Collection Title: Dravod

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
7 articles on this page
Advertising

Y WEITHFA GAWS AG YMENYN. O'r 15fed cyfisol ni dderbynir hufen, a rhaid i'r llaeth fod yn y Weithfa cyn banner awr wedi wyth y boreu. YR AROLYGIAETH. Trelew, Rhagfyr 12, 1918.

AMRYVVION I

AMRYVVION. I Dydd Llun gyda'r Mitre o Buenos Aires cyrhaeddodd y personau canlynol i Mad- ryn :—Dr. Ap Iwan a'i fab, Br. John S. Williams (o'r Hen Wlad), a'r Br. Thomas Awstin 6 Buenos Aires. Bvdd ya dda gan luaws cyfeillion y nail 1 a'r lIall eu gweled a'u croesawu. Y11 ddiam- eu y bvdd llawer o gyrchu, fel arfer, at Dr. Ap Iwan tra y bydd yn ein plith. —o— Nos Llun, cyrhaeddodd y Br. a'r Fones E. J. Roberts, ac hefyd y Bwyr. Cerutti, Aeron Morgan, yn ol o'r Andes, wedi mwyn- hau y daith a'r golygfeydd rhamantus. Sylw o'r Drych yw hwn,-Adtiod amserol, Yn awr y mae yn aros, Woodrow, Clemen- ceau, Orlando, a D. Llovd George, a'r mwyaf o honynt yw D. Lloyd George. —o— Y mae hiwmor, medd Anthropos wrth ohebydd yn Nhrysorfalr Plant, wedi ei fab- wysiadu gan ysgrifenwyr diweddar fel gair Cyinraeg. Anhawdd ydyw ateb eich cwes- tiwn mewn brawddeg. Ergyd sydyn, an- nysgwyliadwy, ydyw ffraethineb.' Y mae'r I hiwinor' yn debycach i siwgr yn toddi ac yn myned o'r golwg. Ond gwyddis ei fod yiio-wrth ei flas." -0- Ddechreu'r wythnos hon aeth y Bonwr a'r Fones Jack Jones, Gaiman, i Deseado. Llongyfarchwny Br. Jack Jones ar ei benodiad i arolygu cangen C.M.C. yn Desea- do, a dvmunwn iddo ef a'i briod a'u geneth bach bob llwyddiant.

Family Notices

MARW. Prydnawn dydd Mercher djweitdafbu farw y Br. Lewis Humphreys, Drofa Gabbage, yu 41 mlwydd oed. Bu yn wael ei iechyd am hir amser, ac er pob gofal a gwasanaeth ar ran y teulu a'r meddyg, methwyd ag adferyd iddo ei iech- yd. Dangosir cydymdeimlad a'i weddw a'r plant, ac a'r perthynasau oil yn eu profedig- aeth chwerw. Prydnawn heddy w, dydd Iau, bydd ei gorph yn cael ei roddi i orphwys yn mynwent Moriah. GENI. HUMPHREYS.—Chwefror 3ydd, ganwyd i'r Br. a'r Fones-Richard M. Humphreys, Moriah. ferch.

TrelewI

Trelew. Pur ddymunol a chanmoladwy mewn un- rhyw rieni ydyw eu bod yn awyddus i wneud nnrhyw aberth er mwyn eu plant, i roddi pob cy north wy iddynt i gael addysg dda, er eu cymhwyso ar gyfer bod o wasan- aeth a defnyddioldeb mewn cymdeithas. Deallwn fod Elliott, mab v Br. a'r Kones John Parry Jones, Drofa Gabbage, wedi myned i Parana vtig nghwmni y Bonwr Marcelino B. Martinez i fyned o dan gwrs o addysg, er ei gymhwyso i fod yn Athraw yn v dyfodol vri un o Ysgolion Cenediaethol y Weriniaeth. Deallwn hefyd, iddo er yn fachgen fod yn aelod o ysgol ddyddiol o dan ofal y Br, E. F. Hunt, ac wedi myned yn llwvddiannus drwy ei arholif-dau, ac ar gymhelliad ei hen Athraw, penderfynodd ei rieni ei anfon i'r ysgol rhagbarotoawl y cyfeiriwyd ati. Go- beithio y bydd iddo fanteisio ar y cyfle hwn, ae y daw yn fuan i allu rhoddi cvfrif da iawn am dano ei hun. Gwn y cyduna cyf- eillion lluosog ei rieni i ddymuno pob llwyddiant i'r mab, ac v cawn yr hyfrydwch o'i groesawu'n ol wedi llwyddo gvda'i waith fel efrvdydd, ac v ceir v pleser o'i weled yn cvmf.ryd ei le fel athraw, ac v bydd yn addurn i'r Wladfa ym myd addysg. GOHEBYDD. —————— > O 4

Cymry Enwog I

Cymry Enwog. Mantais fawr i fywyd yr ieuanc yw dar- llen hanes enwogion ei wlad a'i genedl, ac vmgydnabyddu a'r hyn sy'n cyfrif am eu henwogrwydd. Mae darllen eu hanes yn dringo, ris ar ol gris, trwy anhawsderau yn tueddu i ddeffro yr hwn sy'n cvsgu, ac i symbylu yr hwn sy'n effro yn ei flaen. -0- Y Cymro enwocaf vw Lloyd George. En- illodd ei enwogrwydd trwy anhawsderau. Saif yn hy! a gwrol dros yr hyn svdd iawn. Nid yw yn rhoddi pris ar boblogrwydd, ni wna aberthu egwyddor ar allor hawddfvd, ond gwyneba ddrygfyd dros ei argyhoedd- iadau. 11 Iawnder, nid polisi, yw gwrthrych ei nod. Dynion fel hyn sydd ar y wlad eisieu vn awr dynion anhyblyg yn achos gwirion- edd. Er mor werthfawr ydyw dawn areith- vddol a medr dihysbydd i gyfarfod pob gwrthwynebiad, eto cred-af fod ei onestrwvdd diwyro, ei gydwybodolrwydd pur, a'i ymlyn- iad wrth egwyddorion uniondeb mewn gwladweiniaeth yn llawer mwy gwerth- fawr." —o— Mae plant a phobl ieuanc v Wladfa yn gwybod yn dda am Syr O. M. Edwards, ac wedi darllen llawer ar gynyrchion ei feddwl pur a diwylliedig. Un o arweinwyr medd- wi ein cenedl yw ef, a chredwn ei fod yn brif arweinydd ar lawer cyfrif. Yn rhydychain graddiodd gydag anrhyd- edd y Dosbarth Cyntaf mewn Hanes Diw- eddar. At wasanaeth ei wlad a'i genedl y troes Mr. O. M. Edwards ei wybodaeth eang a boll egnion ei natur a'i gymeriad cryf." Mae wedi gweithio yn gated a rhoddi i'w genedl lawer o ffrwyth addfed ei feddwl. Dyhead ei galon yw codi ei genedl mewn gwybod- aeth a rhinwedd. Cymro trwyadl yw Syr Henry Jones. Fel hyn y dywed rhywun am dano,—" Y mae y dylanwadau ddiffoddant ddyheuadau un llanc yn tanio dyheuadau y lIaII. Tanio Henry Jones wnaethant, ac y mae ar dan bytli." Ciywsom ef yn pregethu ar Saul a Tarsis ac yr oedd ar dan yr adeg hono, ac yncvfranu yn helaeth o wres ei galon fawr a'i feddwl clir i'r gwrandawyr. Dyma ddy- wedir am dano,—"Aeth i Germani i astudio athroniaeth, a dychwelodd gyda hannercor- on yn ei logell. Benthycodd arian i fyned i'r Ysgotland i ymgelsio am "Honours" ac Ysgoloriaeth. Enillodd" Honours" yn y dosbarth cyntaf, ac Ysgoloriaeth Clark, gwerth £ 225 v flwyddyn am bedair blyn- edd." Mae'n werth i blant a phobl ieuanc y Wladfa ymwthio yn mlaen drwy anhaws- derau. -0- Dvn sydd wedi gwneud gwaith mawr fel cenhadwr yw y Parch. Griffith John, D. D. cafodd f\ w i weled dathliad" haner can mlwyddiant ei waith cenhadol n China. Nis gallwn yma ond dyfynu vchydig eiriau o'r hyn ysgrifenir am dano,— Heblaw bod yn bregethwr hyawdl a dylanwadol, mae hefyd yn ysgrifenwr medrus mae ei waith llen- vddol yn eufawr, ac wedi hod o'r cvnorth- wy mwvaf, nid yn unig i'r Genhadaeth y mae ef yn vsdltiedjg a hi, ond i Genhadaeth- au eraill hefvd. C\fieithodd v Beibl i iaith y werin hobi, hvny yw, iaith lafaredig y wlad. ac ystvrir hyn yn orchestwaith gan y rhai sydd VI) abl i farnu ei werth a'i anhaws- derau." Yn sicr fod darllen hanes dynion fel hvii yn tueddu i gynyrchu edmygedd a deffroad. t".8¡

IY Ddiweddar Mrs D Lloyd Jones Drofa Dulog

I Y Ddiweddar Mrs. D. Lloyd Jones, Drofa Dulog. Mae'r adgof am dani 0 hyd yn llawn swyn,— Pan ganai mor beraidd Fun laudeg a mwvn Ei hosgo gweddeiddlwys, A'i thremiad byw, lion, Wasgarai sirioldeb Drydanai bob bron. Fel priod ddarbodus A mam dyner, gu, Yn batrwm o gartref Ei haelwyd a fu Bu loew ei chrefydd, Bu'n ffyddlon i'w Duw, Fe erys ei hanes Yn bel arogl byw. Er dioddef hir gystudd, Ni nychodd ei ffydd, Hi wyddai-a chanai Am well, gloewach ddydd. Ar ol hir ymrodio Yn swn y dwfn li,- Felts ano nuevo Y11 Salem gadd hi. I" W. H. H.

Advertising

AR WERTH. EBOL (inarch) zaino," dwy ftwydd oed. Am fanylion pellach, ymofyner a'r Bonwr DAFYDD THOMAS, BERTH GOCH, TittORCI.