Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
6 articles on this page
ADOLYGIAD YR WYTHNOS

galluoedd Germanaidd a Bwlgaraidd wedi I enill goruchafiaeth yno, gan gymeryd 20,000 o garcharorion, ymhlith y rhai yr oedd dau gadfridog a 400 o swyddogion ereill, a, meddianu cant o fagnelau. Tan- iodd llongau Prydeinig ar y Bwlgariaid yn Neohori, 50 milldir i'r gorllewin o Kavalla. VERDUN. Llwyddodd y milwyr Ffrengig i fedd- ianu mil o latheni o ffosydd blaenaf y Germanilaid yn Baux-Chapitre. Cymer- aaant 250 o garchareirion, a deg o beir- ianau saethu. Y BRWYDRO AR Y SOMME. Hysbysa Syr Douglas Haig fod ymdrech arall wedi ei gwneyd gan y Germaniaid i adfeddianu Coed wig Leuze, ond bu yn aflwyddianus. Gwnaed ymdrechion ereill i feddianu y safleoedd Ffrengig i'r de o'r afon. Gymaint. yw llwyddiant y Ffrancod fed y maent bron wedi amgylchynu trefi bwysig Chaulnes, ac y mae y ffaith eu bod wedi meddianu 2000 o latheni or rheilffordd yn rhwystro, y Germaniaid rhag cludo dim cvflenwadau i'r dref gyda'r rheilffordd. DINNYSTRIAD GWEITHFEYDD AWYR-LONGAU. Newyddion o Copenhagen a fynegant fod ffrwydrad wedi cymeryd lie mewn o, gweithfeydd awyr-longau yn Alderhof, ger Berlin, y rhai ae lwyr loswyd. Di- ^ayatriwyd deg o a,wyr-longau Getrman- aidd, ond ni laddwyd neb. DYDD SADWRN. Y BYDDINOEDD PRYDEINIG A FFRENGIG. Ar o] v llwyddiant diweddar ar lanau y Somme, mae y byddinoedd Prydeinig a Ffrengig wedi treulio nos lau a nos Wener yn adgyfnerthu a diogelu eu henillion, ac yn gwneyd darpariadau ar gyfer ymgyrch- oedd v dyfodol. Parheir i ddefnyddio magnelau, ac ar ffrynt newydd v Ffrancod mae y Germaniaid wedi gwneyd amryw ymosodiadau ger Chaulnes, ond bu yr oil o honynt yn aflwyddianus. AR Y FFRYNT RWSIAIDD. Mae sefyllfa yr amddiffynwyr yn Halics wedi ei wneyd yn fwy anniogel nag erioed dIrwy waith y Rwsiaid yn bygwth yr unig reilffordd sydd yno, fel nas gallant. en- cilio. Saif y dref ar gyffiniau yr afonydd Guila Lipa a'r Dniester, ac y mae yn gysylltiedig a. Lemberg, yr hon sydd 70 milldir o bellder oddiyno. Dyna y llinell a fygythir yn awr gan y Rwsiaid. Cafodd Halics ei dinvstirio i raddau gan ein cyflegrau. CELWYDD ARALL Y GERMANIAID Yr oedd enciliad y Roumaniaid o. Tu- trukan yn ddigwyddiad a ddisgwylid, ond y mae honiad y Germaniaid iddynt gy- meryd ugain mil o Roumaniaid yn gar- ch,a-rorion yn hollol ddisail, gan nad oedd haner y nifer hWnw o Roumaniaid yn y rhanbarth. Dylai y gallu cryf o Rwsiaid sydd yn ymdaith drwy Dobrudja yn nghyf- eiriad y ffindir Bwlgaraidd newid y sef- yllfa yn y rhan hwn. Eisoes mae ymos- odiad wedi ei wneyd ar Dobric, un o'r trefi Roumanaidd a, syrthiodd i ddwylaw y Bwlgariaid rai dyddiau yn ol. Yn ol adroddiad a dderbyniwyd o Sofia,, bu am- ddiffynwyr Tutrukan yn analluog i encilio ar draws y Danube mewn eanlyniad i wrthwynebiad y Bwlgariaid, a

No title

Mae bwrdd gwarcheddwaid Narberth wedi penderfynu rhoddi Is yr wythnos o godiad i bob un o'r tlodion sydd yn delrbyn cymorth allanol, tra. y mae awdurdodau y ffyrdd wedi penderfynu rhoddi, codiad o 2s yr wythnos i'w gweithwyr.

Gwaith Eglwysig yn Mumbles Abertawe

Gwaith Eglwysig yn Mumbles, Abertawe. Dydd lau, cysegrodd Argiwydd Esgob Ty Ddewi gangell newydd, corff yr eglwys, a'r festrioedd sydd wedi eu hychwanegu at eglwys blwyfoJ Oystermouth, ^Mumbles, drwy ymdrech ddibaid y ficer, y Parch. Harold S. Williams, am y rhai yr oedd gwir angen i gyfarfod ag anglienion y plwyf. Casglwyd y swm o 7000p er oario allan y gwelliantau, ac yr oedd dwy fil eireill yn angenrheidiol i agor yr eglwys yn ddiddyled, a chynhelid gwasanaetliau am ddeg diwrnod yn ddilynol; pan y disgwylid yr ysugbid y ddyled ymaith, a llwyddwyd i wneyd hyn. Yn ystod y deunaw mlyn- edd y mae y ficer wedi bod yn Oyster- mouth, mae wedi adeiladu tair o eglwysi. un ystafell genhadol, ysgolion dyddiol eang, ficerdy, a dau glwh i ddynion, ar y rhai y gwariodd 34,000p, yn cynwys y saith mil a nodwyd. Daeth cynulliad mawreddog ynghyd i wasanaeth y cysegr- iad, yr hwn oedd yn un effeithiol iawn. Cynhaliwyd gwasanaeth arall yn yr hwyr, pan y cafwyd organ-ddadganiad gan Mr. Scott, Huddersfield, ac y pregethwyd gan y Parch. S. Jenkins, Oxwich.

DEONIAETH ARFON

DEONIAETH ARFON. Y Gyindeithax Genhadol Eglwysig.— Dydd Llun, cynhaliwyd Cynhadledd Gen- hadol yn Peinmaenmawr. Cynrychiolwyd y ddeoniaeth uchod yn y Gynhadledd gan y Parchn. T. Lewis Jones, Bangor; J. I zn Salt, Llandinorwic; A. E. Lewis, Llan- 'rug; R. R. Roberts, Llandwrqg Uchaf; J. Williams, Penygroea, a Mr. H. Jones, Penrhosgarnedd. CAFTRNAKFON. Y Geiihadactli. Cynhelir cyfarfod pwysig ynglyn a'r Genhadaeth yn y dref uchod dydd Llun nesaf, Medi 18fed. Bydd gwaaanaeth byr yn Eglwys Crist am 3 o'r gloch. Ar ol hyny cawn ymdrafod- aeth ar y Genhadaeth yn Ystafell y C.E.M.S. Gan fod y cyfarfod mor bwysig hyderir y bydd i'r holl glerigwyr wneyd ymdrech i fod yn bresenol. Dydd Tawel.—Dydd Mercher cynhal- iwyd gwasanaethau defosiynol yn Eglwys St. Mair i glerigwyr y ddeoniaeth uchod. Yr oedd trefniadau y dydd fel y canlyn:— Am 7.30 a.m., y Cymun Sanetaidd. Am 9.30 a.m., gwasanaeth ynghyd a gwein- yddiad y Cymun Sancta,idd gan yr Arch- ddiacon Howson, Liveirpool, yn cael ei gynorthwyo ga,n v Parch. W. Walter Jones, Caornarfon, pryd y eafwyd anerch- iad gan yr Archddiacon.'Am 11.30 a.m., Gwasanaeth Ymbiliadol ac anerchiad gan yr Archddiaoon. 1 p.m., byrblryd. Am 3 o'r gloch cafwyd gwasanaeth gan y Parch. J. W. Wynne-Jones, ficer, ac an- eron wyd y gwyddfodolion gan yr Arch- ddiacon. Cafodd pawb eu llwyr foddloni yn yr a nerchi a da u godidog, a thcimlir fod y dydd wedi bod yn foddion i ddyfnhau y bywyd vsprydoJ yn mhawb oedd yn bre- senol. Yr oedd yn dda gweled fod cyrN nifer wedi dyfod ynghyd i dreulio y dydd yn nes at yr Argiwydd ac i gadw y meddwl ar faterion ysprydol. Diameu v bydd y ffrwyth yn ganfyddadwy yn yr Eglwysi gartref. Un o no-dweddion clerigwyr Dooniaeth Arfon ydyw eu bod fel cyfan- gorph yn gwneyd pob ymdrech i bresenoli eu hunain Fn nghyfarfodydd y Ddeon- iaeth. ac y mae hyn yn galiondid mawr i'n Deon Gwladol poblogaidd. Yr oedd v personau oanlynol yn bresenol:—Parchn. J. T. Jones (Deon Gwladol) a E. Jones, Llanfair-is-gaer; J. W. Wynne-Jones, W. Walter Jones a D. M. Jones, Caernarfon; T.%T,ewis Jones, J. D. Jones a E. Lumley Bangor; Herbert Jones a J. H. Parry, Pemtir; T. A. Morgan-Jones, Llan- ddeiniolen; R. Wynne-Griffith, Penisa'r- waen; L. Jenkins a H. Lunt, Llanbelris; A. E. Lewis a W. H. Williams, Llanlrug; J. Salt, Llandinorwie; H. Morris, Llan- dwrog; T. Jones, Llanaelhaiarn; J. Williams, Penygroes; W. B. Hughes a W. Williams, Llanwnda; R. J. Roberts, Waenfawr; W^. F. Williams. Clynnog; Mri. Trevor C. Hughes, Coed Helen; W. Ellis Jones, Saron H. Jones, Llanllyfm; R. Thomas, Rhiwlas. a H. Jones, Pen- rhosigafrnedd. Dylaawn ddweyd fod ein Deon Gwladol wedi talu diolchgarwch i'r Archddiacon Howson yn ystafell y C.E.M.S., ac eiliwyd ef yn ei ddull hapus ei hun gan fioer Caernarfon, yr hyn a gariwyd gyda brwdfrydedd. LTIANLLYPNI. Diolchgarwch am y Cynhauaf.—"Cyn- helir Gwasanaethau o Ddiolchgarwch am y Cynhauaf yn y Plwyf ar ddydd Llun, Hydrof 16eg. Disgwylir yr offeiriaid canlynol i wasanaethu:—Y Parchn. T. Llechid Jones, Rheithor Llysfaen; Owen Thomas, Ficer Tydwealiog, a W. Richards, Fioer Llanbadrig. Derbynir diolch-ofFrwm v plwyf tuag at y 'Church Extension Society' ar y dydd hwn. Disgwylir oddiar ein Haw y swm o S35. Ni fethoJd Plwyf Llanllyfni erioed a chyfarfod ei gyfrifol- deb yn y cyfeiriad yma, ac yr ydym yn ffyddiog, er gwaethed yw ein sefyllfa, na fydd yn ol y flwyddyn hon chwaith. Dylid rhoddi tri pheth i Dduw aJr wyl y cyn- hauaf, sef I Diolch. Mawl, ac Offrwm.' Bendith Duw fyddo ar ein Gwyl y flwydd- yn hon." Y mae yr uchod wedi ei gy- meryd o'r 'Magazine.' Penrhosgarnedd. TT. To", q.

TRAWSFYNYDD

TRAWSFYNYDD. CYNGERDD.—Cynhaliwyd yr uchod yn Glan Dwyryd nos Sadwrn, er rhoddi croesaw i'r Pairch. Richard Evans, rheith- or Llanidaii5 ar ei ymweliad â'i fro ened- igol. Awd trwy raglen ddyddorol o ddawnsio, canu, ac adrodd. Gofalwyd am yr offeryn gan Mrs. Morris. Canwyd gan Misses Cassie Morris, Glyndwr; Miss Davies, Trem Idris; Mr. Thomas Evans, a Hedd Wynn. Cafwyd deuawd ar y ber- doneg gan Mrs. Mcfrris a Miss Davies, ac unawd gan Miss Evans, Brynglas. Yr oedd Mrs. Morris wedi dysgu nifer o alawon i'r plant ar gyfer yr amgylchiad, pa rai a, fwynhawyd. Fel hyn y cyfarch- odd Hedd Wynn y Rheithor:- "Yn wir siriol rhoddwn groeso eirian, I loew anrhydeddus lenor diddan; Yn y llu rhwng muriau'r Llan—pwy a fedd Allu a nodwedd Rheithor Llanida,n." Rhoddwyd i'r jbardd uchel gymetradwy- aeth.—M ynyddwr. •

Advertising

Gwasanaethau Diolchgarwch -0- YR UNIG WASANAETH AR GYFER Gwyliau Diolchgarwch am y Cynhauaf, sydd wedi ei gymeradwyo gan y pedwar Eagob Cymreig. -(>- LLAWLYFR GWYL Y CYNHAUAF, yn cynwys Trefn y Foreol a'r Brydnawnol Weddi gyda'r cyfnewidiadau diweddaraf, ynghyd a, Ffurfiau arbenig o Ddiolch, Salmau, ac Emynau pwrpasol, etc. 6s. 6d. y Cant yn rhydd drwy y Llythyrdy RHAID ANFON TAL GYDA'R ARCHEB. ENGLISH EDITION. -0- HANDBOOK for THANKSGIVING SERVICES with Morning and Evening Prayerf Prayer of Thanksgiving, Appropriate Psalms, Hymns, etc. 6s 6d. per 100 post free. CASH MUST ACCOMPANY ORDER. DUOGLOT HANDBOOKS 9s. 6d. per 100, post free. CASH MUST ACCOMPANY ORDER. POSTERS for THANKSGIVING SERVICES Posters for Thanksgiving Services can be obtained at the following prices on application to the M=agew:- Posters (Plain), with spaces for particulars about 11 x 9. 25 for Is. 6d. post free. 50 for 2s. Od. post free. CASH MUST ACCOMPANY ORDER. -0- yrompt attention given to all Orders. Apply— MANAGER, CAXTON HALL, LAMPETER. Gellir cael coplau o anerchiad y Parch. D. Jones (Efrog) o Swyddfa y LLAN am 2s. y y cant; tA) gyda'r archeb. -0- Gellir cael copiau o Erthygl Canon E. T. Davies (Dyfrlg) mewn pamphiedyn o Swydd- fa'r LLAN am y prlslau canlynol 25, 1/3; 50, < 100, 3/6.