweith- rediad. Ofnir Datgyssjdltiad a Dadwaddol- iad am ei fod yn golygu diorseddiad rhano! y clerigwyr, a gorseddiad y lleygwr fel gallu llywodr- aethol Eglwys y dyfodol." Tybed ai er sicrhau y gallu llywodraethol yma y mae enwad parchus yr Annibynwyr,—yr enwad y perthyn yr awdwr iddo,—yn ceisio symud nef a daear er sierhau y swm o £ 5C,0G0 tuagat Y Drysorfa Gynorthwyol"? Os ydyvv gwaddoliadau yn rwystr i'r Eglwys, ai ni fyddant felly i enwad parchus yr Annibynwyr? \Vedi'r cyfan, y mae un daioni mawr all ddeilliaw oddiwrth y llyfr,—y mae ei bris yn 3/6. Po fwyaf werthir, mwyaf y daioni-ir awdwr.

LLTTH TWM BARELS

LLTTH TWM "BARELS Wel, widdoch chi'r peth, sda fi fowr u amser i sharad a chi oboti'r rhifel. Ma cimint o skwar- nogod (ag emill i gadno hefid) yn codi imhobman, sbo digon o waith gen i i idrich ar ol rhain. Am y rhifcl, wel, tawel ar un olwg iw pethe mas yn y iffrunt, ond ma Wil Sossijis ar i ore yn treial shinko llonge yn h-olsel-Ilon-ge carrio bwyd a lie the felna. Stim ots yn y beed gida Wil nawr pwy wlad bia'r llonge. Dim ond llonge Jermani si i gal trafeili gida Wil. Ond wada di mlan i machan i, os iw dy longe di yn gneid tippin bach o havock nawr, pharitb hinni ddim yn hir. a neith, a mi fiddi dithe whap iawn hefid ddim yn berchen korwg shach Ilonge rhifel. Ma'r wlad ma boti hwthi'r Dardanels i kingdum kum. Fel ma plant yr iskol yn gwbod, ma'r Dardanels yn fan pwyeig iawn i Twrki, ag inwaith whalir y keire ma, bidd Rwsha. yn landed. Dim ond Lloiger sy wedi llwvddo o'r blan i neid hina, a ma nhw boti haff wei trw'r jobbin nawr. 0, pan bo Jak Tar yn troi peeg i gannan rwle, ma smash i fod. Ond dina fe, gan fod y rhifel fowr yn dawel mi droia inne mhistol at y rhifelodd bach sy ar hi da lied y wlad. Ichi'n gweld, ma'r Keiser mowr yn biw yn Jermani, ond ma rhai bach trw Gimri benbogili. We'n i'n ffeili'n lan a diall beth we'r holl garrejis wedd yn ffleian Ian at gifeiriad PENRHWPAL pwy ddwarnod. We'n i'n gweld gomrod o foys a dim merched no i feddwl ma priodas wc'n cimrid lie. Ond mi ddoes i wbod whap iawn ma lot o blant we wedi cal simmons i find lan i'r cwrdd mishol" yn Penrhwpal am botchan. 0 ran i'n hinan wy'n teimlo fowr o intrest miwn gweningod, nc skwarnc,god, na chadnoed, na dwrgwns, na phiskod, ond weit a bit, wy'n teimlo tippin o intrest miwn shwt ma pethe'n cal i carrio mlan. Thats wher the owld Tinker cums in mei ffrinds. Wel mi holes i miwn dickin bech i'r kes wedin gal gweld beth we'r achos o'r storrom. Nawr dima'r peth i chi miwn nutshel. We bachan bach o'r dre wedi cal caniatad i find i fSrrettan ar dir Blannant, a hen fachan reial iw Devis hefid. Fe ichi'n gwbod BY wedi llifani trwyne boys y Smol Holdins Comiti ar y man inglin a Cwmcoidnerth. AA-el mi uth y boy bach i ffirettan a cwpwl o stiwdens o iskol Gastellnowi gidag e. Ar ol tanni y ruwydi dros y twlle dima un o'r stiwdens yn gweiddi fod skwar- nog yn iawn wedi trafeili mas;—a beth wedd e wedi weltt on cadno,—criadir bach sv bwer mwy pwysig ingolwg lot o ddinion na pwr dabs y wlad. Ma croen cadno yn werth mwy nag ened dyn llwm. Ond dina fe, mi ddoith y kinper heibo, a'r diwedd ■ fiodd mi gas y boys bobo bappir glas. Mi fise da gen i ta digon o amser gen i i weid wrthoch chi v cwbwl leikwn i weid am y bisnes ond ma rhaid rhoi cownti crop" i'r stori fel ma gweitha'r modd. Lan i Benrhwpal ath y lot yn Hi bannerog, a'r pechadiried skeler gida nhw. Nawr chidig iawn o drigaredd geir gida jistisscd am bechod fel hin. Stim ots yn y beed faint glatchwch chi och gili, ond Iwk owt os bidd gweningen ne ekwarnoe ae gadno yn y bisnes. Wel mi gas y gwr bach wodd wedi cal y caniatad ag wedi inveito'r lleill, i holi ginta, a mi ddoith trw'r aksmineshon with ffleing culurs. Mi weithodd Jems Jons y cifreitbwr yn benigamp dros y boys, ond beth gwell o hini. We cadno yn v bisnes. Wel y diwedd fiodd i'r bachan wedd wedi cal v caniatad i ddod yn rhidd achos bod e dan oed, ond mi gas y lleill "dismissd with kost." Hini iw, kleer off but ffork owt the dibs ffor the kosts ffurst. Nawr os wedd y tennant wedi rhoi permishon beth andras wedd yr ots i neb. Wel the kosts ffurst. Nawr os wedd y tennant wedi rhoi permishon beth andras wedd yr ots i neb. Wel dima beth» wy'n weid, mai'n hen breed cal stip- penderi a gneid off a jistissed imlrob man bag an b&gej. Indipendint man, dont ker a d ffor nobodi. Thats the burd to sit on kesis, and sit on sum peepl too. Sheer ofnadw iw 'Barteifi, Ma rhaid cered fel y lein; Trowch i'r dde, ne trowch ir aswy,— Pappir glas, a Bensh, a ffein. Dina riddid, Pan ma'r (a.gal am y goen. Ma'r weningen a'r pi^kodin Yma'n gissegTedig ddoi; Ond ma'r cadno'n fwy na'r owbwl, A mi ffeindiwch hini'n gloi. Dima drindod,— Crefidd cappel Penrhiwpal. Mi ath lot o blant i "botchan," Ag ar fenkos "potchers" glan; Gweiddodd un pan welodd gadno- Dango, dima skwarnog Ian! Dima botchers, Wasto lot o bappir glas. Rhaid gwisebi y Cwrdd mishol," Bowo flan y gret unpeid," Er cal jistis mas o lifir Ston's leegal redi-med. Dima ddwarnod, Knocko didd y farn i'r shed! Rhaid saliwto Mistir Cadrro Er mwyn safio bolie tost; Ma na rwyo yn dilin rhwvdi, Iff dismissd yiw pei the kost. On stim kipper Ar ol plant yn nefodd Diw. Boys bach, dina le a'r felltith sy sha capnel GOSEN LLANGADOK. Y cwbwl bendramwnwg. Rhai boys yn bexo'n ofnadw ishe cal gwbod pwy wedd wedi clapian wrth Twm 'Barels oboti'r bisnes o roi chuck owt i'r Maer. Lwk heer met, dont wurri yiwr deer litl bed abowt it. Beth widdest ti machan i, nag wedd Twm yn y miting chuck-owt. Wyt ti'n meddwl fod Twm yn cario sein ar i dalken a'i enw ami, ne wyt ti'n meddwl fod Twm yn cihoiddi i'r beed pwy iw e. Ma lot o hid yn credi bo nhw'n gwbod pwy iw Twm, ond cred- wch chi fi, ne peidwch os minnweh, ond widdoch chi ddim beed pwy iw Twm. Nawr wy am roi cingor bach i chi boys sy'n mind i gappel Gosen. Peidweh gweid pethe cas am ich gili, a I threiweh fod yr un seis yn y cappel. Beth gwell iw un o chi na'r llall. We dim gimint a mackin pocked gida un o chi pan ddoitboch chi i'r beed ma, a fidd dim pwer mwy gida chi pan ewoh chi o'r beed ma. Pam githrel yr holl swankan ma te. Drichwch ma bobol Llaiigadok. Grondwch ar hen wr o dinker am inwaith sy ag eira trigen inlmne wedi gwinni teils i d\- e, a stormidd garw'r geia wedi crwiumi i hen gefen gwan e. Peidweh a If arch l mwy o un dyn na'r llall. Ma'r hen iyd ma wedi mind yn sop- tiatris. Cliriwch y loos boxjs ma?—lok, BtoK, 11 i barrii a minnweh gal ikwaliti. Go halittax, ichi n gweid -fod ishe Datgissilltiad i'r Eglwg er mwyn i'r | eilode gal ffer plei. Kweit reit, ond le ichi .11 bofill. Widdoch chi, ma triein calon gida fi am lot o breechers. Ma. nhw fel lligod dan droed y gath. Ma nIm"n .gorffod bod mor geel a main a'r eth sy'n dwad o benol y corrin er mwyn cadw cappane'r boys iiin yn streit. Ma gwragedd prigethwirs "lin yn goinod cored fel ta nhw ar wye clwck thog man trosedda nhw "mci ledis" of the jappel. JlW, meddiliwch ta Twm Barels yn breecher. Lwk owt ffor storms an tempests fise hi. 0 le, tro bo 6 n sharad oboti Gosen a'r Maer, mi glwes i storri daa. am y Maer. Mi gwrddodd un dwarnod a bachar. wedd newi gal i neid yn facr miwn tre arall. Wel— minte hwnw wrtho, shwt wyt ti. Winne'n faer nawr achan. 0 tish, minte Maer Langadok, rown i ddim pibed o baoko am dy anrhidedd di. Dim ond am flwyddin wyt ti'n faer, ond wy'n faer am i'n oes. Go dda Maer, go up top of the klafs. Dim curo'r glatchen na. Ma Twm yn mind i gadw i liged ar gored ar ol Gosen, a mi finnith Twm ffer plei i'r eilode. Ma'r loos box ar hid y cappeli ma wedi cal mwy o'i ffordd i hinen na ga nhw mwy. Lwk owt. 0, gwedweh pwy glapianodd Am Gosen, wrth 'Barels? I hala'r onaf i lammio, A bwrw'n etreit i shels. I Dima gawdel,- Pelen Twm yn y loos box. Ond ma unpeth gwath na'r cwbwl, Cinrien willt sy ma 'r oll le Clatcho brwd a dannod garw, Ma. ddifirrwch iddo fe! Jon Jiniva, Cum and sev the holi nest. 0 ie, ma gen i neges bach hefid at gappel bach arall yn Llangadok o'r enw BETHLEHEM. Nol fel clwee i, ma tri o foys wedi joino'r Armi o Bethlem, ne pedwar, wir sna i'n cofio'n reit; on.1 stim .gwahanieth am hinni. Sda hinni ddim beed i neid a'r point. Ond dima'r kes. Wy am gal gwbod faint, o barch ddangoswd i foys y pwr dabs joinodd, a faint o barch ddangoswd i fab y Jeekn? Nawr mi leikswn i ta rhowin yn ddigon caredig i hala gwbod i ii. Wy yn gwbod lot yn barod, mwy lawer nag ichi'n feddwl, ond nia rhai partiklars wy am gal 'to. A wes gwahanieth o shwt dy, ne o wrth shwt ford ma'r boys yn mind mas. Odi hinni yn gneid gwahanieth pan bo nhw mas yn y trenshisV No ffier mei lads. Ma mab Twm trowser-rip gistal showdwir os nad gwell a, mab Mistir tweed-shiwt cskweir. Smo'r hollalliog wedi gneid gwahanieth felna. Nid yn ol y dibs ne nimber y gwarthe.g, na so is y shop, nc pethe felna ma'r hollalliog yn i klassiffeio nhw. Ni'r takle dwl, keel, idiotedd sy'n i klassiffeio nhw'n rong. Nawr te, haled rhiw fachan caredig o Beth- lem y ffwl partiklers i Twm Barels ker of the Kar- marthun Jurnal" Karmarthun. Rhowch i'ch enw reit wrth y uihhir. ond eith hwnw ddim pellach nag i back y tinker. Ma ishe arna i gimrid trip rhiw ddwarnod hefid sha ardal Landdeisant. Mai'n debig nad iw pethe fforna fel dilse nhw fod, ond mi ddaw'r tinker heibo yn ddisiwmwith ar i shwrne riw ddwar- nod. Wel mi ddoith rhen Jak Drefaldwin miwn i dy bach cissiris ft sein wrth i ben e pwy ddwarnod. Wedd e wedi bod am long trip, ag wedd e wedi galw heibo urdal LLIWEL. Wn i ben deiar le ma'r lie na, ond mi wn fod e rwle sha dop sheer Gar, ne at ardal Bricheinog. Ond stim ots yn y beed le ma fo ta fe'n Timbuktw. Bachan mai'n debig yn mind at fteirad y plwy i mofin ticked. Wedd merch y boy ma i find o dan opereshon am appendiseitie ne rhiw enw mowr teb'? i hinna. Nawr we ishe cal ticket i admitto'r peshent miwn i wurkus-nage, nage, wedd hi ddim cindrwglo hinni hefid,-i inffermeri Abcrhonddi. Nawr ilnvt b'odd hi rhing y bachan a'r iteirad. Pun o chi'ch doi sy'n gweid y gwir. Ma un o chi'n gweid celwi reit i wala, ag ichi'n gwbod 'ny he5.d. Nawr pun bena o chi sy'n gweid celwi mi ddilse fod cwili arno. Ma rhwbeth yn gloff hefid miwn un man, ond diria fe, alia i ddim bod yn shwr. shach ny, ond ma'r tinker yn investigeto'§ kes, a ma rhaid mind i weilod c. Neith hi ddim o'r tro i bethe fel hini fod, a ma pelen fod i'r bachan sy'n gwcid celwi. Ma rhaid cadw lliged ar ol pethe fel hin a rhoi stop arm nhw. A WURD TO MEI INGLISH FFRINDS. I was in Karmarthun the uthur- dei, an I was kweit ffeil to now wat was up in the town, seeing ol the fflaga abowt. I was thot that Wil Sossejis was catchd, but I was cum to now biffor long that ther was big to-do abowt Seint Devid,-sum chap as is sed to hav livd in Wels sum teim long long ug-o. Wel ses I to meisilf, I beter weit to see wat wil the consern bo leik. I gos down to bilow the Monnimint of the Sowth Affrikan heeros, and biffor long I was see a gret big lot of childrins cumming ffrom rownd the kornur. I was not now wher thei was cum ffrom. 01 Twm has seen a lot of child- rins martching gwd an singing nois. Wel I was ei to a chan as was stand klos bei, thees eer tecchers as is with the kiddie is ol neerli as old as me. 0, ses he, thei be not teechers, thei be chaps iffrom town. I was ask him wher be the teechers, but he was not riplei, so I is stil aekin. Enihow the kiddis was wok up to neer the nronnimint, an Twm was newer see sutch blwming ffuss in ol his born deis. Shuving the kiddis abowt an showtin an gwdness nows wat. Wel ses I to meisolf, ther is a lot of ffuss abowt the ol Scint in Karmarthun. Iff he is upset the konstitiwshons of jokers leik this, he beter be let to sleep komfortibli in his grev, an sci no mor abowt him. The showldiers was nekst martch down ffrom the Barrix or sumwher, and this was a jeniwin gwd seit. They is a teidi lot of ffelos. an thei was martch joli gwd too, but yiw see. thei had the offisers with them. So sbwd the kiddis hav their offisers with them. Affter evrithing was cum fferli in shep. sum tiwns was sing, an it was a joli gwd JOb the band was piei gwd, or pon met ftam I wood not now iff thei be singing "Aberistwith" or "Tippereri." I had a gwd lwk at the showldiers. Thei was the onli wans (eksept the litl childrins off kors) Twm was tek an intrest in. Ther was a lot mor peepls ther meking a ffuss, but it is teim of war now, an Twm is not tek notis of jokers meking a lot -of shindi abowt nuthing. Indeed I was leik to see the deer ol boys in kaki. Thei was lwk wel, and ffit to meet the Jerman peiret. Wel, the nekst thing as Twm was see, was evribodi skidad- ling off, an the hoi perfformana was ffinnish. Pwr ol Seint David. 0 yis, I was told as there was a big fflashi dinner ffor the showldiers that neit givn, I sippos, bei the netivs of the town. Wat ffor, god now,, kos the Guvrmint pcis kwcit inuff ffor the bileters. so wat gwd ffor the showldiers was this er dinnur. The boys was not wan bit beter ffor- it. The dinur was onli acT the chaps as is keep the showldiers. An anuthur thing. Thei was tel me that the dinur was at haff-past-six, an the chaps gits ther tee at six,so there belis be teit biffor cumming to the dinnur. Mistir Jems of the Krown Stors Restorong was mek the dinnur, an it was gwd too, but that is not the point. Whoi was the jokers of the town not giv the boys the wurth of the dinnur in ffags or sumthing leik that. Thos wood be appreeshited bei them. Wel I tel yiw whei. Ther is sum people as want olweis to be in the midl of ffuss an sumthing leik this shiwts them to the T. I wil sei to yiw leter on abowt anuthur thing as want* lwking to in Karmarthun. Thei tels me as the yung ledis of the town was lwk smeiling that dei, an a blwming gwd chans ffor advertising themselffs. Gwd luck to them. Ther was a miting that neit &bowt the Kimrodor- ions. I dont now wat short of a animal he be, but thei sei as ther is a lot of adverteismint goin on heer agen. Gwd luck to them as leiks that. Twm priffers thos peepl as dus gwd kweietli. Thats the reit teip. WTel, I got anuthur thing abowt the treet- mint of showldiers in Karmarthun. Now this it wat I hav herd. When there is sum woondid Brit- tish showldiers in the Ospital in Karmarthun, sum ledie-s toek bundls of sigarets and things leik that to the woonded Beljan showldiers and pis bei the pwr Brittish. Is that reit?? Is that the pattriotism that the ledis of Karmarthun bileev in. Now I dont 8pi that ol the ledis is gilti of this. but sum ar Ffer plei ol rownd mei gerls. Iff yiw do a keindnes do it ffor the luv of yiwr netiv land an the onnur of Gret Britten an not ffor show. Treet the Beljan woonded eksaktli the sem as the Brittish —not beter—not wurs. Tek the hint ledis. 0 vis I fforgot to sei wan wurd too abowt the dinnnr. Now dont fforgit pwr Tommi when he's owt in the tronshis. It is then the ol boy wants sum enkurej- mint. not now. Risspekt him now. an when he's owt in the trenshis dont go an kick un a shindi abowt his rum an things leik that. Go hang it ol, the litl alowans he gits in the trenshis is not mutch. I cood nut it ol in mei ei withowt winking. Do yiw now wat I was leff abowt. Lot of showl- diers terning jappel-peepl in Karmarthun Izol thei gits owt erlier ffrom. jalipol than jurch. Now parsns kut yiwr stori short. Tommi leiks a sweet an short surmon to the, point an not sumthing cumming owt by the yard. Tel Tommi liJeinH wat his diwti is an dont be long abowt it. You can leev the rest to him. Yiw can leed a hors to the watter but yiw cant mek him drink, so dont stop too long. He wil drink at wans iff he is thursti. Iff not he will onli sei wurds yiw wil not hav in the surmon. Thats Tommi ffor yiw an Twm agrees with him. Karmurthun, 0, mei haupi horn Nein ewer deer to me, When shal thei swanking cum to end, An preid no longer see. When shal thees cis the hard-wurkd man With keindli hart, behold Him get rispekt and wur§hip not The noodl-hed with heeps of gold? Aposls, Marturs, Proffets, hav Within the town been bred, They meshur now inseid the purs An not inseid the hed. Karmarthun, 0, its sutch a run To kut the gretest swank, As iff no glori cownts, comperd With whats inseid the bank. There is sum vori gwd jockis in Karmarthun now. The Yomanri is pwt sum spirrit into the ol boys. Wan chap ffrom the steshon went ffor a gwd reid on a joe-jee, an met wurd he was injoi it. But nekst moinin, 0 mei, yiw shood see him goin abowt with his pegs ol abrod—whilbarro distans. Jon Gilpin was a rider bold Of ol Karmarthun deer, Nokst mornin he was not ffeel kold With one peg ther,—anuthur heer.

KWNT AC YMO

KWNT AC YMO (Gan Teithiwr.") Y mae yn hen arferiad, ac yn arferiad briodol, yn ol ein barn syml ni, i gael cadw coffadwriaeth am ein cyfeillion hoff sydd wedi ein blaenu i'r wlad tuhwnt i'r lien, trwy ychydig eiriau fel yma., fel marw-goffa ar eu hoi. Nis gallwn oddef i'w henwau hoff syrthio i ddystawrwydd y bedd gyda hwy yn ddisylw; felly goddofer i ni yn fyr grybwyll am ymadawiad, pur sydyn, ein cyfaill anwyl a mvnwesol, MR. WILLIAM R. THOMAS, PENTREDAVIS, yr hwn oedd yn un o brif amaethwyr hen blwyf enwog Llangathen. Ystyrir y Pentre yn un o brif ffermydd dyffryn bras y Tywi, ao yma y bu ein cyfaill yn gorsafu am flynyddoodd lawer. Ni chaf- odd ond oystudd byr, prin bymthegnoa y bu yn eisieu, a daeth y newydd o'i farwolaeth fel taran- follt i glustiau ei gydnabod. Dydd Llun diweddaf, talwyd y gymwynas olaf i'w weddillion marwol. Yr oedd y cynhebiwng yn hollol ddirgel (private), pryd y gweinyddwyd yn y ty, y capel, ac wrth y bedd gan y Parch. Mr. Evans, Cross Inn. Gwasan- aothwyd fel cludwyr gan Mri. Henry Walters, Llangathen, yr hwn fu yn ei ffyddlon wasanaethu am flynyddoedd lawer; W. Lloyd, Dryslwyn-uchaf; Ifor Lloyd Davies, Derimoilon, a James Jones, Sarnagol. Gwnaed yr arch ddestlus gan gelfyddlaw y cvwrain Mr. Jones, Sarngelly. Man fechan ci fedd oedd claddfa Pontbrenaraeth, ger Llandeilo. Yma yr oedd nifer o'r teulu wedi ei ragflaenu. Cafodd fedd mewn craig. ac efe yn 69 mlwydd oed. Dangosodd Mr,. Thomas Davies, Bridge House, y caredigrwydd mwyaf ar yr aohlysur gofidus; yr oedd yr ymadawedig ac yntau yn ffryndiau twymgalon, ac yn angeu ni wahanwydT hwynt. Drwg genym fod ei frawd, Mr. D. Thomas, wcdi ei oddiweddyd gan afiechyd. nes ei anitlluogi i fod yn bresenol. Hyderwn y ca adferiad buan. Gwelsom v perthynasau agos, Mri. Johnny Thomas a Tom Thomas. Towyn, Pembre, a Frank Thomas, fferyllydd, ynghyd a James Burnett, gynt o'r Gelli Aur. yn dilyn ei ewvtlv* i dv ei hir artref. Nodded nef i'r teulu oil a'r holl berthyna.sau yn y cyfwng hwn. MIL WYR LLANDEILO. Bu y fyddin uchod, sydd mewn hyfforddiant yn y, dref, pal rai sydd yn rhifo tros gant, ao o dan arolygiaeth y Cadben W. L. Roberts, a'r Is-gadben Mr. T. Thomas, yn tatu ymweliad a Siloh, Peny- banc, y Sul cyn y diweddaf, a chawsant bregeth lawn 0 addysgiadau amserol a phwrpaaol gan y gweinidog, y Parch. Stephen Thomas. Sylfaenodd ei sylwadnu ar y geiriau, "Cleddvf yr Arglwydd a Gideon." Cafwyd cwrdd dymunol, ond, yn ol tyb rhai. yr oedd yn llawer rhy Seisnigaidd. MR. D. THOMAS, CWMGERWN. Yntau y diniwed David Thomas yr wvthnos ddi- weddaf a gymerwyd oddiwrth ei waith at ei wobr yn m mlwydd ood. Byr iawn fu ei gyatudd yntau, ac y mae hyny yn pori yn unrongyTchol i fod yr ergyd yn drymach, a'r bwlch yn anhawddach i'w lanw ar ei ol. Hynod barchus oedd efe gan bawb; ni wnacth ddrwg i neb erioed, ao ni feddvliodd am hyny ychwaith. Rhaid oedd ei weled ef fynychaf I. cyn gwybod a theimlo ei bresenoldob. Cafodd angladd parchus dj'dd Llun diweddaf. Daeth yr i™ fro allan fel tin gwr i dalu y gymwynas olaf iddo. Daear wyd ei forwol ran yn mynwent Rhos- maen, Llandeilo. Cvmerwyd rhan yn v gwasan- aeth gan y Parchn. Phillip Jones, Llandeilo; Rhydderch. Ffairfach, a Williams, Pontladys, ynghyd a r Parch S. Thomas, Siloh. Huned ein cyfaill hoff mewn hedd, a chysured v Nef y weddw yr hon sydd wedi ei gadael mewn unlgrwydd ar ei yr hon sydd wedi ei gadael mewn unlgrwydd ar ei ol. Dymunol yw cofio y geiriau cvsurlawn hyny ¡ mewn amgylchiadau fel hyn. "A Duw a Byoh I ymaith bob deigryn oddiwrth eu llygaid hwy." ELIZABETH LEWIS, ERWYCHAIN, Yn mhlwyf Llanegwad y treuliodd hi i hoes, sef 77 0 flynyddoedd, ond hoddyw rhaid yw dywedid, Ei Ile nid edwyn ddim o honi mwy." Bu yn barchus iawn fel cymydoges ar goryn mynydd Brynmelyn, ao er yn y pellder yn byw, bu yn ffydd- lon Mwn gyda r ddeadell yn Sittim, Felingwm hyd Ion iawn gyda r ddeadell yn -Sittim, Felingwm hyd y cmA° erbyn hoddyw. ni a hyderwn wedi dyfod i feddiant o ystad na chyll mo honi mwy. Dydd Iau daeth torf ynghyd i'r cynhebrwng. V I Cln ?ychwyn darllenwvd a gweddiwyd gan y larch. D. Lewis, Llanpumpsaint, a phregethwyd yn y capel gan ei gweinidog, v Parch. Noah Hop- king. ac ar lan y bedd gan y Parch. D. Curwen Davies, S.loam Pontargothi. Yna gadawsom em cyfedles yn ei hargel wely hyd foreu mawr y codi f™l ™ i y tylw-vth a r Perthynasau oil tod yn dawel yn wyneb yr amgylchia-d hwn. ¡

CLYWEDIGION 0 CAPEL IWAN ARI CYLCHI

CLYWEDIGION 0 CAPEL IWAN A'R I CYLCH (Gan SAM BACH."I Beth sydd yn bod ar Kruger, ei fod wedi hala nodyn i fewn i'r JOURNAL am glywedig-ion yr Hen Lano? Pwy bynag yw, ma yn eitha ffol. Pvrv all ef fod, Twm? Mae clywedigion Lusi Ann hefyd yn cael eu henwi. Peidiwch torn cich calon, Lusi fach! Peidiwoh ofni am yr haf: Pryd hyny ccwch dywydd braf. Clywed fod rmcrchecl wedi myn'd yn brin iawn yn Capel Iwan. Dywcdais wrth rywun, beth yw'r ots eu bod yn brin. O! meddai, yr wyf yn mofyn cael dipyn o ddifyrwch nos Sul, dyna i gyd. Think of his taste! Mae yna lawer yn ofni croesi afon Mamog, ond dewch chwi, fe awn drwyddi yn lied esmwyth. Hen afon fawr y Mamog, Rhaid imi groesi hon; Ond im' gael nabod honno, Fe awn drwyddi' n ddigon lion. Clywed fod y stwr IIhB Capel Iwan wedi tawelu Hawer yn yr hwvr. Tybed beth vw'r rheswm? 0! dyma'r rhcswm-Ft- aeth llong awyrol heibio'r pen- tref enyog rhyw noswaith. ac y maent wedi cael ofn ar ol hyny y bydd y Germans yn fcaflu "born bf., i lawr. O, ni fuasai'n ddim gwcrth i wastraffu bomb i dnflu ar y pentref, os na ddigwyddent ddisgyn ar rhai o r menywod sydd yn carlo decs. Och i fi te! Y LODES 0 GAPEL IWAN. Pan fuais i ar dro Ym mhentref Capel Iwan, Mi welais lodes brydferth,— Nid ocs ei gwell yn unman. Wrfn fyned heibio'r drwg Mi welais wedd y lodes; Do mi synais, do yn fawr, Wrth weled yr angylee. 0 holl enethod Cymru Jan, Ni welais well na hon; Rwy'n penderfynu oadw ymla'n I ddilyn r eneth Ion. 0 holl drysorau tir a mor, Wel! dyma'r trysor goreu Ac ni rof fi fy mryd ar wagedd Tra dalwn yn y ffiniau.

MAE RHYWBETH YN Y GWYNT

MAE RHYWBETH YN Y GWYNT. Dy wed y "Cymro a'r Celt Llundain" am yr wyth- nos ddiweddaf: —" Mac Deddf Dadgyssylltiad i fyned tan drefniadau ncwydd, medd y Prif Wein- idog. A ydyw hyn yn golygu fod achos Cymru i gaol ei fradychu ar yr awr olaf?" Wbit and see," a dywed "Myrddinfab," "Ha, hal" J

Y GENINFN

Y GENINFN" Darllenais, gyda chryn ddyddordeb. raglen Y GCJlinen" am y flwyddyn nesaf, yn eich rhifyn diweddaf. Dyma'r cylchgrawn eliwarterol poblog- aidd hwn yn cychwyn ei 32 mlwydd ar ddechreu y flwyddyn nesaf. Da y cofiaf y fan a'r He y gwelais y rhifyn cyntaf o'r GcnillPJI." Yr oeddwn yn teithio ar reilffordd Caer a Chaergybi; a phan yr oedd y tren ar gychwyn o orsaf Bangor, dyma wr <'iiwog, yn lienor gwych ac yn bregethwr poblog- aidd, yn neidio i mewn, bron a cholli ei wynt. Ar ol eistedd i lawr a chael o hyd i'w anadi, dyma fi yn gofyn iddo pam yr oedd wedi ei "dreifio" hi mor agos i golli y tren! "0," ebai yntau, "prynu I Y Geiiinvii ddarfum i; ac mi aethum i'r waiting room i edrych arm, ac felly yr anghofiuis yr amser." Ar hyn tynodd y "llyfr nielyn allan o'i logell; a dyma y tro cyntaf i mi gael gohvg ar y llyfr sydd a'r "Ddraig Goch." arwyddlun gwlad y bryniau, mewn cyleli o geninen, yn gwybod na cha ddim cam o gyfeiriad yn y byd. Wel, y mae llawer cant o ddynion a fuont yn darllen y rhifyn -cyntaf o'r "Geninen" wedi mvnd at y lluaws, a llawer cylohgrawn a newyddiadur wedi myn'd i Ie nas gwelir mohonynt mwy. Yn ystod un mlynedd ar hug-aill o amser mae llawer nren cryf wedi cwympo o flaen ystormydd, llawer blodeuyn pryd- ferth mewn llenyddiaeth wedi ewympo; ond dyma "Y Genllwn" mor wyrddTas ac mor flasus ag erioed. Daroganwyd lawer gwaith fod "Y Geninen" yn "rhy dda" i fyw yn hir. Glywsoch chwi, Mr. Gol., erioed y fath bf>th? oblegid nid "pethau da" fydd yn marw mewn vstvr lenvddol. Wel, mae rhagolygon am wleddoedd breision ar fwrdd "Y Geninen" at y flwyddyn nesaf eto. Rhwydd hynt iddi, medd HF-N LEXOR.

ATEB IR PWRPAS

ATEB I'R PWRPAS Yn Nhy y Cyffredin, yr wythnos ddiweddaf, pan oedd y Prifweinidog yn ateb cwestiwn i un o'r Aelodau o baith Suspensory Bill yr Eglwys, dyma Mr. Llewelyn Williams, aelod dros Fwrdeis- dref Llanelli (ie, a Chaerfyrddin, medd rhyw Radioal poeth; no fear), ar ei draed yn unionsyth, ac yn gofyn i'r Prifweinidog, os byddai i'r Aelodau Cvmreig gael-eu cynghori (consulto). Dyrna atob i'r pwrpas yn d'od o enau y Prifweinidog, Bydd pawb yn cael eu consulto." Ar ol hyn, bu chwer- thin mawr a pharhaol yn y Ty. Gwers ofnadwy yw hon i Mr. Llewelyn Williams. Mae "Myrddin- fab" yn methu attal chwerthin ar ol yr atebiad yma o eiddo y Prifweinidog i Mr. Llewelyn Williams, cyfaill Anwyl i Hen Eglwys y Cymry, a dyn mawr Cymru.

CACYNEN FACH DIGOLYN ARALL A MYRDDINFAB

CACYNEN FACH DI-GOLYN ARALL A MYRDDINFAB." At Olygydd y CARMARTHEN JOURNAL. Syr,—Fel y dywedais yn eich rhifyn cyn y di- weddaf, pan fyddo "Myrddinfab" yn ysgrifenu i'oh colofnau Cymreig, mae rhyw haid o gaewn bach yn d'od allan, ac yn herio (''challenge") ei haeriadau. Mae hyn yn fy ngofidio yn ddirfawr, ac yr wyf yn methu cysgu o herwydd hyny. Pan fyddo "Twm Barels," y tincwr, yn ysgrifenu, nid oes dim und canmoliaeth i'w ysgrifeniadau. Mae Un o'r Fro am yr wythnos ddiweddaf yn dechreu ei lith drwy ddweyd am danaf fel "lienor gwyllt. Diolch am y "compliment." Hoff ein fod yn fwy gwyllt er cvfarfod a'r gethern di-enaid ac uffernol Jaokyddiaeth, pa rai sydd yn 'ladd Cristionogaeth y dyddiau rhain. Gwir i mi ddweyd yn fy llith am i Eglwyswyr beidio prynu tocynau cyngherddau, etc., yn dal cyssylltiad a'r Sectau politicaidd. Yr wyf yn dal at hyny eto; ao yr wyf hefyd, yn mhellach, yn deisyf ar Eglwyswyr i beidio ceisio cymhorth gwyr y Sectau pan fyddo rhywbcth yn cael ei gario yn mlaen ganddynt. Hands off bob ochr, dywedaf, am fod y Seotau yn rhy faleisus ac yn rhy eiddigeddus tuagat yr Hen Fam Eglwys. Nid wyf yn amrnheu geirwir- edd "en o'r Fro o barth y gyngherdd y sonia am dani, ac i'r offeiriad-nid yr "hen ffeirad" v tro yma-yr hwn oedd yn y gadair, "ddiolch yn gynhes i'r brodyr a'r ohwiorydd Ymneilldu-ol oedd- ynt wedi cymmervd rhan." Na fydded, gobeithiaf i'r helyntion hyn ddigwydd eto, da chwi Eglwvs- wyr. Os nad oe3 digon o dalent yn eich plwyf i gynnal oyngherdd, meitHrinwch ef, da ohwi, neu ewch i'r plwyf nesaf am help. Ond yn ('ow' mawreoa, na ewch i gwch cacwn Jackvddiaeth i geisio help i gario yn mlaen unrhyw gyfarfod Eg- lwysig. Dyma'r .gethern, stf Jjhokyddiaebh, a roddwya help i'r Weinyddiaeth Radicalaidd bresen- nol i ysbeilio Hen Eglwys y Cymry o £ 157,000 yn flvnyddol o'i gwaddoliadau eyfreithiawn, a dyma chwi. Eglwyswyr. yn ceisio eu help i gynnal cvfar- fod bach cyffredin. Hands off each way," dy- wedaf. Mae Un o'r Fro yn nesaf yn dyfod at y Fyddin. ac yn ammheu fy haeriad, "fod naw o bob deg o'r rhai sydd wedi ymuno a'r Fyddin yn Eglwyswyr." Mac y gohebydd hwn wedi dangos ei anwybodaeth trwv ddweyd. Nid wyf fi, fel Myrddinfab ei hun, yn gwybod y ffigyrau ynglyn a'r uchod." O'r hogyn ffol; cau dy geg ar y pwno ynte. Yr wyt ti fel "Annibynwr" (pa le yr wyt t; wedi myned? come along, old boy). ond darllen papyr bach wvthnosol dy sect, y "Tyst," "Seren Cymru, neu'r "Faner." Ni enwais i blwyf Llan- arthney o gwbl. Ni fum yno erioed, ao nia gwyddom fod capel gyda'r sectau yn y lie; ond hyn a wyddom, fod Eglwys yno, fel yn holl blwvfvdd y byd yn gyffredinol. Nis gall y sectau ddweyd yna. Gall fod mwy o wyr y seotau nag o Eglwys- wyr wedi ymuno a'r Fyddin o blwyf enwog Llan- arthney. Fel cyfangorff (as a body) yr oeddwn i yn feddwl, ac nid plwyf nnigol. A dywedaf rhagor i ti. Un o'r Fro," fod Eg- lwyswyr wedi cyfranu oan' punt (ELOO) at bob punt (£1) y cyfranwvd gan y Sectau at gvsuron ein mil wyr.—Ydwyf, etc., MYRDDINFAB.

HEN LANC AI DDTRWEST

"HEN LANC" A'I DDTRWEST. At Olygydd y CAJWIAHTHBV JOUSWAX. I Syr,-ililewn atebiad i lith yr Hen La-ne" yn eioh rhifyn am yr wythnos ddiweddaf, rhyfedd fel mao pob hen lano yn oeisio gwrthwynobu pob peth sydd dda, ac yn oeisio argyhoeddi'r cyhoedd mewn newyddiadur sydd a chymaint o ddarllon arno. Dichon y llwydda. i gael cefnogaeth dda gan ambell un o'i gyd-frodyr. Dywed mai yn ol y geiriadur bach sydd ganddo, mai dirwest yw cym- medroldeb; amlwg mai un bach yw hefyd. Yn ol y geiriadur sydd genyf fi,.dywed mai dirwest yw ymattaliad oddiwrth wirodydd a bwydydd. Aia- mhosibl Y'/i i ddyn fod yn sobr os bydd wedi yfed ond ychydig, ae, fel y dywedais o'r blaen, mai oymmedrolwr yn achos fwy truenus na'r meddwyn, am fod ieuenctyd yn ei osod ef fel eu harwr, ao- yn oeisio ymdebygoli idlo, a thrwy hyny yn methu, ac yn cael eu hunain yn feddwon truenus. Ond nid oes neb yn oeisio efelychu y meddwyn, yr hwn sydd yn ymdrabaeddu yn y baw ac yn gorwedd yn y ffos. Mae yr olwg druenus sydd arno yn araeth hyawdl ar ddirwest ynddi ei hun. Dywed yr "Hen Lane" fod pobl yn ceisio creu duwinydd- iaeth newydd. Dywedaf mai ef ei hun sydd yn gwneyd hyny. Gofvna faint o frawdgarweh sydd yn yr undebwyr? 'Rwyf yn sicr fod ynddynt ddigon o frawdgarwch i geisio arwain pobl yr oes oddiwrth y drwg mawr sydd yn niweidio etn gwlad yn gyffredinol. Eto ar ddechreu ei lith, g-eilw nod- iadau "Lusi Ann" yn naill-llygad. Byddcd iddo gofio yr adnod sydd yn darllen yn debvg i hyn:- Os dy lygad a'th rwystra, tyn ef ymaith"; gwell i ti fod yn un Ilygeidiog- nag a dau lygad genyt a dy arwain i ddistryw. Felly nid oes angen dweyd rhappor, gan fod ganddo ddau lygad. Dichon y gellir dweyd wrtho fel y dywed y Sais, "Read be. tween the lines.Ydwyf, etc., Lrrat AXN.

DWR CAPEL IWAN

DWR CAPEL IWAN. At Olygydd y CARMARTHEN JOURNAL. I Syr,—Disgynodd fy llygaid yr wythnos ddiweddaf I yn y JOrRXAL ar nodiadau a ysgrifenwyd gan ryw Kruger" yn nglyn a'r uchod. Mae yn fy nghy- I huddo o fod wedi gwneyd camgymeriad vnghyloh y dwr, neu yn hytrach n.id oedd yn cydweled a. mi. Digon t<'byg. Nid oes ond anghydweliadal1 yn nglyn a,'r dwr oddiar y gosodwyd y pibellau i lawr. Sylwn ar frawddeg fel hyn o'i Piddo-" Os mai pontrof isaf Capel Iwan a olygir ganddo. Dy- wpdaf. Oes, digon o ddwr heb na tap na peipen, a digon dros ben." Os felly, i beth oedd eisieu tra- fferthu gael pibellau dwr o gwbl ychydig fivnyddau yn ol? Dywedaf os oes digon o ddwr yn y pentref isaf. fod digon yn y jxmtref uchaf. gan mai dwr ffynon y pentref uchaf sydd'yn rhedeg lawr. Fel y gofynais o'r blaen, pwy sydd i dalu freuliau y "stop tops"? Ai ni ellir cael rhyw "special eon- stable" yn y pentref i ofalu fod y "taps" yn cael eu can ar ol gorphen a hwy. er arbed traul a ffwdan, gan y credaf mai peth dianghenraid ydyw "stop taps. "-Ydwyf, ct< HEN LANC.

TRETH LLANPUMPSFTLNT

TRETH LLANPUMPSFTLNT. At Olygydd y CARMARTHEN JOURNAL. Syr.—Gofvnajf yn garedig i chwi, Mr. Golygvdd, am ofod fechan yn eich newyddiadur poblogaidd, oc I gan fod y JOURNAL yn cael ei ystyried yn un o'r papyrau goreu i roi lie i unrhyw un i amddiffvn et I gj hunan. Nid wyf yn caru dweyd dim yn angharedig am neb, ao nid wyf yn gwneyd hyny ond ar dir gwirionedd, a bod genyf ffeithiau i'w profi, ac nid ymosod ar neb wyf yn wlleyd y tro yma. Y mae yr vmosodiad wedi ei wneyd arnom ni. Ceisiaf finnan yn awr amddiffyn fy hunan. Nid wvf yn myn'd i "glatcho y gwynt," fel y gwnaeth y bachan hyny odd Twm 'Barels" yn son am daliiO ef yr wythnos ddiweddaf, a dweyd pethau nad allai eu profi, ao nid wyf o'r un farn ag ef ychwaith, mai nid trwy argvhoeddi y byd mae ei wella. Eisieu gorvod troion gwael a al dynion sydd" yn proffesu dilyn 01 Mab y S-ier o Nazareth sydd, er mwyn profi yd.i.t eriot-d wedi ei adnabod. weili bod yn drethdalwyr am v tair blynedd ar ddeg-ar-hugain diweddaf mewn tri pIwyf, ac vn brcsennol yn talu treth mewn dau blw \-f. Cafodd y dreth ei gosod am yr hanner blwyady^i diweddaf ar blwyf Llfanpumpsaint, o'r unfed-ar-hugain o fis Tachwedd hyd diwedd Mawrth. Yr ydym yn byw yn y rhan tichaf o'r plwyf. Ar y pedwerydd dydd o Ragfyr, daeth trethgasglydd heibio i ofyn am y dreth ymhen tri diwrnod-ar-ddeg wcdi i'r dreth gael ei gosod arnom, ac yr ocdd yn gofyn am gael yr hanner blwyddyn, ao ni wnaeth gais am gael y cwarter cyntaf. Yr oeddem yn ei weled yn d'od yn bur fuan i dalu yr hnnner blvryddyn iddo. ac nis cafodd hi. Ni ddywedodd wrthym mewn unrhyw ffordd am ei hanfon iddo. Ni fu yma wedyn yn gofyn am dani o gwbl cyn iddo servo summons arnom, am wrthod talii y dreth, neu ran n honi, ar y drydydd-ar-ddeg o fis Chwefror. Yr wyf yn methu yn Ian a deall r pah:i.m na fuasai yn galw yma i gael y dreth nos Iati cyn y dydd Sadwrn y servodd y summons, pan y bu yn y t.y nesaf atom yn ei hot, gan nad oedd ganddo ond rhyw ugain cam cyn bod. yma. yn lie cymmeryd y drafferth o fyned lawr i Gaerfyrddin dydd Sadwrn, a thalu tri-a-chwech am "bapvr glas." Nos Iau ar ol cael y summons aethvra i lawr atto. a gofynais iddo a oedd wodi cael y dreth 1 gyd am yr hanner blwyddyn gan y rhan o'r plwyf oedd yn gasgJu. Dywedodd wrthyf ei fod wedi ei chael i gyd ond un. a fod hwnw yn d'od a hi yno nos yfory, meddai. Cymmerais y fantais o ofyn iddo beth oedd yr holl "receipts" oedd heb ou tori allan o'i rate book." pa un oedd ar y bwrdd o'n blaen. Gofynais iddo wedyn, paham na fuasai yn galw am y dreth yma, yn lie servo sum- mons arnom. Dywedodd nad oedd yn myned i unman ragor nag unwaith i hel y dreth o fewn yr hanner blwyddyn, tra yr oedd wedi bod yr ail waith yn y ty nesaf atom nos Iau cyn hyny. Dywedaf air am drethgasglydd y rhan yma o bIwyf Llanllawddog, er mwyn i chwi weled y gwahaniaeth rhyngddynt. Ar ol y cyntaf fod yn g-ofyn am yr hanner blwyddyn, y bl ef yn hoi y cwarter cyntaf, ac fe'i cafodd. Bu yma i gael y cwarter olaf dydd Merch^r, yr ail ar bymtheg o fis Chwefror. Ymhen tri diwrnod wedi i ni gael y summons gan y llall, am wrthod talu, meddai ef; ac yr oeddem yn talu iddo gymmaint bedair gwaith yn yr hanner blwyddyn ag i drethgasglydd plwyf Llanpumpsaint. Wel, 'nawr, mae genyf ychydig ofyniadau, ao yr wyf am atebiad iddynt hefyd ar dudalennau'r JOURNAL:— 1. 'Rwyf am i brawf ein bod wedi gwrthod talu y dreth i'r casglydd. 2. A ofynaist am ran o honi? 3. A ofynaist am dani ar ol Rhagfyr 4ydd? 4. Paham na fuaset yn rhoi rhybudd i'w talu cyn server summons? 5. Paham na ddelet i mofyn y dreth nos Iau cyn y dydd Sadwrn y servwyd y summons arno ni, a tithau wedi bod yn ei hoi yn y ty nesaf? 6. Paham y dywedaist wrthyf mai dim ond un oedd heb dalu y droth i ti, a minnan yn gwel'd yr holl receipts yn dy "rate book" bob eu tori allan? T. Paham dywcdaist wrthyf mai dim ond un waith oeddet yn myned i bob man yn yr hanner blwyddyn i mofyn y dreth, a thithau wedi bod yr ail waith yn y ty nesaf? 8. Paham na fuaset yn servo summons yr un pryd ar yr holl rai oedd heb dalu y dreth i ti fel ninna.u ? 9. A servest ti summons ar y rhai oedd heb dalu y dreth i ti ar ein hoi ni? 10. Paham y servest summons i ni? Am dy garedigrwydd 'rwyf yn myned i roi prize i ti o gini, a chei "good prize bag" am dani am roi gwybod a ydym ni erioed wedi gwrthod talu I ti neu unrhyw un o fewn dy wybodaeth, arian oedd yn ddvlelus arnom? Yn awr, dyna gyfle i ti i amddiffyn dy hun, os gelli, a danfon yr atebion i fod yn llaw Twm 'Barels ar, neu Cyn dydd Mercher wythnos i'r nesaI. JAMES EVAKB. Dyffryn Boncath, Llaftpumpsaint.

LLWYMHENDY

LLWYMHENDY GWASA>«AETHAU DEWX SANT.—Y Sul diweddaf, Chwofror 28ain, a'r Llun, Mawrth laf, cynhaliwyd Gwyl Dewi yn Eglwys Dewi Sant yn y He hwn. Boreu y Sul, am 10.50, intoniwyd y foreuol weddi gan y Parch. T. R. Davies, a phregethwyd gan y Parch- H. Rees, B.A., Loughor, ar hanes Jacob. Am 2.30, llafarganwyd y Litani, gweddi fawr yr Eglwys, a phregethwyd gan y Parch. T. R. Davies ar Gewri'r Ffydd," gan ddangos-(1) Gwirionedd; (2) Pondorfyniad; (3) Ffydd; (4) Cyfiawnder; (5) Duwioldeb Dewi Saiit a'i galedwaith a'i fywvd hunanaberthol. Am 6 gwasanaethwyd drachefn gan y Parch. H. Rees, a gwasanaethwyd yn Eg- lwys Loughor yr un adeg gan y Parch. "T. R Davies. URDDIAD.—Y Sul diweddaf, urddwyd y Parch. John Rhys Davies, B.A.. Honours Oxford, yn offeir- iad. Y mae pobl Llwynhendy yn teimlo dyddordeb neillduol yn llwyddiant Mr. Davies {el gwr ieuanc adnabyddus a phoblogaidd o'r lie. Derbyniodd ei addysg yn Ascot, Llandovery, a Choleg yr Iesu, Rhydyohain, lie y graddiodd yn yr ail ddospartb gydag anrhydedd. Urddwyd ef flwyddyn yn ol yn ddiaoon, pryd y dewiswyd ef yn "Gospeller," an- rhydedd a osodir ar y blaenaf yn arholiaui yr Esgob. Gweddiwyd drosto y Sul diweddaf yn Ngwyl Llwynhendy; a dydd ei urddiad fel offeiriad o dan ei enw bore Sul gan y Parch. H. Rees, Loughor. Pregethodd Mr. Davies ar lawer nos Sul yn Eglwys Llwynhendy o flaen ei dad pan adrof ar ei wyliau o Oxford, a medr bregethu yn rhwydd yn Gymraeg a Seisneg. Y mae yn gweinidogaethu yn Llanbadarnfawr, hen eglwys fawr gadeiriol, a chyda fieer gofalus a charedig. MAJIWOLAETH.—Nos Sadwrn diweddaf, bu farw Mrs. Evans, priod ofalus y Parch. J. R. Evans, Soar, Llwynhendy, ar ol cystudd o wythnos. gan adael priod a phump o blant ar ol. Claddwyd ei gweddillion marwol dydd Iau yn mvnwent Soar. Cvdymdeimhvn yn fawr a Mr. Evans a'r teulii galarus. HEXDY.

LLANGELER

LLANGELER Dyma fel y mae Mr. John Thomas, Geler Villa, hen glochydd Llangeler. yn dadgan ei deiml-ad tuagat y German. Y mae'r hen glochydd yn 89 mlwydd oed. Mi glywais fod y German yn greulon iawn, Yn meddwl d'od i Lundain i yfed te prydnawn; Mae Llundain yn drf" ardderchog, Nid yn ami y ceir ei bath, Ni chymor hi ddim arian Am dderbyn dyn o'r fath; Ni ddaw ef ddim i Lundain. Mae'r llwybr yn rhy hir: Mae milwyr Ffrainc a. Lloegr Yn gwylio nos a dydd. Mae of yn waeth na Pharoah creulon, Fu prynt ngwlad yr Aifft, Yn blino yr Israeliaid, e Ao yn dyblu iddynt eu gwaith; Fe gaiff ddioddef Hvmder cyfraith Am ei fod yn ddyn mor ddiffaeth.

LLAMLLWIH

LLAMLLWIH MARWOL AETH.—Drwg genvm orfod cofnodi mar- wolaeth Mrs. Jones, y Goitre, sef mam un o oheb- wyr parchus y JOURNAL a adnabyddir fel D. Cil- garn Jones." Bu farw nos Wener diweddat. Dioddefodd y ohwaer hon fwy na nemawr o neb, a hyny yn dawel a dirwgnach. Yr oedd wedi ei hanalluogi er's dros ddeugain mlynedd, gan y gvmalwst, ao nis medrai o'r braidd symud llaw na throed; oto yr oedd yn bur gysurus bob amser. Cafodd briod hynod garedig a gofalus o honi, yr hwn, drwy ei garedigrwydd dihafal a'i allu corfforol cryf, a wnaeth lawpr i'w chynorthwyo i fod yn gysurus ac. amyneddgar; ond torwyd yntau i lawr yn sydyn tua 13 o flynyddoedd yn ol. Er fod y ddau fab oedd gartref wedi bod yn eithriadol o ofalus o honi, nid ydym yn credu y medrent fod cystal a'u diweddar dad. Yr oedd y teulu yma yn un o'r rhai mwyaf parchus ein hardal, a theimlai pawb aivydd i roddi tro am John a Sal Goitre yn y gwanwyn neif r haf, neu yn y gauaf o ran hyny. Yr oedd eu cwmni mor ddyddan t'ii eroesaw mor gynhes. Dyma y fangre lie cafodd y hardd a'r lienor, Cilgarn Jones, ei fagu; a dyma lie siglwyd cryd un fu yn warcheidwad dros ein plwyf yn Llan. bT,dr am flynyddoedd lawer. sef Mr. Thomas Jones, C.C., Ninant Shop, a dvwedir na fu neb yn eistedd ar y Bwrdd erioed a'i galon yn c.uro'n gynhesach at y tlawd a'r anghenus. Cvdymdeimlwn yn fawr a'r tri mab a'r ferch-yn-nghyfraith,, a'r ddwy wvres. yn eu trailed- Yr oedd yr ymadawedig wedi ei chvfyngu i wely cystudd er's tro lollich. a theim- lwn mai braint oedd iddi L,-iel rhoddi Uam i'r wlad lie nad oes neb yn g-bf, a chael derbyn ei gwobr am ei hamynedd mawr yn myd y trallodion a'r dioddef- iadau am gynifer o flvnyddoedd. Diau y cawn hanes ei hangladd ar dudalenau y JOURNAL eto.— GohebyddL