Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
10 articles on this page
Cyfarfod Anrhegu yn St Anns Bethesda

Cyfarfod Anrhegu yn St. Ann's, Bethesda. Chwith iawn genyf feddwl fod plwyf pwy- sig St. Ann's yn colli offeiriad fu yn gwasan- aethu yma yn ffyddlon a gweithgar am dymor o chwe blynedd. Hawdd canfod oddiwrtb delraladau y plwyfolion—yn Ymneillduwyr yn ogystal ag Eglwyswyr—fod y Parch, a Mrs. Wynne-Griffith yn bobiogaiud lawn yn eu hardal. Datganwyd yn Ysgolion Sul Bod- feirig a St. Mair y golled fawr i St. Ann's yn colli un fu mor hynod o ymroddgar a defnydd- iol ymhob cylch o wasanaeth yn y plwyf-un, fel y dywedwyd yn Ysgol Sul Bodfeirig, na fu yn ail i neb fu o'i flaen. Nos Lun, yr 28ain cyrifisol, cynhaliwyd cyfarfod yn TanysgafelU gyflwyno anrhegion iddo ef a i briod hawdd- gar fel arddangosiad bychan o'r gwerthfawr- ogiad mawr roddid ar eu gwasanaeth tra yma yn em mvsg. Llanwyd y gadair gan ein parchus Ficer, ac arweiniwyd y gweithred- iadau gan Mr. Jno. Hughes, Derwendeg 0 warden y Ficer. Y datgeiniaid oedd Miss Hughes, Derwen- deg Miss Mamie Hughes, Llwybr Main; Miss Jennie Roberts, Hirdir Miss Katie May Evans, Hendwrnpike, a Mr. Jno. Hughes, Derwendeg, tra y gwasanaethodd Mr. Jos. Hughes, Tai Duon, fel cyfeilydd. Ar ol terfynu y rhan gyntaf o'r rhaglen dat- ganwyd mewn geiriau cymwys amcan y cyfarfyrddiad gan Mr. Jno. Hughes, warden. Dywedai yr arferai efe bob amser ed- rych i fyny ar swydd gweinidog i Dduw fel un yn dwyn gyda hi gyfrifoldeb mawr-swydd oruchel, ond gallai ddweyd yn hyderus am Mr. Griffith ei fod yn gymeriad glan a phur, yn un a gadwai i fyny urddas ei swydd. Yr oedd yn weithiwr caled ac yn ddyn yr oedd genym ymddiried drylwyr yuddo, ac yn un wedi ymroddi yn hollol i'r gwaith pwysig. Gallai dystiolaethu fod pawb yn ddiwahaniaeth o wirfodd calon wedi cydweitho a chyfranu at y dysteb i ddangos eu gwerthfawrogiad o wasanaeth Mr. a Mrs. Griffith tra yma yn ein plith, ac fod pawb yn mynwesu y teimladau goraf tuag attynt eu dau. Dymunai bob bendith ar eu gwaith yn eu maes newydd, ac am idciynt barhau i arddangos yr un ffyddlondeb a gweitbgarwcb yn ngwinllan yr Arglwydd. Yna galwodd yr arweloydd ar y Parch. W. Morgan, y ficer, yr hwn a ddywedodd ei fod yn teimlo anbawsder mawr wrth godi i gan- mol ei gydweithiwr, gan fod hyn yn adlew- yrchu fel canmoliaeth iddo ef ei hunan. Ar hyd tymor ei weinidogaeth yma bodolai cyd- ddealltwriaeth a chydweithrediad perffaith a'r teimladau goraf cydrhyngam, yrhyn sydd yn hanfodol i Iwyddiant y gwaith. Teimlai fod Mr. Griffith yn gymeriad pur a glan, yn un yr oedd ganddo berffaith ymddiried ynddo. Cyfeiriodd at y blynyddoedd di- weddaf fel cyfnod pwysig yn banes plwyf St. Ann's ynglyn a dathliad y can'mlwyddiant, ac fel yr oedd Mr. a Mrs. Griffith wedi gweitbio mor egniol ac ewyllysgar. Bydd gwaith Mr. Griffith yn aros ar y pwlpud am flynyddau maith. Yn ei ddull deheuig ei hun ac mewn ychydig o eiriau cynwysfawr rhodd- odd ganmoliaeth uchel lawn i Mr. Griffith fel offeiriad a bugail yn eglwys Crist, ac 1 Mrs. Griffith fel cydmar bywyd addas i weinidog Crist. Eiddunodd i'r ddau bob llwyddiant yn eu maes newydd, a pbob bendith i'w dilyn. Yna ar ran y plwyfolion cyflwynwyd Mar- ble Clock i Mrs. Wynne-Griffith, a Real Oak Rolled Top Desk, Revolving Oak Library Chair, a phwrs o aur i'r Parch. R. Wynne Griffith, gan Mrs. Morgan, Vicarage. Ar ol hyn codedd Mr. Griffith ar el draed i ddiolch o waelod calon gynes drosto ef a'i briod am yr anrhegion hardd. Teimlai yn ddwys wrth ymadael â hen gyfeillion anwyl St. Ann's, gyda pha rai y treuliodd chwe' blynedd dedwydd, a gwerthfawrogai yn fawr eu harddangosiad o'u teimladau da, ao y byddai edrych ar yr awrlais a'r desk yn dwyn i'w gof eto, os caniata Duw oes iddo, adgofion melus am flynyddau cyntaf a dedwydd ei weinidogaeth. Yna galwyd ar y Parch. H. Hughes, curad Llandyfrydog, yr hwn sydd newydd ei ordein- io, ac yntau yn un o fechgyn St. Mair. Dp wedodd ei fod wedi gwneyd ymdrech i fod yn bresenol yn y cyfarfod er mwyn rhoddl am- lygiad o'i werthfawroglad o wasanaeth Mr. Griffith yn mhlwyf St. Ann's. Colled fawr iawn i St. Mair yw ymadawiad Mr. a Mrs. Griffith o'n plith. Yr oedd y ddau wedi gweithio yn rhagorol gyda'r plant, yr Ysgol Sul, caniadaeth y Cysegr, a phob mudiad er daioni, a phob adran o'r gwaith yn llew- yrchus ac yn cynyddu. Dywedodd ei fod ef mewn mwy o ddyled i Mr. Griffith na neb—dyled bersonol. Gwnaeth, ebai efe, bob peth yn ei allu i fy nghynorthwyo a fy hyfforddio i fyned ymlaen am y weini- dogaeth ac iddo ef yr wyf yn ddyledus am fy mharatoi gogyfer a, myned i mewn i Goleg Llanbedr. Yn nesaf daeth Mr. Jos. Hughes ymlaen i gynrychioli Ysgol Sul Bodfeirig. Y mae pobpeths meddai, yn Bodfeirig wedi cy- nyddu ac yn llwyddo—cyfarfodydd y plant, yr Ysgol Sul, y Gymdeithas a'r Social blyn- yddol. Nid ychydig o aberth a llafiur olygai ei ffydcllonde-b yn Bodfeirig ar bob tywydd yn ystod y gauaf, yr oil ffordd o Hirdir. Yr ydym mewn dyled fawr hefyd i Mrs. Wynne Griffith am ei haelioni a'i gweitligarwcli gyda Iiiyn Bodfeirig, a cholled fawr i ni fydd colli y ddau on plitli. Yn nesaf rhoddodd Mr. Emanuel Davies gipdrem frysiog ar rai o hen giwradiaid St. Ann's. Dywedai fod Mr. Griffith yn un ag oedd yn cadw i fyny urddas ei J swydd, ei fod yn gymeriad pur, cyfaill gonest a gweithiwr egniol. Ymhob cysyllt- iad pleser oedd cydweithio ag ef, fel Manager yr Ysgol, ac fel trysorydd diwyd a doeth i fudiad pwysig dathliad can'- mlwyddiant St. Ann's. Llongyfarchwn ef ar ei ddyrchafiad i giwradiaeth mewn gofal St. Helen, Penisa'rwaen, a phrysured yr amser pryd yr esgyno i fod yn ddeon ac i gadair esgob. Bydd genyf y parch dyfnaf i'r ddau fel rhai a lanwasent eu lie gydag anrhydedd, a gallwn ddweyd am dano, 'For he's a jolly good fellow.' Yn olaf dywedodd Mr. William Morris Williams nas gallai ddatgan ei deimladau wrth golli Mr. Griffith o'n plith. Daetli i gysylltiad agos ag ef yn Bodfeirig, lie y gallyn ddweyd yn ddibetras am dano, 'yr hyn a alloddi hwn efe a'i gwnaeth.' Y mae Mr. a Mrs. Grinith wedi gweithio yn egniol, diwyd a llwyddianus gyda. phob cangen o'r gwaith yn Bodfeirig. Dy- munai iddynt bob llwyddiant yn eu maes newydd, a bydd colled St, Ann's yn enill i St. Helen's.

Gwasanaethau Diolchgarwch am y Cynhauaf

Gwasanaethau Diolchgarwch am y Cynhauaf. LLANOFBR. Dechreuwyd gwasanaethau diolchgarwch y plwyf hwn y flwyddyn hon trwy weinyddiad y Cymun Bendigaid boreu dydd Iau diweddaf am wyth o'r gloch. Yn yr hwyr am saith cafwyd gwasanaeth a phre- geth y pregethwr y nos hon oedd y Parch. G. Gower, ficer Sant Iago, Pontypool. Foreu dydd Sul cafwyd gwaaanaeth, Litani a phre- geth gan y Parch. Evan Davies, fioer Llan- ofer, ac yna gweinyddiad o'r Cymun Bendigaid. Yn yr hwyr o'r un dydd cymer- wyd y gwasanaeth a phregethwyd gan y Parch. J. Rees, rheithor Llanfihangel Gobion, ger y Fenni, a chymerwyd ei le yntau yn Llanfihangel gan Ficer Llanofer. Cafwyd hin ffafriol, yr hyn fu'n fanteisiol i rai i ddyfod o derfynau eithaf y plwyf. Chwareuwyd fel arfer yn ei dull swynol gan yr organyddes, Miss F. M. Hughes, Ficerdy, Llanofer. Caf- wyd casgliadau da at dreuliau yr Eglwys. Yr ydym yn ddiolchgar iawn i'r aelodau fu'n addurno'r Eglwys, ac i'r cyfeillion anfonasant ffodau a ffrwythau ar gyfer byn. BuILTH.-Cyphelid yr wyl ddlolchgarwch yma nos Fercher, yr wythnos hon, a'r pre- gethwr oedd y Parch. E. 0. Jones, ficer Llan- idloes. LLANWENOG.-Cynhaliwyd y gwasanaethau yn Eglwys y Plwyf ar y Sul a'r Llun, Hydref 4ydd a'r 5ed. Yn y boreu a'r hwyr y Sul pregethwyd gan y Parch. T. J. Hughes, Llan- fihangel-ar-Arth, yn Gymraeg, a chanodd y cor yr anthem 'Moeswch i'r Arglwydd dan arweiniad Mr. T. Bowen. Prydnawn Llun, pregethwyd yn Saesneg gan ficer Llanerch- aeron, ac yr yn hwyr yn Gymraeg gan Ficer Llancynfelin. Cafwyd cynulleidfaoedd lluosog, a chanu ardderchog. Gwasanaethodd y Milwriad Davies-Evans a Mrs. Hamer wrth yr organ gyda'u medrusrwydd arferol. MAESMYNIS A LLANYNIS (BRYGHEINIOG).— Cynhaliwyd gwasanaeth diolchgarwch yn Llanynis ar nawn Sul, y 27ain o Fedi, pryd y pregethwyd gan y Parch. S. H. Wenham, ficer Llanfair-ym-Muallt (Builth), a rheithor y plwyf (Parch. A. S. Thomas) yn gwasan- aethu yn Llanddewi'r Cwm. Cas-tlwyd lp. 78. I'r S.P.C.K. Addurnwyd yr Eglwys gan Mrs. C. W. Woosnam, a Miss Monica Woosnam, Cefnllyigwynne. Darllenwyd y llithiau gan Mr. C. W. Woosnam, Warden y Rheithor. Cadwyd yr wyl ddiolchgarwch yn Maesmynis ar nos Fercher, Medi 30ain, a thraddodwyd y bregeth gan y Parch. D. Edmondes Owen, D.G., ficer Llanymddyfri, a chymerwyd y gwasanaeth gan y Rheithor. Addurnwyd yr Eglwys gan arddwyr Caer- Beris a Thanygraig, a chan ferched henaf yr Yagol Sul. Casglwyd 2p. at y gronfa er addurno allor a chysegr yr Eglwys. Byohan yw'poblogaeth y ddau blwyf gwaagarog hyn, P, byehan yw rhif yr Eglwyswyr ynddynt, ond yn Llauynig, Eglwys lawn, ac yn Maesmynis, Eglwy* orlawn. Nid oeddbraidd deulu yn y plwyfi Ymneillduol hyn heb ddau neu dri aelod, neu ragor, yn bresenol yn y gwasan- aethau diolchgarwch yn y ddau blwyf. Tebyg na welwyd hyd yma gynryohiolaeth fwy cyflawn o Ymneillduwyr mewn gwasanaethau Eglwysig yn y plwyfi hyn.

Yn Nyffryn Teifi

Yn Nyffryn Teifi. GAN "JOHN Y GWAS." DYCHWELYD—Da oedd genyf weied yr Eg- Iwyswr pybyr Mr. John Jones, Greenfield House, Drefach, yn edrych mor rhagorol ar ei ddychweliad o'i wibdaith yn Canada. Mae ei gyfeillach yri bleser, am ei fod yn un o'r rhal, hyny ydynt yn cadw eu llygald yn agored pan oddi cartref. MARWOLAMTH.-Blin genym y gwaith o osod y gair 'diweddar' o flaen enw Mr. J. D. Lewis, Argraphydd, Gomerian Press, Llan- dysul. Er yn gwahaniaethu yn ein daliadau crefyddol a gwleidyddol, teimlais ef bob amser yn gyfaill gonest. Meddal alluoedd a gwy- bodaeth eang. Yr oedd yn Gymro gwlad- garol a'i serch at ddefion a hanes ein cenedl yn fawr. Anaml y deuid i gyffyrddiad a g*r mor gyfoethog ei wybodaeth o len y werin yn Nyffryn Teifi. Nid oedd am rutbro ei farn na'i wybodaeth ar neb, ac anhawdd cael neb fyddai a'i edmygedd o'r hyn oedd dda yn ein cenedl yn fwy. Ni chafodd hunanoldeb sedd yn ei galon erioed, ac nid oedd ail iddo am onestrwydd a chydwybodolrwydd mewn masnach. Edrychai trigolion Llandysul a chylch helaeth o'r wlad arno gyda pharch helaeth ac edmygedd trylwyr. 0 nodwedd hollol ddi-rodres a di-drwst, cerddai ei ddylan- wad megis yn ddiwybod gyda gallu trwy wahanol adranau y gymdeithas. Meddai gydnabyddiaeth agos a hen gyhoeddiadau a ilyfrau prin o bob math, o'r rhai y bu gan- ddo gasgliad ciodfawr. Daeth amryw lyf- rau dyddorol allan o Wasg Gomer dan ei ofal yn lan a tbrwsiadus eu gwisg. Huned mewn bedd, a Duw fo'n taenu aden gysgodol dros ei deulu, DiOLCiiGARWCH, — Mae gwasanaethau o ddlolchgarwch am y cynhauaf mewn amryw o'r eglwyei yr wythnos hon, a cheir adrodd- iadau byrion o'r cyfryw yn y LLAN nesaf. PRIODAS.—Yn eglwys brydferth Sant Cyn- llo, dydd Mercher diweddaf, unwyd mewn glan briodas Miss Peverel de Gor- met Lloyd, merch Barwnig a Boneddiges y Bronwydd, a Mr. Roger Lloyd, ail fab y Mil- wriad Lloyd, Plas Tregaian, Gogledd Cymru. Unid yma gynrychiolwyr dau o deuluoedd parchus, urddasol ac henafol De a Gogledd üymrn. Yr oedd y gwasanaeth 011 yn gorawl, yn cael ei arwain gan y Parchn. E. 0. Jones, M.A., rheithor, a D. G. Phillips, D.G., Trefdraetb, Penfro. Mr. Harold Mal- kin, Caerfyrddin, oedd yr organydd. Yr oedd torf anferth o drigolion y cymdogaethau wedi ymgaeglu i ddymuno yn dda i'r ddau dded- C, wydd, a cheid mynegiant o laweuydd yn yr holl fro. Derbyniodd y ddau anrhegion llu- osog a buddiol oddiwrth bob dosbarth o ddynion. Bit Mrs. Lloyd yn ewyllysgar a pharod bob amser i estyn cefnogaeth i fud- iadau cymdeithasol, a theimla yr ashos Eg- lwysig yn Llangynllo fwlch mawr yn ei hymadawiad. Hir oes a dedwyddwch iddynt yw atsain tafodau meib a merched Dyffryn Teifi.

LLANBEDRPONTSTEPHAN

LLANBEDR-PONT-STEPHAN. CYNCERDD. Cynhaliwyd cyngerdd mawreddog yn y Victoria Hall, nos Wener dan nawdd yr Institute, elw pa un a drosglwyddid i drysorfa Tywysog Cymru. Yr oedd y neuadd wedi ei gwisgo a baneri gwahanol wledydd gan Mr. D. Ernest Invies ac yr loedd yr ystafell eang yn llawn Oi gynulleidfa. frwdfrydig, fel y mae lie i gredu y ceir elw sylweddol. Aeth- pwyd drwy y rhaglen ganlynol yn ar- dderohog :-Rhan L-Cydgan, 'March of the Mew of Harlech,' Lampeter Choral Society (Conductor Mr. A. E. Edwards); deuawd, Mri. A. a D. Bodycombe; can, 'Two Eyes of Grey, Miss May Nesta; Jones; can, 'Last Watcll,- Mr. Aneurin Bodycombe adroddiad, 'Rhuthr y Light Brigade,' Miss Hannah Davies; can, 'Galwad y Tywysog,' Miss Eunice Davies; canu penillion, Mr. A. E. Edwards; r unawd, 'The Deathless Army,' Mr. D. B. Williams (encored); pedwarawd, 'Ti wyddost beth ddywed fy Nghalon,' Mrs. M. A. Davies a Miss Eunice Davies, Mri. Terwyn Davies a D. Davies; unawd, Mr. David Bodycombe (encored). Rhan II.- Cydg¡anauGwladg1aroJt-( ai) fGogoniiant i Gymru,' (b) 'The Marseillaise,' (c) 'God Bless the Prince of Wales,' Cor Plant Llan- bedr, dan arweiniad Mr. Terwyn Davies; can, 'Your King and Country Want You,' iMiss M. J. Jones (encored); cAn, 'Baner ein Gwlad,' Mr. Emrys Morris; deuawd, 'Mae Cymru'n Barod,' Mri. A. Bodycombe a D. B. Williams (encored); ein, 'Fall In,' Miss A. Hughes (encored); adroddiad, 'Special Constables/ Mr. Idwal Jones (ensored); cAn, Miss May Richards; pedwarawd, 'A Royal Queen,' Misses M. J. Jones a May Nesita Jones, Mri. A. Bodycombe a D. Bodycombe; can, Mr. David Bodycombe; cydgan, 'Comrades' Song of Hope,' Lampetier Choral Society. Diweddwyd drwy ganu 'Hen Wlad fy Nhadau' a 'God save the King.' Y RHYFEL.—Gwnaed casgliad yr wyth- nos ddiweddaf drwy'r dref tuag at y Mayoress' Relief Fund. Amcan y gronfa yw darparu dilladau ar gyfer y morwyr a'r milwyr yn y rhyfel. Dosparthwyd y dref rhwng amryw o foneddigesau, a chasglwyd y swm rhagorol o X31 138. 6c. Ceir manyl- ion ynghylch y cyfanswm ynghyd ag enwau y rhai fu yn casglu yn y rhestr a ganlyn.— North Roadt Mill Street a Dulas Terrace, £5 lls. Ie. (heb gyfrif rhodd o blancedi, gwerth XI 10s.), Mrs. Evans (Cartref) a Mrs. Evans (Dothan). College Street a Cambrian Road, X3, Mrs. Lloyd Williams (London City and Midland Bank), Mrs. Williams (Uplands). High Street a Church Street, £5 Is., Mrs. Walters (Caronia), Mrs. Edwards (Factory). Bridge Street a New Street, X8 10s., Mrs. Evans (Tal- iesin), Mrs. Davies (Velindre). Mount Walk, Peterwell Terrace, The Common, Greenfield Terrace, a Drovers' Road, 13s. lie., Mrs. Rowland (Station Terrace). Lampeter Borough, £1 7s., Mrs. R. Davies (New Street), Miss Davies (Emporium). Bryn Road, £7 17s. 6c., Mayoress a Mrs. Lorimer Thomas; hefyd cyfraniad o 13s. oddiwrth y Lampeter Suffrage Society. PENODIAD.-Ma,e Mr. E. D. Guest, ysgolor o Goleg Exeter, Rhydychain, wedi ei benodi yn athraw rhifyddiaeth yn Ngholeg Dewi Sant hyd nes y dycliwela Mr. Whitfield o'r rhyfel. YSGOLORIAETHAU.-Eisted,clai nifer fawr i ymgeisio am y gwahanol ysgoloriaethau yn Ngholeg Dewi Sant, gan ddechreu ddydd Mawrth. Ceir canlyniad yr ar- holiad yn y rhifyn iiesaf.-X. ARGRAFFU RHAD. CYFLYM, A DESTLUi" YN SWYDDFA'R "LLAN"

Marwolaeth Rheithor Llanrug

Marwolaeth Rheithor Llanrug. Gyda gofid diffuant y derbyniasom y new- ydd am farwolaeth sydyn y Parch. D. Rees, rheithor Llanrug. Ni dderbyniwyd unrhyw fanylion, ond disgwylir y cefr adroddiad am ei farwolaeth a'i angladd erbyn y rhifyn nesaf.

Cyhoeddedig yn Llanbedr

Cyhoeddedig yn Llanbedr. A WELSOCH CHWI EF1 Deuddeng mis yn ol, darfu i drigianydd yn Llanbedr wneyd mynegiad, yr hwn a gyhoedd- wyd yn ein newyddiaduron lleol, ac a greodd lawer o ddyddordeb, nid yn unig yma, ond am lawer o filldiroedd oddiamgylch. Bydd yn dda gan ein darllenwyr ddeall fod y ffeithiau yn cael eu cadarnhau ya frwdfrydig heddyw—misoedd lawer wedi i' r dystiolaeth gael ei gyhoeddi. Ar Ionawr 3ydd, 1913, darfu i Mrs. A. Priee, 4, Peterwell Terrace, gerllaw yr ysgol, Llanbedr, ddweyd Byddaf yn 75 mlwydd oed yn mis Gor- pbenaf nesaf. Yn achlysurol, y flwyddyn ddiweddaf hon, yr wyf wedi fy mlino gan boen llym ar draws fy elwlenod, a dioddefwn oddiwrth anhwylder dyfrol befyd. "Pan flinid fi gan boen yn y cefn, nid oeddwn yn alluog i gysgu cystal yn y nos, a tD theimlwn yn flinedig iawn yn y boreuau. Pa fodd bynag, da genyf ddweyd fy mod, ar ol defnyddio Doan's backache kidney pills, yn teimlo yn llawer iawn gwell. Yr wyf yn gallu cysgu yn well y nos, ac nid wyf wedi fy mlino gan boenau yn y cefn fel y dioddefwn cyn cymeryd y feddyginiaeth. Yr wyf yn dweyd wrth fy nghyfeillion am beleni Doan, gan eu cynghori i gymeryd y feddyginiaeth 5 hon pan flinir hwy gan boen yn y cefn. (Arwyddwyd) A. PRICE." Ar Chwefror lleg, 1914-dros ddeuddeng misynddiweddarach-dywedodd Mrs. Price:— ci 0 berthynas i fy iechyd y mae yn dda lawn yn awr, fel y mae yn dda genyf ddweyd. Yr wyf wedi dweyd wrth ereill am y budd a dderbyniais oddiwrth beleni Doan." Os ydych yn dioddef oddiwrth y grafel, poen yn y cefn, anhwylderau dyfrol, dropsi, chwyddiadau yn y coesau a'r cymalau, cryd- cymalau, dillyg yni, gwendid, pensyfrdandod, traed a dwylaw oerion, neu oddiwrth unrhyw arwydd o anhwylder yr elwlenod a'r ysgy- faint, bydd i Doan's backache kidney pills eich cynorthwyo, gan eu bod yn hollol at yr elwlenod a'r yswigen. Pris 2s. 9c y blychaid, chwech blychaid am 13s. 9c.; ar werfch gan fasnachwyr neu oddi- wrth Foster McClellan Co., 8, Wells Street, Oxford Street, London, W, Peidiwch gofyn am :d kidney pnIs.-gofynwch yn beudant am Doan's backache kidney pills, yr un fath rai ac a gafodd Mrs. Price.

DOLWYDDELEN

DOLWYDDELEN. Y BLODEUYN YN SlYRT.HIO.-Dyna'i- baues onide, am yr amrywiol aneirif o flodeu tyner sydd i'w gweled hyd-led meusydd ein gwladi, er iddynt ymddangos mewn urddas prydferthwch. Wele lawer o'r cyfryw, 'megis. mewn un dydd unoa,' ar eu hymddangosiad, eu hanes yw, a hwy a gwympasaut. Darfyddodd eu harlderch- owgrwydd a'u prydferthwcli, ac a aethant yn dail i'r ddaear. Onid lihywberth tebyg yw hanes y ddynoliaeth. Ymddengys dyn ar wyneb ein daear am amser lied faith, hyd cryrnu o hono ei ben, a'i iaith yw, 'Pridd wyf ac i'r pridd dycliwelaf.' Arall megis rhosyn wedi o hono ymagor i'w lawn ogoniant, gyda; rhydd awel llym-dau- finiog, ac wele, 'ei Ie nid edwyn neb o hono ef mwy.' Ac wele flodeuyn tyner arall yn ymddangos, a chyri o hono gael ymagor i'w fawredd tiehygol a dymuniadol rhiant, ei hanes YW, ',efe., a syrthiodd.' Rhywbeth tebyg i foynyna yw'r ffaith a'r newydd a ddaeth i'n clywedigaeth 0 Ystrad Mynach, o dueddau y Deheudir. Yno mae llu o'n cyfoedion, cyfeillion, perthynasau. a phlant yn trigianu. Oherwydd y dirwasgiad gweithfaol ymdyrai y Gogleddwyr tuag yno am eui beunyddiol gynaliaeth. Yn mysg y cyfryw y mae Mr. William Owen, gynt Rhiwgoch Farm, Pont y Pant, yn nghyda'i deulu wedi bwrw eu coelbren er'a amser niaith bellach. Er gwneuthur eu goreu yn mrwydr bywyd y byd a'i bethau, daw corwynt croes deifiol ar draws hapus- rwydd a'U! gobeithion disgleiriaf, ac a gipiodd yrnaith gydag ef yr oenig fechan o'r praidd, a dyna'r ffaith, 'gwywodd y blodeuyn.' Nid oedd Elize fach ond rhyw naw mis oed. Daeth brenin y dychryn- iadau heibio, yn dra sydyn, aet.h a'r fechan dyner ymaithi o fynwes ei mham pan yn ei hymdrech fawr galed am wared ac adferiad i'w phlentyn anwyl ac hoff. Cymerodd ei marwolaeth le ar y 24ain o Fedi, a threfn- wyd y danfoniad: tua thy ei hir gartref i gymeryd lie ar yr 28ain. Daeth llu mawr o'r Goglieddwyr ynghyd a'r Deheuwyr i dalu parch trwy weinyddu y gymwynas olaf posibl tu yma i'r lien. Da oedd genyf gael yr hanes fod bechgyn ardal rhiaint yr anwyl ymadawedig wedi dangos eu hed- mygedd a,'u parfch t'rwy wneuthur eu dyled- awydd rhesymol o'u proffes Gristionogol tuag at y teulu profedigaethus yn yr amgylchiad blin hwn. Gweinyddwyd ar yr achlysur gan y parchus Ficer. Yn y ty darllenwyd a gweddiwyd, a chanwyd yr hen emyn anwyl 'Yn y dyfroedd mawr a'r tonau' gydag argraff nodedig ar y gwydd- fodolion. Cariwyd yr arch gan Mri. E. Williams, R. J. Roberts, Johnny Evans ac Ifor Evans. Yr oedd yr oil o'r trefniadau yn rheolaidd a pharclius. Ar lan y bedid, cyn ymadael, canwyd hoff emyn y Cymry, 'Bydd myrdd o ryfeddodau.' Y mae ein cydymdeimlad; llwyraf a'r teulu trallodum yn eu profedigaeth wir chwerw. Nid oee genyf ond dweyd yn ngeiriau gwir fardd clodus fel a gai-tlyn:- Ni ohafodd wel'd ond 'chydig iawn 0 fisoedd gyda ni, Ond cafodd wel'd addfedrwydd Haw1 j Cyn croesi'r Hi, | Paham v torwyd hi i lawr? Paham? nis gwyddom ni, Fe ddaw'r Pahani' yn glir rvw awT Tu draw i'r Hi. Aeth adre'n iaoh heb graith na chlwy, Paham yr wylwn ni ? Ac iacli yw hi'n oes oesoedd mwy, Uwch law y Hi. Rhaid ydoedd cael tynerach gwlad Na'n byd ystormus ni, Ac Un sydd fwy na mam na thad I'w magu hi. Nerth gaffo'r teulu i allu dweyd 'DuW roddodd, ac Efe a gymerodd ymaith.—" Rolando.

Advertising

28 EDITIONS PRINTED ALREADY. THE EVER POPULAR HYMN BOOK HYMNAU YR EGLWYS. (ELIS WYN 0 WYRFAI) | I f Words only, la., Is. 3d., 2s. 6d Words only, large type, 2s., 2s. 6d., 4a. 8d. Words and Music (Old Notation), 2s 6c,, 3s., Words and Music (Solfa), 2s. 6d., 3&, fa Special and Reduced Terms Tor Choirt on j Application ] COMMON PRAYER and s HYMNAU'R EGLWYS bound together in one volume. Just the thing for a Birthday or OhristmaS, Present, or for a Sunday School Prize. Issued two styles Leather, gilt edges, 3/6; Cloth, redjedgea, 2/6. i CARMARTHEN: Published by W. SPURRELL & SON 651 ——— -j-

Egiwysi Cymreig Llundain i

Egiwysi Cymreig Llundain. i ST. BENET's--Queen Victoria Street, E.G., Parch- j J. OROWLE ELLIS, 177, Ohevening BoaPt Brondesbury Park, N.W. DEWI SANT—St. Mary's Terrace, Green, W. Parch. THOMAS SMITH, St. Vicarage, St. Mary's Terrace, PaddingtoØ Green. ST. MAIR-Camberwell New Road, oamberwa S.E. Parch. D. GRIFFITH, St. MaiT* Parsonage, Camberwell New Road, S.E. PADARN SANT—Gloucester Road, Holloway, Parch. W. GRIFFITH, 5 Japan Crescent Stroud Green. t CENHADAETH Y DWYBAIN-Bridge Street, Burde^ Road, E. Parch. H. WATKINS, B.A., 1 Harley St., Bow. f Cynhelir gwasanaethau ar y Sul yn ft Eglwysi uchod am 11 a 6.30 o'r gloch.

Advertising

JOSHUA. CANTATA GYSEGRBDI0 AT WÂSANAETH PLANT A PHOBL IBVAI- I Pris yn S.F., 4c.; H.N. la. 6c. Geiriau ti I Gwneir gostyngiad sylweddol i gorau. 1 CANTA WDA U CYSEGREDIG | At wasnaeth corau ieuainc, yr Yøgol 1 Sabbothol. &c., &c. 1 YR IESU. i GWYRTHIAU CRIST (RHAN n.). JOSEPH. MOSES. | ISRAEL. SAMSON. I SAMUEL. DAFYDD. I DANIEL. „ I Mae nifer fawr ar law bob amser. Gwneir f0^ ymdrech i roddi y telerau iselaf. A»^0^j nifer i'w gweled, cyn dewis, ond talu yclcd^' MAB GHIBIAU SSISNIG WBTH ALFRYW 0 CERDDORIAETH Y PLAO- (THE CHILDREN'S MUSIC), In two parts, Soprano and Alto and B at option). J. 1. Y Deg Gorchymyn (The Ten CorM* ments). 2. Anrhydedda dy Dad a'th Fam (Bono*r m Father and Mother). 3. Gadewch i blant bychain ( u "r U$ S f ahildren), Pris, 60, 2s. 6c.; 100, U- ho Yr oil i'w cael gan Mrs. DAVIES gweddw y diweddar HUGH DAVIES, L.T.8.C. (Pencerdd Maelor), PLASMARL, LANDORE, R.S.O., GLAJI. Ac amryw erail], Anfonwch am restr gyflawu yn rhad .1 J Argraffwyd a chyhoeddwyd gan 7 Wasg Eglwysig, ae Argrfttfgy Gymreig, Cyfyngedig, Caxto' Hydref 9, 1914. |d