Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
8 articles on this page
DEOTAErrH WLADOL LLEYNI

DEOTAErrH WLADOL LLEYN. I (0 clan arolygiaeth y PACCII. J. BANGOR JONES, Edern). CYMNIITJTAS Y MAMAU. Meddyliasom wrth ysgrifenu y tro diweddaf y buasem yn gal la anfon rhestr gyflawn o gangbenau y gymrleithas uchod a efydlwyd yn Lleyn gan Mrs. Manley, yn cael ei chynorthwyo gan ei hynaws wr, y Deon Gwladol. Ond ym- ddengys fod rhai plwyfi eto heb en cychwyn, eittir clisgwy, hyny yn faan, a cheir crynodeb o'r gweithrediadau pan y deuant i law. Gwelir, pa fodd bynag, fod llawer o'r plwyfi wedi eu rhestru yn barod, a deallwn fod rhai 0 honynt wedi gwneyd cynydd mawr mewn ac aelodaeth er hyny. Teg yw dweyd fod y gymdeithas mewn grym ac yn allu cryf yn y plwyfi canlynol er's llawer o flynydd- oedd-Netin, Pwllheli a Llanbedrog. Ymwelir a hwynt yn fynyeh gan glerigwyr a boneddig- ssau talentog, a mawr ydyw y cynydd a esgora y cyfryw ymweliadau i hwynt. Decbreuwn yn wyddorawl i'r canghenau a sefydlwyd trwy oiTerynoliaeth Mrs. Manley a'r Deon Gwladol, a ehawn yn gyntaf Abcrercb. Dyma blwyf Efrog, a gyr pawb am ei enw a'i allu yn y cylch pregethwrol. Medda gvdmar bywyd rhagorol yn mherson Mrs. Jones, a doeth ydoedd ei phenodi yn aelod- wraig ('enrolling member'). Daeth nifer dda o'r rhyw fenywaidd ynghyd, a hawdd canfod y dyddordeb a gymerent ya y gym- deithas, eanys yr oeddynt yn wresog yn yr yspryd. Gwelai Mrs. Manley a'r Deon Gwladol, tra yn en hanerch, y posibilrwydd i gynydd er daioni mewn llawer cylch esgor. Cawn yn nesaf blwyf Bodfean, Yma y trig y Parch. Geoage Salt, yntau yn llawn tan fel a.er. Medda yntau vmgeledd gymwys yn Mrs. Salt, yr lion sydd yn ddefnyddiol iawn yn y plwyf, ac yn naturiol felly penodwyd hi yn aelodwraig. Daeth cynulliad da ynghyd, a chafwyd anerchiad rhagorol, y fath nas anghoiir yn fuan. Cawsom fras- linelliad o honi gan O.D., y gohebydd lleol. mewn rhifyn diweddar o'r Yn herwydd gwaeledd cyffredinol yn y plwyf, ni ddaefch llawer ynghyd yn Edern, ond disgwyliwn fod. llawer o'r rhai oedd yn absenol wedi ymrestru erbyn hyn. Cawsom anerchiad campus ar ddyledswyddau yr aelodau, yr hyn a gofir yn hir gan y rhai oedd yn bresenol. Cafwyd ael«d wraig arddercbog yn mherson Mrs. Hughes. Kose Villa, sef chwaer i Mrs. Wheldon Griffith, Llanglan. Yn nesaf cawn blwyf Llangian sef un o blwyfi y Deon Gwladol. Gwasanacthir y plwyf hwn gan y Parch. J. Wheldon Griffith, y curad niewn aofal, ac fel eraill a nodasom nl raid dweyd pWy ydyw hysbysa el waith hyny. Cafwyd -viiia eto gynulllad rhagorol yngbyd a'r Anerchiad, yn dda. a bendithlol; pra-wf o hyn ydyw fod llawer wedi eu hymaelodi ar 01: hyov- oedd petrmJer mewn dawisj aelod-wvaig-.canys yr oedd Mrø, Wheldon Griffith wrth law, ac fel y gwyr pawh, un rhgorol a wna. Cawn yn awr blwyf Llannor, sef plwyf y Parch. T. E. Sheppard Jones. Ni raid tfv-ryn y gwr galluog a hynaws hwn i sylw y darllenydd nag ychwaith ei hoffus briod, gan eu bod yn enwau teuluaidd yn mhob plwyf yn y Ddeoniaeth. Daeth cynulliad da iawn ynghyd, a chafwyd cyfarfod rhagorol—llawer yw ywrestru yn aelodau. Yn naturiol felly penodwyd Mrs. Sheppard-Jones yn aelod- wraig. Cawn yn ddiweddaf ond nid y iieiaf Tydweiliog, sef plwyf y Parch. i, I Owen Thomas, yntau yn hysbys i bawb yngl/r- a gwere lyfrau y pedair E-igobaeth-- fel eraill ni raid dweyd ychwaneg am dano. Medda yntau wasanaethas ragorol yn Mrs. Thomas, yr bon a benodwyd yn aelod wraig. Cafwyd gwasanaeth gwrenog--y lluaws oedd wedi ymgynull yn gwrando yn astud ar y pethau rhagorol addywedwyd. Ymreatrwyd llawer yn aelodau fel y gwelwyd yn ddiwedd- ar yn y L'LA. Deallwn fod trefniadau yn cael eu gwneyd 1 ytnvrellad yn fuan Bottwnog a Meillteyrn, ilef plwyfi y Parch. W. Sylfanus Williams, a ty,d eisioes y rhaicanlynol wedi eu penodi yo o.elod wragedd :—MrB. Jones, Post Office, yn Bottwnog, a Mrs. Evans, Tynycoed, yn Meill- teyrn. Gwyddom am danynt yn dda, ac an- hawdd fuasai cael eu gwell. Gwyddom hefyd am y Rheitbor hynaws a chymeradwy yn ruhob cylch nid rhyfedd ei fod yn cael Cym- deithaa y Mamau. Gwelwn fod Mrg. Manley a'r Deon Gwladol wedi teithio llawer, a hyny i lefydd anghys- bell, ac wedi gwneyd llawer o ddaioni. Bell- -ach gallwn cldweyd en bod wedi rhoddi les newydd yn mywydau y gwragedd, ac y bydd yr Eglwys yn fwy menywaidd nag erloed yn y Than yma o'r wlad. Caffael- iad mawr i'r Eglwys ydyw cael y mamau i .idis^yblu y plant "yn ofn ac athrawiaeth yr Arglwydd. Vatican y gymdeithas ydyw eu cael i deimlo eu rhwymedigaeth yn hyn o beth, ac odid y cawn yn fnan weled firwyth eu hymgysegriad i'r gwaith. Talwn v diolch arwch gwresocaf i'r Deon Gwladol a Mrs. Manley am eu llafur di-ildio er hyrwyddiant y gymdeithas yn ein deonlaeth.

PONTYATES

PONTYATES. Cynhaliwyd Gwyl yr Ysgol Sul ynglyn ig Fgiwysi Llangyndeirn. Pontyates, Ponty- berem a'r Temble eleni yn Eglwys Saut Malr, Pontyates ddydd Mawrth, Mai 25ain. Daeth canoedd lawer o'r ffyddloniaid ynghyd, a chafwyd gwyl foddhaol dros ben. Cnt)DAl- BI.TSTDDOT..—Yn yr un Eglwys ar y dydd canlynol, cafwyd gwasanaethau arbenig." Dechreuwyd y gwaith am y dydd gyda gweinyddiad or Cymun Bendigaid am wyth o'r gloch yn y boren. Yr oedd yr bin yn flfafriol iawn, a golygfa hardd oedd gweled y lluaws pobl yn en gwisgoedd goreu wedi dyfod yngbyd a mwy na dim mor ddefosiynol wrth addoli. Y pregethwyr oeidynt y Parchn. T. Twynog Davies, Caerdydd J. J. Daries, Llansamlet, a Lewis Davies, Llan- gyndeirn. Da iawn.

S L AN I E DK PONT STEPITAN

S. L AN I E DK PONT- STEPITAN. Y FRAWDLYH.—Boreu Sal, am 11.30, bu y Barnwr Lawrence, yr Uchel Sirydd (Cadben Lewis, Llysnewydd) ei gaplan (y Parch. Henry Jones, B.D., ficer Llangeler) yr Is- sirydd (Mr. Hoy Evans, Castellnewydd Emlyn), Maer a Chorphoraeth y dref, y 8wyddogion, etc., YR eglwys y plwyf. Cyfar- fyddwvd hwy wrth y drws gorllewinol gan y cor a'r ofleiriaid, a gorymdeithiwyd dan ganu, We love the place, 0 God." Llafarganwyd y gwasanaeth gan v Parch. Ganghellydd Jones a'r Parch. D. J. Evans, darllenwyd y llithoedd gan y Parch. It Keble Williams, a phregethwyd- gan y caplan. Yn yr hwyr drachefn, bu y Parch. Henry Jones mor gar- edig a phrogethu yn Gymraeg. Dydd Lllln, cynhaliwyd y frawdlys, ond nid oedd ond un achos i'w ddwyn ymlaen, sef cyhuddiad o dwyll yn erbyn John Evan Jones, llythyrydd, Llandyssul. Ystyrid yr achos fel y trosedd cyntaf, a rhyddhawyd y cyhuddedig gyda rhybudd. MARWOLAETH Mas. Hennas, MABSTTR.— Gyda gofid diffuant y derbyniwyd y newydd am farwolaeth Mrs. Hughes, anwyl briod Mr. Daniel Hughes, Maestir Farm, ar ol cystudd hir, yr hwn a ddioddefodd gydag amynedd Cristionogol. Bydd bwlch an-j nhraethol ar ei hoi yn ei chartref, lie y gadawyd gwr tirion a lluaw8 o blant yn amddifaid, ac nid oes ond y profiadol a -

DEWI SANT PADDINGTON

DEWI SANT, PADDINGTON. MARWOLAETH MTLWR.—Dydd lau diweddaf daeth y newydd prudd am farwolaeth Mr. John Watkin, priod Mrs. Kate Watkin, Highgate, a mab y diweddar Mr. Thomas Watkin a Mrs. Jane Watkin, Bassett Street, Kentish Town, gynt o Bantyeelyn, Llanilar, ar faes y gad. Nos Sul diweddaf cynhaliwyd gwasanaeth eoffadwriaethol iddo yn Eglwys Dewl Sant pan y pregethodd y Fleer oddiar y geiriau, Cariad mwy na hwu nad oes gan neb. sef bod i un roi ei einioes dros ei gyfeill- ion' (St. loan iv. 13). Gwnaeth amryw gyfelrladau at yr ymadawedig, ac ar y diwedd darllenodd y dyfyniadau canlynol o lythyr a dderbynlodd y teulu. oddiwrth el 8wyddog, Gweithredodd fel gwasanaethwr I mi o'r dechreu, ac y mae yn ddrwg iawn genyf ei golli. Ce's ef bob amser yn feddylgar, yn aylwgar, ac uwchlaw pob peth yn fllwr da. LIaddwyd ef ar unwaitb heb ddioddef ogwbl. Cleddais ef gyda dau o'i gyfoedion a laddwyd yr un amser, ac fe ddichon Y bydd yn rhyw gysur i chwi wybod i mi allu darlleu gwasanaeth byr uwchben eu bedd. Codais groes bren fechan ar eu bedd i nodi'r fan. Gyda gwerthfawrogiad mawr o'i gym- wysderau a chydymdeimlad llwyraf,—J. R. James Hopkins, Capten.' Gwedi'r gwasanaeth chwareuodd yr Organydd, Mr. T. Vincent Davies, y 4 Dead March,' a phawb yn sefyll. Yr oedd Mr. Watkin yn Canada pan dorodd y rhyfel allan, a phan ganodd corn y gid yr atebodd i'r alwad yn ddiatreg trwy ymuno a'r adran gyntaf o filwyr a godwyd gyntaf yn y wlad hono. Arol ymarfer am rai miaoedd yn y wlad hon, ymadawodd am Ffrainc gyda'i gati-awd. Cymunodd yu Eglwys Dewi Sant y bore Sul diweddaf yr oedd yn Mbrydain. Gwyr pawb erbyn hyn am wroldeb y Canadians yn Hill 60 ac Yprea paD y buont yn foddion i gadw'r llinell yn ddidor. Aeth eu cyfaill trwy'r ymdrechion hyn yn ddianaf, ond o'r diwedd mae yntau wedi myn'd. Bu farw fel gwron gan ddodi ei einioes i lawr dros ei wlad a'i gonedl. Nefoedd iddo? Boed Duw yn dlrion wrth ei anwyliaid.

No title

~lHW*n—n—■■!—ITII—irw—I ■—■ IIWIIIIBIHB^ ■Iiumi GWYL GORAWL.—Cyfarfu corau^Eglwysig ac Ysgolion Sul rhan ogleddol Deoniaeth Wladol Kernes i gynal gwyl gorawl ac i adrodd Pwno' yn eglwys St. Cristiolus y Llungwyn. Am 10.30, llafarganwyd y Foreuol Weddi yn effeithiol gan y Parch. I. Morgan, ficer, a darllenwyd y llithoedd gan y Parch. J. J. Jones, rheithor Cilgerran. Defn- yddiwyd Llyfr Undeb Corawl Eglwysig Arch- ddiacoHiaeth Aberteifi. Corganwyd Psalm 92 i gerddoriaeth gan Syr G. Elvey, y Venite, (A. H. Brown), Te Deum (T. Jackson, J. Barrow, Dr. S. Arnold), a'r Jubilate (Parch. W. Felton), a chanwyd yr hymnau Megan (gorymdeithiol), '0 lesu, 'rwy'n Dy garu,' Dewch i weithio,' Hengwrt,' Llanbeblig,' Welshpool,' a Lancashire (ol-ymdeithiol). Adroddodd yr ysgolion yn y drefn ganlynol -Bridell, St. Marc xvi.; arholydd, Parch. T. M. James, rheithor Meline. Eglwyswen a Llanfair Nantgwyn, Catecism (Parch. J Wheldon Griffith), a St. loan xv.; arholydd, Parch. J. J. Jones. Eglwyswrw, Hebreaid ix.: arholydd, Parch. T. M. James. Yr adran o'r Llyfr Gweddi fel maee myfyrdod oedd Credo Nicea hyd at yr Anogaeth. Arwein- lwyd y oorau cyfunol yn fedrus gan Mr. D. J. Edwards, Y.H., a gwasanaethwyd yn dde- heuig fel organyddes gan Miss H. White Cyhoeddwyd y Fendith gan y Parch. T. M. James. Am 3, cynhaliwyd dysg-ganiad gan y Parch. W. Glynfab Williams, rheithor Dinas, yr arweinydd apwyntiedig yn yr ""yl gerddorol a gynhelir yn eglwys St. Mair, Aberteifi, Mehefin y 23ain. Tra yn aros ei ddyfodiad, cymerwyd ei le gan Mr. J. E. Thomas, Treial, a gweinyddwyd yn aliuog fel organyddes gan Miss Jones, Rheithordy, Cil- gerran. Cyhoeddwyd y Fendith gan y Ficer. Nodweddwyd yr yl drwyddi gan ddefosiwn a gweddeidd-dra. Darparwyd lluniaeth ar gyfer yr yagolien yn nghapel yr eglwys, a dangoswyd lletygarwch yn y Ficerdy a Glan- dwrganol. Yr oedd y Parchn. E. P. Jones, ficer Moylgrove: D. Williams, rheithor Bridell, a J. D. Evans, rheithor Eglwyswen ymhlith yr offeiriaid oeddynt yn bresenol.

LLAN LLECilXl

LLAN LLECilXl). MAKWOT.AETII.—VvVli bir o cidvy flyncdd, a phob gofal mddyg-ol a'r tle ii. i u-vedi methu, criawnodd angau m waith vii ei amser. Dyma ni eto dan orfod crybvrvll am farwolaeth un rv hvnaf- iaid Edw\- Llanllechid. sef Mrs. Grace Robert?, Corbri Ffarm, yr hon fu farw Mai 23ain, wedi cyraedd yr oedran te £ a llawn yr addpwid. er wedi ei chytucidio mor fawr fel y cyflswnwyd gweithred law- feddy1 arni ddwywaith er ceisio adfer ieciiyd a. bywyd iddi yn ol, er hvnv i Er y(I diocfdfai yn dawel yn ei cbystudd. Yr oedd yn E^lwvswraig selotr a fFvddlon iawn pan oedd yni Ar y 57ain, cv- merodcl yr ang-fadd (cvfrinachol) Je. ai chladdwyd ex q'lvecldi^ion marwol yn myn- went T^lanllechid, Q'nla'i diweddai briod. Mr. TTenry Rol>ertg, vr hwn fu yn (1wa- anaetlui y swydd o warden yn yr Eglwys ndwcl am rai blynyddoedd. Gwasanaeth- wyd yn yr anigylclnad pan v Rheithor. Y p-rif alanvyr oeddynt: 3Ir. Richard Ro- berts (mab), Miss RolwrtQ. (mercli), Mr. Robert Roberts (mab), Mr. a Mr?. William Roberts (mah a merch-yn-nglivfraith), Mr. Henry Owens (mab-yn-nehyfraith). Pri- vato John If. Owei), (nai), Master a. Miss E. Roberts (neiod). Heddwch i'w llwell. Cydymdeimlir yn fawr Ii. Mr. Owen Thomas, Tygwyn, ceidwad helwriaeth, vn ei brofedicfaetlt. Ddvdd Gwener, vr 28ain cvjifizol, derbyniodd frvsneges fod Ilti(,Ii Thoma". ei ail fab. wedi marw yn heIwvdel ei glwyfo bythefnos- yn ol yn Hill 60. Ymunodd a,'r fyddin ddeng nilvnedd vn ol, a bu yn yr Aipht ac yn India ddwvwaith, o ba lo y daeth yn mis Rhagfyr diweddaf t'> i ymladd dros ei wlad. Un o blant Eglwvs St. Cross oedd Hugh, bachgen hynaws charedig; diflanodd yn aberth pan ond 27 mlwydd oed. Y mae hon yn un o dair profedigaeth ag y mae Mr. Owen Thomas wedi gyfai-fod mewn t-air blynedd. Yn gyntaf, bu farw merch iddo yn 12 jnlwvdd oed. Effeithiodd hyn yn fawr ar ei briod fel y bu farw liitliau, yn wraig rinweddol ac yn fam dda, a'r drydedd o faes y frwydr Pit, ei fall. Duw a fyddo yn gymorth hawdd i w yael i dad yr ymadawedig, brawd, a. dwy chwaer i godi eu golygon i fyny a. dywedyd '.Duw a. roddodd a. Duw a gymercxld

DTFFRYN AERON

DTFFRYN AERON. WAH'f{OLAEJH.-Dydd Gwener diweddaf, ynglianol arwyddion amlwg o alar dwys y teulu a'r perthynasau, a chydymdeimlad cyffredinol yr ardal, claddwyd yr hyn oedd farwol o Mrs. Kate Jones, priod Mr. David Jones, Bryn, Bwlchllan. Galwyd hi oddi- wrth ei theulu bach yn gynar iawn. Marw yn 2Sain oed. ac y mae wedi gadael priod a dau o blant bach i alaru ar ol gwraig anwyl a mam ofalus. Megys ddoe gan yr ysgrifenydd pan yn un o'r gwahoddedigion presenol yn ei phriodas—heddyw yn ei bedd. Mor rhyfedd ac ansicr ydyw bywyd. Yr oedd yr yma- dawedig yn gymeriad parcbus, ac yn ystod dyddiau ei chystndd. dangosodd ardal ei chartref newydd arwyddion mlwg o'u parch a'u cydyindeimlarl sylweddol tuag ati. Cym- ydogaeth wresog a charedig yw cymydogaeth a phrcswylwyr Bwlchllan, ac ni fu pall ar eu gofal a'u caredigrwydd tuag ati pan yn gorwedd ar ei gwely cystudd, a dydd ei chynebrwug daeth torf fawr o bell ag agos i fod yn bresenol ar ei thaith olaf i'w hir gartref. Dygwyd ei chorpb i orwedd yn ymyl baban bach iddi ag oedd newydd ei rhagflaenu, i orphwys o swn y byd i fynwent Capel Bwlchllan. Gwasanaethwyd yn y ty gan y Parch. D. M. Davies, ficer Nantcwnlle. Yn y capel ac ar Ian y bedd gan y gweini- dogion canlynol :—Parch. Howell Lloyd. Bwlchllan, a Daniel Jones, Llangeitho, yr olaf yn pregethu. Nid yn fynych y gwelwyd mewn ardal wledig gynifer o blethdorchau prydferth o flodau amryliw ag a welwyd yn ei hangladd bi--yr oil yn dystion distaw ond amlwg, o brydferthwoh ei bywyd hi. Pan yn cefnu ar fan fechan ei bedd, gwtlwyd llawer grudd yn wlyb gan ddagrau galar a hiraeth, a bydd yr arwyddion hyn gobeithio yn gysur i'w theula bach i gofif) yn barchus am dani, ac i ddal yr ysgariad mewn vstuon a theimlad cydweddol a'r amgylchiad, gan gofio ei bod wedi byw a marw. yn esiampl a gwrtbddrych teilwng iddynt hwythau i'w hefelychu. Bellach, na aflonydder ar ei distawrwydd.—L.O.D.

Advertising

RHY dd HAD ODDIWRTH BIiSWCH MEWN PUM MUNYD J.3d. a 2/9. Gyda'r Post 3c. yn chwanegol. N i raid i icl, ofni canlyniadau Anwvd a Pheswch ond gofaiu fod potelaid o Davies's Cough Mixture yn y tv. Bydd pob dyn yn feddy i'w deulu at holl anhwylderau y Gwddf a'r Frest. 06 bydd Davies's Cough Mixture wrth law. Rhyddha y Phlegm. Cvnhesa y Frest Clirta yr Anwvd gett bob Druggist, HUGH DAYIES, Chemist, MACHYNLLETH. YR HAUL. Atfor-or ajitobion am yr HAUL I MANAGER, WELSH CHURCH PRESS. LAMPETER. TEILWNG 0 SYLW. LLWyDDIANT ANARFEROL PERL Y PLANT, DAN OLYGIAKTH Y < PARCH. CANON CAMBER-WILLIAMS LAMPETER. Y Cyhoeddiad Cymraeg Gopeu i Biant Ac yn fwy poblogaidd nag erioed. Arcryw nodweddion newyddion am 1915. Os am geiniogwerth dda, myner ef. Ceir samplau yn rhad drwy anfon i'r cyfeiriad iaod Yr archebion i'w hanfor, MANAGER "PERL" OFFICE LAMPETEB IkT A DETHOLIAD o EMYNAU AOLA/V 0 Hymnau yr Eglwys AC Emyniadur yr Eglwys yng Nghympu y UNOI. A rHYNCIAU Y COLECTAU, YR EPISTOLAU, A'R EFENGYLAU YN Y LLYFR GWEDDI GYFFREDIN. YSGHYD A RHESTR 0 DESTYNAU GA V PARCH. D. DAVEN JONES, Ficer Llanfynydd, Ac Ysgrifenydd Mygedol Corawl Es^lwysig Archddiaconiaeth Caerfyrddin. Pris 9c. drwy'r post. I'w gael oddiwrth yr Awdwr, neu MANAGER, "LLAN" OFFICE, LAMPETER. Eglwysi Cymreig LIundain. ST. BENErs-Queen Victoria Street, E.C. Parch. J. CROWLE ELLIS, 177, Chevening Road, Brondesbury Park, N.W. DEWI SANT—St. Mary's Terrace, Paddington Green, W. Parch. THOMAS SMITH, St. David's Vicarage, St. Mary's Terrace, Paddington Green. ST. MAIR—Camberwell New Road, Camberwell, S.E. Parch. D. GRIFFITH, St. Mary's Parsonage, CamberweH New Road, S.E. PADARN SANT—Gloucester Road, Holloway, N. Parch. W. GRIFFITH, 5 Japan Crescent, Stroud Green. RHTSTTP SAn Longfellow Road, Bow, E. Parch. H. WATKINS, B.A., 13a, Harley St. Bow, Cynhelir gwasanaethau ar y Sul yn yr holl Eglwysi uchod am 11 a 6.30 o'r gloch LLYFRAU GAN Y PARCH. A. 0. EVANS, BA RHEITHOR LLANFAETHLU, MON., I BLANT BACH YR EGLWYS, ■ -o HAWL AC ATEB. (TRYDYDD ARGRAFFIAD). CREDO'R APOSTOLION. Y BRENIN SAUL. BYWYD SAMUEL. (AIL AKCBAFFIAC). LLYFR RUTH (AIL AJTABAVRIAD). BYWYD GIDEON. (AIL AROXAJTIAD). BYWYD JOSHUA. (AIL ABOBATOIAD). BYWYD ABRAHAM. (AIL AKOBATVIAD). LLYFR EZRA. (Au. ARGRATTIAD). Y BRENIN DAFYDD Gellir cael copiau o unrhyw un o'r llyfrau uchod am Is. 3c. y dwsln; yn rh-dd drwy y llythyrdy. o — Hefyd gan yr un awdwr,— HYFFORDDWR I'R FOREOL A'B BRYDNAWNOL WEDD' Pris, "wvn amzon, is. net.; mewn Uian, Is, 6c dtr1.try,. Pont, Is. 9c. Anfoner Archebion (gyda blaen-dal) MANAGER, II LLAN" OFFICE, JLAMPETEB THE GREATEST REMEDY OF THE AGBj N w CURES RELIEVES TOOTHACHE HEADACHE EFFECTIVELY CHECKS RHEUMATISM, NEURITIS, &c., Recommended by the Medical Profession and pronounced to be SAFE. SURE. PALATABLE. Prices Single Powders, lid. each. Bo res of 1 dozen, Ijli To be obtained of all Chemists and Store1 or direct from the Manufactory, Dewi House, Ann Street, LLANELLY. 28 EDITIONS PRINTED ALREADY THE EVER POPULAR HYMN BOOK HYMNAU YR EGLWYS- (ELIS WYN 0 WYRFAI) Words only, lfi., la. 3d.'2s. 6d Words only, large type, 28., 2a. 6d., 4a. 6d. Words and Music (Old Notation), 2a 6c., 2a., Words and Music (Solfa), 2s. 6d., kt h Special and Reduced Terms jxjr Choirs m Application COMMON PRAYER and HYMNAUR EGLWYS bound together in one volume. Just the thing for a Birthday or Christmas Present, or for a Sunday School Prize. Issued two styles Leather, gilt edges, 3/6; Cloth, red edges, 2/6. CARMARTHEN: Published by W. SPCRRELL & SON ill Ar, phwvd a chyhoeddwyd gan Gwouiy v Wass: EglwyÛg. ac argraphyddol GYmreic. CvfvnLTedi^. Caxton Ran, Mekefin 4, 1 it 5.