Collection Title: Dravod

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
Y STEDDFOD I

Y 'STEDDFOD. BONV/R OLYGYDD,— Fe ddichon y cania- tewch i mi golofn bach o'r DRAFOD i ddweyct inor dda oedd genyf ddcall fod yr 'Steddfod wedi bywiogi gryn lawer yn n?horph yr. wythnosau diweddaf yma ar ol bod yn bur lesgaidd ar hyd tnisoedd ygaeaf, a Uawer yn ofni a phroffwydo es thranc, er fod yr awdur- dodau sydd yn deaH ei chyfansoddiad yn dweyd iii(I oedd dim darfodedigaeth yn ei chyfansoddiad, end yn hytrach wedi myncd i dipyn o wendid y fiwyddyn ddivveddaf o herwydd diffyg cynhaliaeth briodol. Ond yr wyf yn cael ar ddeall fod y Tre- lewiaid yn brysur ac egniol yn ei maethu i fyny, ac fod rhagolygon disglaer am ei gweled eleni mor siriol ag yn ei dyddiau goreu. Clywais fod y pwyligor wedi bod yn eistedd yr wythnos hon, ac ar ol cael ystyriaeth bwyHog wedi dyfod i'r penderfyuiad i'w gohirio hyd gauol mis Rhagfyr, gan fod y llenorion, y beirdd, a'r cantorion amryw o honynt yn ofni am ei bodoineth, end erbyn heddyw y mae amryw gorau ar hyd y Dyftryn a'r trefydd wedi dcchreu o ddifrif. a chlyvvais yn ddistaw bach fod cyd-ymgeis- wyr lied beryglus yn dcbyg o dd'od i lawr o'r Andes, a rhwng pobpeth y mac yn ym- ddangos v ceir 'Steddfod odidog yn Nhrelew eleni, ac os oes rhai o'r cystadleuwyr heb ymysgwyd o'u plu dyna'r pwyligor wedi ym- estyn yr amser. Hwi ati hi, boys I Gwych fyddai cael haner dwsin yn ccisio ar y gadair, a chymaint a hyny ar y prif ddaraau cerdd- oro!. Yr wyf yn deall ci fod ym mryd pwyligor Trelevv wneud y Neuadd Goifa erbyn yr wyl yn y fath fodd ag y gellir clywed pin yn dis- gyn ynddi ac wedi ei harddurno yn y modd gwychaf. Bonwr Olygydd, os barnwch yr uchod o nodwedd hysbysiad ni bydd i mi godi tal arnoeh am yr anrhydedd 0 gad ei gyhoeddi yn Y DRAFOD.—CRWYDRYN.

111 Nodion o Treorci

111 Nodion o Treorci. ■»——0~ Yn ol fel yr hysbyswyd yn y DRAFOD ddi- weddaf daeth y Parch John Camwy Evans i draddodi pregeth yma nos Sn!, a daeth cynulleidfa fawr i wrandmv arno yn traethu gwirioneddau mewn bywiogrwydd ua wel- wyd ei syiielyb o'r pwlpud yma ers amser lied faith. Ei destyn oedd, Editarhewch, canys nesaodd teyrnas nefoedd," a chredwn iddo roddi seiliaa newydd i gredoau yr ieu- cngctyd o barthed i wir edifeirweh, ac mae edffelrwch, fel yr ocdd ceisio ei ddarlunio, yn un o'r agoriadau svdd yn agov y drws i'r deyrnas ag oedd yn brcgethu am dani mor fendigedig. Mawr obeithivvn fod i'r hyn a hauodd drwy ei bregcth gael dyfnder daear yn nghalonau y gwrandawvr. Gwnac-th un sy!w tebyg i hyn,—fod angen dynion ar ein byd i ncwid ein syniadau cyfeilornus, ac y buasai ef yn mynd adref yu hapus iawn pe buasai yn ymwybodol fod rhywuu yn y gynulleidfa yn groes i'n syniadau ef yn y bregeth syniad y darfu i'r Bonwr W. E. Williams gyfeirio ato dipyn yn chwareus ar ddiwedd y cyfarfod, gan ddyweyd nad oedd ef yu groes i'n syniadau, beth bynag, a'i pedd yn gwbi gredu fod pawb yr un modd, ac er hyny yn sicr gallai Mr. Evans fynd adref yn hapus gyda'r ymwybyddiaeth fod ci bregeth wedi effeithio yn briodol arnom. Ymadaw- odd pawb adref yn swn y geiriau, Dan dy fendith wrth ymadnel." Fel y crybwyliwyd hcfyd am y cyfarfod llenyddol, cynhaliivyd ef nos Fawrth di- weddaf, Medi 28. Dyma'r diweddaf am y tymhor hwn, a chafwyd i diwedd Bed dda. Ond rling meithder awn ati i roddi hanes y cwrdd. Yn arweinydd deheuig cawsom y Br. Evan Williams, a'r Br. W. E. Williams yn gadeirydd. Aetlipvvyd drwy wakh y cyfarfod yn y dull a ganlyn Can agoriadol gan y Dr. Bob Williams, Gainian Adroddiad gan N. II. Cadvan Beirniadaeth y Br. Evan Williams ar y traethodau—Gvverth cydradd oreu, y Fonesig Buddug Thomas a N. H. Cadvan Can gan y Br. David Jones; Difyrvvch wrth geisio dariien gair Indiaidri; Datgauiad gan barti y Br. D. Jones; Beira- iadaeth y Fones Durouzett ar rhwyll-wau cwlwm (tie), cydradd oreu, y Fonesig Mary Jones a'r Fonesig Aeronwy James Adrodd- iad gan Ames Roberts; Beiraiadaeth y Br. E. E. Jones ar gyfansoddi darn heb atal- nodau, goreu, y Fonesig Aeronwy James; Cafwyd cystadleuaeth darllen y darn budd- ugol, goreu, Br. Bob Williams; Can gan y Br. Brown Adroddiad gan y Br. Ben Jen- kins, Colonia Sanniento; Beirniadaeth y Br. Evan Williams ar llawysgriiio Ps. xiviii. i rai dan 16 oed, cydradd oreu, Aerwen James a Lizzie Jones; Datganiad eto gan barti y Br. David Jones; Cystadleuaeth araeth ddifyfyr, goreu, Br, Edward Thomas; Cy?- d xv,-ii- d Tl,,orii--s; Cy5- tadleuaeth deuawd, Dowch i'r Ysgol Sul,' goreu, Bwyr. D. Jones ac Edward Thomas Adroddiad gan Menai Roberts; Adroddiad gan N. H. Cadvan; Annerchiad gan y Lly- wydd, Br. W. E. Williams yn calonogi y pwyligor presenol i deJal ati i drefnu cyfar- fodydd Henyddol ar hyd y gauaf nesaf, a dechreu yn gynt nag eleni, drwy gydweith- rediad rhai eraill. Addawsom roddi enwau y pwyligor yn y DRAFOD os buasent deilwng, ac ar ol clywed araeth y cadeirydd credwn eu bod, a dyma nhvv:—Cadeirydd, Br. Evan James Trysorydd, Br. R. W. Jones; Ysg- rifenydd, N. H. Cadvan, a Br Edward a Johnnie Thomas. I ddiweddu canwyd Hen Wbd fy Khadau,' o dan arweiniad y Br. Ed. joiies.Ai,- SELYF.

0 I Nazareth Drofa DulogI

——— -0 ——— Nazareth, Drofa Dulog. Ychydig iawn a welir o hanes gweithred- i a w i,, t ,,v e 11 iadau yr ardal uchod yn y DRAFOD, a rhag ofn i'r darllenwyr feddwl na wneir dim yno, It aufonwn lithen fechan atoch os byddweh I gystal a'i chyhoeddi, Br. Golygydd. Gresyn, fuasai gadaei i basio hanes y modd y treul- iwd y ddau Sul diweddaf yn y He uchod. Yn y boreu a'r hwyr, dydd Sul, Medi 19, gwrandawyd ar y Parch. Morgan Daniel, B.D. yn traddodi dwy bregeth yn llawn o syniadau yn ddidderbyn wyneb, hen a diweddar, y di- wcddar yn fwyaf lluosog. Er hyny yr oedd ei bregethau yn arddcrchog ac arddeliadol. Yn yr hwyr siaradwyd gan y personau can. lynol i ddymuno llwyddiant mawr iddo yn ei faes newydd yn mro Hydref :Bonwyr Evan Jones, David F. Davies, D. Lloyd Jones, ac Edward Owen, y Bonwr diweddaf newydd gyrhaedd o Choele Choel, wedi bod oddiyma am gryn amser. Yr ocdd yn dda iawn gan bawb ei groesawu yn oJ, heblaw ei deulu. I ddiweddu offrymwyd gweddi gan y Parch. Morgan Doniel. Teimlad pawb' wrth ymadael oedd, Melus, moes mwy." Y Sul dilynol, Medi 26, yr oedd y Parch. J. Camwy Evans yno yn pregethu yn y boreu, a chafodd lond y capel o wrandawyr, a thystiwn na ddarfu i neb gael ei siomi, ond o'r ochr oreu. Pregethai gyda goslef un yn bwiadu deffro y genedl o'i chysgadrwydd presenol gyda chrefydd, a hyny ddymunwn ninnau i'r fath raddau ag sydd yn bosibl. Mor sicr a bod Camwy—enw yr afon—yn ei enw, y mae yntrau yn glod i'r dyfFryn 11c mae yr afon yn rhedeg drwyddo, o gymaint a'i fod wedi ei eni a'i fagu yma. Dywed pawb mai anffawd fawr i'r Wladfa yw ei fod yn mynd oddiyma, oherwydd y mae yn ddi- ameu y buasai o les dirfawr i greu chwil- droad crefyddol, ond I ewyllys Duvv a wneler,' Hwyrach fod cymaint o nngen "deffroad" yn Nghymru ag sydd yn y Wladfa. Efe wyr oreu.—YIIVV'ELYDD.

Advertising

Carpinteria de obra Blanca Y Taller de Muebles. de == JULIO GUROVICH, = Unico taller de escaloras do lujo para casas de alto. Espeeialidad on todos trabajos perfceiieeientea alramo. Se hacen muebles a plazo. SIN COMPETE NCI A. Frente al Taller Mecanieo del Senor Carrasco Trclew. SIMON KMMINSKY, TRELEW, CHUBUT. (Gyferbyn a'r Ariandy). Telephone No. 20. Ystordy yn cadw pob nwydd. Drapery, Esgidiau, Ironmongery, Bazaar, &c. DILLADAU AT YR HAF, I FERCHED, DYKIOX A PHT.A7JT PRISIAU RHESYMOL. DIGONEDD 0 rizi COOPBRAT1VA CH1CA. iVA. ?MSM?A. Y BRODYR MAP-.TliVEZ, TRELEW I -"7'J YSTOR 0 WAHAMOL NWYDDAl. •§• CYNRYCHIOLWYS V Masnaoliciy a wertha ratnf o 0 0 yn y Diriogaeth. 0 o 0 A HAD MEGiS CADACHAU SID AN, ESGIDIAU, PL.ANCEDI, AC AMRYW NWY- DDAU ERAILL AM BRISIAU HYNOD 0 lSEL. M A T E R i THIOL. CVNRVCHIOLWYR Y DRS. ADOLFO LABOUGLE (ISU,), AC EDUARDG LABOUGLE, CYFREiTHWYR. RIVADAVIA 620; BUENOS A IRES LA PLATA GALLE 13 Nv. 814.