Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
6 articles on this page
DEONIAETH WLADOL LLEYN

DEONIAETH WLADOL LLEYN. (0 dan arolygiaeth y Parch. J. BANGOR JONES, Edern). ABERDARON.—Bu llawer o ymwelwyr yma eleaii a ohreuasent dipyn o fywyd fel arfer. Da iawn ydoedd eu gweded yn cyf- ranogi mor fynych o'r Cymun Bendigaid. ABERERCH.—Cafodd Mrs. Jones, Fioer- dy Abererch, ergyd drom yn y newydd trwm a gafodd am farwolaeth ei hanwyl dad. Mae ein oydymdeimlad yn fawr a hi yn ei thxallod. Yn herwydd yr am- gylohiad gofidus. daeith Miss Jones adref o Swyddfa y Rhyf&l, lie y bu yn gwasan- aethu fel ysgrifenyddea am amser maith. Yn ddiweddar gwelsom y mab hynaf. act Lieutenant George Jones. Fel y gwyddis, bu yn y ffosydd yn Ffrainc am hir amser, a phan y dyrchafwyd ef yn swyddog daeth adref i gael cwrs o addysg filwrol. Gor- phenodd ei yrfa yn llwyddianus, a dyma reawm ei ymweliad a'i gartref. Mae yn awr yn Nghaerdydd yn disgyblu milwyr ieuainc gogyfer a. maea y gwaed. Deallwn fod yr ail fab wedi ymuno a'r Gwyr Meirch yn Canada, ac ar fedr dyfod trosodd i'r wlad hon. Gwelwn os mai ty galiar ydyw Fioerdy Abererch ei fod hefyd yn dy gwlad- garol. Yn wir, yr hyn a allodd hwn efe a'i gwnaeth; Duw a'u bendithio. BRYNCROES.—Cynhaliwyd gwasanaethau o ddiolch yn Eglwys Bryncroes y flwyddyn hon eto. Dechreuwyd nos Iau diweddaf, pryd y pregethwyd gan y Parch, J. Bangor Jones, rheithotr Edern. Boreu dranoeth dechreuwyd gyda'r Cymun Sanctaidd am 10 o'r gloch. Pregethwyd yn ngwasan- aethau y prydnawn a'r hwyr gan y Panch. Owen Thomas, ficer Tydweiliog. Addurn- wyd yr Eglwys yn ddestlus fel arfer. LLANBEDROG. Gwelsom Lieutenant George Manley y dydd or blaen, ac yn edrych yn rhagorol. Daeth adref o'r Aipht, ao yn ol pob tebyg bydd yn myned yn ol yn fuan. Fel y gwyddis, mab y Parch, a Mrs. Manley ydyw, y rheithor yn Ddeon Gwladol y Ddooniaeth. Dyma y bechgyn sydd yn ein cadw oddiwrth drais a gormes yr EUmyniaid, a theilyngant ein parch a'n hedmygedd mwyaf. Dymunwn bob rhwyddineb yn dymhorol ac ysprydol i "Lieutenant George Manley. Da oedd genym weled Mr. a Miss Morgan, brawd a chwaer Mrs. Manley, yn edryoh mor rhagorol. LLANNOR.—Drwg genym glywed am waeledd Dr. Sheppard Jones, yr hwn sydd gyda'r fyddin yn Mesopotamia. Deallwn pa fodd bynag, ei fod fewer yn well ac wedi ail afael yn. ei waith. Tarawyd meddygon etraill a'r un clefyd, sef y 'malaria, fever,' a bu raid eu hanfon i India. Llawen- hawn gyda'r Parch, a Mrs. Sheppard- Jones yn adferiad eu hanwyl fab. Hyder- wn hefyd y ca. ynghyd a bechgyn eraill o Leyn, ddiangfa o'r cymhelri ofnadwy presenol. TYDWEILIOG.—Clywn fod Mr. Llewelyn Thomas, mab y Parch, a Mrs. Thomas, Fioerdy Tydweiliog, wedi dechreu ei yrfa ar y mor gyda Cadben Pottersfield ar yr agerlong 'Longam.' Gyrfa axdderchog ydyw hon, ac os nad ydym yn camsynied yn f&wr iawn, bydd Llewelyn yn dringo ei ysgol yn gyflym, oherwydd mae yn fachgen talentog ac wedi cael dygiad i fyny yn yr ysgolion uwchaf. Er's tipyn yn ol yr oeddym yn oofnodi llwyddiant Mr. Hugh Roberts, mab Mr. a Mrs. Henry Roberts, Edern, yntau yn faohgen addawol ac wedi cael profiad helaeth yn yr mi aJ- wedigaeth. Dymunwn iddynt bob ben- clith yn y dyfodol. RHIW.—Cynhaliwyd gwasanaethau di- olGhgarwch yn Eglwys Rhiw dydd Mawrth tliweddaf, pryd y pregethwyd gan y Parchn. S. F. Davies, Bodferin, a D. Jonea, Abererch. Cymerwyd rhan yn y gwasanaethau gan y Parchn. Sinnet Jones, loeir y plwyf; J. Lodwick Davies, Bryn- croes W. S. Williams, Bottwnog; W. Pierce Owen, Pwllheli, a J. Bangor Jones, Edam. Dioloh lawer i foneddigesau y plwyf aD). addurno yr Eglwys mor hardd. 8yfeiriwyd at hyn yn ei bregeth gan Ef»og. EDERN. — Cynhelir yr wyl ddiol^h- g&rwch yma heddyw a fory, sef dyddiau Llun a Mawrth. Y pregethwyr fyddant y Parchn. G. Williams, Penmon, a 80hebydd Swyddogot Deoniaeth Tyn- 4iaethwy; W. S. Williams, Bottwnog, a T. E. Owen, Aberdaron. Gwisgir yr Jlglwyg, fel arfer, gan y chwiorydd, a qualch lawer iddynt am eu ffyddlondeb. 4Pwneir casgliadau tuag at yr S.P.C.K.

PENMACHNO

PENMACHNO. OW,&SAN,ÐAV.-Noo Sul dechreuodd y gwastanaothau yn holl addoldai y plwyf am 5 o'r gloch. Parheir yr amser hwn i.rwy y gan-af IJrm BECHGYN .-GweJsom yn ddiweddar Sapper Vincent Davies, Pte. Robert Griffith, Pte. John Lloyd, Pte. E. H. Roibertg, Pte. John Griffith ar ymweliad & u teuluoodd, ac yn edrych yn rhagorol. Bu Pte. William Williams, Tanyfoel, adref hefyd yn gwella oddiwrth ei glwyf. Yr oedd darn a shel wedi mtyned i'w ysgwydd. Drwg iawn y parha ci frawd, Pte.. R. W. Williams, mewn ysbytty yn Thoriteliffe. Ymwolodd ei rieni ag ef yr wythnos ddiweddaf. ac nid yw eu hadrodd- iad yn galonogol. 1lae Pte. David Roberta wedi ei symud o Ffrainc i Ysbytty Notley. Nid oes sicrwydd swyddogol fodj Pte. Howell Pritckard wedi ei ladd, fel yr hysbyswyd yn mhapyrau Ffestiniog. Deagrifiad y Swyddfa Rhyfel yw ei fod 'ar goll.' Y GENHADAETH.—Traddodwyd yr an- erchiad ar y Grenhadaeth nos Forchor gan y Rheithor. Yr ydym yma yn dysgu ton Rhedthor Llanllyfni, i eiriau diweddar Reithor y plwyf hwn, gogyfer a'r Gen- hadaeth. Y oenhadon ddisgwylir i'r plwyf ydynt y Parchn. W, Evans Jones Llanfechell; R. R. Roberts, Llandwro Uchaf, a James Salt, Llandinorwic. Cyn- helir hi yn ystod y ddau ddiwmod olaf yn y mis hwn a'r dydd cyntaf yn y mis nesaf. DIOLCHGARWCH. Cynhelir Gwyl y Cynhauaf, Hydref 16eg. Disgwylir y Parchn. J. W. Roberts, Conwy, ac 38. Ffrydlas Davies, Llandudno, yma i was- anaethu. TON WBWYDD.—^Mae gan Mr. R. W. Hughes, lay reader, don brydferth yn y ,CyfaiU Eglwysig' am y mia hwn. PIANO.—Yr ydys wedi prynu piano i fod at wasanaoth gwahanol gyfarfodydd ynglyn a'r Eglwys yn y plwyf. Aeth Mr. R. T. Jones a Mr. J. R. Williams i'w chyrchu i Trefriw ddydd Sadwrn, wythnoa i'r diweddaf.

YSTRAD

YSTRAD. DIOLCHGARWCH. — Cadwyd gwasanaethau diolchgarwch am y cynbauaf yn Cribin ddydd Mawrth, y 26ainr ac yn Ystrad ddydd Iau, yr 28ain cyufisol. Deckreuwyd yn y ddwy Eglwys gyda gwasanaeth mawr diolch yr Eglwya, y Cymun Bendigaid, a daeth nifer dda o'r ffyddloniaid ynghyd. Pregethwyd yn Cribin gan y Parchn. R. D. Rees, Cilcennln, a L. P. Reee, Ciliau Aeron, ae yn Ystrad gan y Parchn. T. C. Edmunds, Trefilan; R. D. Rees, Cilceanin; I. Harries Wiiliams, Man- ordeifi, a L. P. Rees, CiliauAeron. Y mae ein diolch oynhesaf yn ddyledus 1 Mr. Edmunds am gymeryd lie Mr. Rees, Cilcenuin, yr hwn a orfu dychwelyd adref yn yr hwyr oberwydd anhwyldeb, ac befyd am ei bregeth ddwys ac amserol. Da genym ddweyd fod ficer Cil- cennin yn well ei iechyd, ac yn bwriadu gweinyddu ar y Sul. Rhwydd hynt iddo i wella yn llwyr. Cafwyd crsgliadau da ar y cyfan, a rhanwyd casgliadau'r nos y ddwy Eglwys rhwng y Church Army a'r Y.M.C.A., ydynt yn edrych yn effeithiol ar cysuron ein morwyr a'n milwyr gartref ac oddicartref. Yr oedd y ddwy eglwys wedi eu gwisgo yu chwaethus iawn. Yn Cribin, bu Mrs. Williams, Caecoch, yn ffyddlon a diwyd, fel mae ei harfer yn waatad. Cynorthwyid hi gan Mrs. Barrow Griffith, Mrs. Jenkips, Ffos- ygaseg; Mrs. Jones, Arfryn; Mrs. Rees, Pantycerdin; Miss Nellie Jones, Miss Evans, Brynglas Mri. David Jenkins, John Jenkins, Gwilym R. Griffith, a Master Gwyn Watkins, Glanafon. Daeth yr uehod oil a blodau, td, &c., a chafwyd blodau hefyd o Bank Villa. Yn Ystrad, bu Mrs. Jones, Rhydygof, Mrs. Davies, Cwmere Uchaf; Mr. David a Miss Sarah Jones, Bryngoleu, a Mrs. Davies, Ficer- dy, mor garedig a pbarotol lluniaeth i bawb yn yr Ystafell Eglwysig; ao yn Cribin, gofal- odd Mr. a Mrs. Evans, Glanafon, am yr offeir- iaid a'u eyfeillion yn groesawgar iawn. Diolch i'r oil. Gwiagwyd eglwys y plwyf gan Misses G. ac M. Jenkins, Dolwern; Miss Davies, Ficerdy Mrs. a Miss Joan Watkins, Misses Philpin, E. Williams, Drewynt; Mary Jones, Maeslan Sarah Rees, Letitia Davies, Jane Davies, Mary Jane Jenkins, a Mrs. Lizzie Rowcliffe, yn hardd iawn. Caf- wyd yd, blodau, ffrwythau, kc., o Parc- noyadd, oddiwrth Mr. Winwood Davias; Tynyfron, Miss Griffiths, Glyndderwen, Graig- wen, Ystrad House, Vale of Aeron, Ficerdy, Brynog Arms, Dolwern, Drewyot, Llanlear, Brycog, Wernllwyn, Cefn Ystrad, ac oddi wrth Mrs. Dinah Griffiths, Cross Inn. Diolch i'r oil am eu caredigrwydd. Gyda dweyd fod yr oil o'r gwasanaethau yn hwylus a chynei, y canu yn gynulleidfaol, y gwrando yn aatud, a'r cynulliadau yn dda ar y cyfan, a'r oil, ni hyderwn, dan fendith y Nefoedd, terfynaf yn awr gyda llith fer, am fod gofod y LLAN yn brin.—R.B.D.

Eglwysi Cymreig Llundain

Eglwysi Cymreig Llundain. ST. Burners—Queen Victoria Street, E.C. i'jirct,, J. CROWLSI ILLIB, 177, Chevfjning tl(md Brondesbury Park, N.W. DEwI SA.NT-St. M 's Terrace, Psuidifgtot Green, W. Parch. THOMAB SMITH, St. David Vicarage, St. Mary's Terrace, Paddiugtoi Green. SI. BLArB,-Camberwell New Road, Cainberweli. S.E. Parch. D. GHITFITH, St. MuryV Parsonage, Camberwell New Road, S. R PADARN SANT—Gloucester Road, Holloway, !Ç Parch HENRY WITHERS. Chaplain, 36, Osborne Road, Stroud Green, N. RHTSTYD SANT Longfellow Read, Bow, R Parch- H. WATKIN*, B.A., 13&, Harley St., Bow. *Yitijoir gw"anaethati Ar )' Sui yt) yr holl glwysi uchod am 11 a 6.so o'r gloch

EIN CYHOEDDIADAU EGLWYSIG

EIN CYHOEDDIADAU EGLWYSIG. Bydd yn bleser gan y Matiager anfon copiau o'r LLAN, Yr Haul a'r Perl, i'r milwyr sydd ar y maes, neu yn parotoi, am ddim ond pris y papur a chost y cludiad, sef y LLAN am Chwarter, 1/71. „ am Haner Blwyddyn, 3/3. Haul ana Chwarter, 1/- „ am Haner Blwyddyn, 2/. Perl" am Chwarter, 4 £ c. „ am Haner Bwyddyn, 9c

Advertising

YR HAUL Anfoner arohebion am yr HAUL i MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAKPETER.. YR EPISTOL AT YR EPHESIAID MAES LLAFUR UNDEB YSGOLION SUL YR EGLWYS YN NGHYMRU). GNODIADAU GAN Y PARCH. ELLIS H. GRIFFITH, B.A., Rheithor Llangadwaladr, a Deon Gwladol Malltraeth. Priiiau 1 copi, Is. 8c. drwy'r Post. 6 „ 8s. 6c. Is 12 „ 16s. ON I'w gael yn unig oddiwrth awdwr Parch. Ellis B. Griffith, Llangadwaladr Rectory, Bodorgan, Anglesey. CR6EfP6FLI^D A DIENYDDIflD D;RU LEIDtt." AN Y PARCH. GANON W. WILLIAMS, Jeffreyston. (O'r Maul am Chwefror). Wedi ei argraffu ar garden mewn Coch a Du. Cyfaddas i'w osod mewn tai, ysgoldai, a Phyrth Eglwysi. Pris, drwy'r post, 2c., neu y dwsin. I have not seen anything approaching the Diagram in beauty and effect." "Bendith ar eich pen am ddwyn peth mor effeithiol allan." WELSH CHURCH PRESS PRINTING Co., LTD., LAMPBTBR. VR AIL ARGHAPHIAD. PENNODAU YN HANES YR EGLWYS YN NGHYMRU, SAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A. CANON BGLWT8 OADKIRIOL TY 3DEWI. Prù mewn amlen bapyr, 8c. nett; inewn Utan%lt\ gyda to. y oopi yn yckwanegol at y cludiad. Telerau arbenig am nifer penodol Ysgolion Sul, & Pot) wchebion i'w hanfod i- THE MANAGER, WBLSH CHURCH PRBS* CO., LAMPBTBR. Maes Llafur Undeb Ysgolion Sol yr Eglwys. NODIADAU AR I SAMUEL GAN T PARCH. D. EDWARDES, CRYNFRYN, LLANGEITHO. 1 copi, 6c. 6 copi, 2s. 6c.; 12 oopi, 48. 6c. I'w gael oddiwrth y WASG EGLWYSIG GYMREIG, LAMPETER. TELYN y "PERL" CASGLIAD 0 GANEUON CREFIDDOL Wedi eu dethol o ol-rifynau U Perl y Pladt Gan Y Parch. DAVID JENKINS, B.A., Rheithor; a Mr. D. JENKINS, C.M., Penboyr. (Droe Bwyllgor o Gymanfa y Plant yn Nyffryu Teifi.) Lleinw fwlch a deimlid yn nglyn & Chyfarfodydd a Chymanfaoedd y Plant. Pris (Sol-fa) 3Jc.; ,38, y dwsin yn rbad drwy'r posl. Anfoudr- MANAGER, WBIAH CHURCH PRHI, LAMPBTBR. THE GREATEST REMEDY OF THE AGE 'Jilf; .'t- .JI CURES RELIEVES TOOTHACHE HEADACHE EFFECTIVELY CHECKS RHEUMATISM, NEURITIS, &c. Recommended by the Medical Profession and pronounced to be SAFE. SURE. PALATABLE. Prices Single Powders, lid each. Boxes of 1 dozen, 1/1. To be obtained of all Chemists and Stores or direct from the Manufactory, Dewi House, Aon Street, LLANELLY. TEILWNG 0 SYLW. LLWYDDIANT ANARFEROL PERL Y PLANT, DAN olygiakth T PARCH. CANON CAMBER-WILLIAMS LAMPETER Y Cyhoeddiad Cymraeg Gorea Blant Ac yn fwy poblogaidd nag erioed. Amryw nodweddion newyddion am 1916 Os am geiniogwerth dda, myner et. Ceir aamplau yn rhad drwy anfon i'r cyfeiriad tatd Vr archebion i'w hanfoi MANAGER "PERL" OFFICE LAMPETER ANWYD, PESWCH, INFLUENZA.-Mae rhaf'a gyda m bob amser. Pair hinBawdd gyfnewidiol fod liawer o ddioddef oddi wrth Peswch, Bronchitis. Pas Dolnr Gwddf, Crygni, Caethdra. Diffye AnadL Y MTJec¥/giniaeth Davles^s Cou^h etto ar y blaen, ac vn cael el gwerthfawrogi yn fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felus, yn cynnhesu y frest, acyn rhyddhau y phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. 1B. 8c. tfeJBS&A™8 DAVlls' Chemirt- 'SARZINE BLOOD MIXTURE. ORDEN IACH A QWAED PUR. -Dyn& yr hyn y mae Sarnre Blood Mixture' yn ei dcrhaa, a dim wall. Nld" w yn honi gwella pob peth, fel n Yankee Patent Medicines, ond 08 bllnlr chwi no groen afiaoh, fefa, pimples, toriad alias Scurvy. Sol. arlan, penddynod, Ac., yn tardda o waed clrwff .0 anmhur, mynweh botelald o • Sarzlne Blood Mixture' gan y Druggist nesaf atoch, Is. ljc. a 2s. 6c. y bobel. ,neu gyda 3e. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog, HUGH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. MOLRAT. Ysgrifena John Pryse, Maesymeirch:—"Blinid ni acw gan Dyrchiod; cynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg ddifrifol arno, ac yr oedd arnaf CTwilydd o hono, ond clywais fod Mr. Hugh Davies. Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio peth i'w lladd ym ddidrafferth iawn.-Ei enw ydyw Molrat,' mewa packets Is. 6c. yt un. Prynais packet, a rhoddais el yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfaid genwair a rhoddais y rhai hyny yn llwybr y Twrch. NI chododd y twrch mwy." CATECISM I BLANT YR EGLWYS AB HANES IESU GRIST o SUL Y PALMWYDD HYD IAU Y DYRCHAFAEL. GAN Y Parch. J. Wheldon Griffith, LLAWSIAN PARSONAGE, ABERSOCH. Pris Is. Sc. y dwsin. Gellir cael copiau oddiwrth yr Awdwr ne* MANAGER, LLAN OFFICE LAMPETBTR NODIADAU AB Y Liyfr Gweddi Gyffredin, GAN 1 PARCH. H. L. JAMES, M.A., Rhbithok Aberffkaw. AIL ARGRAFFIAD Is. 6d. nett. Anfoner- MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. Argraphwyd a chyhoeddwyd fas GhnoiU y Waeg Eglwysig. ac argTaphvddc; Gymreip, Cyfynpedig, Caxto- Hall, Hydref 6, 1 Ql 6.