Collection Title: Dravod

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 3 of 8 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
Tynnun Groes

Tynnu'n Groes. ii. Nid oeddwnwedi bwriadu ysgrifcnnu ail crthygl o dan y pcnawd uchod, ond mae rhai nieddyliau pellach ar y cwestiwn wcdi dod i mi, ac odid na fyddant o ryw help a lies cyffredinol wrth eu cyhoedai. Un o'r pethau sydd wedi fy nharo fwyaf mewn perthynas a'r Hen Gop yn ystod yr erledigaeth bresennol arno, ydyw dignity neu nrddas yr hen sefydliad ei hun. Posibl fod amryw o ddarllcnwyr y DRAFOD yn gwybod am v darlun hwnnw He ceir dau gi, ci bach a chi mawr, gyda'u gilydd, y ci •raawr yn gorwedd yn dawel yn ei gene], a'r ci bach, yn ol arfer corgwn, yn neidio ac yn sboncio dan gyfarth o llaen y Hall, a'r ci mawr heb wneud un syhv o hono. Mae'r Cop yn ymddangos i mi yn debyg iawn i'r ci mawr, yn dilyn ei fustics ei hun yn dawel, heb wneud syhv o'r rhai sy'n ei gyfarth yma a thraw. Dignity aild Impudence yw'r teitl a welais i o dan y darlun uchod, ac y mae'n addas hefyd i'r Cop a'i erlynwyr, neu o ran hynny i unrhyvv sefydliad da sy'n gallu cadw ei urddas pan fydd y cynhyrfwyr o'i gwmpas. Y gwir am y peth ydyw, nad yw "barn'' ambell un ar wasgar o ddim pwys, os bydd y bob! yn gyffredinol yn meddwl fcl arall. Pa bwys ydyw "barn" ambell i gyuhyrfwr ? Y peth goreu i ni wneud yw gadael iddynt glcgar, a mytid ymlaen gyda'n busncs ein hunain. Felly, os yw'r Wladfa'n gyffredinol yn meddwl un ffordd, nid yw o bwys fod rhyw un neu cldau yn meddwl yn grocs i hynny. Gyda golwg ar yr hyn ddywedais mewn crthygl flaenorol am helpu'r cop, y mac heb os nac onibae yn ddyiedswydd ar bawb yn y Wladfa wneud hynny. Mewn undeb mae nerth." Nid mater o "farn" hwu a'r Hall yw farii?' I iwii r yvv helpu'r Cop, ond mater 0 synnwyr cyfFredin i bawb sy'n meddwl am fyw yn y Wiadfa. Eglur i bob un yw na ellid byw yma heb y Cop, oblegid buasai'r cribddeilio'n rhy ddychryn- Ilyd i neb allu ei ddal. Buasai'r fiarmwr yn cael ei flingo'n fyw. Fel!y yr ocdd hi, meddant i mi, cyn bod y cop, a dyna un rheswm, a'r pwysicaf, dros ei ffurfio. Nid oes neb call yn meddwl fod y Cop yn ddifai. "Heb ei fai, heb ei eni." Sefydliad, dynol yw'r cop, ac fel y cyfryw sefydliadau ni all fod yn berffaith. Ni fuasai yn berftaith o !awer pe gwneid yr holl gyfncwidiadau a gynhygia rhai yn ei drefniadau, a phe gwneid amryw o'r cyfnewidiadau hynny, buasai'n waeth nag yw yn awr. I fod yn berffaith, rhaid i sefydliad fod yn ddwyfol, ac yn cael ei gario ymlaen gan angylion a seintiau, a hynny ni ellir ar y ddaear hon. Y mae'r Gwladfawyr yn gweled hyn yn iawn. Nid ydynt mor dwp ag y myn rhai i ni gredu eu bod. CorfF o bob! bur lygadog yw'r Gwladfawyr, a gwelant heb eisieu ei ddangos iddynt ar ba ochr i'r bara y mae'r meuyn. Beth bynnag ydyw beiau'r Hen Gop, y mac ef yn digwydd bod y sefydliad goreu o'i fath sydd gennym ni yn y Wladfa, a hynny o ddigon, ac y mae'n gwneud tmvy, ac yn helpu mwy arnom ni, na'r un arall sydd yma. Beth bynnag fydd cisieu, ar gefn y cop y mae pawb yn mynd yn syth. Peth y dylem ni sylwi'n fanwl arno yw, Pwy ydyw'r Cop? Yr ateb yw, mai'r Wiad- fa'n gyffredinol ydyw. Y Gwladfawyr eu huuain yw'r Cop, oddieithr rhyw ychydig dibwys sy'n hofii tynnu'n groes. Nid un dyn yw'r cop, nid cwmni o ryw ddau neu dri ydyw, ond ein Gwladfa ni'n gyffredinol. A dyna pam y mae hi'n ddyledswyrld amom ni oil helpu'r Cop, oblegid drwy hynny yr ydym yn helpu ein gilydd acyn ein helpu ni ein hunain. Os ydym am i'r Cop ein helpu ni, rhaid i ni helpu'r Cop, oblegid uyni yw'r Cop. Rhaid i ni helpu ein hunain, os am gadw ar Iwybr ein dyledswydd. "Heaven helps those who help themselves," y rhai sy'n helpu eu hunain a helpir gan y net. Sarbad ar y Wladfa'n gyffredinol yw dwrdio'r Cop yn ddiachos insult i'r Gwlad. fawyr ydyw, cystal a dweyd mai set o bobl ddwl a di-ystyriaeth yw pawb yma, heb ddeall beth y maent yn ei wneud wrth ethol rhai i cfalu am eu buddiannau. Gwelais rywun yn dweyd yn rhywle mai dynion anghymwys sydd yn llywio'r Cop. Ond mae mwy nag un farn ar y cwestiwn yna. Pa bwys ydyw, fel y sylwaip o'r blaen, fod rhyw un cenfigenllyd yn meddwl pethau fel yna, os yw'r Wladfa i gyd yn meddwl fel arall ? Mae'r gwyr sy'n llywio'r Cop yn cael eu hethol drwy bleidlais, ac mae'r ffaith fod y Wladfa'n ethol y gwyr hyn o hyd yn ddigon i ddangos bod ganddi ffydd ynddynt, ac nad yw'r ffydd honno wedi ei rhoi mewn rhai heb ei haeddu. Beth bynnag yw cymhwysterau ac an- ghymwysterau y dynion sy'n gofalu am y Cop, y maent o leiaf yn rhydd oddiwrth un anghymhwyster mawr i'r neb fydd yn cym- eryd rhan amlwg mewn gweithrcdiadau cyhoeddus, a hynny yw'r gallu neu'r duedd i ddyweyd pethau bawaidd a diegwyddor o dan ffugenwau yn erbyn y sefydliadau a'r dynion I goreu sydd gennym. Nid yw'r duedd yna'n beth i ymffrostio yndda, crcdwch fl. Mae pob pcth dynol yn ddigon amhcraaitb, fel I mae gwscth?fymodd, and y mae'r i?an fwyaf o houom yn ceisio gwncud ein goreil, yn ol ein go!eum er nad yn gaHu bob amser, a phcth digon anymunol, heb ddwcyd yn gryfach, yw gweled rhai byr eu golwg neu I rai maleisus, yn ceisio chwalu'r hyn sy'n HesoH fwyaf ar gymdeithas, beth bynnag yw a pba Ie bydnag y bo. Dywcd y Parch. Elfea Lewis yn un o'i lyfrau "Onid harddach yw gwaith yr Adeila- dydd na gwaith y Chwalwr ?" Hoffwn ninau ofyn yma yn y Wladfa, Ai nid gwell i rai yn I ein mysg fyddai troi i helpu, ceisio gwella pethau, gwneud rhywbeth, nid chwalu gwaith pob! eraill; adeiladu, ac nid tynnu i lawr a distrywio ? Dyna sydd urnom ni eisieu ym mhob man, yw dynion i godi pethau nid i\v gostwng. Yr ysbryd Almaenaidd yw hwn, ysbryd y chwalu. Y peth sydd eisieu yw meithrin y constructive facidiy sydd ynom, a gadael i'r destructive. "Hacer las cosas," meddai Sar- miento yn rhywle, "hacerlas mai, talvez, pero hacerlas." Gall pawb chwalu yr ychydig sy'n gallu adeiladu. Ceir ym mhob cymdeithas ddosbarthladau o botl a'u prif amcan i ddwrdio a sennu a chwaln gwaith pobl eraiil gwell na hwy eu hunain. Weithiau rhai wedi cael eu siomi yn eu bywyd ydynt; dro arall, ceir rhai cenfigenllyd wrth natur, na fed rant ddioddef gweled dim yn Ilwyddo ar wahan iddynt hwy eu hunain. A sylwch, mae'r bobl hyn yn wastad yn dweyd pa foddy dylai rhywun aralliveithredu acymddwyn. Nid edrych ati eu hunain, ond beirniadu a chynghori rhywun arall. Que lo haga algihi otro y w hi'n barhaus ganddynt. Dechreuais siarad am y Cop, ac aethum i ffwrdd i ryw gyfeiriad arall. Wrth droi'n ol, daw y meddwl i mi'n awr, Betli yw'r rheswm am yr erlid sydd ar y Cop yn y dyddiau hyn? 0 ba le y cyfyd ? Ond i ni sylwi'n fanwl, gwelwn fod erledigaeth o'r fath yn dyfod oddiwrth ddau ddosbarth, fel rheo!, er nad wyf yn dweyd mai felly y mae hi gyda golwg ar y mater preseunol. Yti gyntaf, rhai cen- ffgenllyd, rhyw ychydig fuasent o bosibl yn gallu hel cryn lawer os nad y cwbl o bethau i'w dwylaw eu hunain oni bae fod rhyw sefydliad neu ddyn ar eu ffordd: De los males que sufrimos Hablan mucho los puebleros; Pero hacen como los teros Para esconder sus niditos En un lado pegan los gritos Y en otro tienen los huevos. Yn ail, rhai y gellir eu galw yn professional agitators, sef cynhyrfwyr wrth eu proffes, pobl heb ddigon o waith fynychaf, ac heb allu neu heb duedd i wneud da, ac yn ysu am wneud rhywbeth, felly troant i wneud drwg. Nid wyf yn dweyd mai telly y mae hi yma'n awr, ond mae'n iawn i ni fod ar ein gwyliadwriaeth rhag ofn y gall yma fod ambell i ysbiwr Almaenaidd yn ein mysg. Pa fodd bynnag, nid oes dim i'w ennill wrth yrru gwenwyn i gerdded drwy gymdeithas a chynhyrfu gwaed drwg heb eisieu. Escu- pir al cielo yw "tynnu'n groes", ac y mae'n disgyn yn oil arnom ni ein hunain, bob amser, ac yn hwyr neu hwyrach, try'n ddrwg i bawb yn gyffredinol. Mewn undeb y mae nerth, nid mewn ymrannu. Dechreuais yr ysgrif gyntaf ar "dynnu'n groes" yn rhywle o gwmpas ffactri gaws y Cop yn y Gaitnan. Yr wyf am ddiweddu hon yn yr un fan. Gofyunodd rhywun i mi, dipyn yn ddi- rcidus yn siwr, A ddylai dyn roddi ei laeth i'r Cop am 8 sent y litr yn lie ei werthu i'r cyhoedd am 20 sent ? Yn awr, y peth sydd wedi bod yn fy mhendroni i ers rhai dyddiau yw hyn Pebaeffermwyr y Wladfa yn troi ati o ddifri i wneud eu halfalfa'n llaeth, yn lie gadael. iddo bydru yn y das fel y mae ar hyn o bryd, ym mha le yr ydych am gael digon o bobl i brynu'r llaeth am 20 sent y litr ? Clywais ryw swn dechreu cwyno tipyn bach yn y Gaiman yn awr, fod yno lawn ddigon o bobl yn gwerthu Uaeth eisocs. Ond beth fuasent yn ddweyd yno pe buasai yno ddeugant neu dri o gerbydau yn dyfcd i'r lie bob boreu i gynnyg gwerthu Ilaetli ? A wfil y cenfigenwyr twp yn awr beth yw ameaI1 ffactri y Cop ? Onid helpu'r fiarmwr y irae'r Cop, a cheisio rhoi marchnad o'i flaen fel y gall gael ymadael a'i gynnyrch un ffordd os na all ffordd arall ? "Mae v Cop wedi ei wneud i'n helpu ni," fel y dywedodd cyfaill, ond y drwg yw, meddaf finnau, ni all y Cop ein helpu ni os na wnawn ni helpu'r Cop, oblegid nyni yw'r Cop. Mewn undeb mac nerth. Back up, you chaps." J f A. H.

Vr Eisteddfod

Vr Eisteddfod. Mown colofn arall gwelir hysbysiad am ohiriad yr Eisteddfod iganol mis Rhagfyr. Gwnaed hyn er mwyn mantais i'r cantoriou a'r llenorion ac eraill gael rhagor o amser i barotoi ar gyfer yr Eisteddfod a'i gwncud yo Uwyddiant tu hwnt i bob disgwyliad. Trwy y gohiriad y mae digon o amser i rai o'r newydd ffurfio corau, neu ddechreu cyfansoddi ary gwahanol destynau barddon- ol a rhyddieitho!, Y mae Eisteddfod Bangor, yn Nghymru, wedi ei chynnal; ac hefyd Eisteddfod yr Unol Dalaethau, a'n dyledswydd ninnau yw gwneud ein rhan, a gwneud ein goreu fel Cymry y Wladfa i dalu gwarogacth i'r hen sefydliad Cymreig, ac i ymdrechu rhagori trwy ddiwyllio ein meddyliau, meithrin chwaeth dda, a magu ysbryd heddwch Eisteddfodol. Y mae Gaiman a Trelew wedi dechreu parotoi a threfau corau, a disgwylir clywed yn fuan fod Bryn Gwyn, BrynCrwn, Moriah, Drofa Dulog, a lleoedd eraill yn gwneud eu rhan i roddi bywyd newydd yn ngwersyll yr Eisteddfod. Ein tuedd o hyd yw taflu y baich ar ys- gwyddau ein gilydd ac anghofio mai mewn undeb mae nerth. Dymuna y pwyllgor ar holl gantorion a llenorion y Wladfa, ac ar bawb arall ymroi i Jafurio am y misoedd nesaf a phob un benderfynu enill y gamp- y gamp o ymroi i lafurio a chystad-iu erheb sicrwydd am wobr yr Eisteddfod.

Pa beth y mae Lloegr yn wneud

Pa beth y mae Lloegr yn wneud ? Dyma ran o'r atebiad roddir i'r cwestiwn uchod: Rhaid fod y neb a ofyuo y cwestiwn, Pa beth y mae Prydain yn ei wneud yn anobeithiol anwybodus yn ei hanes. Y mae bechgyn yr ysgolion yn gwybod pa beth y mae Prydain wedi wneud ac yn ei wneud ac y maent yn wladgarol ac yn frwdfrydig dros eu gwlad. FegedwirygelynallanoPrydnin gyda'r llynges, ac y mae Prydain wedi achub Ffraingc oddiwrth ddinystr llwyr, wedi achub ei threfedigaethau. Yr mae Uywodraeth y mor yn nwylaw y Cydbleidwyr, ac heb hyn nis gellid cario y rhyfel yn mlaen am chwe mis. Y mae Prydain wedi rhoddi i'w Chyd- bJeidwyr lawer o arfau a nwyddau rhyfel, a gorphwys arni y baich trymaf yn ariamol, I gynorthwyo byddinoedd y Cydbleidwyr y mae Prydain wedicasglu 3,000,000 0 lihvyr a hyny o dan gyfundrefn wirfoddol, ac y mae y milwyrhyn wedi profi eu hunain yn ogystal milwyr ag a welodd y byd erioed. Nid dyna'r oil; ond dyna'r hyn y mae Prydain wedi wneud. Heblaw hyn yna, y mae Prydain yn ymladdyn Ffraingc ac i amddiffyn Ffraingc. Y mae hi hefyd yn brwydro ar Orynys Gallipoli, ar lanau morgaingc Persia, yn y Cameroons, ac yn Nwyrain Africa perthynol i'r Almaen. Y mae wedi ymladd yn Ngorllewin Africa perthyiiol i'r Almaen, ac 37n erbyn yr Almaeti- wyr yn China. Ac yn ngwyneb hyn oil, tra y mae Prydain yn cynorthwyo ei chydbleid- wyr gyda firwydbeleni a nwyddau rhyfel, ac yn cymeryd y baich trymaf yn ariannol o'r holl ryfel, y mae rhywrai yn gofyn, Pa beth y mae Prydain yn wneud ? Ac er fod Prydain wedi cymeryd baich trwm y rhyfel ar ei hysgwyddau, y mae hi yn ddiwyd yn parottoi i gymeryd baich trymach etto.

AT EIN GOHEBWYR

AT EIN GOHEBWYR. 0 ddiffyg gofod gorfu i ni adael yrj^sgrif ar Irrigacion hyd yr wythnos nesaf.