Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
CWRS Y RHYFEL

dychwelyd ar hyn o bryd i'r Unol Daleith- lan, gan gymeryd I Mr. Wilson, yr arlywydd, genadwrl oddiwrth y Kaiser yn dymuno arno i agor yradrlniaeth gyda golwg ar ddwyn y rhyfel I derfyniad. Gwyddis fod y Kftiser yn awyddus am delerau heddwch er's tro, ond ni cbaniatelr hyny ond ar ol ym- gynghorlad dwya rhwng y Cynghroiriaid. Y MILWYR PRYDEINIG A BAPAUME. Mae y milwyr Prydeinig wedi ymdaith yn mhellach i'r gogledd-ddwyrain o Eaucourt ar eu ffordd i Papaume, ac eisioes wedi cyraedd o fewn dwy filldir a haner i'r dref. Adroddir am yni neillduol y Prydeiniaid mown rhanau ereill o Ffraino. Ymosodasant gyda nwy ar Loos, a llwyddasant 1 gymeryd meddiant o bump o ffosydd. Y BRWYDR GER LEMBERG. Parheir y brwydro yn nghyffyniau Lem- berg gyda ffyrnigrwydd di-ildio gan y ddwy eehr. Cymerwyd meddiaut i rai o safleoedd y gelyn, a ohymerodd y Rwsiaid 529 o gar- oharorion, yn yohwanegol at 300 yn y Dobrudja. Y BWLGARIAID YN FFOI. Gwnaed llawer o gynydd gan y Cynghreir- iaid ar ddwy aden ffrynt Salonica, ao y mae y Bwlgarlaid yn ffol ymhob man. Llwyddodd y, Prydeinig I enill buddugollaeth yn rhwydd fx lanau dwyreiniol y Struma. Ciliodd y gelyn o Neyoljen, a meddianwyd y He genym ni heb unrbyw golledion. Yma deithia y Serbiaid yn fuddugollaethus yn nghyfelriad Monastir, a dywedlr eu bod wedi meddianu yr uchelderau eydd ar gyffiniau y dref. DrnD LLUN. YMOSODIAD UNOL AR Y SOMME. Gwnaed ymosodiad unol gan y Prydeiniaid a'r Ffrancod ddydd Sadism ar ddwy brif ffordd yn arwain i Bapiume. Ymosododd y blaenaf ar ffrynt o saith milltir ar ffordd Albert-Bapaume, ac ymdeithiwyd ymlaen gymaint a saith oant o latheni ar un pwynt. Syrthiodd Le Sars, pentref a salf lai na pbedair milldir i Bapaume, I'n dwylaw, ynghyd A 879 o garcharorion. Nid oedd ein oolledion ond ysgafn. Ar y ffrynt Ffrengig, j oymerwyd 400 o garcharorion, yn gwneyd oyfanrif am y dydd o 1279. Symudodd y Ffrancod ymlaen am yn agos i filldir o ffordd i'r gogledd-ddwyrain o Morval. Y FFRYNT RWSIAIDD. Prlf nodweddion brwydr Lemberg ddiwedd yr wythnoa ydyw ymosodiadau ffyrnig y Germaniald ar bedwar o aohlyauron. Gwnaed hwy yn nghyffiniau Zlota Ltpa, ond dirymwyd hwy gyda cholledion trymion i'r gelyn. LLWYDDIANT YR ITALIAID. Mae yr .Italiald wedi llwyddo i enill uchel- der arall ar ffordd Dolomite, sydd yu arwain 1 Trent. Ar hyn o bryd, mae yr Italiaid yn dynesu at Predaszo. Uchder y brig a fedd- lanwyd yw wyth mil o droedfeddi. Y LLINELL BRYDEINIG AR Y STRUMA. Gwthia y lllnell Brydeinig ar y Struma ymlaen yn raddol o ddydd i ddydd. Cymer odd brwydrO penderfynol le ddiwedd yr wyth- nos, a dydd Gwener cymerodd ein milwyr feddiant o bump o bentrefi. Yr oedd y brwydro mor ffyrnig fel y dywed y Cadfridog Milne fod cyrff 1500 o Fwlgariaid wedi eu rhifo yn agos i'r llinellau Prydeinig. YR AWSTRIAID A'R ROUMANIAID. Ymddengys fod y Roumanlaid wedi cyfar- fod ftg atalfa, a hawlia Falkenhayn ei fod wedi ail-feddianu Brasso, yr hwn a gollodd yr Awstrlaid fis yn ol. DYDD MAWBTH. YSTRYWIAU Y GERMANIAID. Yn ol y newyddion dderbynlwyd heddyw, mae y Germaniaid wedi decbreu ar y gwaith o ddinystrio llongau masnachol ar ororau America drwy gyfrwng sudd-longau, y rhai ydynt elsioea wedi achosi oolledion alaethus Eisioes y mae naw o longau wedi eu suddo, aef y Strathdene, West Point, Stephano, Kingston, Bloomersdijk, Christian Knudson, Jupiter, ac un arall na chafwyd ei henw. Nid oes manylion am y lleoedd yr aethant i lawr, nac am y bywydau a gollwyd. Ar y Stephano yr oedd rhyw 80 neu 90 o deitbwyr, ac yn eu plith 30 o Americaniald. Feallal y bydd i hyn symbylu yr awdurdojau Americanaidd I symud. Mae y newydd wedi creu cyffro drwy y byd gwareiddledig. Gan fod y Ger- maniaid yn aflwyddlanus yn eu brwydro ar y tlr, gwnant yr oil yn eu gallu i achosi difrod yn yr awyr ao o dan y m6r. SUDDIAD LLONG FILWROL. Hysbysir fod y lloag "Gallla," ar fwrdd yr hon yr oedd dwy fil o filwyr Ffrengig a Serb- ialdd, wedi el suddo gan y gelyn ar Hydref 4. I fyny hyd yn awr, llwyddwyd i aohubr- 1362 o'r rhai oeddynt ar ei bwrdd. Taniwyd arni ar y dydd a nodwyd, a chymerodd ffrwydrad le, yr hyn a ddlnystrodd y pellebyr diwtfru, ac.ly nis gallwyd dal cymundeb &g unrhyw ran o'r byd, ond ar Hydref 5, daeth Hong Ffrengig ar draws darnau o'r llong, ac anfonwyd cychod i wneyd ymchwll- iadau. Mae y rhan fwyaf o'r rhai achubwyd wedi eu glanio yn ddiogel ar dueddau deheu- Y MILWYR PRYDEINIG YN DYNESU AT BAPAUME. Gwneir oynydd yn yr ymdaith tua Bapaume, a chymerodd y Prydeinwyr 200 o garcharorion yn ychwanegol. Y FFRYNT RWSIAIDD. Mae y llinellau Germanaidd gyferbyn a Vladlnir Yolynsk wedl eu tori mewn rhai manau gan y Rwsiaid, y rhai sydd wedi sef- ydlu eu hun mewn safleoedd a enillasant. Ymladdir yn galed gan yddy I ( c hr, a dis- gwyliryn aiddgar am y canlyniadan. Y BWLGARIAID YN FFOI. Drwy egnion y Serbiaid, mae y Bwlgariaid yn gorfod ffol ymhob cyfeiriad, a llawer o honynt wedi eu cymeryd yn garcharorion. Erlidir y Bwlgariald hefyd gan feirohfilwyr Prydeinig ar ffrynt y Struma. DYDD MERCHEB. Y SOMME. Adnewyddodd y Ffrancod eu hymosodiadau ddydd Mawrth ar y Somme, ac enillwyd cryn lawer ar ffrynt o dalr milldir rhwng Berny a Chaulnes. Meddianwyd pentref Boveut, yngbyd a rhanau o Ablaincourt, -ar y ffordd i Peronne. Heblaw hyn, cymerwyd 1300 o garcharorion. Effalth yr ymgyrch newydd hwn fydd bygwth y ffordd i Chaulnes o'r gogledd. Cymerodd y milwyr Prydeinig ral canoedd o garcharorion ddydd Llun, ac ych- wanegwyd 268 atynt ddydd Mawrth. Y BWLGARIAID YN PARHAU I FFOI. Mae y fyddin Fwlgarialdd, yr hon a orfod- wyd I symud o lanau y Struma, yn parhau i froi, ac erlynir hwy gan y Cadfridog Milne a'i wyr. Y SERBIAID A MONASTIR. Dywed adroddiadau diweddar fod y Serb- laid wedl cosbi y gelyn yn drwm ger Monas- tir, a pharhant i wthio ymlaen mewn cyfeir- iad gogleddol. Maent wedi dal tua 800 o garcharorion, ynghyd ftg unarddeg o beir- ianau saethu, a chyflenwadau mawrion o gyfarpar.

Lloffion o Fyd ac Eglwys

Lloffion o Fyd ac Eglwys. (Gan XtLYQADOBAFV.) OYMDEITHAS GWYR EGLWYS LOEGR YN MANCEINION. Y GYNHADLEDD. EROYIXON TRYMION, Ychydig ddyddiau yn ol cynhaliodd y Gymdeithas hon ei Chynhadledd Flyn- yddol yn Manceinion, dan lywyddiaeth. Archesgob Efrog. Efe ydoedd y ffigiwr amlycaf ynddi, a dywedodd bethau cryfion ynghwrs ei areithiau. Golygir ef. fel tad y mudiad, a pharha i gymeryd dyddordeb bywieg ynddo. Ymgaia ydyw i brofi geudeb y cyhuddiad fod yr Eglwys wedi colli ymddrried y gwyr, ac os ydyw wedi ei golli (i raddau), i'w enill yn ol. Pwy a, faidd ddweyd nad ydyw wedi llwyddo? Onid ydyw "y fechan wedi myned yn fil a'r waeJi yn gesedl 9TOf f" Aq etc daeth y Gymdeithas dan dan beirniadacth lem o dro i dro. Mynai rhai mai ymgais ydoedd i gymodi dynion a'r Eglwys ar unrhyw delerau, neu mr delerau rhy eemwyth iddyni,-rhyw Ialf-way house' rhag eu oolli yn gyfangwbl. Clywsom hefyd rai yn haeru mai Icymdeiths ar bapur' ydoedd, nifer fawr o gyfarfodydd, swydd- ogion, rhagleni, bathodau, etc., ond mai ychydig o ffrwyth ymarferol a sylweddoil allai ddangoo. Er ngraifft, pa sawl gwaith y clywsom, neu yn hytrach y gwelsoGtn fys beirniadaeth yn cael ei bwyntio ati ynglyn a'r rhyfel bresenol oherwydd ei diffyg yni ac ymroddiad ? pa sawl gwaith y tynwyd cydmariaebh rhyng- ddi lii a'r Y.M.C.A. ac eraill yn yr ystyr hon? Wedi'r cyfan credwn mai diffyg* cydymdeimlad a diffyg gwybodaeth am ei gwaith sydd yn cyfrif am yr ymosodiadau hyn. Ni ddymunem ddweyd gair na sill mewn ffordd adlewyrchiad ar y Y.M.C.A. Y mae, heb amheuaeth, wedi gwneyd gwaith ardderchog, pob clod iddynt. Ond ni ddylai hyn ein lluddifus i wneyd cyfiawnder i'r C.E.M.S. Dar- llener adroddiad Lieut. J. H. Stanley yn y Gynhadledd dan sylw, yr hwn sydd yn ngofal adran y gwaith a gyflawnir gan y Gymdeithas ar y ffrynt Prydeinig, ac agorir ein llygaid, os oedd angen. Sicr- haodd y oonOOdWr hwn y Gynadledd fod y Gymdeithas yn gwneyd gwaith rhagorol, ac ymhlith pethau eraiH ei bod wedi llwyddo i sefydlu cadwen faith o fythynod. yn ymestyn allan o Ypirea yn y gogledd hyd y Somme yn y de, at wasanaeth y milwyr. Eto, yr oedd angen am ddadblygu y gwaith, ac felly yr oeddynt wedi apeJio am X12,000 gan yr -aelodau ac eisoes wedi Mcrhan, £ 16,000. Yr oedd arnynt eiaiau ,80 rhagor o'r bythynod hyn o 'nawr i'r Nadolig, ac yn Her o'u cael. Gwnaeth anerchiad y. swyddog argraff ffafriol ia.wn ar y Gynhadledd. Gwyddom am blwyfi lie y gwna y Gymdeithas waith rhagorol, lie y mae ar y biaon ymhob mudiad da, yn asgwrn cefn i'r Eglwys. a'r offeiriad yn. y # Gall fod y feirniadaeth a oasiwyd arni o bryd i bryd wedi bod yn ddisgyblaeth iachusol iddi, a'i bod ac v bydd oherwydd hyny yn fwy dylanwadol ymhlaid yr hyn sydd dda, yma ac ymhlith y milwyr draw. Galwyd hi, nid heb sail, yn 'B.E. Force' yr Eglwys. Mae ei llywydd, yr Archeegob, yn dwyn mawr eel drosti ac yn eiddigeddus iawn dros ei han- rhydedd a'i llwyddiant. Yn wir, mae megya 'canwyll ei lygad,' a bydded hyn yn symbyliad i'w haelodau, ac yn rhybudd i'w gelynion. RHAI PETHAU CRYFION A DDY- WEDWYD YN Y GYNHADLEDD. Cynhadledd bwysig ydoodd hon, ac yr oedd rhai o oreu-gwyr yr Eglwys yn bre- senol, a gollyngwyd ergydion llymion allan. Wrth agor y Gynhadledd dywed- odd yr Arcbesgob fod y Gynhadledd yn cyfarfod ar amser hynod Q gyfleus yn y rhagolwg ar y Genhadaeth sydd gorllaw, ac fod eu Cymdeathas i ddwyn tystiolaeth ddibetrus 'i ogoniant a chariad y Gwar- oowr.' Brawddeg hynod ydoedd hon o'i eiddo, 'The Master is come at this tre- mendous time, and calls for thee." Dywedodd y byddai i'r Genhadaeth Gen- odlaethol brofi mettle pob un o honynt. Pregethodd hefyd yn yr Eglwys Gadeiriol, a'i destyn tarawgar ydoedd, 'A phwy sydd yn gwybod ai oherwydd y fath amser a hwn y daethoet ti i'r fronhiniaeth l' (Esther). Un o areithiau cryfaf y Gynhadledd ydoedd yreiddo Esgob Welldon. Dywed- odd nad oedd y gweithiwr cyffredin ) a meddwl llawer o'r clerigwr y dyddiau hya, ac fod y 'dyn ar yr heol' yn gofyn llawer o gweatiynau am Dduw, y rhyfel, goruch- aiiae.th (ymddangosiadol) y drwg ar y da, etc., ac fod yn gofyn dealldwriaeth cryf iawn i ateb y fath gwestiynau. Fod eisiau codi safon y pulpud 0 ran pwer meddyliol. Dywedodd hefyd thai coegni ('humbug') y galwai y gweithiwr lawer o'r hyn a ddywedid o'r pulpudau am hunan-aberth, ac nad ydoedd pleidleisiau. yr Esgobicto yn Nhy yr Arglwyddi wedi dwyn dim credyd i'r Eglwya. Araeth a achosodd gryn dipyn o gyn- hwrf yn y Gynhadledd ydoedd eiddo Dr. T. E. Page ar 'Wyddoniaeth ao Athraw- iaeth" Dogma. Eraill a gymeraasant ran yn y drafodaeth hon ao a'r pynciau eraill oeddynt Esgobion Manchester, Burnley, Swansea, Southwell, Esgob Taylor Smith, Colonel Storr, ac amryw leygwyr. Am- heuthyn fuasai dyfynu rhagor, ondamser a ballai. Pasiwyd amryw benderfyniadau o bwys. ac yn eu plith yr un a ganlyn, sef, 'Fod y Gynhadledd yn penderfynu ceisdo meddwl allan y rheeymau sydd wedi lluddias effeithioldeb yr Eglwys fel tyst droa Grist yn y mynedol, ae i roddi adroddiad yn ddiweddarach." Eithaf diweddglo ydoedd hwn i un o'r cynhad. leddau goreu a gynhaliwyd gan 'Gym- deithas Gwyr Eglwys Loegr' (C.E.M S ) er dydd ei sylfaeniad. T\TT l l y nts U.I w lJIJ:{, Fod y rhan fwyaf o'r deoniaethau wedi gwneyd trefniadau bellach ar gyfer y Genhadth sydd yn agoshau, ac fod y trefniadau plwyfol yn aeddfedu. Y byddwn mewn safle yn union i roddi mwy o fanylion parthed rhai o honynt. Yn y cyfamaar, fod yr eiddo Deoniaeth Gm-BKam i gymeryd 21a o Hydref 28ain hyd Tachwedd laf; Deoniaeth Treffynoo o Tachwedd 7fed hyd 16eg; Deonfa«th Rhos o Tachwedd 26ain hyd 30ain; Deon- f" yr wythnos gyntaf yn Adf«!t. Bwriada ei arglwyddiaeth yr S^° r^la^ lleoedd ar agoriad r ao i roddi ei drwydded a'i fendith, ac a manau eraill yn yr Adfent. Foci yr Esgob yn rhoddi pwys neiilduol ar y ffaith mai DECHREUAD cyfnod o ad- y Genhadaeth i fod, at nid diweddiad—yr Alpha ac nid Omega Nid oea diweddu i fod. -& iu Esgob Llundain wedi gwneyd am- ddiffyniad cryf o'r olerigwyr ieuainc yn ngwyneb y cyhuddiad o Iwfrdra a ddygir yn eu her by n yn eu perthynas a rhyfel. Djaai y gwyn bresenol o ddiffyg curad- laid a r colegau gweigion brofi i |x>b meddwl diragfarn mor ddisail y cyhuddiad, a dylid cofio fod Ilawer o'r rhai sydd wedi myned wedi myned yn groes i ewyllys eu Hesgobion. Fed cyfarfodyWd o ddefosiwn a pharo- toad wedi en cynal yn bur gyson yn NWm ta«th Treffynon (fel yn-ddiau Deoniaeth), ac fod y trefniadau wedi bod ynnwylawybrodyreuhunain. Y Parch i^.L. Thomas, Ficer Treffynon, yn redu fel y^rifenydd ac yn taflu Ig^B. 0 yni i r gwaith, a'r Parch. W. V. Jones, Ficer Mostyn, fel trysorydd. yr,^yr 8 ganlyn gai-odig wedi hadon, 'sef. y R/6' OriffiH, Williams, E. Woraun^^v' L W Davies, G. R. Da^ie8 a S'™ ar y dyddiadau a nodwyd. iiarychir ymlaen yn awr gyda llawer o ddisgwyhad gan ein pobl at y dydd a'r gXithiX- PWt0ad Fod y 'Chester Training College, wedi ei gau am dymor y rhyfel; fod ei ar- ( glwyddiaeth yr Esgob yn gwella. yn raddol f ond sicr. Da gan Eglwyswyr Cyraru 1 ddeall hyny. J | Fod teulu t-lentog Ysceifiog (y Rheith- Dprdy) yn parhau i ddilingo y rhiwiau. Mae y mab, Mr. H. L. M. Ellis. M.A., wedi derbyn comiaiwn yn y fyddin ac wedi 1ychwelyd yn 01 i'r ffrynt, ac mae ei chwaer ieuengaf, Miss Emily, wedi derbyn penodiad fel athrawes yn Ysgol Asii ac wedi pasio yn anrhydeddus yn un o arholiadau y Royal Academy of Music. Fod yr un peth yn wir am deulu y Parch. J. F. Rees, Rheithor Halkin. Mae ei feibion yntau yn gwneyd yn ar- dderchog yn yr ysgolion a'r fyddin. Mae eu 'hewyrth,' 'Llygadgraff,' yn cono atynt ac yn ewyllysio yn dda i'r bob! ieuainc yma i gyd. Fod Undeb Mamau Whitford, Molstyn, a Ffynon Groyw wedi cydgyfarfod yn Eglwys Mostyn i wrando anerchiad am- serol iawn gan Reithor adnabyddus Llanr dudno. Yr oedd yno gynulliad rhagorol. Gyda naw, deallwn fod y Parch. D. Thomas Jones, curad hynaf Ldandudno, wedi penderfynu efelychu ei Reithor trwy ymuno a'r fyddin fel Caplan. Rhwydd hynt iddo. Os gwna cystal gwaith yn y fyddin ac a wnaeth yn y plwyf gwna y tro. Fod y Parch. D. T. Silian Evans wedi ei apwyntio yn floor Rhosymedre. Llafur- iodd am oddeutu naw mlynedd gydaj egni fel curad yn Wrecsam, a gallwn sicrhau Eglwyswyr da Rhosymedre y eint olynydd toilwng i'w diweddar ficer yn Mr. Silian Evans. Fod Dr. G. Hartwell Jones wedi traddodi 'pregeth goffa' i saith o ddewrion ieuainc o'i blwyf syrthlasant ar faes y gad, ac yn awr wedi ei chyhoeddi, neu o leiaf wedi ei hargraffu. Pregeth ddwyø a chyfaddas dros ben, a'r testyn y goreu ellid ei ddychymygu, S. loan xii. 24 a 25, yn llawn diddanwoh Cristionogol.

Cofiant

Cofiant. Nid yw'r haul wedi machlud seithwaith er pan glywaisfod 'y cyfaill goraua fu,' sefDan H. Daviea, Llanwenog, wedi uno A'r mwyafrif mawr mewn arall fyd. Dyma fi'n eistedd wrth ffenestr fy ystafell unig, ac yn syllu draw i gornel bell, lie mae cysgodion yn dilyn un j llall ar lechweddau llonydd y mynyddau, &0 y mae adgofion melus chwerw am y dyddiau fu yn llauw fy mynwes wylofus A hiraeth am un oedd mor anwyl genym yn dallu fy llygaid. Rhyw bum' mlynedd yn ol daethum i gyffyrddiad Ag ef gyntaf yn hogyn ieuanc gwridgoch, a th&n ieuenctyd ynol yn adfyw ar ei wedd. Cofiaf el awydd i fod yn ben-gampwr ar bob peth a gymerai mewn llaw cofiaf ei gariad am iaith el fam, ei ddigllonder tuag at Dio-Sion-Dafyddiaeth, ei hoffder o bobpeth oedd hardd a glAn. le, ml gofiaf ganmil o bethau heno. Amheuthyn chwerw yw c6f, pan fo gwrthddrych y cofiant wedi diflanu. Melused fu'r oriau dreuliaaom wedl hyny tua Rhydaman, pan arferai ym- weled A mi yno ar ei wyliau. Mae llawer calon drom ymhlith el, ffryndiau ar lanau Aman. Mae llawer un adnabyddal yno.gynt wedi ei ragflaenu i deyrnas y Meistr, ao mi wn fod ganddo gyfeillion yn ei ymyl yn y man lie mae. Y cyfaill gorea roddodd Du w I ml erioed. Clwyfwyd fy nghalon wrth feddwl am dano yn gorwedd yn y wlad bell, efe a garai mor anwyl wlad y Brython. Oer yw'r llaw a ddlstaw y llais a glywais gynt, ond braidd na byddaf yn diagwyl ei droed wrth y drws, a'i wyneb siriol yn gwenu arnaf o gys- god yr hen gadair gyne6n. Y tro olaf yr ysgrlfenodd ataf, addawai i ddyfod yma I ymweled a. mi yn fy alltndiaeth, 6nd tebyg mae fi If ryw ddydd drwy'r cysgodionato ef. Owir fod yno gadair wftg lawn ar aelwyd el dad a'i fam, o ddyfnder fy hiraeth estynaf atynt law o gydymdeimlad. 'Deued Dy Deyrnas.' Gorau un garai anian-mae heno Mewn hun wrtho 'i hunan Draw'n ei fedd gorwedd, druan, Wron dewr o'r enw Dan. Ei geraint ef a garodd-anwyled Ar aelwyd a'i mhagodd Yn ei ffydd o'r iawn ni Sodd Ei gyfan Cymru gafodd I Aberth bwn i byrth wiwnef-esgyna Yn esgud ei hoelef I 0 ben lluoedd clyw'n banllef I dir y byw derbyn ef 0 blined y blynyddaubeb ei laia, 0 Iwjsedd y dyddiau Yma'n nbud y munydau, Llareiddiad uu-lle'r oedd dau Cawn gwrddyd eto, cawn, Pan doro gwawr y dydd Pan ddelo plant yr yrfa faith O'u rhwymau caeth yn rhydd. Trwy wae'r cysgodion du I'm cwrdydd daw o'r nef, Oaf etc 'taanyd yn ei law. Pan r'elwy' draw i dref. Cawn gwrddydd, cawn, rhyw ddydd Pan gilio'r darthlen ddu; A hir ymgomio Haw yn llaw Am oriau teg a fu Er ofni swn y don, Mae eugyl ar y ]an Terfynalr inus-bydd llawenhau I minau yn y man. Ripley, Sir Ddarbi. TAWELA.

EIN CyHOEDDIADAD EGLWYSIG

EIN CyHOEDDIADAD EGLWYSIG. Bydd yn bleser gan y Manager anfon jopiau o'r LLAN, Yr Haul a'r Perl, i'r milwyr iydd ar y maes, nen yu parotol, am ddim ond ?rls y papur a chost y cludiad,,sef y 'LLAN am Cliwarter,lj7i,. „ am Haner Blwyddyn, 3/3. "Haul" am Chwarter, 1/- „ am Haner Blwyddyn, 2/- Perl am Chwarter, 4!o. am Haner Bwyddyn, 9c <