Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
18 articles on this page
ADOLYGIAD YR WYTHNOS

buan i'w cadw rliag cael eu llwyT ddifetha. Ebe'r Caisar ei 0 hun yphydig amser yn ol:— "Un peth a ddymunaf sef gweled y Bavariaid dewr (un o fyddinoectd Germani) yn dod wyneb yn wyneb ac o fewn cyraedd braich i fyddin Prydain." Cafodd ei ddymuniad yr wytlinos ddi- .weddaf. Chwalwyd y "Bpvariaid dewr" fed. us o flaen gwynt nerthol. HELP O'R AMERICA-ARIAN, BWYD, LLONGAU. V Yr vdvs eisoes yn dechreu aeimlo effaitli cyfryngiad yr Unol Daleithiau yl y rhyfel. Fel yr awgrymwyd mewn ys- grifau blaenorol yn y LLAN nid mewn milwyr y daw help gyntaf na mwyaf o'r America. Daw yr help mewn Arian, mewn Bwyd, mewn L longau. Dyna dri angenrhaid mawr Prydain a'i Chynghreir- iaid ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth yr Unol Daleithiau yn codi yn y wlad hou, at amcanion y rhyfel, bedwar cant ar ddeg o filiyriau o bunau (1,400,000,000p.). Benthyeir, mae'n bosibl, fil o filiynau (1,000,000, OOOp.) i Brydain a'i Chynghreiriaid i .gario y rhyfel ymlaen, a defnyddir y gweddill at dreuliau yn yr Unol Daleith- iau mewn parotoadau rhyfel, gan godi ychwaneg o arian fel bo'r galw. Lleiha hyn faich traul presenol y rhyfel yn ddir- fawr i m. I ddarparu, a'n cyflenwi ni a bwyd o jvahanol fa £ liau, gwneir trefniadau ar-1 benig yn yr. Unol DaIeithiau., Mlforir i pi yn y wlad hOIl. gymaint ag a fedr America fforddio, ar ol cyflenwi angen gartref. Danfonir hwn dixxs y mor mewn llongau masnach, y rhai a wylir ddydd a jjos ar y daith gan longau rhyfel cyflym ac arfog gydforiant a hwynt. Bydd cymorth llongau masnach, a liongau rhyfel yr America yn anmhris- ia,dry i ni. Ar hyn o bryd mae adran helaetli o longau rhyfel Prydain yr ochr draw i'r Werydd yn gwylio'r glanau ynp yn rbyn suddlongau llofruddiog Germain. Ymgymera yr Unol Dtaleithiau a'r gwaith hwnw yn awr, gan ryddhau ein llongau ni i ddod yn ol i wylio glanau a moroedd prydain. •_ Gyda hyn mae yr Unol Daleithiau wrthi aisoes yn adeiladu mil o longau masnach a ga riant -.hvyth o 3000 tune.il' yr un, yn benaf at. gludo; nwyddau rheidiol i'r wlad a'i chynghreiriaid. Gwna hyny holl ymgyrph suddlinwau Germani'yn ddifudd, gan y cyflenwir felly holl reidiau bywyd i ni a'n cynghredriaid. Gwelir felly fod Llywodraeth yr America yn gwelgd yn glir, a'n Llywodr- aeth nina,u bell-t& yn cydnabod, yr hyn a ddadleuwyd droion yn yr ysgrifau hyn yn y LLAN, sef mai nid prinder dynion i ymladd ar faes y gad yw ein perygl yn y rhyfel, eithr prinder llongaru, prinder bwyd, ao o bosibl prinder cyfarpar rhyfel. Ymgais cyntaf a phenaf yr Unol Dal- eithiau yw cyflenwi yr anghemon hyn. Drwy hyny y gwnant fwyaf o help i ni a'n cynghreiriaid air hyn o. bryd. Nid yw hyny.yn golygu na fydd Ameri- oaniaid yn ymladd yn Ewrop echr yn ochr ajr Gymry, a'r Saeson, a'r Gwydclel'od, a'r Albanwyr. Mae yn bosibl y gwelir Oorfflu, o bosibl Byddin Americanaidd, yn rhifo can' mil ac uchod o wyr arfog, ar y to.aes- yn Ffrainc ynghynt nag y tybia'r gelyn. Os felly, tebyg yw mai y Cyn- Lywydd Rooseveldt, yr hwn aydd yn hen filwr .profedig., a fydd eu Pen Lywydd. RWSIA—EI PHERYGL A'I GOBAITH. Rhaid cydnabod fod perygl i'r Cynghreiriaid yn sefyllfa. pethau ar hyn o Vryd yn Ewrop. Ni allesid disgwyl i chwyldroad mor fawr gymeryd lie heb ddyryswch yn llywodraeth y wlad a'r fyddin. Meddylier am foment fod Brenin a. Barenhines Llbegr, a'r holl deulu bren- hinol, yn cael eu diorseddu,. a'u taflu yn ngliarcihar; fod Mr. Lloyd George a'i Weinyddiaeth oil yn cael eu bwrw yn ngharchar; a bod, dyweder Plaid Elafur yn y wlad hon yn cymeryd rheolaeth po- peth, rheolaet-h y wlad a rlieolaeth y fyddin, i'w dwylaw ei hun, a oheir rhyw fath o syniad gwan am gyflwr pethau yn Rwsia. Ond syniad gwan a fydd wedi'r Gwbl, canys tra yr ydv-m ni yn y wlad hon wedi mwynhau rhyddid cynihat'ol er s cenedlaethau, caeth a. fu gwerin-Rwsia, a chamgymerir rhyddid heddyw gan liawer yno am benrhyddid. Ceisir cyfodi ter- fysgoedd hwnt ac yma. Hauir had&u Aiiarchiaeth, cymhellir gwt.bliNN-ynebu lpob awdurdod a gwadu hawl pob cyfraith. I Gwneir hyn yn gyfundrefnol gan ganoedd a gyflogir yn. ddirgel gan. Germani i wneyd hyny er mwyn dyrysu. pethau yn Rwsia, a chodi cynen, ac o bosibl gwrth- ryfel, yn y fyddin yno, .Pe medrai Germani ymosod yn gryf yn Rwsia ar awr wan yr anrhefn, gallasai'r -canlyniaclau fod.yu- a,la,et.htis. Brwydr fawr Arras yn Ffrainc achub- odd Rwsia rha" y perygl hwn oddiwrth Germani. Os getlir parhau i wasgu ar wynt Gerniani yn Pfrainc, ca Rwsia amser i drefnu ei thy gartref, ac i drefnu ei bvddin at, ryfelgyrch mawr Ihvyddianus. GWERIN BYD YN DOD I'W HETtFEDDIAETH. Yn awr mae pobl yn y wlad hon yn dechreu sylweddoli beth fydd effait4 ym- yriad yr America yn y rhyfel, ac effaith y chwyldroad vit Rwsia, ar ddyfodoli GweTin y Byd i gyd. Yn ei araeth yn Llundain ddydd Iau rhoddodd Mr. Lloyd George fath o gipolwg drwy gil y drws ar yr etifeddiaeth deg sydd yn aros gwerin pob gwlad ar ol y rhyfel, ac fel rhan o ffrwyth qyfryngiad yr America yn y rhyfel, a'r hawlo gafodd y wlad hono felly i eistedd wrth y bwrdd i benderfynu amodau heddweh. Mae amlygiad pendant Llyw- odraeth Rwsia nad yw hi yn ceisio ych- wanegu at ei thiriogaeth, ond yn dyinuno gweled pob ceiiedl yn cael rhyddid i weithio allan ei hiachawdwriaeth ei hunan, yn ergyd marwo] i Jingoyddiaeth pob gwlad. I

Y BRWYDRO YN FFRAJNC

DYDD GWENEIt, Ebrill 13. Y BRWYDRO YN FFRAJNC. • Yn ol yr adroddiad a dderbyniwyd oddi wrth Syr Douglas Haig, mae: ffrynt y frwydr yn Arras wedi ei ymeatyn. Bu ymladd caled ddydd Iau. ar lanau y Souchez, afon a red o bwynt gogleddol y Vimy Ridge drwy Lens. Saif o f ewlt. milldir i'r gogledd o Givenchy, y pwynt gogleddol o'r ffrynt yr ymosodwya arno Llun y Pasg. Mynegir fod y safleoedd a feddianwyd ar ddwy ochr y Souchez yn bwysig iawn. Mae ein milwyr bron wedi amgylchynu tref Lens. Enillwyd yn mlieliach ar yr Arras, i'r de o Monchy, a meddianwyd pentrefi Heninel a Wan- court. Hysbysir fod chwecli odivÙiolls Germanaidd wedi dioddef yn drwm yn y brwydro ddyddiau Llun a. Mawrfb, a ohymelrwyd mil o garcharorion o bob un o.honynt, tra y lladdwyd ac y clwyfwyd liawer mwy. Adroddir o Berlin fod ym- osodiadau y Ffrancod rhwng Soissons a Rheinos wedi cynyddu mewn enbydrwydd y ddydd Iau. Pe ymddadblygai yr ymos- odiad Ffrengig yma, byddai yn gaffaeliad gwerthfawr i'r gweithrediadau Prydeinig rhwng Arras a Lens, ac yn gwirio ofnau v Germaniaid yr ymosodid arnynt o'r, ddwy ochr. Gyda golwg ar yr aaroddi a gyhoeddwyd ddydd Mejoher fod y Ger- maniaid wedi cymeryd mil o garcharorion Prydeinig, mynegir o bencadlys y Prydein- iaid nad oea unrhyw sail iddo. Nid yw y tywydd caled o wl'aw ac eira wedi effeithio, dim ar ysbrydoedd y, milwyr Pryd-einig dewr, a llwyddasant i roddi terfyn ar gynllun dieflig y Germaniaid, y rhai oedd- ynt wedi tre^pu i sa,ethuergydiollwedi eu trwytho a'r gwenwyn marwol, pr-msic acid.

YR AMERICA AR RHYFEL

YR AMERICA A'R RHYFEL. Mae awdurdodau yr Adraii Rhyfel yti America yn apelio am bum' can' mil o .wirfoddolwyr i uno a u byddin, ac y rnaent yn aicr o'ucael. Yn mhellach, mae mil o longau yn cael eu hadeiladu ar gyfer y rhyfel, y bydd rhai o honynt yn barod yn rhyfel, y bydd rhai o honynt yn barod yn fuan.

LLWYDDIANT YCHWANEGOL YN FFRAINC

DYDD WADWRN LLWYDDIANT YCHWANEGOL YN FFRAINC. Hysbysir fod gweithrediadau y fyddin Brydeinig yn ymestyn yn mhellach tua'r gogledd, ac i'r dwyrain a'r gogledd o Vimy Ridge niae ein milwyr wedi llwyddo i yru yn ol y gelyn ar yr holl ff rynt--o'r gogledd i'r afon -Scarpe i'r de o Loos. Meddianasant hefyd y pentren canlynol: Baillent, Willewal, Vimy, Petit. Vimy, Givenchy-en-Gohelle^ ac Angres, a llwydd- asant i feddianu ffosydd y gelyn i'r ae. o j Loos. Yn y. rhanbarth hwn cymerwyd'1 lluaws o garcharorion a magnelau. I'r de o Arras meddianwyd Wancourt Tower, ac erlidiwyd byddin Hindenburg saith milldir o Arras. Gwnaoo liawer, o waitli da gan ein hawyrlongau ddoe, er fod y tywydd yn anffafriol. Rhifa y. carcharor- ion. gymervvyd genym oddiar gychwyniad .y gweithrediadau ar y 9fed cyfisol 13,000,■ yn cynwys 285 o swyddogion. Meddian- wyd hefyd 166 o fagnelau, 250 o beirianau saethu, a liawer o gyfa;rpar rhyfel, heblaw dinystrio liawer o fagnelau. Defnyddiwyd magnelau y gelyn i saethu atynt gan ein gwyr ni.

GALANASTRA DIEFLIG

GALANASTRA DIEFLIG. Derbyniwyd liysbysrwydd o'r Morys i'r p-erwyl fod yr ysbytty-long "Gloucester Castle" wadi ei suddo yn ddirgelaidd gan ymsuddlong Germanaidd noson Mawrtli 30-31. Llwvddwyd i symud y clwyfed- ion a'r cleifion yii !ddiogeil. Ar y 10fed cyfisol, tarawodd yr ysbytty-long "Salta" yn erbyn mwnfa yn y sianel. Nid oedd unrhyw gleifion ar y bwrdd, ond collodd pump o feddygon, naw o famaethod, a 38 o aelodau y R.A.M.C. eu bywydau.

GWRTHRYFEL YMHBITH Y BWLG ARI AID

GWRTHRYFEL YMHBITH Y BWLG ARI AID. Mynegir fod y Bwlgauiaid wedi codi mewn gwrthryfel yn erbyn y Germaniaid, mewn caiilyniad i greulondeh y German- iaid, yn enwedig yn Sofia, life y saethir y trigolion yn yr heolydd gan "filwyr Ger- manaidd. Cynghorir hwy i daflu ymaith yr iAu Germanaidd ormesol.

LOOS A ST QUENTLN

DYDD LLUN. LOOS A ST. QUENTLN. Gwnaed cynydd boddhaol, ar y ffrynt Prydeinig, o. Lens i St. Quentin, ddyddiau Sadwrn a'r Sul. Mae'bodolaeth y ddwf dref mewn perygl dirfawr gan fod ein milwyr o fewn ychydig ganoedd o latheni I iddynt. Meddianwyd tref Lievin, milldir o bellder o Lens, fcreu Sadw J. Pielie yn y prydnawn, a dydd Sul cyr- haeddodd ein milwyr yn nes at Lens. Dydd Sadwrn. meddiallwyd, pentréf Fayet, milldir o St. Quentin, ac aeth ein milwyr yn ddioed i gyffmiau y dref hono. Drwy ymladd cal!ed a. bidogau, meddiauwyd pen- tref Griccourt, yn agos i Fayet. Boreu Sul, gwnaed ymosodiad ffyrmg gan y Ger- maniaid yn erbyn ein safleoedd newydd- ion, gan orfodi ein dynion i encilio o Lagnicourt;, ond ail-feddianwyd y lie genym ar fyrder, a dioddefodd y German- iaid golled o 1500 o'u gwyr wedi eu lladd, heblaw cymeiyd 300 o garcharorion. Drwy frwydrau awyrawl, dygwyd i lawr 25 o awyrlongau y Germaniaid, ond y luaB 22 o'n hawyrlongan ni ar goll. Darfu i'r Ffrancod ddinystrio 25 o awyr- longau v gelyn. Hawlia yr awdurdodau Germanaidd eu bod wedi dinystrio 52 o awyrlongau ar yr oil o'r ffrynt. gorllewinol.

MESOPOTAMIA

MESOPOTAMIA. II ysbysir fod y Cadfridog Syr Stanley Maude Wedi enill buddugoliaeth bwysig ar y Tyrciaid. Llwyddodd i ddenu gallu cryf o honynt yn nghyfeiriad Deltawa, ar ochr cliwith -y Tigris, ac ymosododd arnynt ,ar yr lleg o Ebrill, yr hyn a barahawyd am ddau ddiwrnod arall. Collodd y gelyn o. leiaf 200 drwy gael eu lladd, tra y clwyfwyd 700.

YMOSODIADAU Y FFRANCOD

DYDD MAWBTH. YMOSODIADAU Y FFRANCOD. Mae y Ffranood wedi dee-hrou ymosod- iad anferth ar ffiynt. o 25 milldir rhwng Soissons a Rheims, He y mae y German- iaid wedi bod yn llechu oddiar yr adeg pan encjliasant o'r Marne. Eu brwydro caled, a chymerwyd deng mil o garcharorion gan y Ffrancod-

COLLEDION Y GERMANIAID

COLLEDION Y GERMANIAID. Isod cedr collodion y Germaniaid yn ystod mis Mawrth, ynghyd i chyfanrif eu •colledion oddiar ddoohreu y rhyfel:— Mia Cyfanrif o'r Mawrth. dechreu. Wedi eu lladd 10,863 962,766 Marw o Zwhyd 2,679 63,920 Carcharoriou 1,158 281,943 Ar goll 5,089 250,915 Wedi eu haroholli I yn drwm 8,154 552,911 Arcliolledig 3,896 304,807 Eto yn ysgafn 18,248 1,550,786 Eto yn aros gyda'r fyddin 4,716 234,924 54,803 4,202,906

ANGIIYDFOD YN GERMANI

ANGIIYDFOD YN GERMANI. Mae pobliogaeth Germani yn cwyno yn etnbyd oherwydd y lleiliad yn yr ymborth a ganiateir iddynt, ac of nil" y bydd i wrth- ryfel dori. allan, gan fod cynwrf mawr drwy y wlad.

DIRWASGIAD AR LENS

DYDD MEKCHZR. DIRWASGIAD AR LENS. Cafvvyd ychwaneg o fanylion am ymos- odiadau y Ffrancod gan ohebydd.arbenig o Paris, yr hwn a ddywed fod gan y gelyn 240,000 o filwyr ar y ffrynt 25 milldir. Amcangyfrlfir, gan gynwys y 24,000 o garcliarorion, fod yr ymosodiadau am yr wyth niwfnod diweddaf wedi amddifadu Hindenburg o gan' mil o'i filwyr. Er gwaethaf yr ystormydd erchyll o wlaw ar y ffrynt gorllewinol ddydd Mawrth, ym- laddodd y milwyr Prydeinig yu ddewr a di-ildio.;

GWYLIO PALAS Y KAISER

GWYLIO PALAS Y KAISER. Ar hyn ° bryd, mae miloedd o filwyr Tyrciaidd yn gwylio palas y Kaiser yn Berlin rhag ofn i'r terfvsgwyr ymosod arno. Mae miloedd lawer o weithwyr wedi sefyll allan fel gwrthdystiad yn erbyn gwaith y Llywodraeth Germanaidd" yn lleihau eu dognau o ymborth.

Dyrchafiad Clerigwr o Arfon

•' Dyrchafiad Clerigwr o Arfon. Mae'r Ai'glwydd Ga ngjiel lor wedi cynyg bywoliaieth Bryngwyn, ger Castell Raglan, Sir Fynwy, i'r Parch. Joseph Jones, brodor o Lanllechid, Arfon, a brawd i'r Parch. T. L lech id Jones. Rheithor Llys- faeu, Colwyn Bay, ac mae yntau wedi ei derbyn. Mae Bryngwyn yn un o'r lleoedd prydferthaf yn Alhrydain. Bu yr Ilybareh Ai'chddiacon Craivley, Cymrawd o Goleg Magdalen, Rhyc^chain, ac Arichddiacon Mynwy, yma yn rheithor am 50 mlynedd, sef o 1834 i 1884. Mae i'r Parch. Joseph Jones lu o gyfeillion yn esgobaeth Bangorv a bydd yn dda ganddynt glywed am ei ddyrchafiad. Aeth i lawr i'r De o Bryn- teg, ger Tremadog, lie yr oedd yn ddar- llenwr Ileygol, i'r Porth, Morganwg, i lenwi yr un swydd. Tra yma parotodd ei hunan i'r coleg. Aeth i Goleg St. John, Highbcry, a bu yno am ddwy flynedd. Ordeiniwyd ef Yl1 1910 u-an Esgob Llandaf i guradiaeth y Portli a oddiyno aeth yn gurad Ferndale, ac yna yn gurad Pertj Tal.- bot, o'r hwn ]e y symudodd yr Esgob ef i gyineryd gofal plwyf eailg Mainhilad, Sir Fyiiwy, oherwydd henaint y rheithor, aK- yn awr caiff fywoliaeth Bryngwyn. EiddunwlI iddo ef a'i clellltl liir oes a ded- wyddwcli yn eu cartref newydd, a- nerth i wneyd eu hoi yn y Winllan.

Advertising

AJLQRATTU RHAD. CYFLYM. A MDBTLUP YK tWTDDFA "LLA¥

Lloffion or Meusydd Addfed

Lloffion o'r Meusydd Addfed. (Gan LLANQIAN). Tair brenhiniaeth ddedwydd: Gair da. y byd, cydwybod lawen, a gobaith cadarn am y byd a ddaw. Tri peth a gaiff y gwallua: Cywilydd, colled, a gwatwar. Tri peth a gaiff y cywir: Dawn, parah, a ffyniant. Tri peth a gaiff y cynhenus: Cyneai, cywilydd, ac anmharch. Tri peth a ddylid eu hystyried gan ddyn: 0 be le y daeth, ymha le y mae, a* i ba le yr a. Tri chwerthin ffol: Am ben v da, am ben y drwg, ac am ben. nas gwyr beth. Tri peth 3\ enill gwr a enillo cyfoeth: Cas rhyngddo a dyn, cas rhyngddo a'i hun, a cas rhyngddo a Duw.-—Cattwg Ddoeth. Tri dyn sydd: Dyn i Dduw, dyn i ddyn, a dyn i ddiafol. Tri peth gwell na chyfoeth: Iechyd, rhyddid, a synwyr. Tri peth a gymhellant i weddio ar Dduw: Hir glefyd, hir adfyd, hir dristweh. Tri peth a ddaw ar ddyn heb yn wybod iddo: Cwsg, peohod, a henaint. Tair ffordd i adnabod dyn: Ei ymad- roddion, ei ymddygiadau, a,'i arferion. Tri peth na all dyn eu cuddio: Cariad mawr, cas mawr, a synwyr mawr. Tri peth hardd y byd: Dwyfol, celfydd, a sobrwydd. Tri peth sydd yn gwaethygu y byd: Diogi, balchder, ac afrail'oua.D,b. Russel. Tri peth dawnili i 'ddyn: Meddwl yn dda, dweyd yn dda, a gwneuthur yn dda. -Gladstone. Tri peth a gaiff dyn mewn tafarn: Difyrwch a'i gwna yn dlawd, difyrwch a'i gwna yn beehadur, a* difyrwch a'i gwna yn drist. Tair ymgais hardd a chanmoladwy ar wr: Llafurio ei dir, amlhau ei wybodadth, a chynyddu mewn rhinwedd. Tri peth ni oddefant gellwair: Iedhyd, llwyddiant. ac amser. Tair dedwydd camp dyn: Bod yn lla^wen yn ei dy, bod yn dda yn ei eglwys, a bod yn heddychwr arhwngei gymydogioo. Tri peth nad oes namyn Duw a'u gwyr: Dochreu pob peth, achos pob peth, a di- wedd pob peth. Tri peth a ddylai y gwr a gafodd gy- mwynas wneyd: Diolcji, ei ehofio, a tihalu yn ol. Tri peth ai. wna ddyn yn ddcdwydd: Ymwella beunydd yn ei fuchedd, ymfodd- loni yn wastadol i'r peth a fo, ac ufuddhau yn ddibaid i orchymynion Duw.

Ffeithiau Parhaol

Ffeithiau Parhaol. Cyflenwa Llanbedr lawer o honynt. lJyrna. itti arall o "Dolecoed Beth sydd yn cyfansoddi ffaith? Ai, nid digwyddiad neu fynegiad a ellir brofi.1 Pra. brawf a ddymuna Llanbedr hawlio1 Gofyna LIanbedr am enw a chyfeiriad y dyn o Llanbedr a wnaeth y mynegiqd, eanlynol. Boed i bob darllenydd farnu yn anni- bynol. Ar Ionawr 3yddf 1913, dywedodd Mr. T. Evans, o "Dolecoed," gexllaw y Capel Wesleyaidd, Llanbedr:Yn awr ac yn y man, byddwn arferol a chael fy m.1ino gan boenau y gymalwst. Yr oedd fy nghefn yn anystwyth, a phrin y gallwn blygu ambell waith. Teimlwn yn ddi- galon, ac ar brydiau yr oedd fy mhen yn boenua iawn. "Yr oedd y gyfundrefn ddyfrol yn fetli- edig hefyd, ond da genyf dystiolaethu i'r Ilea a dderbyniais od&fwrth Dean's back- ache kidney pills. Rhaid i mi ddweyd fy mod wedi cael rhyddhad mawr drwyddynt, a theimlaf yn Ilawer iawn siriolaeh a gwell ar ol cymeryd cwrs o'r poleni. Yr- ydych yn hollol at eich rhyddid i ddefnyddio y dystiolaeth hon er budd unrhyw un a. all fod yn cael ei flino fel y cefais i. "(Arwyddwyd) T. EVANS." Ar Chwefror lleg, 1916--d-ros bedair hlynedd yn ddivitddaraeh—dywedodd Mr. Evans: Nid yw yn ddichonadwy i rni ganmol Doan's pills yn ormodol am y lies a dderbyniais i oddiwrth- ynt Mae gwenwyn dyfroedd peryglus a adewir yn y gyfundrefn oherwydd elwlenod gwan yn achosi ygymahvst" crydcynialau, grafel, ac anhwylderau dyirol; gwna i chwi deimlo yn swrth, trymllyd, blinedig, a digalon, ac arweinia i anhwylderau angeuol os eaiff ei eageuluso. Mae "Doan's backache kidney pills yn gweithredu yn uniongvrchol ar yr elwlenod a'r yswigen, gan ddwyn ymryddhad ar unwaitli, a sicr- han fod y dyfroedd gormodol a gwenwyn- llyd yn cael eu symud cyn iddynt gael cyf- leusdra i achosi afiechyd yn y corff. Pris -2s. 9c. y blychaid ar werth gan bob masnachwr, neu i'w cael oddiwrth Foster McClellan Co., 8, Wells Street, Oxford Street, London, W. Peidiwch gofyn am backache or kidney pills,— gofynwch yn br/idant am Doan's backache kidney pills, yr un fath rai ag a gafodd Mr. Evans.

Advertising

Myner 'PERL Y PLANT' yn mixA tf yn Nghymni. I