Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
6 articles on this page
Advertising

CLERGY MUTUAL ASSURANCE SOCIETY The ONLY Life Assurance Society specially for the CLERGY AND THEIR RELATIVES which spends nothing either in Dividends to Shareholders or in Commissions to Agents. t ALL THE PROFITS ARE DIVIDED AMONGST THE POLICYHOLDERS. After 84 YEARS of steady growth the Society's Funds are £ 4,676,274. The BONUS distribution in 1911 amounted to £553J995, yielding Bonuses at the same exceptionally high rates as in 1906. While Bonuses are EXCEPTIONALLY HIGH, premiums are LOW. Interim Bonus is paid on policies which mature between two Bonus periods. Fullest value is given for policies surrendered. Policies are iacapable of forfeiture so long as their Nett Surrender valuer exceeds the arrears of premium. The Society grants Whole Life Assurances. Endowment Assurances. Guaranteed Income Assurances. Deferred Assurances on children's lives. Educational Annuities. Immediate Life Annuities. Pension policies. Policies of Assurance to meet DEATH DUTIES and DILAPIDATIONS are granted by the Society at low rates. For inform- ation as to these or other forms of Life Assurance, apply to the Secretary, W. N. Neal, Esq., 2 & 3 The Sanctuary, Westminster, S.W. PATRONS: THE ARCHBISHOP OF CANTERBURY. THE ARCHBISHOP OF YORK. PRESIDENT—THE BISHOP OF LONDON. VICE-PRESIDENT-THE LORD HARRIS. J CHAIRMAN-SIR PAGET BOWMAN, BART. DEPUTV C I-IAIRMAN-THE RFv. PREBENDARY HARVEY. S 'A ACTUARY AND MANAGER: .|| FRANK B. WYATT, ESQ., F.I.A. CLERGY MUTUAL ASSURANCE SOCIETY

DEONIAETH ARDUDWT

DEONIAETH ARDUDWT. Cynhaliwyd gwasnaethaa ynglyu a gwyl gorawl flynyddol deouiaeth Ardudwy (Gor- llewin) dydd Llun, hi 4ydd, a mabwyaiad- wyd cynllun newydd y flwyddyn hon am y tro cyntaf drwy gynal gwasanaethau nid mewa un plwyf ond dau, sef Penrhyndeu- draeth a Dyffryn. Dechreuwyd gwasanaeth y prydnawn am chwarter wedi tri, yr hwn yn fwyaf ueillduol oedd yn gyfyogedig i aelodau yr Ysgolion Sul. Canwyd amryw gorganau ac emynau gan y plant yn swynol. Maes Llafur penbdedig ar gyfer j dosbarth ieungaf oedd ychydig? hoU>dati ar dymhorau yr Eglwys, Mercher y Lludw, Garawys, Grog- lltb, a'r Pasg, ac hefyd cyd-adrodd y Deg Gorehymyn, a'r ddwy ddyledswydd. Cafodd yr arholydd, Mr. Jones Morris, U. H., ei foddloni gydag atebion y plant. Hefyd, arholwyd y dosbarthiadau hynaf yn Nameg yr Efrau, a chafwyd attebion parod gan rai, ond gallasent fod yn fwy cyfl'redinol. Cy- merwyd y gwasanaeth gan y Parch. W. D. Roberts, Llanfair. Darllenwyd y llith gan y Parch. R. Lloyd Roberts, Abermaw. GWASANAETH YR HWYR. Gor-lanwyd yr eglwys ymhell cyn amser dechreu. Dech- reuwyd trwy ganu emyn gorymdeithiol. Cy- merwyd y gwasanaeth gan y Parch. Henry Williams, Abermaw. Darllenwyd y llithiau gan y Parchedigion J. Rees Jones, Llanbedr, a M. E. Alban, Caerdeon. Pregethwyd gan y Pareh R. R. Roberts, Towyn. Canwyd corganau ac emynau yn hynod effeithiol; ac hefyd yr anthem, 'Mawr yw yr Arglwydd' (M. Rees, Nerquis), yn feistrolgar. Yr arweinydd oedd Mr. William Williams, Abermaw, a gwaaanaethwyd wrth yr organ gan Mr. W. Lewis Richards. Tystiol aeth pawb ag oedd yn bresenol yw, canu da, pregeth rymus ag amsarol, ymddygiad def- osiynol a pharchus. Crynhodeb pregeth y Parch. R. R. Roberts, Salm cvi., 48. 'Beudigedlg fyddo Arglwydd Dduw Israel erioed ac yn dragy wvdd, a dyweded yr holl bobl Amen.' Tarddiad yr Ameu. Eigysyllt- iad orefyddol o amser Moses. Y gair mwyaf cysegredig ddisgyna dros fin gwefusau. I. Lie yr Amen yn yr Addoliad gwel Deut. itxvi. 15, ar derfyn y gweddiau a'r erfyniau. Nid yn ddi-reol ar y canol, neu ryw adeg arall, ond fel cadarnhad ddifrifol ar derfyn mynegiad. Dyna ydoedd ar derfyn oyhoeddiad o felldithion Duw. Yn amser Dafydd, 1 Chron. xvi. 36, mewn gwasanaeth cyhoeddus, a chyda dealltwriaeth. Cerddor- iaeth a cherddorfa yno. Pryd y deuant yn ol i'r amcan uwchaf. Drwg Cymru heddyw yw seculareiddio a bydoleiddio pobpeth (addysg, colegau, eiddo). Yn amser Ezra, Neh. viii. 6, yma dysgir trefn a defosion. Parch dyladwy i Dduw a'i dy. Nid y ty yn faes ysgarmes cywilyddus, a'r eisteddfod yn eisteddfa tyngwyr a rhegwyr cyhoeddus, ond gweddusrwydd a threfn. II. Cyffredinol- rwydd yr Amen. Addoliad delfrydol yr Eglwys yw p&wb yn addoli. Trefn y Llyfr Gweddi, y bobl i gyd yn dywedyd Amen. Nid y Cor yn unig. Gwaith y Cor yw arwain, nid gwneyd y gwaith i gyd. Pwysigwwydd yr Amen. Heb yr Amen mae'r weddi fel pendeifyniad mewn cyfarfod cy- hoeddus yn ddirym. Mae Amen galonog yn rhoi eneiniad bywyd ac enaid yn y gwasan- aeth. Dyna ddywed un ysgrifenydd yn y '-Musical Times.' Gellir barnu cymeriad a ¡' r natur gwasanaeth oddi wrth yr Amen a genir ■ neu a ddyweiir. Amen yr Eglwys Foreol yn ol tystiolaeth un awdwr ydoedd, fel stin tar- anau yn y pellder. Dyna sydd genym eisiau yn yr Hen Eglwys, Eglwys y deffroadau heddyw. Amen olaf y Beibl. Yn wiryr wyf yn dyfod ar frys. Amen. Yn wir tyred Arglwydd lesu. Amen dragwyddol v Nef. Yr Eglwys yn canuyn oes oesoedd. Teilwng yw'r Oeti,' 

LLANDDONA

LLANDDONA; CYFARFOD CYSTADLKUOL PLANT YR EGLWYS. —Cynhaliwyd yr uchod nos Sadwrn, Mai 9fed, yn yr Ystafell Eglwysig, pryd y cadeiriwyd gan y ..arch. Peter Jones (Pedr Arfon), rheithor, ac arweiniwyd yn ddeheuig gan Mr. W. James Roberts, Peutrebolion. Cloriaa- wyd y cantorion gan Mr. Robert Williams, Lay Reader, Ty Mawr, a'r adroddwyr gan Mr. William Lewis (leu.), Tan-y-Fron, Pen- traeth. Dechreuwyd trwy ganu yr emyn, 0 Fryniau Caersalem.' Vna cafwyd anerch- iad addysgiadol gan y Cadeirydd. Adrodd Gweddi'r Arglwydd i rai dan 8 oed 1, H. Williams, Caemaes 2, Harry Roberts, Store- house; 3, Lizzie J. Williams, Glanydon. Unawd i rai dan 10oed; 1, Minnie Robert, Tauygraig; 2, Sallie Roberts, Storehouse; 3, Maggie Roberts, Pentrebolion. Adrodd i rai dan 12 oed 1, Robert Roberts, Store- house 2, Sallie Roberts, Storehouse; 3, R Williams, Caemaes. Cafwyd dadi ddifyr rhwng Mr. W. R. Roberts, Wern, a Miss Lizzie Roberts, Tanygraig. Deuawd i rai dan 15 oed 1, Jane Griffiths, Ty Luce, a Lizzie Roberts; 2, Sallie Roberts a Minnie Roberts. Adrodd 'Gwlad Breuddwyd,' (Llew Tegid), i rai dan 15 oed: 1, Jane Griffiths 2, Lizzie Roberts; 3, Sallie Roberts. Cafwyd adroddiad o Ymson y Llofrudd,' gan Mr. Richard Jones, Tanlon, Llangoed, yn effeithiol iawn. Unawd i rai dan 16 oed 1, Lilzie Roberts a Jane Griffiths (oyfartal); 2, Minnie Roberts J, Grace Ellen Roberts. Adrodd i rai dan 10 oed 1, Sallie Roberts 2, Robert Williams 3, Minnie Roberts. Am arwain gwr dieithr, rhanwyd y wobr rhwng yr holl ymgeiswyr. Cafwyd amryw o ddeth- oliadau ar y Gramophone yn ystod y cyf- arfod gan Mr. W. Williams, Bodola, ac hefyd anerchiadau barddonol gan Ap Dona. Cyf- eiliwyd yn feistrolgar gan Mrs. Pritchard Jones, Rheithordy. Diweddwyd trwy ganu yr Anthem Genedlaethol. Mae clod yn ddy- ledtis i Mr. a Mrs. Richard Williams, Pen- sarn, am gyflwyno pedwar o Feiblau hardd i'r rhai fu yn adrodd dan 12 oed, ac hefyd i'r pwyllgor am ddarparu cyfarfod mor rhagorol. -J. Roberts (Ysg ).

LLANBEDR PONTSTEPHAN

LLANBEDR PONT-STEPHAN. FFAIR DALIS —Parhawyd y ffair geffylau ddydd lau, a gwerthwyd canoedd o honynt am brisiau da. Prynwyd dros gant o geffy- lau graenus gan rai o'r Cyfandlr, ac anfon- wyd hwy ymaith gyda'r rheilffyrdd i borth. laddoedd Harwich, Folkestone, Llundain, &e., lie y gosodwyd hwy ar fwrdd llongau i'w cludo i'r Yswisdir, Belgium, Ffrainc, Ger- mani, a gwledydd erellip Gwerthai ceffylau gwedd am o 47p. I 50p. yr un; ceffylau cerbydan, 30p. I 37p. Cafwyd 98p. a 70p. yr un am ddau ferlyn 14 dyrnfedd o uchder, agwerthwyl hunter am lOOp. Anfonwyd 82 o wageni yn llwythog o geffylau gyda'r rheilffyrdd ddydd Mercher, a 60 o wageni ddydd Iau. Er fod rhai miloedd o bobl wedi ymweled &'r ffair, llwyddodd pobl Llan- telr i'w lletya a'tt bwydo, yr hyn sydd yn glod i dref o'i maintioli. Dydi Gwener, cyn- haliwyd ffair gwartheg, lloi, &o., ond nid oedd cymaint ag a ddisgwylid o dda corniog yn cael eu cynyg ar werth ag a welwyd ar adegau o'r fath yn flaenorol, ond cafwyd prisian da am danvnt. Gwerthai gwartheg ieuainc a lloi yn rhydd am 13p. 10s. i 17p.; hen wartheg, 8p. i 12p, 10s.; biwyddiaid, 7p. i lip. 108.; dwyflwyddiaid, 9p. 103. i 12p, lOd. Yr oedd cyflenwad da o berchyll ar werth, a gwerth w yd hwy oil am brisiau yn amrywio o 25s. I 27s. y pen. Yn y pryd- nawn cynhaliwyd arddaugosfa meirch, pryd y dyfarnwyd gwobrwyon i'r gorenon. Ar hyd ddydd Gwetier, disgynai cawodydd trymiou o wlaw, yr hyn a filwriodd yn erbyn llwyddiant y ffair. Er fod cymaint o bobl wedi ymgasglu i'r dref yn ystod yr wythnos, ni ddygwyd unrhyw achwyniad o feddwdod nac afreoleidd-dra yn erbyn neb, a theilynga yr Arolygydd Jones a'i swyddogion glod am en deheurwydd yn rheoli yr heolydd, gan na ddigwyddodd unxhyw ddamwain. DJANGFA GYFYNG.—Tra yr oedd dynes o'r enw Ann Jones yn croesi y rheilffordd ger- llaw preswylfod Mr. Woosnam, cwympodd ar draws y rheiliau. Yr oedd cerbydres yn dynesu, a neidiodd rhywun i'w chodi yn ebrwydd, neu buasai wedi ei lladd. Cyrch- wyd meddyg ati, a chafwyd ei bod yn dioddef oddiwrth ddiffyg bwyd ac oerni. Clndwyd hi ar unwaith i'r tlotty, lie y gweinyddwyd arni gan Dr. Rowlands. Da genyf ddeall ei bod yn dyfod ymlaen yn dda. ARWBRTHIANT ANIFKILIAID. Cynhaliwyd yr arwerthiant misol o anifeiliaid tewion gan Mr. D. 1. Rees ddydd Mawrth yn y Farch- nadfa. Er nad oedd cymaint ag arferol o wartheg, defaid, a moch yn cael eu cynyg ar werth, cafwyd prisiau da iawn. CYNGOH EGLWYSIG.—Nos Fawrth, cynhal- iwyd cyfarfod o'r Cyngor Eglwysig yn y Neuadd Eglwysig, pryd y llywyddwyd gan y Parch. Ganon Camber-Williams. Trafodwyd amryw bynciau pwysig, ac yn eu plith Gron- fa Arianol yr Esgobaeth. Yn ychwanegol at y casgliadau arferol, bwriedir casglu 60p. y flwyddyn yn y plwyf hwn tuag at y Gronfa. Pwrcaswyd offeryn newydd hardd at y gwas- anaethau yn y Neuadd Eglwysig, a defnyddir ef am y trocyntaf ddydd Sul nesa-f.-X, CYMDRITHAS GATHOLIG DEWI SANT.-Mae'r Gymdeithas uchod wedi dechreu ei gwaith am y tymor eto. Nos Snl, y 3ydd cyfisol, darllenwyd papyr gan Mr. E. D. Johnson ar Defodaeth Personol yn Ngwasanaeth yr Eglwys,' yr ysgrifenydd (Mr. Silas M. Harris, y prif ysgolor) yn y gadair, a chafwyd ym- driniaeth dda ar y pwrc Y Sul diweddaf, sef y lOfed cyfisol, cyfarfu'r aelodau yn ystafell y Prifathro am 8 o'r gloch yr hwyr, y gadair yn cael ei llanw gan Mr. W. G. H. Thomas. Y testyn ar yr achlysur hwn oedd Sagrafen- au Penyd ac Eneiniad, a darllenwyd papyr meistrolgar arno gan Mr. J. B. Oscar George. Siaradwyd ymheliach ar y pwnc gan y Cadeirydd, imri, A. F. Green, D. Williams, J. B. Merifield, J. D. Pearson a'r Ysgrifenydd. Derbyniwyd Mr. F. W. Lewis faI cymdeithiwr o'r Gymdeithas.

LLANGADWALADR

LLANGADWALADR. RHODD.—Boreu Sul, Mai 3ydd, gwelwyd yn eisteddleoedd Egtwys y Plwyf niftr o lyfrau tonau ao emynau detholedig gan nn o aelodan yr Eglwys, yr hwn fu gvnt yn warden Eglwysig ffyddlon ac anrhydeddus. Rhoddodd ei wasanaeth i'r Eglwys fel warden am dair blynedd o amser, ac wele ef eto ar derfyn y tymor yn rhoddi anrheg gwerth ei chael at wasauaeth yr Eglwys. Y rhoddwr yw neb llai 1m. Mr. Robert Morris, Cilrhew. Yr wyf yu sier fy mod yn datgan teimiad fy nghyd-aelodau pan y dywedaf ein bod oil o galon yn ddiolchgar dros ben iddo am ei haelioni a'i ewyllyg da i ni fel Eglwys. Nao anghofiwn ef, oud byddcd fod yuom gydna- byddiaeth parhaol iddo, a theimladau caredig tuag ato am ein cofio mor ragorol. Nid aberth hychan hc;:w. Bendith Duw, y Rhoddwr Mawr, fyddo ar ei wa'tth. CANU MAWL.—Yn awr, ar ol cael y llyfrau crybwylledig i'n dwylaw, yr ydym am geisio ymgyraedd at berffeithrwydd mewn cyssyllt- iad a. chaniadaeth y Cysegr, trwy gynal ysgol gan. Mae gwir angen am ddisgyblaeth gerddorol cyu y gall y gwaaanaethau fod fel y dylent, ac yn wir fe allasent fod yn well. Byddaf yn meddwl bob amser, os bydd y mawl wedi cyraedd i bwynt uchel, y bydd ysbryd yr offeiriad, neu, os mynwch, y pregethwr, wedi myned i fyny i'r un-graddau, os nad uwch. Mae disgyblaeth yn anheb- gorol angeurheidiol i uno y Ileisiau, ac i ddwyn i mewn gyd-ddealltwriaeth i fodoli rhwng y cantorion. Mae canu yn rhan bwysig o'r addoliad crefyddol. Nid gwaeddi ydyw canu, ond perleisio a'r tafod, neu ddat- gan geiriau yn ol meaur cerdd. Ceir gwahanol fathau o ganu. Cyfeirir at rai o honynt yn y Beibl, megis can o fawl a diolchgarwch, galar-gin, gwawd-gin, a maswedd-gan, can- iad newydd, a ohan ysbrydol. Hefyd, y mae ymddwyn yn addiayn Ei df, ac allan o hono, yn fawl i Dduw. Mae mawl yn weddus i'r Arglwydd, ac y mae y cyfryw fawl yn Ei aros Ef yn Seion,—Llanc o'r Llan.

Advertising

COUGH MIXTURE HUGH DAVIES, Machynlleth DAVIES'S COUGH MIXTURE At Beswch DAVIES'S GOUGH MIXTURE Anwyd DAVIES'S COUGH MIXTURE Aathm*. Beth yw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig 801 Beswch ? Davies's Cough Mixture. Beth ddylid gymmeryd at Frest Gaeth 1 Davies s Cough Mixture. Beth yw y eymhwynaswr goreu bawb sydd 1D cael ei flino gan ddiffyg anadl ? Daviea's Cougb Mixture. Wyddoch chwi beth ddylid gymmeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen, y llygaid yn goehion, y fifroen- au yn Ilawn, a'r gwynt yn fyr ? Davies's Cougk Mixture. Beth ddylai Cantorion a Siaradwyr cyhoeddus gymmeryd at glirio y llaiB1 Davies's Cough Mixture. Bethiacha Ddolur Gwddf ar unwaith ? Daviea's Cough Mixture. Pa le y mae DAVIBS'S COUGH MIXTURE i'w gaet Gan bob Druggist, mewn poteli, b. lie. a 2e. 9c (Cynnwysa y rhai 2s. 9c. gymmaint dair gwaith). 'SARi:INE' BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PUR.-Dyne, yr hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yi Yankee Patent- Medicines, ond os blinir chwi gac groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan Scurvy, dol. uriay, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac aumhur, mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture' gan y Druggist nesaf atoch, Is. lio. a 2s. 6c. y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog, HUGH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. 28 EDITIONS PRINTED ALREADY, THE EYER POPULAR HYMN BOOK HYMNAU YR EGLWY86 J (SLIS WYN O WYRFAI) Words only, Is., Is. 3d., 2A. 6d | Words only, large type, 2S., 2S. ad.. 4S. 6d. Words and Music (Old Notation), 2s 6c., 3S., 6 Words and Music (Solfa), 2s. ad., 38'1 51 SFWIAL AND, BEDUEED TERMS FOR CHRIRT ON APPLICATION COMMON PRAYER and )4 HYMNAU R EGLWYS bound together In one volume. J Just the thing for a Birthday or Christmas Present, or for a Sunday School Prize. Issued two styles Leather, gilt edges, 3/6 Cloth, red edges, 2/6. CARMARTHEN: Published by W. SPURRELL & SON ani JOSHUA. CANTATA GYSEGREDIG AT WASANAETH PLANT A PHOBL IBUALAT Pris yn S.F., 4c. H.N. Is. 6c. Goirian li Gwneir gostyngiad sylweddol i gorau. CANTAWDAFCYSEGREDIG At wasnaeth corau ieuainc, yr Yagol gabbothol, &c., &c. YR IESU. GWYRTHIAU CRIST (RHAN II.). JOSEPH. MOSES. ISRAEL. SAMSON. SAMUEL. DAFYDD DANIEL. Mae nifer fawr ar law bob amser. Gwneir pob ymdrech i roddi y telerau iselaf. Anfonir nifer i'w gweled, cyn dewis, ond talu y cludiad. MAE GEIHIAU SEISNIG WRTH UfBYW 0 HONTOS. CERDDORIAETH Y PLANT (THE OHILDBEN'S MUSIC), In two parts, Soprano and Alto and B at option). 1. Y Deg Gorchymyn (The Ten, Command, ments). 2. Anrhydedda dy Dad a'tb Fam (Honour thy Father and Mother). 3. Gadewch i blant bychain (Suffer little chiidron). Pris, SO, 2s. 6c, 100, is. fa Yr oil i'w cael gan Mrs. DAVIES gweddw y diweddar HUGH DAVIES, L.T.S.C. (Pencerdd Maelor), PLASMARL, LANDORE, R.S.O., GLAM Ac amryw eraill. Anfonwch am restr gyflawu yn rhad Argraffwyd a chyhoeddwyd gan Gwiuni y Wasg Eglwysig, ac Argraffyd«U)I Gymreig, Cyfyngedig, Caxtor Mall. Mal 15, 1914.