Collection Title: Merthyr Pioneer

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
6 articles on this page
Milwriaeth Orfodol I

Milwriaeth Orfodol. I Beliach, yr hyn a ofnasom yn fawr a ddaeth arnom. Gofvnwvd i ni fynd allan i'r Cyfan- dir i ladd mditariaeth, ond wele filitariaeth i gael ei gorseddu yn ein gwlad ein hunain. Yr ydym wedi bod yn rhv ddifater yng ngylch cynlluniau'r llywodraetliwyr. Y maent wedi bod yn mynd a'n rhyddid oddi arnom ym mhob o dam-aid. Yr ydym ninau wedi cysgu yn rhy hir i weld y pergyl. Y mae ein hundebali wedi eu gwerthu gan ein harweinwyr llafurol. Y mae'r blaid Wyddelig wedi aros yn unol, ac ni feiddia'r llywodraethwyr roddi'r mesur arnynt hwy. Ond y mae Rhyddfrydwyr a Llafurwyr y wlad hon wedi gwerthu ein rhyddid. Y mae'n rhy gvnnar eto i wybod pa fatli dder- byniad ga'r mesur gan y wlad. Y mae y gobaith i gyd oddi wrth y llafurwyr cyffredin. Anolwg nas cawn help oddi wrth yr arweinwyr llafur. Bydd rhaid i'r dynion cyffredin ym- ladd eu brwydrau eu hunain. Dengvs hyn fod arweinwyr yn hollol ddifudd. Camgymeriad mawr ydyw mynu arweinwyr. Y mae y Syndi- caliaid wedi deall hyny ers blynyddau. Saif neu syrth achos y gweithwyr arnynt eu liunain. Y mae yr eithriadau sydd yn y mesur yn ddiddorol iawn. Y mae offeiriad a phregethwyr o bob enwad i fod allan. Camgymeriad mawr ydyw hyny. Gallasai'r wlad hebgor y dosbarth hwn yn well nag un dosbarth. Hwynt hwy hefyd sydd wedi cefnogi mwyaf ar y llywo- draethwyr yn y rhyfel hwn. Ac y maent wedi cyinell dynion ieuainc i ymrestru. Ond llech- ant eu hunain y tu ol i'w swvdd. Buasai yn dda iawn genym pe baent wedi cael eu goso d i fewn, er mwyn gweld sawl un o nonynt fuasai'n foddlon gwneud yr hyn a gymhellant ar ereill. Un o agweddau mwyaf digalon yr argyfwng hwn ydyw y rhan y mae crefydd y wlad wedi cliwareu. "Ni ddanfonodd Duw ei Fab i'r byd i ddamnio y byd," ond y mae cynrychiolwyr Crist yn ein gwlad wedi uno a'r dynion sydd yn damnio'r byd. Gellid casglu felly mat" gwaith mawr Iesu oedd damnio'r byd, gan mai hyny wneir gan ei ganlynwyr. Y petli sydd eisiau wneutt yn awr ydyw ter- fynu y rhyfel. Y fFordd i derfynu y rhyfel ydyw drwy beidio ymladd. Peidia'r llywo- draethwyr ymladd pan fethant gael dynion ag arian i gario'r gwaith ym mlaen. Y mae ore- fydd swyddogol y wlad wedi gwneud ei rhan gael dynion ag arian i'r llywodraethwyr. Y mae yr Anibynwyr yn casglu cronfa o haner can mil o bunau i gynorthwyo eglwysi gwein- iaid i dalu cyflogau i'w gweinidogion. Dis- gwylir i'r gweinidogion hyn bregethu efengyl tangnefedd a brawdoliaeth. Ond bydd yn syn gan y wlad ddeall fod hyny o arian sydd wedi eu casglu wedi eu sodcli yn y War Loan! Bydd yn chwythig iawn i weinidog dynu arian o'r War Loan am bregethu yn erbyn rhyfel. Bu- asai yn fwy anrhydeddus i'r Pwyllgor i suddo'r arian mewn brewery o lawer. Buasai'r arian yn fwy gonest, a llai o waed arnynt. Yn ddiau, y mae ein harweinwyr crefyddol wedi dechreu dihuno i'r pergyl ddaw oddi wrth Or- fodiaeth. Y mat) y Parch. J. M. Hughes, Caer- dydd, golygydd y "Tyst," wedi ymddangos ar y lWyfan i brotestio yn ei erbyn. C'yfaddefa, hefyd mewn ysgrif yn y Tyst ei fod wedi ei dynu i fewn. Ond dylasai fod yn ormed o'r dydd 1 dynu gweinidog i fewn i gefnogi milwri- aeth mewn unryw ffurf. Os cydnabyddir. fod milwriaeth wirfoddol yn dda, rhaid cydnabod fod milwriaeth orfodol yn dda hefyd. Milwri- aeth sydd yn ddrwg. Nid yw ei ffurf ond dam- wain. Nid gwaith crefydcl ydyw cefnogi milwri- aeth mewn unryw ffurf. Bydd canlyniadau y gefnogaeth hon yn alaethus i grefydd. Cymerir y ganwyllbren oddi wrthynt. Cynrychiolwyr Crist ydyw y rhai hyny sydd yn eeisio cadw'r byd, ac nid y rhai sydd yn ei ddamnio. Yr wyf fi wedi gwneud fy r han yn fy nghylch; pe be pawb wedi gwneud yr un peth, buasai milwri- aeth orfodol allan o'r cwestiwn. Eithriadau ereill yn y mesur ydyw y rhai liyn-- sydd yn gwrthwynebu o gydwybod i gym- erf yd arfau ac i gymeryd bywvd. Da y gwnaeth yr awdurdodau i osod hyn .i fewn. Y mae yma filoedd na chymerant arfau ar unryw delorau. Hwynt hwy yw gobaith y dyfodol. Y mae gorfodi dyn i gymeryd arfau ac i ladd dynion, a/i gydwybod yn protestio yn erbyn hyny, yn groes i reswm dyn. Bydd miloedd i fewn yn y fan yma; mwy nag it ddychmygodd y llywo- draethwvr erioed. Wrth gwrs, dim ond dynion ieuainc sydd yn awr yn v mesur ond wedi gwneud pethau yn ddigon sicr, daw'r dynion priod i fewn hefyd. Pe bae yn digwydd mynd yn etholiadj nid oes gan fwyafrif mawr y dynion ieuainc hyn bleidleisiau; fe bleidlelsia'r dynion pi- Iod fel un gwr dros orfodi'r dynion ieuainc; yna daw eu tro hwythau. Felly, rhaid gwrth- wynebu1 r mesur yn awr. Mae yn lied debygol fod eilun dduw Cymru, Lloyd George, wedi gwneud mwy na neb i wneud Gorfodiaeth yn bosibl. Enw Ellis Griffith oedd y cyntaf welais o aelodau Oymreig yn dweyd yn bendant o blaid Gorfodiaeth; yr wythnos o'r blaen gwelais yn y papuir newydd ei fod wedi cael sedd fel cyf- arwyddwr (director) yn y Mond Nickle Co. 3 y mae'r cysylltiad yn eglur. Cwmni sydd yn byw i raddau helaeth ar wneud arfau rhyfel ydyw hwn, a mantais i'r cWIDni fydd Gorfodi- aeth. Bydd yn fwy manteisiol adeg heddwch nag heddyw. Bydd yn golygu fod pob dyn yn cario ac yn defnyddio arf; rhydd hyny fwy o waith gwneud arfau. Hefyd, bydd Gorfodi- aeth vn fanteisiol iawn i'r llywodraethwyr a'r meistri adeg streics. A l'hwng y cyfan y mae rhyddid dynion mewn pergyl. Beth wna'r arweinwyr Uafur? A beth wna'r undebau llafur? Y mae nifer fawr o honynt wedi ein gwerthu eisioes. Yr oedd y rhai ddis- gwylid iddynt fod yn y Senedd yn pleidleisio yn erbyn y mesur yn absenol. Yr oedd y Parch. Towyn Jones a'r Parch. John Williams, Gower, yn absenol. Beth oedd i gyfrif am hyny? Ai methu bod yno yntau ofn mynd yn erbyn y lliaws ? Bydd rhaid cael eglurhad ai' yr absenolion hyn. Gwn nas gallai Towyn gefnogi Gorfodiaeth heb ddadwneud ei holl orffenol. Oni ddylasai fod yno yn rhoddi ei lais yn ei erbyn? A werthir ein rhyddid fel hyn gan garedigion proffesedig rhyddid? Dydd blin i lafur a gweriniaeth a chrefydd fydd dydd milwriaeth orfodol. Bydd sylfaeni cymdeithas yn cael eu siglo, a dynion gore-u'r byd heb allu i wrthsefyll drygioni. Daw dvddiau tymhest- log a garw wedi hyn, a hiraeth am yr hen am- seroedd. Nid ydyw yn werth i ymladd ysbryd milwrol yn Ewrop a"i orseddn yma. Nis gall milwriaeth fwrw allan ysbryd aflan milwri- aeth. Gwerinoedd y gwledydd sydd i wneud y gwaith ar yr angenfil hwn. Rhaid ei ladd cyn gadael lonydd iddo. Diohon y daw yn ddeddf, ond tra yr erys yn ddeddf, erys ein gwrthwynebiad iddo. Gwnawn ein goreu iV dynu oddi ar lyfr cyfreithiau'r deyrnas. Caiff y gorfodwyr weld y gall oaredigion heddwch fod yn wrol, a dioddef dros yr hyn a gredant. Dechreu gofidiau yw hyn oll. Pan ddaw'r mesur yn ddeddf, bydd cyfnod newydd wedi dechreu yn hanes ein gwlad, oyfnod du a thrist. Gwnawn ein goreu i rwystro hyn i ddod yn ddeddf, a phan y da,w yn ddeddf, gwnawn ein goreu I w symud wedyn.. Dichon y gaH y gorfodwyr enill tra dalio y rhyfel, ond pan el T rhyfel heibio, daw dydd y cyfrif arnynt hwythau. Y mae'n chwerthinllyd fel y mae rhai dvnion ystyriIr yn ddynion mawr yn cael eu tJroi gan y 'llywodraethwyr i'w oefnogi. Ym mhilth y rha,i hyn y mae'r Parch. Eynon Davies, Llwndain. Yr wyf wedi cyfeirio ato o'r blaen yn y colornau hyn, Pan soniwyd gyntaf fod Prydain i gymeryd rhan yn y rhyfel, protestiodd yn ofnadwy, a dywedodd ei bod allan o'r cwestiwn i Brydam i gefnogi Rwssia waedlyd. Dywedodd bethau eel"l am y Zsar ac. am Rwssia, a phethau caredig am Germany. Ond pan ddywedodd y ILywodraethwyr fod yn rhaid ymladd, trodd Mr. Eymm I)ai-ile-s i feiidithio Germany ac i fen- dithio llwssia. Pan soniwyd wedyn am gael milwriaeth orfodol, ymfflamychodd Eynon yn ei herbyn; ond \vedi't' liywodraethwyr ddod a'r mesur I fewn, y inae yn y "Tyst" yr wythnos iion yn dweyd fod yn rhaid ei gefnogi os yw'r Llywodraeth yn dweyd fod yn rhaid wrtho! Y mae chwyldroadau fel hyn yn bethau da mewn ceiliog gwynt, ond mewn gweinidog ac arwein- IWI; proifesedig, dywedaf ei fod yn bradychu gwei) did neu anwybodaeth. Nid oedd yn gwy- bod digou pan yn mynegi ei fwrn y tio cyntaf, neu yr oedd yn rliy wan i ddal at yr hyn a fyn- egodd. Y mae'n datguddio cyflwr truenus iawn i werin y wlad. Os yw ein dynion penaf fel hyn, beth etlir ddisgwyl oddi wrth y dynion cyiIHdin ? Ond y dynion cyffredin sydd yn iawn bron bob amser, am eu bod yn dilyn eu rheswm t'u dynoliaeth. Nid ydym heb syl- weddoli'r tywydd garw sydd ym mlaen. Dichon y bydd cosbau trymion ar wrthwynebwyr y mesur; eareharau fydd tynged rhai, fwy na thebyg, ond y mae carwyr heddwch yn bender- fynol o ddal yn ffyddlon i'w delfrydau. Y ffordd i roddi terfyn ar y rkyfel ydyw drwy beidio rhy- fela; pa bryd y gellii perswadio yr arweinwyr o lr\ n ? Mwy o ddynion, mwy o arfau, mwy o arian—dvna eu cri hwy ond mwy o heddwch, a mwy o frawdoliaeth, a. mwy o gyfiawnder sydd eisiau arnom. Arwynebol ydyw acliosion y rhy- lei. -u>ylict iiywoaraetnwyr y uawy wiaa yn gyfeillion mynwesol cyn pen wythnos wedi iddo dprfyau. Y mae Botha yn arwr mawr yn y wlad hon heddyw. Pe bae yn dod i Lundain cawsai dderbyniad brwdfrydig. Pymtheg mlynedd yn ol yr oedd yn archelyn i Brvdain. a pheryglus iawn oedd dweyd nad oedd Botha yn ymgnawdoliad o bob drygioni! Erb'yn hyn y mae'r arweinwyr gelynol wedi dod yn ffrim- dian, ac un fit ar hugain o'n pob ieuainc yn gorwedd yn Ne Affrica, wedi marw i setlo cwer- ylon dychmygol y llywodraethwyr. Fel hyn bydd eto. Bydd y papurau sydd heddyw yn par- dduo'r Keisar yn ei ganmol fel ymladdwr teg, ao fel brenin doeth, a'r m iliwnau wedi inarw I Pa bryd y gwel gwerin y gwledydd drwy y twyll a'r an.ghyfiawnder ? Mae dydd y prawf wedi dod pwy erys yn ffyddlon i'w eyd-ary. bodau? Sonir yn Sir Aberteifi lawer iawn am arwyr 1868! Nid oedd arwriaeth y rhai hyny i'w gymharu ag eiddo y rhai sydd yn ymladd brwydt- cydwyboti a heddwch heddyw. Bydd dyFai-ntad y dyfodol o-blaid y "bradwyr." Os erys yr undebau llafur yn ffyddlon i'r eneddiau uriigol sydd yn mynd i frwydr fawr yn erbyn Gorfodiaeth, y mœe'r ft-wydr yn sicr o droi o'n tu. Y mae rhywbeth pwysicach i mi na gorch- fvgu Germany sef gorchfygu ysbryd Germany yn y wlad hon. Os dinystrir Germany, a'i hys- bryd yn fyw yn y wlad hon, pa fudd fydd hyny ? Yr ydym wedi cael ein galw i wynebu yr argyf- wng mwyaf pwysig, ao i gario allan y neges fwyaf arwrol; pwy sydd digonol i'r pethau hyn? Cofied caredigion heddwch fod llys cydwybod yn uwch na llys brenin, a deddf dynoliaeth yn uwch na deddf Senedd. Os na ellir cadw'r byd heb ladd dynion svn ]),vw ynddo, yna nid yw'r byd yn werth ei gadw. Duw gadwo'r werin.

Rhagolygon y Rhyfel I

"Rhagolygon y Rhyfel." I Gydnebydd pawb mai hon ydyw'r rhyfel fwyaf ymhob ystyr y bu raid i ni ei hwynebu erioed. A gofynir y cwestiwn yn ainl-A ddaw ei thebyg i ysgubo tros wareiddiad Ewrop megis rhyw ddylif andw;yol r Gofynar mamau—A raid i famau eto cldioddef y cyni ddioddefasant hwy? Nid y werin sy'n gyfrif ol am y rhyfel, eithr y mawrion. Nid y mawrion sy'n dioddef ei hei-chyllterau, eithr y werin! Ond 0! werin, a raid i ti ddioddef lawer yn hwy? Na raid. Tyr am bell belydryn gloew ti*wy'r cwmwl, er dued ydyw heddyw. Gwelwn arwyddion o ddadfeiliad ymhob cyfeiriad. Gwendid a am- gylchvna gylohoedd uchaf gweinyddiad y rhyfel. Feallai mai'r gore i ni ydyw peidio casglu barn liollol derfynol hyd fis Ebrill neu Mai. Bydd yn ofynol i un o'r galluoedd dori'r gadwen pryd hyny neu byth. Gwanhau ac nid cryfha-u y mae ,tdnoddtiti- galluoedd cyngrheiriol, beth by nag am yr Almaen. Y mae yna achosion mewnol o ganor yngwledydd y cyngrheiriaid, ac aiff i'r ddim ar gar lam. Os ydyw adnoddau'r Almaen yn llewyrchus, gall gael buddugoliaeth erifawr. Ond a chaniatau i'r gwrthwyneb, hydd yn rhaid i ni ddyblu a threblu ein had- nod-dau milwrol i wyuebu'r Almaen ar y gwrth- wynebol (offensive). Tra y mae digon o ad- noddau gan y gelyn (os yn elyn) i ddal y diff- ynol (defensive) hyd amser amhenodol a, phell. Ffyna anesmwythter mawr yn yr India. A pham y galwyd yr Indiaid a FfraincF A dar- 11 en rhwng y llinellau ys dywedir yn adrodd- iadau swyddogol o'r digwyddiad, gellir casglu fod yna l'yw gyffi-o mawr—ryw ddeffroad a nas bu ei debyg—yn dechreu chwythu tros anial a mynydd y wlad fawr hono. Dyhead am rvddid, am gyfiawnder, ac am heddwch le-inw galonau plant yr India dywyll (?). Olywir mewn Hawer owma dyffryn y gri felus (ac O! nas bai war). Gyfiawnder a orfydd yn y rhyfel hon? Nage. Eithr y orvf a orfydd. Y gwir ydyw, nid oes gyfiawnder ynddi. Ni wyr y gwledydd ym- laddant a'u gilydd heddyw yn enw cyfiawnder a rhyddid, ddim byd am v cyfryw. Ni wisgodd cyfiawnder ei, ioed ei gleddvf, ac ni wyhu rhyddid y modd i drin y gwn a'r fagnel. Tystia gwar- eiddiad nas cydnabyddir ef heddyw ond gan y lleiafrif yn Ewrop. Aeth y Nadolig heibio a'i gof melus am eni i ni Dywyaog-a Thywysog Tangnefedd y'i gelwid ef. Ond yn y bar a'r gofwy ychydig gofiodd am. dano felly. Ac yn y Flwyddyn Neivydcl.-wele ei wawdio. Ceisia Llywodraeth Prydain Fawr wthio gorfodaeth ar v werin. Beth wintnt, wrth hyny? Dibrisiant y rhyddid a'r cyfiawnder sylfaenwyd gan Frawd Dynoliaeth a'i Thywysog hi! Ni bu elf en amlycach o wend id yngweinyddiad y rhy- fel nag a ddanghoswyd gan weinyddiaeth Pry- dain Fawr wrth ddewis gorfodaeth filwrol. Beth fydd y canlyniadau ? Nid cryfder, ond dinistr; nid nerth, ond gwendid; nid drychafiad, ond darostyngiad. Beth fydd y diwedd? Gwesgir ar adnoddau mwyaf angenrheidiol gweinyddiad y rhyfel. Daw'r gydwybod bersonol i gymeryd rhan amlyeach bob dydd, a pherchir yr elfen gymdeitha-ol yn hono. Hyd heddyw nid oes ond mympwy yr ychydig ynfydion yn y weinydd- iaeth yn penderfynu ein tynged ni fel cenhed- loecld Prydain. Beth wnaethant? Aethant allan i ymladd (meddent hwy) dros amhleid- g-Hrwch Belgium. Ac i doi-I amhleidgarwch China, Persia, a Gioeg. Dial cam Belgium ar onestrwydd cenhedloedd di-amddiffyn! A fu'n anghyfiawn i'r Almafen oedd gyfiawn i Brydain a'i chyngrheii^wyr! Gofynaf eto-Beth fydd y diwedd? Ni pherchir dyn, na'i gydwybod. Ni pherchir a garo ond a gasao! Weithwyr y byd, unweh! yn eich dwylo chwi er hyny y mae'r fantol. Eithr gwiliwch nas dygir oddiarnoch. Ni allwn ddisgwyl buddugoliaeth a phe amgen, pa lesad fyddai i werin Cymru a gwerinoedd y bvd P Yr wyf fi mewn oedran milwrol. ond ni wel neb mo honof yn cymeryd rhan yn yr anu- wioldeb, hwn beth bynag. Ryia a. wn, y byddaf yn ddyn rhydd yn un o ddau fyd! 0 Gymru allan i frwydr rhyddid, nid ag arf, ond a ohariad Nid yn llaw deddf, eithr yn llaw'r achos ei hun- rhyddid..Fe ddaw'r gofwy hwn i ben, er cy- maint ei anrhaith ar Ewrop, ond nid cyn y teimla. pob dyn ei fod yn rhydd, ac nid yn ddar- ostyngedig i Iiywodvaeth neb pwy bynag. Nis gellir gorchfygu'r Almaen heddywT a milwriaeth, a gore po gyntaf y rhydd v cyngrheirwyr y dyb ynfyd yna yn angof. Ond yfory bydd yn haws pan y cyfrifir dydd cariad. Dyma gyfle aur y werin. CAHIAD Mallwyd. ITHEL DAVIES. I

How to Improve Aberdare

How to Improve Aberdare. MR. STONELAKE'S PRACTICAL POLITICS. The members of the Aberdare Branch of the W.E.A. last Tuesday evening had the pleasure of hearing Coun. E. Stonelake. Miss M. A. Ed- wards, B.A., taking the chair. The problem of the present century, he said, was to clear up the muddle and nusery which was the legacy of the century before. The result of that mis- management was seen in the stunted condition mentally and physically of the people to-day, the murderously high rate of infant mortality and the low ideals of morality. He believed it was within the bounds of practical politics to change this entirely, and suggested certain reforms which could be made, .b'irst he took up the question of housing, which he dealt with in a masterly way, describing the various Housing Acts which had been passed through Parlia- (" 1.1 1 -J. _D _1° "0- ment, one 01 tne oest or wnicn was the Hous- ing and Town Planning Act of 1909. He did not believe in having one large park, but in Raving a number of small playgrounds scatter- ed about the town. In a very interesting way he then made clear how to reduce the number of houses per acre and yet mitigate the diffi- culty of high ground rents. Afterwards he took up other functions of public bodies, in- cluding municipal trading. Waterworks were usually in the hands of private companies, but municipalities were gradually taking them over. The convenience of the tramway system was dwelt upon, but the fares at Abelrdare were still abominably high. A good profit was being made out of the trams, and the Council could either go on making profits or reduce the fares. He upheld the latter policy. Munici- pal trading was on the increase, and was even taking over insurances. There was no reason why they should not go in for Municipal Banking. There was invested in municipal concerns nearly £ 500,000,000. The municipality could manage affairs much better than private capitalists. Every town in. the country had standing against it a huge amount of munici- pal debt, but in every case the assets were greater than the debts. If it were possible to improve the health and well-being of the peo- ple in towns like those he had mentioned, it was possible to do it in Aberda.re and other towns. An interesting discussion followed, in which Miss M. A. Edwards, Miss H. Williams, Mr. Davies, Miss A. Charles, Mr. W. J, Williams, and Mr. Jones took part. A vote of thanks to Coun. Stonelake was proposed by Miss Mary Jones, and seconded by Miss Thomas.

Bob Smillie ConscriptionI

Bob Smillie & Conscription. I INTERESTING LETTER TO BARGOED I I.L.P. Mr. Smillie, in the course of a reply to a letter sent him by the Secretary of the Bargoed I.L.P., expressed himself as fo)loiys: b I am heart and soul with you in your op- position to Conscription, but so far as I can see, Conscription is now assured. The Con- soriptionists have out-manoeuvred the work- ers, and in this I fear that they have had the assistance of a number of leading men in the Labour movement. Those of us who have urged that Land and Capital should be made State Property before human flesh and blood were conscripted, have not been able to carry our colleagues with us, and Lord Derby and his friends are evidently of the opinion that the more you kick the British working man, the more he will lick your hand. The past few months would seem to justify this view, but there may be a surprise in store for those who have set themselves out to Prussianise this country while professing to be at war to break Prus- sianism in Germany.

The Palace I

The Palace. I The excellent and varied programmes for this week and next are up to the usual stand- ard, and will no doubt meet with the hearty approval of the large nmubers who visit this popular home of big attractions. As a leading attraction, From Forge to Footlights" will bid for special attention. It is a story of the stage, in three acts. This is followed by a fine animal drama, The Jungle Queen." The spe- cial war item is British Cavalry in the Mak- ing." The Gazette and a number of other in- teresting and amusing items constitute a fine programme. On Monday next another big attraction is to be screened in The Vortex." This fine exclusive drama features some well known artistes, including Nell Craig, John Cossar, Warda Howard, and John Thorn. The story is of a a woman who finds herself caught in the whirlpool of a double life, and narrowly es- acpes being submerged III the resultant vortex of ruin and disaster. In addition to this, one of the greatest serials ever shown to a Merthyr audience will commence its 22-week run, featuring Grace Cunard, known as Lucille Love in a previous serial; also .Francis Ford playing second lead. The serial is The Bro- ken. Coin," and all who wish to get in the running should not fail to see Episode No. 1 on Monday to Wednesday. Photo cards, of which there are only a limited number, will be given to the patrons on Monday night by Manager Hall-Jones. The fine feature drama, Four Frains of Rice," will also be shown. "Rambles in Sweden" and thEt Gazette will he pleasing items. On Thursday of next week a very special picture will top the bill, "Chimmie Fadden," featuring the funniest man on the screen, Vic- tor Moors. This is a comedy with a little dra- ma and romance added, and will be a change, from the usual run of subjects, which, since variety is the spice of life, will be a welcome innovation. This exclusive picture is in four parts. "The Green Idol," as a special fea- ture. will follow. The war picture will intro- duce us to Peasantry around Smyrna, and the Gazette, with a fine selection of humorous subjects, will provide an entertaining time for Palace patrons. Look out for Charlie Shanghaied and "Broken Coin," Episode No. 2.

Clarion Heroics

"Clarion" Heroics. By T HOMAS THOMAS. The man who has retained his mental equi- poise through the tragic events of the European War may obtain much entertainment by read- ing the bellicose fulminations of the quondam altruist, the Editor of the Clarion." It is really amusing to observe him strutting and swaggering on the literary stage like a harle- quin in a twopenny pantomime, flourishing his tin sword and crying vengeance on everybody who presumes to differ from him in his blood- thirsty campaign. How the whilom gentle Robert fumes and rages, snarls and snorts with frenzied passion, tearing his former precepts into fragments, and with his blood-curdling war- whoops seek to carry terror into the camps of tkose who have remained faithful to the princi- ples of International Socialism and human brotherhood. Poor, misguided Mr. Blatchford. His excesses only produce a smile on the faces of Socialists, his violent outbursts only create a feeling of compassion. Too well has he, in the days of his mental vigour, taught the in- controvertible ethics of Socialist altruism for his converts to be misled now by the outpour- ings of his senile apostacy. Before his converts to the truths of Merrie England" can follow him into the fields of human hate and slaugh- ter, he must first disprove his thesis of Deter- minism, and the instinctively universal good- ness of human nature. Before the war Mr. Blatchford's name was anathema to all profess- ing unristians, because or ins militant attitude against revealed religion and his destructive criticism of the Bible. He still pursues the same policy against religion but his agnosti- cism is now tolerantly overlooked by Christians because of their common point of agreement— hatred of the Germans. Socialists throughout the country, especially in Wales, could to-day advocate Socialism without fear of being taunted as atheistical followers of Robert Blatchford, for in word and deed the Chris- tians, or, more appropriately, perhaps, the Churches, have accepted Mr. Blatchford's Athe- ism, while they have refused his Socialism. Needless to say that Mr. Blatchford, neither in his militant agnosticism nor his military swagger, represents the Socialist attitude on these questions, which probably accounts for the huge circulation of the Weekly Dis- patch" among Christian adherents. When he wrote books and articles calculated to uplift humanity lie had orly a few readers among church adherents, but now he writes articles reeking with bloody gore, he is read with  Mr. Batchford has written a book avidity. "Not Guilty," in which he teaches that called man is a creature of environment and heredity, and that it is wrong to punish evil-doers who are the product—the diseased product—of an evil system. He has also written a pamphlet entitled Altruism," in which he teaches the intrinsic goodness of man—German and Bri- tisher. These and sundry other books of a lofty character has Mr. Blatchford written; books, if read assimilated, and practised, would ren- der war an untenable proposition, but, unfor- tunately, because the Kaisers of the earth had a disagreement, the soldier in him dominated the altruist, with the result that the doctrine of brotherhood has been shelved or buried for the more profitable doctrine of patriotism. He has become such a good hater that nothing short of the complete decimation of the whole German population women and children, coupled with the total annihilation of British pacifists—can assuage his outraged suscepti- bilities. Last week, whilst out on the literary war- path, searching for prey, he cam a across four godly, inoffensive youths who had the audacity to have a conscience, and had the temerity to say they were prepared to obey the dictates of that conscience, even to the extent of opposing the operations of a Compulsory Military Mea- sure Mr. Blatchford smiled with sardonic satisfaction, drew his tin sword, and went for them. They still live, but the sword is bent. Because these men have a deep-rooted aver- sion to taking human life, and a conscientious objection to participating in any form of dest- ructive warfare, the hero of the "Clarion" says they should conscientiously object to pay taxes, because such may be used to aid the "military machine." Such reasoning might do credit to an elementary schoolboy, but from Mr. Blatch- ford Were a direct tax made for war purposes, then our doughty, arm-chair warrior would have some justification in upbraiding these men should they pay such a tax, but although taxes have enormously increased owing to the war no one can say which portion goes for the war' and which is used for civil purposes. Taxes are used for educational purposes, for Old Age Pension,s and other beneficial ob- jects with which these young criminals are in agreement, so they cannot conscientiously re-. fuse to pay taxes. Then the benign Editor adds: The objectors cannot conscientiously consume any food imported across the seas, nor wear any garment from foreign, even neutral countries, because such goods must have been imported under safeguard of the military machine." Before the war broke out food was imported far more cheaply than that which is imported by the aid of the military machine. Mr. Blatchford, of everybody, ought to know that eating, drinking and wearing clothes have no more relationship to the military machine than a poultry farm has with munition works. A breeder of fowls may sell his produce to the maker of cannon, but. the poultry farm would still be needed were all cannon turned into piston-rods. The Army and Navy would not keep the wolves of hunger away from Mr. Blatchford's door, with all his patriotic rant- ing, were he not in a position to pay for his food. Moreover, the author of Britain for the British" has clearly proved in that useful book that wih a proper system of land tenure and intensive cultivation Britain could supply herself with all necessary food-stuffs. So, it is besides the mark to ask conscientious objectors to war to abstain from eating, for they have fulfilled the law which governs the consumption of bread—they work for it. It is a pity that the war has been instrumental in reducing the import of fish, for its scarcity has evidently se- riously affected Mr. Blatchford's thinking powers. To ask a conscientious objector to re- frain from eating because we are at war is about as silly as to ask a vegetarian to abstain from eating vegetables cultivated with animal manure. Mr. Blatchford continues his erudite remarks by saying: "The objectors cannot con- scientiously remain in a country which is only rendered habitable by the Army and Navy." Conscientious objectors may be wrong, but they feel that every country would be made more habitable were armies and navies abolished. Such an idea is rank blasphemy to the kindly editor of the Clarion" he cannot believe that anything good can come out of Nazareth. If he means to say the Germans would menace our existence had we no army or navy, he may be right, but he also may be wrong. It sounds, though, somewhat irrelevant to think the Ger- mans are anxious to invade England, when small nations on her borders apprehend no such catastrophe. They may feel anxious, now S that we are at war, to conquer England, but I according to private reports she is still more ■ anxious for peace. Who, then, are the citi- S zens more worthy of honourable residence in 1 Britain—those who endeavour to secure a per- » manent peace without further bloodshed, or those who advocate prosecuting the war until every country is exhausted of men and money ? If it is right to imprison, starve, or shoot a man who refuses to take a fellow creature's life, what punishment should be meted out to those in our own country during times of peace who allow men to starre from want of employment r That these four conscientious objectors should protest against being put into the non- combatant service of mine-sweeping has pro- duced such irritation in Mr. Blatchford's throa,t that he stands in danger of choking. Mine- sweeping may be essential work, but according to Mr. Blatchford's own words the object of mine-sweeping is to facilitate the taking of life 1 as well as to preserve life. Mines stand between the British warships and German seaports, and their removal, though of immense advantage from a naval point of view, would be hardly con ducive to the preservation of life. To sneer at 1 the conscientious objector as a person more concerned with preserving German life than | English life is to betray more venom than wis- J dom. If men of strong convictions are to I1 renounce their principles with every adverse 1 wind, then God help humanity. Mr. Blatchford may even question the existence of a God; he may even deny the Divinity of Christ, but he cannot deny the altruistic teaching of Christ. and yet Christ founded His Kingdom without resort to the sword. Christ who could, by the exercise of His power, overthrow the Roman ] sway in Palestine, refrained from using any J kind of force but the mellowing force of love. Were Mr. Blatchford a Jew living in Palestine in the days of the lowly Nazarine, he would be with the multitude who crucified their Sa- viour. No good cause was ever established, no re- form secured, without someone's sacrifice; and if war is to be ultimately abolished, it will be through the persecution and suffering of men who refuse to fight. To say that the oppon- ents of war cannot consistently live to-day be- cause every spot of the earth has been won or lost by the sword is to talk gibberish. Even- were his assertion a fact. is he also prepared to avow that such a condition of things is right, and must continue world without end ? Has he forgotten what he taught in his pam- phlet on Altruism when lie said: "It is not bv the word or act of this man or of that nor bv the vigour or zeal of this or that organisa- tion that the final and distant triumph of the god-like over the beast-like in mankind will be consummated. It is by the Spirit of Love mov- ing upon the waters "that order shall come out. of chaos, and form out of the void." The spirit of Love! Is that the spirit shown by the "Cla- rion" Editor at present? He teaches what spirit is to triumph over the beast-like, and because a few men imbued with that spirit refuse to lend themselves to the cause of des- truction—refuse to take part, or even hold a light, in the carnival of he'll, the writer on Altruism pours on them the vials of his viru- lence. Oh, Robert thou self-confessed martyr of a. thousand persecutions, where is thy con- sistency ? Hast thou sold thine honesty for a. mess of Tory pottage? Is crime a virtue when perpetrated by your own household? How can universal peace ever be established if its advo- cates take up arms at the first blast of the- war-trumpet? You say this is a war of defence against a barbarian people, and every man ought to do his share in. defeating tlw foe. Robert, Look up the files of newspa- pers published during the Crimean War, and you will find the same accusations made ag- ainst the Hussian of that period. No, Robert. I am not excusing the crimes of the Prussian' Junkers I am only suggesting the advisability of keeping calm, and not rush to extremes Patriotism and hatred are not necessarily syn- onymous terms, you can love your country without wishing to exterminate the inoffensive population of the enemy country. To-day Germany is the enemy; to-morrow- it might be some other country, and whilst the eyes of the fool are at the ends of the earth, the capitalist junker in every homeland is en- trenching against the day when the workers will have learnt wisdom ancl have come tc. know who is the real enemy. Mr. Blatchford, despite his jeers against conscientious objectors to war. is not quite certain as to whether conscience after all is not something higher in the scale of eternal verities tha.n a, mere- shadow, for he naively re marks that some hundreds of millions ofhu- man beings, while admitting that life is sac- red, cling to the belief that there are other things more sacred than human life. One of these things is liberty; another is honour; an- other is conscience." Precisely, that is the view of the conscientious objector to war; he be- lieves that it will profit nothing to gain the whole world and lose his own soul. Probably, were his conscience more elastic, he mighp have escaped the strictures of the "Clarion 'a.. Huns. To have a conscience is permissa ble, but that conscience must not violate the ten- der susceptibilities of the militarist. To prate about subjection to a foreign yoke and to expose the honour of our women to the Hun or the Tudr is, indeed, playing to the gallery with a vengeance. Since when have even our enemies become such beasts? Were the Germans and Turks worse morally before the war than the men of other nations? Did- Germany have a worse record of criminal vio- lence on women than Britain? War has brutal- ised them, but so has it brutalised every belli- gerent nation, and the remedy is to stop the war, not spread its devastating influence. Mr. Blalatchford surely has a higher opinion of hu- man nature than that he promulgates at pre' sent. Has lie not said: "'I claim, and have always claimed basing my claim upon my own experience and observation of human na- ture—that men and women are for the most part just and kindly at heart, and that the judgment which condemns them as naturally- selfish and unfeeling, is a shallow judgment which cloas not sufficiently consider the system of society under which they live. Verily your judgment, Mr. Blatchford, is a shallow judgment at present. You have thrown all your noble precepts to the dogs of war, and not content with that, you would also throw those who have remained true to the cause you have betrayed to the same ravenous maws. Fortunately, the men you defame have cour- age enough to withstand the forces of reaction which oeset them. You may sneer now, but history will justify their attitude as it has. justified the attitude of .,III who h,%v r,, withstood the forces of reaction in the past. These men are of that calibre who will, in yoliv words prove themselves equal to the tacit assigned them—men of a real faith, a live faith, a new faith. The faith in a glorious destiny of the human race; the, faith that de- mands of its votaries love and sacrifice, even to death, in the cause of mankind." I Printed and Published by the Labour Pioneer Press. Limifod, Williams' Square. Glebelandy' Street, Merthyr Tydfil, January 22, 1916.