Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
7 articles on this page
TREGARON

TREGARON. GWYL GORAWL DEONIBTH ULTRA AERON.— Cynhaliwyd yr wyl hon yn Eglwys Sant Caron ddydd Gwener, y 19eg cyfisol. Yr oedd y tywydd yn bob peth a ellid ddymuno, a daeth tyrfa fawr o Eglwyswyr i'r dreflan mewn waggonettes' a cherbydau eraill cyffylyb. Trefn y gwasanaethau oedd fel y caulyn :—Rehearsal am ddeg, a gwasanaeth a phregeth am un-ar-ddeg. Am ddau, cyfarfod i'r plant, ac am baner awr wedi pump, gwasanaeth a phregeth. Yr arweinydd eleni eto oedd y Parch. W. Glynfab Williams, rheithor Dinas Cross, a gwnaeth ei waith fel arfer yn ganmoladwy dros ben. Bu yn ycylch yn cynal' rehearsals' yn ystod yr wythnos, ac erbyn dydd yr wyl, yr oedd y cantorion a'r I arweuiydd yn cyd-dynu yn berffaith. Balch oeddem i weled Mrs. Williams yma gydag ef ar ymweliad â'i thref genedigol.. Pregethwyd drwy y dydd yn darawiadol a grymus gan y Parch. J. Phillips, fieer Llancynfelin. Yn ngwasanaeth y prydnhawn, cafwyd anerchiad- au pwrpasol iawn gan y Parchedigion canlyn- nl:Timothy Davies, Gartheli; W. Glynfab Williams, a'r deon gwladol, y Parch. John Jones, Ystrad Meurig. Cyfelrwyd yn deim- lad wy iawn gan y cyntaf at yr amgylchiad pruddaJdd oedd wedi goddiweddyd yr arweinydd lleol, Mr. P. W. Rees, y boreu hyny, sef marwolaeth ei anwyl wraig, a theimlai fod y gynulleidfa oedd yn bresenol fel yntau, yn barod i gyflwyno iddo eu cyd- ymdeimlad llwyraf yn ei alar. Cyn gwasan- aeth y prydnhwn, cafwyd gorymdaitja gref o'r Ysgol Genedlaethol i'r Eglwys dan ganu, pob Eglwys yn carlo ei baner, ac hefyd ar y blaen faner fawr y Ddeoniaeth. Intoniwyd y gwasanaethau yn ystod y dydd gan y rhai canlynol :-Parchn. D. M. Davies, ficer Nant- cwnlle; T Madoc Jones, ficer Tregaron, a J. M. Williams, Ystrad Meurig. Gwasanaeth- wyd wrth yr organ yn fedrus gan Miss M. J. Williams, Rhydyroneu. Cafwyd gwasanaeth- au a chauu beudigedig yn ystod y dydd. Yr oedd y datganiad o'r anthem Duw mawr y rhyfeddodau maith' yn rhagorol iawn, a thystiai pawb yn ngeirhu Sant Pedr, mai Da yw i ni fod yma.' rLESERDAITH,—Dydd Linn yr aiDJ awd yn dyrfa fawr fel Ysgol Sul ac aelodau yr Eglwys i dreulio'r dydd ar lan y mor yn Aberystwyth. Yr oedd y diwrnod yn braf, a Davy Jones' ar el oreu, yn fachgen tawel lawn. Chwareual'r plant yn hapus ar y traeth; rhal fynent adeiladu'r castelli, lleill aeat ar ol y gwymon, ac eraill fynent gredu eu bod yn cymeryd rhau yn y Derby' ar gefnau llyfn y I Donkeys I Golygfa hapus oeddynt oil i'r llygad, Yn y prydnawn, cawsom dynu ein lluniau o amgylch y Maen Llog ar y Castell. Yr oedd darpariaethau ehelaeth wedi eu gwneyd ynglyn a'r bwydydd yn y 'Skating Rink' gan yr arolygwr, Sergeant James Lewis a'r is-arolygwr, Miss E. A. Williams, Stanley House. Treuliwyd diwruod hapus a phrysur dros ben, a mwyn- haoedd pawb eu huuain i'r eithaf. MAIRWOLAIETH.-Galarus gynym gofnodi marwolaeth ein hymadawedig chwaer, Mrs. Magdalen Rees, Aeron Villas, ac anwyl briod Mr. Phillip W. Rees, ysgolfeistr yr Ysgol Genedlaethol, yr hwn a gymerodd le foreu dydd Iati diweddaf pan yn ei 41aia o oedran. Bu yn clafychu yn hir, ond pan y daetb, daeth angeu a'i gleddyf llym yn sydyn i'w chymeryd ymaith. Erbyn heddyw dysgir ni trwy ddyfal chwilio a sylweddoli geiriau Job, •Fel yr ebedo y wreichionen I fyny, felly dyn a aued i flinder.' Ein cartref ni oil yw'r bedd efe ydyw'r man terfynedig i bob dyn. Megls y gadawodd ein hanwyl chwaer ni, felly yn fuan y gelwir ninau i adael ein cyfeillion a'n perthynasau anwylaf. Yr oedd yr ymadawedig yn aelod ffyddlawn o Eglwys Sant Caron of mhebyd, yn aelod o'r cor canu a'r Ysgol Sul, a byddal bob amser pan yn el chynefin lechyd yn barod iawn I roddi ei gwasanaeth-yng ngwaith y Cysegr. Yn wir, gellir dweyd am danl, I Yr hyn a allodd hon, hi a'l gwnaeth.' Ond erbyn heddyw, gellir dyweyd eilIe nid edwyn ddim ohoni mwy.' Cludwyd el gweddillion marwol y dydd Mawrth canlynol i gladdfa'r Eglwys, yno i huno yn dawel hyd ganiad yr udgorn. Daeth cynulleidfa fawr iawn ynghyd i ddangos eu parch a thalu'r gymwynas olaf Iddi ddydd yr angladd. Gwasanaethwyd yn y ty gan y Parch. T. Madoc Jones, ficer Tregaron, a'r Parch. D. M. Davies, ficer Nantcwnlle. Yn yr Eglwys, darllenwyd y llith gan y deon gwladol, Parch. John Jones, ficer Ystrad Meurig, ac ar lan y bedd cymer- wyd rhan gan y tri offeiriad. Ymgynhull- odd y cor i'r Eglwys, a datganwyd y salm a'r emynau ganddynt yn effeithiol dros ben. Chwareuwyd y 1 Dead March' gan Miss M. J. Williams, Rhydyronen. Gwelsom yr offeiriaid canlynol wedi dyfod ynghyd i hebrwng ein hanwyl chwaer :-Parchn. Evan Jones, ficer Bont; D. G. Davies, ficer Blaen- penal; T. R. Davies, ficer Llanddewi-Brefi; E. J. Williams, Rhos-on-Sea. Ymhlith yr amryw bleth-dorchau, gwelsom un oddiwrth aelodau y cor canu, ac un arall yn rhoddedig gan y plant a'c athrawon yr Ysgol Genedl- aethol, er serchus gof am wrthddrych ein cofiant. Cydymdeimlwn yn ddwys a'i phriod a'l pherthynasau yn eu galar. Huned mewn hedd. Gwyn eu byd y rhai fu feirw, Yn yr Arglwydd, gwyn eu byd; Maent yn gorphwys yn y porthladd, Fuont yn ei ddisgwyl c'yd: Gwell yw yno, Deng mil gwell na chyda nl. -Cohebydd. Myner y PERL ymhob ty yn Nghymru.

Priodas

Priodas. DAVIES—MORGAN,—Ar y 24aino Fehefin, yn Eglwya y Plwyf, Dowlais, gan y Parchn. Vic- tor Hughes, B.A., Nantymoel, ac E. R. Davies, B.A., Dowlais, y Parch. Robert Davies, B.A., Cornforth, Durham, mab hynaf y Parch. R. E. Davies, ficer Ystrad, Ceredigion, ac Eliza- beth Mary, merch hynaf Mr. a Mrs. Morgan Morgan, Caeracca, Dowlais.

TREORCI

TREORCI. EGLWYS ST. MATTHEW.—Cynhaliwyd Gwyl Flynyddol yr Ysgol Sul yn yr eglwys uchod y Sul diweddaf, pryd y gwasanaethwyd gan I y Parchn. J. Lewis Phillips, B.A., Dewi Sant, Tonypandy, a H. S. Frank Williams, B.A., ficer St. Matthew, Pontypridd, Yn y boreu am 11 a.m., gwasanaethwyd gan y Parch. J. L. Phillips, B.A ac yn y prydnawn a'r hwyr llafarganwyd y gwasanaeth gan y Parch. J. Davys-Thomas (St. Matthew), a phregeth- wyd gan y Parch. H. S. Frank Williams gyda dylanwad mawr. Yr oedd Mr. W. J. Phelps yn gwasanaethu wrth yr organ, a gwnaeth y cor o dan arweiniad Mr. W. Curtis eu gwaith yn wir dda trwy y dydd. Cafwyd cynulleidfaoedd mawrion, mor fawr fel yu yr hwyrol weddi bu raid i lawer orfod troi i ffwrdd yn siomedig o herwydd prinder eisteddleoedd. Bwriedir yn fuan helaethu yr Eglwys hon os ceir tipyn o gydymdeim lad oddiwrth y bobl gyfoethog. Yn wir y mae eisiau mawr am helaethu cortynau pobell y Goruchaf yn y lie hwn. Da genym gael ar ddeall gan y swyddogion fod yr wyl flynyddol hon eleni wedi troi allan yn fwy llwyddianus nag un flwyddyn er's deng 0 mlynedd yn ol; tystiolaeth llyfr yr Eglwys. Felly y mae plant yr Ysgol Sul yn sicr o'u gwibdaith i làn y mor eleni eto. 0

PORTHMADOG AR CYLCH

PORTHMADOG A'R CYLCH. SUL y DRISDOD.-Da ydoedd genyf weled crynodeb o rifedi y rhai a urddwyd I wasan- aethu yn amryw ddyledswyddau yr Eglwys ar y Sul: sef 212 yn Ddiaconiaid, a 216 yn Offeiriaid. O'r l'hlf uchod gweLif fod 22 yn Ddiaconiaid i wasanaethu yn yr Eglwys Gym- reig, ac hefyd 25 i'r swydd offeiriadol yn yr Eglwys Gymreig. Hefyd 3 Diacon, ac 1 Offeiriad o'r cyfrif uchod o Egl wys Esgobol yr Alban (Scotland) yn Esgobaeth Brechin, a'r gweddill 187 Diacon, 190 Offeiriaid, I wasan- aethu yn Lloegr. Diolch fod Eglwys y Cymry yn magu dynion ieuainc gyda ffydd gref i wasanaethu yn ei chorlan; daliwcb ymlaen, y mae Arglwydd Dduw Israel o'ch tu i 61wrio yn erbyn y Byd, y Cnawd, a'r Diafol. Ewch ymlaen yn y ffydd a roddwyd unwaith i'r Saint. DYDD 0 YMitILTAD.-Ni bu Eglwyswyr St. loan, Porthmadog, ar ol i eraill yn eu gwasan- aethau arbenig o ymbil am drugaredd Duw, i gadw hen Eglwys ein tadau i addysgu a goleuo pwy bynag a ddel oddl mewn i'w mhuriaa eysegredlg hi. Trefn y gwasanaeth- au ydoedd fel y canlyn :-Am 8, y Cymun Bendigaid; am 11, Gwasanaeth Foreuol ag Ymbiliau yn Saesneg, ao am 7 yr hwyr, Gwasanaeth y Gosper, ac ymbiliau dwys, gan yr oil o'r offeiriaid yn y plwyf uchod. GOiOD MEWX MBDDIANT. Da ydoedd genyf ddarllen am benodiad y Parch. Owen Evans, M.A., curad-mewn-gofal Arthog a Fairbourne, fod y ddau le uchod wedi eu neillduo yn fywoliaeth ar el phen el hun, a'r Parch. Owen Evans ydyw y ficer neu reithor y fywoliaeth newydd i fod. Dyma ddiwyg- iad Eglwyslg yn dechreu ymeangu yn Esgob- aeth Bangor, a bydded I hyn fod yn ddech- reu, ac nid yo ddiwedd hefyd. Llongyfarchaf ef ar ei benodiad teilwng a haeddianol. SYRUDIAti.-Refyd; da genyf am benodiad y Parch. Henry Williams, B.A., ar ei symud- lad i fod yn gurad Menai Bridge. Y mae wedi gwasanaethu yn yr Abermaw yn agos i bedalr blynedd, a daeth i Borthmadog 1 gych- wyn ei yrfa am y trl mis cyntaf o'i ddiacon- iaeth. Terfynaf gyda chofion cynes atoch eich dau.-Gestianwr.

FFESTINIOG

FFESTINIOG. Dydd Sadwrn, Mehefin 20fed, yn Eglwys St. Michael, cynhaliwyd Cylchwyl Plant Eg- I wysi Ffestiniog a Maentwrog. Cymerwyd y gwasanaeth, sef y Boreuol Weddl, gan y Rheithor, a chafwyd canu da dan arweiniad Mr. R. W. Vaughan. Cyfeiliwyd y gwasan- aeth gan Mr. R. Walker Davies. Holwyd y plant yn y Catecism hyd y wers ar ol y Credo gan y Parch. J. H. Davies, curad St. Michael, ac ar y Colectau am yr Adfent, y Nadolig, a'r tair Gwyl ddilynol, a'r Epistolau, a'r Efengylau perthynol i'r unrhyw, gan y Parch. W. G. Jones, St. Martha, Tyddyn- gwyn. Da oedd gan bawb glywed y plant yn adrodd ac yn ateb mor rhagorol. Yn sicr dylem fod yn faloh o'r rhai hyny ag sydd yn oymeryd y cyfrifoldeb o addysgu egwyddorion Eglwysig I'r rhai bychain hyn. Mae yma ddyfodol digglaer i'r Eglwysi hyn os bydd iddynt ddyfal-barbau yn y gwaith da hwn.

LLANRHAIADRMOCHNANT

LLANRHAIADR-MOCHNANT. EOLWYS LLANARMON M.M. Gyda gofid dwys yr ydym yn croniclo am farwolaeth John Rogers, cloehydd parchus yr Eglwys hon. Bu farw yn sydyn yn ei gartref yn Taibach, nos Fercher, yr 17eg o'r mis hwn, yn mhen rhyw awr ar ol dychwelyd adref o Llandrindod Wells. Cafodd gladdedigaeth anrhydeddus, pan y daeth lluaws anarferol ynghyd, dydd Sadwrn, yr 20fed. Gweinydd- wyd wrth y ty gan y Parch. Davies, gweinidog y Method istiaid, ao hefyd gan y Ficer, ac yn yr Eglwys ac wrth y bedd gan y Parch. J. Silas Evaus, ficer. OynhalLwyd gwasanaeth coffadwriaethol yn yr Eglwys ddydd Sul, pryd y gweinyddwyd gan y Ficer, yr hwn a bregethodd oddiar S. loan xi. 19. Yr oedd yr ymadawedig yn ddyn o gymeriad gloew, yn Eglwyswr egwyddorol, ac yn hynod barchus drwy'r holl ardal. Yr oedd yn 60 oed, ac wedi bod yn glochydd am 34 o flynyddoedd. Gwyn ei fyd. -3 EGLWYS Y BRITHDIB, Cynhaliwyd y Gylchwyl flynyddol ddydd Llun. Gwasan- aethau am 3 a 6.30. Pregethwyd yn hynod effeithiol a dylanwadol gan y Parch. A. E. H. Hyslop, rheithor Llanfechain. Darparwyd tê gan aelodau yr Eglwys. Rbwng y ddau wasanaeth, yn y Chi-irch.,Room, cyflwynwyd 'cheque' o £ 7 7s, Fr Parch. J. Deiniol Roberts, L.D., curad Llanrug, Caernarfon, yr hwn a fu yn lay reader' yma am dair blynedd a haner, ac yn fawr ei barch gan bawb. Cyflwynwyd y rhodd gan y Ficer mewn araeth bwrpssol. Dymuniad pawb oedd I Mr. Roberts gael gwenau yr Arglwydd arno yn y dyfodol yn el waith yn y Winllan.

Advertising

CATECISM I BLINT YR EGLWYS AR HANES IESUGRIST o SUL Y PALMWYDD HYD IAU Y DYRCHAFAEL. GAN Y Parch. J. Wheldon Griffith, LLANGIAN PARSONAGE, ABERSOCH. Pris Is. Sc. y divsin, Gellir cael cogiau oddiwrth yr Awdwr neu MANAGER, 11 LLAN OFFICE LAMPETER ESBONIAD ST. MARC GAN Y PARCH. E. H. GRIFFITHS, LLANGADWALADR. Ychydig o gopiau ar law, Pris 1/6 yr un. I'w gael oddiwrth MESSRS. JARVIS & FOSTER, BANGOR. lDGOFION GAN HENAFGWR" SEF YR HYBARCH DAVID EVANS, A. ROHDDIAOON LLANELWY. Pris, Is. gyda'r post. Gwneir gostyngiad sylweddol I Ysgolion Sul, Cyfariodydd Llenyddol, &c. Anaml y celr llyfryn mwy oymwys at wobrau yr Ysgol Sul a Chyfar- '.dydd Llenyddol. Telerau arbenig, 8s. y âHsln, y prynwr 1 dalu'r post. AR GOLL. ffipraairrr. • —■ -• r i t L r I I AR GOLI,Sais ieuanc pryd goleu taldra 6 troedfedd 1 modfedd. Tybir iddo fod yn gweithio yn Nhwnel Transendine, Deheudir America, rhwng 1909 a 1912. Hefyd bu yn gweithio yn Antifogasta, Valparaiso, a Concep- tion. Yn hoff iawn o gerddoriaeth. Unrhyw fwnwr Cymreig all fod wedi bod yn gweithio yn Nebeudir America neu Chile, ac a all adnabod y darlun uchod, a dderbyniai ddiolchgarwch di- ffuant y rhieni drwy anfon i Box 26 yn swyddfa y papyr hwn. NODIADATI AR Y Llyfr Gweddi Gyffredin, GAN Y PARCH. H. L. JAMES, M.A., RHEITHOR ABERFFRAW. AIL ARGRAFFIAD, Is. 6d. nett. infoner arehebion i— MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER LLYFRAU BUDDIOL. OTFRES ? II PERL. n RHIF T. CAWELL SAETHAC SBF BGLDBHAD AC ATEBfON AB BYNCIAU EGLWYSIG GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A. CANON TY DDEWI. 4IByddwchbarodbobamiser i ateb i babuna ofyno i chwi reswm am y gobaith sydd ynocb gydag addfwynder ac ofn,l PEDR iii. 15. o CYPRES Y U PERb." RHIF 2. Swyddogion Byddin Iesu, SEF EGLURHAD AR SWYDDAU EGLWYSIG GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A., CANON Ty DDEVI. Pris, y naill neu y Hall, Sc. yr un dnoyr llythyrdy, 4c. neu 2s. 10c. y dwsin yn rhydd dnotfr llythyrdy. Arehebion am y ddau i'w hanfon i MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER o YR AIL ARGRAPHIAD. PENNODAU YN HANES YR EGLWYS YN NGHYMRU, GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A., CANON EGLWYS GADBIBIOL TY DDEWL Pris mewn amlen bapyr, 8c. nett; mewn titan, is-, gyda Sc. y copi yn ychwanegol at y dudiad. Telerau arbenig am nifer penodol Ysgolion Sul, &c. Pob archebion i'w hanfon i- MANAGER, OAXTON HALL, LAMPETER LLYFRAU GAN Y PAROH. A. 0. EVANS, B.A. RHEITHOR LLANFAETHLU, M6N., I BLANT BACH YR EGLWYS. o HAWL AC ATEB. (TRYDYDD ARGRAFFIAD). CREDO'R APOSTOLION. Y BRENIN SAUL. BYWYD SAMUEL. (An. AtGRAFTIAD). LLYFR RUTH (AIL ABGRAFFIAD). BYWYD GIDEON. (AIL AtGRATfIAD). BYWYD JOSHUA. (AIL ABOBAVVIAD). BYWYD ABRAHAM. (AIL AjtGRAyfIAD). LLYFR EZRA. (AIL AUGEAFFIAD). Y BREN-IN DAFYDD Gellir cael copiau o unrhyw un o'r llyfrau uchod am Is. 3c. y dwsin yn rhydd drwy y llythyrdy. .0 Hefyd gan yr un awdwr,— HYFFORDDWR I'R FOREOL A'R BRYDNAWNOL WEDD Pris, mewn amlen, 18. net. nmm Man, 18. 6c. drwy'r Post, 18. 9c. Anfoner Arehebion (gyda blaen-dil) t- MANAGER, IfLLAN OFFICJS, LAMPETER Eglwysi Cymreig LIundain. ST. BENET's-Queen Victoria Street, E.C, Parch J. CROWLE ELLIS, 177, Chevening Roadj. Brondesbury Park, N.W. DEWl SANT—St. Mary's Terrace, Paddington Green, W. Parch. THOMAS SMITH, St. David'* Vicarage, St. Mary's Terrace, Paddington Green. ST. MA.IR-Camberwell New Road, Camberwellf S.E. Parch. D. GRIFFITH, St. Mart- Parsonage, Camberwell New Road, S.E. PADARN SANT—Gloucester Road, Holloway, N. Parch. W. GRIFFITH, 5 Japan Crescent* Stroud Green. CENHADAETH Y DWYRAIN- Bridge Street, Burdett Road, E. Parch. H. WATKINS, B.A., 13a, Harley St., Bow. Cynhelir gwasanaethau ar y Sul yn yr hon Eglwysi uchod am 11 a 6.30 o'r glock COUG-R MIXTURE HUGH DA VIES, Machynlleth DAVIES'S COUGH MIXTURE At Beawch DAVIES'S GOUGH MIXTURE Anwyd DAVIES'S COUGH MIXTURE Asthma. Beth yw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig ab Boswch ? Davies's Cough Mixture. Beth ildylid gymmeryd at Frest Gaeth f Davfea'# Cough Mixture. Beth yw y cymhwynaswr goreu bawb sydd yn cael ei flino gan ddiffyg aaadl ? Davies's Qough Mixture. Wyddoch chwi beth ddylid gymmeiyd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen, y llygaid yn gochion, y ffroflB- au yn llawn, a'r gwynt yn fyr ? Davies's Cough Mixture. Beth ddylai Cantorion a Siaradwyr cyhoeddnfl gymmeryd at glirio y llais t Davies's Cough Mixtare. Beth iacM Ddolur Gwddf ar unwaith t Daviwt Cough Mixture. Pa le y mae DAVIES'S COUGH MIXTUBB i'w gaei Gan bob Druggist, mewn poteli, Is. lie. a 2s. ge. (Cynnwysa y rhai 2s. 9c. gymmaint dair gwaith). 'SARZINE BLOOD MIXTURE, CROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna yr hyn y mae Sarzine Blood Mixture' yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan Scurvy, dol- uriau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg AO anmhur, mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture' gan y Druggist nesaf atoch, Is. lie. a 2a. 6c. y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth 1 perchenog, HUGH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. 28 EDITIONS PRINTED ALREADY. THE EVER POPULAR HYMN BOOB. HYMNAU YR EGLWYS (ELIS WVN 0 WYRFAI) Woras only- I fi., la. 3d., 2s. 6d Words ouiy, large type, 2s., 2s. 6d., 4a. 8d. Words and Music (Old Notation), 2s 6c., 3s., & Words and Music (Solfa), 2s. 6d., 38" 58 Special and Reduced Perim for Choirt on Application COMMON PRAYER and HYMNAU'R EGLWYS bound together in one volume. Just the thing for a Birthday or Christmas Present, or for a Sunday School Prize. Issued two styles Leather, gilt edges; 3/6 Cloth, red edges, 2/6 CARMARTHEN Published by W. SPURRELL & SON 611 JOSHUA. CANTATA GYSEGREDIG AT WASANAETH PLANT A PHOBL IKCALB* Pris yn S.F., 4c. H.N. Is. 6c. Geiriau It Gwneir gostyngiad sylweddol i gorau. CANTAWDAU GYSEGREDIG At wasnaeth corau ieuainc, yr Ysgol Sabbothol, &c., &c. YR IESU. GWYRTHIAU CRIST (RHAN II,), JOSEPH. MOSES. ISRAEL. SAMSON. SAMUEL. DAFYDD. DANIEL. Mae nifer fawr ar law bob amser. Gwneir pot ymdrech i roddi y telerau iselaf. Aiifoai" nifer i'w gweled, cyn dewis, ond talu y clodifid, MAE GEIRIAU SEISNIG WRTH AMRYW 0 HOCNRS*- GERDDORIAETH Y PLANT (THE CHILDREN'S MUSIO). In two parts, Soprano and Alto and B, at option). 1. Y Deg Gorchymyn (TAe Ten Command menu). 2. Anrhydedda dy Dad a'tb, Earn (Bonour tht Faih> r and Mother). 3. Gadewch i blant bychain (Sufer Iiiglo children ). Pris. 60, 2,9. 6c. 100, 48. c. Yr oil i'w cael gan Mrs. DAVIES gweddw y diweddar HUGH DAVIES, L.T.S.C. (Pencerdd Maelor), PLASMARL, LANDORE, R.S.O., GLAM Ac amryw eraill. Anfonwch am restr gyflawit yn rhad Argraffwyd a chyhoeddwyd gan Gwinoi y Wasg Eglwysig, ao Axgraffydiol Gymreig, Cyfyngedig, Caxfcor HaJJ Mehefin 26, 1914.