Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
1 article on this page
ADOLYGIAD YR WYTHNOS

ADOLYGIAD YR WYTHNOS. ERGYDION TRYMION ETO. Y BRWYDRO MAWR YN FFRAINC. SAFLE RUMANIA ETO. PECHOD ANFADDEUOL Y TWRC GERMANAIDD. AMHARCHU TY DpUW MAHOMET Y GARREG WENN A RODDODD GABRIEL I ABRAHAM. PYJRTH HAEARN Y DANUBE. Cyfiawnhawyd yn natblygiadau milwrol yr wythnos a aeth heibio bopeth ar a ddy- wedwyd yn yr ysgrifau hyn am effaith cyfryngiad Rumania ar Gwrs y Rhyfel. GWRONWAITH BYDDIN RUMANIA Mae Byddin Rumania, wedi eyflawni mwy yn yr amser byr y mae wedi bod ar y maes, nag a wnaeth. odid unrhyw Fyddin arall mewn cyn lleied o aniser-oddigerth o bosibl Byddin Germani ar ddechreu y rhyfel pan orlifodd wlad Belgium. 0 fewn wythnos ar ol taro yr ergyd cyntaf yn y rhyfel enillodd Rumania 7000 milltir vsgwar o dir oddiar yr Awstri&id. Mewn geiriau eraill cynuerodd Byddin Rumania o fewn saith niwrnod diriogaeth agos cymaint a'r oil o Gymru o Gairgybi i Gaerdydd! Ac mae Hawer o'r tir a enillwyd felly yn fynydd-dir anhawdd i'w deithio gan Fyddin a lie y gallasai nifer cymharol fychan'o filwyr penderfynol ddal gelyn cryf yn ol dros lawer o ddyddiau. Wrth enill y tir hwn enillwyd pob Bwlch yn y mynyddoedd, a meddianwyd holl Teil- ffyrdd y rhanbarth. Felly er bod Byddin Rumania wedi treiddio ymhell i dir y gelyn, nid oes all na rhwystr ar ddwyn cyfarpar, bwyd, ac adgyfnerthion i'r flaenfyddin fel bo'r angen. ENILL ORSOVA. Ac nid tir diwerth mewn ystyr filwi ol, yw y tir a enillwyd. Cymerwyd nifer o drefi pwysig, ac yn eu plith Orsova, y ddinas gadarnaf ei hamddiffynfeydd, yn yr holl wlad oddiamgylch. Mae Orsova i Transylvania rhywbeth yn debyg i'r hyn yw Verdun i'r rhanbarth o Ffrainc y ceisiodd ac y methodd y Ger- maniaid ei henill. Adeiladodd Ffrainc anndd:iffynfeydd oedyrn >o amgylch Ver- dun; adeiladodd Awstria amddiffynfeydd cyffelyb o amgylch Orsova cyn cychwyn y -rhyfel a chadarnhaodd hwynt yn ddir- fawr o fewn y deunaw mis diweddaf Edrychid ar Orsova fel lIe nas gel-lid ei enill gan unrhyw elyn, gan mor fawr a chadarn ei hamddiffynfeydd. Ond cy- merwyd y lie gan y Rumaniaid mewn cynifer o ddiwrnodiau ag y bu Germani o fisoedd yn ymosod yn ofer atr Verdun A thra thebyg yw mai y gynau mawrion a wnaed yn Germani, ac a werthwyd gan Germani i Rumania wedi dechreu y rhyfel, a alluogodd Fyddin Rumania i chwalu amddiffynfeydd cedyrn Orsova i bedwar gwynt y nefoedd. PYRTH HAEARN Y DANIWB. Mae i Orsova bwysigrwydd arbenig arall mewn ystyr filwrol. Saif gerllaw yr Afon Daniwb, ac yno oeir un o'r ddwy bont fawr sydd P1 eario rheilffyrdd Awstria dros y Daniwb. Gerllaw Bel- grade, prifddinas Serbia, y oeir y bont ffTfVll Feilfly wrth enill Oraova, a meddianu'r bont vno, torwyd i lawr i'r haner grW- terauy gelyn i glwio milwyr, a holl iwd- iau rhy&, rjnmg ^^hBwfcn,. Yno hefyd y ceir Pyrth Haearn enwog y Daniwb. Afon fawr ford^ol yw y Daniwb,—fel V Tafwys ger LIUH- dain, yr Hafren ger Bryste, neu r Ferswy I' ger Lerpwl. Ger Orsova rhed yr Afon fawr drwy le cul, creigiog, perygius iawn i'w dramwy i longau." Y Pyrth Haoarn" y gelwir y creigle hwn. Am ganoedd o filltiroedd o bob tu i'r Pyrth Haearn hyn mae'r Afon Daniwb yn fordwyol i longau mawrion. Oddiyno ymlaen am 200 milltir ar ei ffordd i'r mor, yr Afon Daniwb yw y ffin rhwng Rumania a Bwlgaria, ac yna am 150 milltir arall cyn cyraedd y mor, rhed drwy ganol tiriogaeth Rumania. Tra yr oedd y pyrth haearn hyn yn agored, gallasai llongau rhyfel Awstria ymosod ar drefi a gwlad Rumania o'r Afon. Wedi cau y "Pyrth" mae tir Rumania yn ddiogel rhag llongau rhyfel y gelyn—tra y gedll llongau rhyfel Rumania (neu Rwsia) fordwyo'r Afon uwchlaw y Pyrth Haearn, gan ymosod ar drefi a thiriogaeth Awstria. MANTAIS SAFLE RUMANIA. Ceisiais roi yr wythnos ddiweddaf ryw- fath o syniad am safle Rumania yn ei pherthynas a, Rwsia ar y naill law, a Bwlgaria ar y Hall. Edrycher eto ar y darlun a ganlin:- Awstria. Rwsia. Serbia. Rumania. Bwlgaria. Groeg. Twrci. •F Y Mor Dtt. 1. Mae Awstria yn ffinio a Rwsia, Selrbia, a Rumania. Hyny yw, geill Awstria ddanfon milwyr i unrhyw un o'r tair gwlad heb ymyryd a'r ddwy arall. 2. Mewn eyffelyb fodd ffinia Rumania ag Awstria, Rwsia, Serbia, a, Bwlgaria. 3. Ffinia Bwlgaria drachefn a Setrbia, Rumania, Groeg, a Thwrci. 4. Ffinia Groeg hithau a, Serbia, Bwl- garia, a Thwrca. Gwelir .pwysigrwydd y gwahanol ffiniau hyn pan gofir pwy yw y pleidiau o bobtu. (a) Mae Awstria, Bwlgaria, a Thwrci yn ffurfio un Blaid yn y rhyfel. (b) Mae Rwsia a Rumania yn ffurfio y Blaid wrthwynebol. (c) Mae Groeg, hyd yn hyn, yn an- mhleidgar ond (d) Ar diriogaeth Groeg, yn y rhan- barth sy'n ffinio a. Serbia, Bwlgaria, a Thwrci, y mae Cyd-fyddin fawr Salonica. (e) Er fod Serbia yn ymladd o'n hoohr ui, mae'r gelyn wedi meddianu ei holl dir- ioaeth hi. Felly hefyd:— 1. Geill Awstria (a Germani) gyraedd Bwlgaria a Thwrci drwy Serbia. II. Ni eill Rwsia gyraedd Serbia na Bwlgaria dros y tir. ond trwy dir Rumania.. III. Pan yr adennillir Serbia, neu y meddiennir Bwlgaria, genym ni, torir pob cysylltiad rhwng dau pen llinell y gelyn. Hyny yw, gwahenir GeTmani ac Awstria yn gyfangwbl oddiwrth Twrci a'i ,yddin- oedd yn y Dwyrain. IV. Felly, wedi cael Rumania. o'n tu, gall Rwsia ymosod ar Bwlgaria o'r gogledd, a Byddin Salonioa ymosod arm o'r dehau. Neu, mewn geiriau eraill, Bwlgaria belllach yw maen clo cadernid milwrol Germani yn y Dwyrain. Tyner ymaith y maen clo a syrth yn ganddryll y bwa sydd yn cynal Germani mewn ystyr filwrol yn y Dwyrain. Gellir disgwyl felly y bydd i Germani wneJd pob ymdrech i gadw, a, ninau bob ymdrech i dori, y cysylltiad presenol rhwng Germani a Bwlgaria. Heb help Byddin Germani anmhosibi fydd i Bwl- garia ddal yn hir yn erbyn Rwsia a Rumania o'r gogledd, a Byddin Salonica o'r deheu. Heb yr help a ga Geirmarii o Bwlgaria a Thwrci syrth i'r llawr holl obaitli y Caisar yn v Dwyrain. A sefvdlu ei Ymherodraeth yn y Dwy- rain, drwy"r Balkans, drwy Asia Leiaf, a thrwy Mesopotamia i lanau Mor Persia draw, oedd un o brif amcanion y Caisar I yn cyhoeddi rhyfel ac yn tywallt moroedd o waed. Naturiol felly yw disgwyL am bethau ¡ mawr i ddigwydd yn fuan ynglyn a Bwl- garia. PERYGL DENMARC A HOLAND. Rai misoedd yn ol golwais sylw yn yr erthyglau hyn at berygl Denmarc a Holand. Dyhead mawr Germani yw llywodraethu glanau Mor y Gogledd. Saif Donmarc, Holand, a Belgium fel rhagfur effedthiol rhyngddi a cyhyraedd ei huchel- gais. Mae yn bwysicach heddyw nag erioed i Germani feddianu glan y mor. Pan dorir ei chysylltiad a'r dwyrain, fel y nodwyd uchod, bydd wedi oael ei chau oddiamgylch yn gyfangwbl gan gylch o elynion. Derbyniai lawer o Rumania, yn enwedig defnyddiau bwyd, a petrol at wasanaeth pob rhyw fiath o beirianau milwrol. Derbynia heddyw lawer o Twrci—ar draul newynu canoedd o filoedd o breswylwyr Asia Leiaf. Pan sychir y ffynhonell hon eto, bydd yn gyfyng ofnadwy ami. Heb feddianu glan y mor nid oes obaith iddi allu taro ergyd aryf ar Brydain. Pe meddianai lanau Holand a Denmarc, ychwanegai yn ddirfawr at effeithiolrwydd y suddlongau a'r Zeppelins fel arfau yn erbyn y wlad hon. Mae llwyddiant ein hymosodiad ni ar lanaui T: Somme yn Ffrainc yn ei gwneyd yn debyg y ceisia'r gelyn daro ergyd mawr ac anisgwyliadwy yn rhywle arall. Mae'r Gaiaar wedi dweyd er's talm y bydd iddo y mis nesaf (Hydref) daro ergyd yn erbyn Prydain fydd yn sicr o ddwyn y rhyfel i derfyniad cyn y gaeaf. Byddai enill tir Holand a Denmarc yn rhoi iddo well cyfle nag a gafodd erioed hyd yma i wneuthur hyny- Ni bydd y ffaith nad yw na Den- mairc na Holand; yn wneyd dim yn erbyn Germani yn un rhwystr i Germani ym- osod arnynt os tybiai y buasai hyny o ryw fantais iddi yn y rhyfe*. Heb fyned indr bell a dweyd n-iai hyii a wna y Gaisiar, ni buaswn yn synu dim i'w weled yn gwneyd rhuthr ar y naill a'r llall o'r ddwy wlad. ERGYD MAWR NEWYDD YN FFRAINC. Yr wythnos ddiweddaf dechreuodd Prydain a Ffrainc daro ergyd grymus newydd air y gelyn yn Ffrainc. Dechreu yr ail benod yn Mrwydr Fawr y Somme yw yr ergyd newydd hwn. Eglurwyd dro yn ol mai ymladd tuag i fyny y bu ein milwyr ni o ddechreu'r frwydr yn GorfFenaf. Bellach maent wedi cyraedd crib v mynydd-dir ar hyd yr holl ffrynt, ac yn dechreu ymosod ar y gelyn yn y dyffryndir a'r gwastadedd yr ochr draw. Yno bu brwydro ofnadwy yn ddiweddar. Glynai y gelyn yn gyndyn wrth bob safle oedd ganddo yno, gan wybod ohono fod pob troedfedd o dir a enillid genym yno yn paryglu ei afael ef ar Papaume, Combles, a Peironne. Pan gyll efe y lleoedd hyn, rhaid fydd iddo gilio ymhell yn ol. Tybia rhai ei fod eisoes yn parotoi i gilio. Eithr nid gorchwyl hawdd fydd iddo symud ei fyddin fawr a'i gyflegrau trymion yn ol i ddiogelwch. Mae yr hyn a fu yn gymaint mantais iddo hyd yn hyn yn troi yn anfantais iddo yn awr. Er mwyn gwneyd y goreu fedrai yn y brwydro dygodd i'r llinell brwydro yma ganoedd o'r cyflegrau trymaf a feddai. Rhaid oedd parotoi gwelyau cryfion o concrete i ddal pwysau y rhai hyn. Cymerodd maith i'w cael i'w safleoedd pre- s(>lloJ. a gorchwyl anhawdd ac araf iawn fydd eu symud oddi yno. Gellir diagwyl clywed am. ymladd ffyr- nicach nag erioed yn fuan ar y llinell hon yn Ffrainc, ac, t bosibl. ar rariau e,raill o'r llinell. ANMHARCHU TY DDUW I MAHOMET. Ovflawnodd Byddin Twrci yn Arabia, o dan arweiniad a thrwy orchymyn ei Swyddogion Germanaidd, y pechod an- faddeuol o ymosod air Dy Dduw Mahomet. Dangosodd Cadfridogion y Caisar eu parch at leoedd sattaidd Cristionogaeth yn Ffrainc a Belgium drwy ddinystrio Eglwyai Cadeiriol enwooaf y byd. Tyb- ient y medrent wneuthur yr un peth yn nhir Mahomet ag a wnaethant yn ngwlad y Cristion. Mae gan y Mahometaniaid fwy o baroh nag y sydd gau Gristionogion i Dy Dduw. l'r Mahometan mae ei gapel, neu ei eglwya (Mosque) bob amser yn llythyrenol yn 1 (ddaear santaidd." Diosga ei esgidiau oddiam ei draed cyn aroesi ohono y trothwy i Dy Dduw. Ac, o bob dinas Santaidd, dinas Mecca yn Arabia yw y Santeiddiaf; ac o bob lie Santaidd yn Mecoa. Eglwys y Kaaba yw y mwyaf parchedig; ac yn y Mosque y peth mwyaf cysegnedig yw Y GAREG WEN A RODDODD YR ARCHANGEL Gabriel i Abraham gynt. Yr hyn yw Croes Crist i'r Cristion, hyny yw Careg Wen Gabriel i'r Mahometan. Tua Mecca a'r Gareg Wen y try pob Mahometan ei wyneb pan yn gweddio—fel y troai Daniel gynt tua Jerusalem pan mewn caethiwed yn Babilon.' Gweddia'r Mahometan bum' waith yn y dydd, a phob amser â'i wyneb tua Mecca a'r Gareg Wen. Yn y Kaaba, yn y Mosque yn Meicca, y mae y Gareg Wen. "Beit Alah," neu "Ty Dduw" (Beth-El) y gelwir y llesantaidd hwnw. Yn ol traddodiad y Dwyrain, Adda adeiladodd y Ty hwn i Dduw dinystriwyd ef gan dyfroedd y Diluw; ail-adedladwyd ef gan Abraham ac Ismael ei fab, ac erys hyd y dydd heddyw. Plant, Ismael yw yr Arabiaid, ac iddynt hwy mae Abraham mor. anwyl ag yw i'r Iddew mwyaf de- fosiynol. Pan oedd Abraham ac Ismael yn ail- adeiladu "Beit Alah," y Kaaba, Ty Dduw, dygodd yr Archangel Gabriel Gareg Wen o'r nef, ac a'i rhoddodd i Abraham i'w gosoel yn y mur. Teithia Mahometaniaid defosiynol wrtJJ: y miloedd bob blwyddyn yn bererindodau mawrion i Mecca, ac yno cusanant uy Gareg Wen" Santaidd. Gymaint yw rhinwedd Y Gareg Wen fel y raaddeuir pob trosedd a phechod i'r neb a'i cusano. Gan amledd y cusanwyr ar hyd yr oe&- oedd, mae'r Gareg Wen wedi taroi yit Gareg Ddu er's canrifoedd. Eithr erya yn Santaidd, a'i rhinwedd yr un o hyd. Er mwyn cospi penaeth Arabaidd oedd wedi gwrthryfela yn erbyn y Swltan (yr hwn yw Pen yr EgIwys Fahometan- aidd), tlanJbdd Byddin Twrci, o dan orchymyn y Swyddogion Germanaidd, ar y Mosque. Gosododd y shels y Kaaba, y Beit Alah, Ty Dduw, ar dan. Tarawodd un o'r shels y mur yn agos iawn i Gareg Wen Gabtriel; yohydig fodfeddi yn is a buasai'r "hel wedi malurio y Gareg Sant- aidd yn llwch A pha le bynag yn yr holl Fyd Fahometanaidd yr adroddir yr hanes, cyffroir digofaint dyfnaf pob credadyn Mahometanaidd yn erbyn y sawl a halog- asant felly Dy Dduw, ac a berygl a s-ant v 0;i;,reto- -Wen. Ca y weithred hon ddylanwad vmr-on anamgyffredadwy ar holl Gwrs y Rhyfel yn ,y dwyrain. DYDD GWENER, Medi 8. LLWYDDIANT Y RWSIAID. Mae Halicz, safle bwysig ar y ffordd ddeheuol i Lemberg, yn cael ei bygwth mor be-ndeirfyiiol gan y Rwsiaid fel y dis- gwylir ei ohwymp bob awr. Hysbysir fod v Rwsiaid wedi din^tvio v lb'ivlj-u ddiffynol i'r gogledd o'r Dniester, yr hyn a'u o-alluogodd i roddi Halicz ar dan. 0 Ddydd Mercher, cymeirodd y Rwsiaid 5645 o garcharotrion ar y ffrynt hwn. Y BALKANS. Dywedir fod yr amddiffvnwyr Ronman- aidd yn Tutrakan wedi ymadael o'r dref, a, hawlia yr awdurdodau yn Berlin fod