Collection Title: Udgorn

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 4 Next Last
Full Screen
16 articles on this page
Advertising

AT EIN GOREBWYR. Aufoner erbyn BOREU BAf'WRN y fan WfilUf. Pib arehebioa a thaliadan ana 1r 1 Uboobk i'w hanfon i'r Umucbwyliwr, 74, High Street. Pwllheli. Peb-gebobiaoth i'w eyfeirio- Ya (Jboobit Omca, Pwllbbli. Bydd yn dda goayni dd,-rt-yn toheb- iaethaa oddiwrth cbobwyr ar faterion lleol e ddyddordeb oyboaddoe.

NOOION A HANESION I

NOOION A HANESION. Boddiad Cymro Dewr. ¡ Yo ystod y gorlifiaid diweddar yn Mhensylvaaia, gwnaeth heddwas Cym. Teig o'r enw Thomas Thomas ei oreu i achub y bobl 0'. tai. Bu i'r dewrddyn foddi mewn canlyniad i syrthio i'r dwfr. Cynhaliwyd gwasanaeth coff- adwriaethol iddo yn nghapel Cymreig yr Annibynwyr yn y lie, a chafodd gyn- hebrwng parchus. « Cydnabod Dewrder Geneth. Y dydd o'r blaen yn Ngwrecsam, an- rhegwyd Miss Eva F. Gresham, igeg oed, a thystysgrif y Gy-ndeithas Ddyn- garol ynghyda swm o arian am ei dewrdcr yn achub bywyd bachcen bycban. Yr oedd y bachgen wedi syrthio i'r dwfr, ac ar unwaith ntidiodd Miss Gresham ar ei ol, a llwyddodd i ddod ag ef i ddiogelwcb mewn pryd. Gwrthod 7s. 6c. y dydd o Gyflog. Mewn cyfarfod o Bwyllgor Addysg Sir Gaernarfon. dJydu lau diweddaf, dywedodd Mr Humphreys, Penmachno, fod chwarelwyr ag oedd allan o waith trwy foJ y chwarel leol yn gauedig yn Mbenmachno wedi gwrthod gwaith gynygiwyd iddynt oddicartref. Yr oedd ef wedi llwyddo i gael gwaith i i6eg o honynt yn Neheudir Cymru am gyflog o 7s. 6c. y dydd, ond methodd a pherawadio yr un o honynt i dderbyn j y eynyyiad. ¡ Colli 27,000p. trwy Fetio. I Yn Llys Methdaliadau Llundain, yr. wythnos ddiweddaf, dywedodd un o'r enw J. A. P. Browne iddo golli 27,000p trwy fetio er y flwyddyn 1904. Hyd y I flwyddyu 1897 yr oedd mewn gwasan- aeth gyda'i dad yn Lerpwl, ac ar ol hyny aeth i ffarmio i'r Werddon. Yr oedd ei dderbyniadau hyd dair blynedd • yn ol yn 3,ooop y flwyddyn. Yr oedd ei fethiant i'w achosi yn unig i fetio. Yn ystod y tair blynedd diweddaf j gwnaeth 3,ooop. a chollodd io,ooop. ) trwy fetio. Margarine mewn Fferm. Yn herJdlys Porthmadog ddydd Gwen- er diwtJdaf cyhuddwyd Ann Jones, Lonygert Farm, Dolbenmaen, o werthu ymenyn gyda 44 y cant o margarine Dywedodd Mr William George, yr hwn erlynai fod yr arolygydd wedi talu is. 6c., sef pris y farchnad, am y pwys ymenyn yn r Iferm. Plediai y diffyn- ydd fod ei mab Iscg oed wedi gwerthu yr ymenyn oedd wedi ei fwriadu at | wasanaeth y iy.-Desgrifiai y Fainc yr 1 achos fel un difrifol, ac ofnent fod llawer o acbosion cyffelyb yn myned yn mlaen. if- Tab Mawr yn Birkenhead. Dydd Mercher diweddaf, torodd tan mawr allan mewn ystordy yn Morpeth Dock, Birkenhead. Bu yn Ilosgi am dros ddeuddeng awr, a methiant tu pob ymgais o eiddo'r tan-ddiffoddwyr gan mor nerthol oedd y fflamau. Llosg- wyd y lie i'r llawr a chyfrifir fod y golled yn cyraedd y swm o iopooop. Nis gwyddis beth fu achos ei gychwyn- iad. Damv ain Ddifrifol mewn Glofa. Ddydd Sadwrn, bu damwain ddifritol iawn mewn glofa yn Gilfach Goch, Deheudir Cymru. Yr oedd saith o weithwyr ar Iwylan yn codi gwal ar ochr claddfa, a thorcdd y ilwyfan o tanynt nes y disgynasant i waelod y pwll. Bu pedwar o honynt foddi, a chodwyd y tri arall i fyny wedi eu niw- eidio'n ddifrifol. » < rau Frawd yn Priodi Dwy Cbwaer. Yn Brompton Oratory, ddydd Sad- wrn divveddaf, bu digwyddiad anghyff- redin iawn ynglyn a dwy briodas a # weinyddid yno. Vr oedd y ddau briod- tab yo efeilliaid, a'r ddwy briodferch yn chwiorydd. Yr oedd y ddau gwpl wedi -u dyweddio i'w gilydd ar yr un dydd. < Uofruddiaeth mewn Liong, Dywed brysoeges o Philadelphia fod corff Robert Lindsay, o Lerpwl, wedi ei gael yn yr afon Delaware, a'i fod wedi ei drywanu drosto. PeirianyUd ar yr a^crlung "Meriou' jedd Lindsay, ac antonodd yr fieddgeidvaid trysneges I Udiwitr i'r Iloog am iudynt roi un o'r criw » fYHU, ond gwrthododd y capten t gan hyst-ysu y byddai j gy(raith Pryd- -go Fawr gospi y dyn os oedd yn euog. Ewyllysiau Miliwnyddlon. Y mae ewy^ys y diwcddar Mr J. Pierpont Morgan, y miliwnydd, newydd ei chyhoeddi. Amcangyfrifir ei ffortun o leiaf yn 20,000,ooop., y fwyaf gymun- roddwyd erijed yn yr Amerig Gad- awodd y Cyrnol John Jacob Astor, jS,ooo,ooop. Mr E. H. Harritnan, 16,ooo,ooop. Mr Cornelius Vauderbilt 13,500,ooop. gadawodd Mr Russell Sage, Mr John L. Kennedy, Mr Mar- shall Field, a Mr Jay Gould, yr oil rhwng »3,ooo,ooop. a 14,000,ooop. a'r diweddar Mr L. Vauderbilt, 8,ooo,ooop. Yn Warth i'r Ymerodraeth. Dywedai Mr Ellis Griffith, A.S., wrth siarad mewn ciniaw yn Nghaer- grawnt, nos Sadwrn, nas gallai neb fyned trwy y trefi a'r pentrefi neu'r rhanau gwledig heb gael ei daro a syndod gan y cyflwr difrifol yn yr hwn y mae pobl y wlad hon yn byw. Yr otdd eu cartrefi yn warth i Ymerodraeth fel hon, ac yr oedd yn rhaid i'r blaid Rhyddfrydol gymeryd y mater mewn Haw. Faint bynag o dai oedd yn angenrheidiol, ceid gweled cyn hir y byddai raid eu darparu. Yr oedd y cwestiwn hwn yn da! perthynas agos a phwnc y tir a chwestiwn cyflogau, ac yr oedd yn rhaid i'r blaid Ryddfrydol edrych i mewn i'r pethau hyn. Acbub Plenty n Rhag Alareh. Cafodd garddwr ei alw gan fachgen i bare yn Grimsby, ac yno gwelodd alarch mawr yn llusgo plentyn bychan pedair tnlwydd oed i'r llyn. Yr oedd bron wedi ei lusgo i'r dwr pan y cyr- haeddodd y dyn ato, a chatodd gryn drafferth i yru'r aderyn ymaitht Llyr.cu Gormod o Bilenau. Yn Bermondsey, y dydd o'r blaen, cynhaliwyd trengholiad ar gorff bach- gen un-ar-bymtheg oed o'r enw Walter Charles Longridge. Yr oedd y bach- gen yn gwe;thio mewn gwaith pilenau, ac yn ol y tystiolaethau a roed yn y trengholiad bernid iddo lyncu tua haner cant o bilenau y rhai a fuont yn achos o'i angau. it Gwladgarwyr Cymreig. Y mae Mr D. A. Thomas, perchen glofeydd mawrion yn y Deheudir, wedi anrhegu Corfforaeth Caerdydd A chert- luniau deg o wladgarwyr Cymreig. Marwolaeth Hynod. Yr oedd bachgen naw mlwydd oed yn chware yn Sittingbourne pan y rhed- odd ci rhwng ei goesau nes y syrthiodd yn wysg ei gefn i lawr grisiau cerrig, gan daro ei ben yn erbyn y llawr a chael niwed mor dost nes y bu tarw. Lwcus. j Mewn arwerthiant dro yn 01 prynodd Mr Huntley, Deal, gwr a gymer dd)'dd-II ordeb mawr mewn pethau hen ffasiwn, ddarlun wedi ei baentio m?wn olew, am geiniog. Yr oedd y darlun wedi ? ei orchuddio gan luch ac nis gellid dirnad ei wir werth ar y pryd hxnw. Gwetthodd v darlun drachefn i ffrynd iddo, yr hwn a'i cymerodd i'w brisio, a dywedwyd wrtho ei fod yn werth 400P. ♦ Damwain Angeuol 1 Awyrwr. Ddydd Llun, cyfarfu Lieut. Rodgers Harrison, aelod o Adran Awyrol y Fyddin, a damwain gyda'i awyrlong yn Farmborough, p. lIaddwyd ef. Pan oedd yn ehedeg yn ol yr uchder o bed- war can' troedfedd troes y gwynt ei beiriant ac aeth yn ddryiliau, a chwymp- odd i lawr, a lladdwyd h. Harrison yn ebrwydd. Streic yn Mhenmaenmawr. Y mae chwarelwyr Graig Lwyd Pen- maenmawr allan ar streic er dydd Llun. Ers peth amser yn awr y mae'r dynion yn antoddion ar y prisiau delir iddynt. Y mae costau byw wedi cynyddu, ac y mae cynydd yn mhrisiau marchnadol y setts, ond ar hosai y cyflog yr un fath Y mae'r dynion yn gofyn 6c y dunell o godiad ar bob maintioli o setts, a golyga hyny ar gyfartaledd ddeunaw ceiniog yr wythnos yn ychwanegol i bob un o'r gweithwyr. • Cyhuddo Gwraig o Ladd ei Gwr. Yn Mansfield Street, Lerpwl, ddydd Sadwrn, catwyd dyn a "dthiai yn y dociau, o'r enw Thomas Brown, yn farw yn ei lety. Cymerwyd ei wraig i'r ddalta ar amheuaeth o fod yn euog o'r Ilofruddiaeth. Yr oedd y partion yn byw yn 2, Mansfield Street, yr hwn oedd gynt yn dafarndy, ond am y deng mlynedd diweddaf oedd yn cael ei osod i deuluoedd letya ynddo. Yr oedd y trancedig a'i wraig yn dal un o'r ystafelloedd yn y llofft isaf. Pryd- nawn Sadwrn g" Iwyd y trancedig gan ei gyd-letywyr yn dod i lawr y grisiau ac yn gwaedu'n ddifrifol yn ei fynwes. Gynted ag y cyrhaeddodd waelod y grisiau syrthiodd i lawr. Bu farw yn mht:n ychydig funudau ar ol ei roi yn ei wely. Dywedai y wraig y buont yn cvk vryla, ac i'w gwr syrthio ar fach, yr h" n a dreiddiodd i'w fynwes. Y mae'r hfc«-\ geidwuid wedi cymeryd o'r ty gyll- ell uedd yo lieddiant y wraig, ac ar yr hon yr oedd ol gwaed. Yr oedd yr archoll yn mynwes y trancedig yn cyr- aedd bron hyd at ei galon, ac yr oedd yn syndod ei fod wedi gallu cerdded i lawr y grisiau cy syrthio.

Y Gyllldeb

Y Gyllldeb. Er yr ychwanegiadau enfawr yn nhreuliau'r wladwriaeth, ni osodir yr un geiniog o dreth newydd drwy y Gyllideb a gyflwynodd y Canghellor i'r Senedd yr wythnos o'r blaen. I gylar- talu cyfrifion y Llywodraeth am 1913-14 yr oedd yn angenrheidiol i Mr Lloyd George gael swm ychwanegol o 7,023,- ooop. Y mae ef yn ffyddiog y ceir y swm hwn drwy barhad a'r cynydd anghyffred^n a nodweddai fasnach y deyrnas am y flwyddyu ddiweddat Cred efe y bydd masnach y wlad am y flwyddyn bresenol yn fwy llewyrchus nalr y bu erioed ar unrhyw cvfnod yn ei hanes. Y mae y ftaith y galluogir y Canghellor i godi tros 7,ooo,ooop. heb osod unrhyw dreth ychwanegol nac ychwanegu'r hen, yn profi tod Cyllideb 1909 wedi gosod safle arianol y deyrnas ar sylfeini cadarn a diogel, ac yn adlewyrchu yn ardderchog ar Mr Lloyd George fel Canghellor y Trysoriys. Yr oedd y Toriaid yn bur siomedig am nad oedd y Gyllideb bresenol yn cynwys treth newydd. Yr oeddynt hwy wedi ymdrechu eu goreu tuag at wneud hyny yn angenrheidiol, gan y credent y byddai hyny yn adlewyrchu yn anffafr- iol ar Mr Lloyd George. Gwaeddant yn barhaus am ychwanegiad yn nghost- au y Fyddin a'r Llynges, a hwy sydd yn grwgnach fwyaf pan ddaw yr amser i dalu'r bit.

I Heriolr Ddeddf YswiriolI

I Heriolr Ddeddf Yswiriol. I I ACHOS YN MON. I Yn Nghaergybi ddydd Mercher diweddaf, gwrandawyd ar achos o ddyddordeb neiilduol pryd y cyhuddwyd Mrs Hampton Lewis, Bodior, ger Caergybi, o wrthod talu cyfraniadau ar gyter morwynion o dan y Ddeddf Yswiriol Genedlaethol Erlynai Mr. Artemus Jones dros Ddirprwywyr yr Vswiriant. ac amddiffynid gan Mr R. Gordon Roberts ar ran Mrs Lewis. Cyhuddid Mrs Lewis o beidio talu y cyfraniadau o Medi 30am i Mawrth '7eg ar gyfer naw o bersonau oedd yn ei gwasanaeth. Yr oedd pump o'r naw yn forwynion. Yr oedd rhai o honynt wedi talu eu cyfraniadau eu hunain a'r feistres. Dywedwyd fod y ddiffynyddes o dan adran 69 o'r Ddeddf yn agored i ddirwy o iop. am bob trosedd. Gofynodd Mr Jones i'r Fainc am osod dirwy sylweddol, gan mai ofer fyddai i'r Dirprwywyr ddod ag achosion i'r llys os gosodid dirwyon ysgafn yn unig. Dywedodd Mr Gordon Roberts yr amddiffynid yr achos gan Mrs Hampton Lewis fel protest yn erbyn yr hyn a ystyriai yn faich a osodid gan y Ddeddf ar bersonau oedd yn yr un safle a hith- au mewn perthynas i'w gwasanaeth- yddion. Yn lie cymeryd dull milwr- iaethus er mwyn dangos ei gwrthwyneb- iad, cymerodd Mrs Lewis yr unig gwrs cytreithiol oedd yn agored iddi. Yr oedd ei gwrthwynebiad yn un cyd- wybodol, a'r amcan oedd dwyn i sylw y Llywodraeth ddiffygion y Ddeddf. Penderfynodd yr ynadon i ddirwyo y ddiffynyddes i 46p. a'r costau, a gor- chymynwyd hefyd fod i'r ol-ddyledion o r 5p. 4s. 7c. i'w talu.

IMorLadron yn Ymosod arI Long Brydeinfff

I Mor-Ladron yn Ymosod ar I Long Brydeinfff. Y mae hysbysrwydd wedi cyraedd i'r wlad hon i'r perwyl fod mor-ladron Chineaidd wedi ymosod ar long Bryd- einig ac wedi ysbeilio'r teithwyr a saethu rhai o'r morwyr. Dywed tystion o'r anfadwaith fod yr agerlong Tai On, y Hong yr ymosod- wyd ami, wedi hwylio o Hong Kong, ac fod ar ei bwrdd tua thri-ugain o fur- ladron Chineaidd wedi gwisgo am ,danynt fel Ewropeaid, ac wedi arfogi eu hunain. Yr oedd tua450 o deithwyr ar y bwrdd, ac ymosododd y mor- ladron ar y teithwyr a'r morwyr gynted ag yr oedd y Hong yn Capsimun Pass. Chwifiodd y capten rybudd am gymorth oddiar ben y ipast ar unwaith, ond pan ddaeth cynoftbwy yr oedd yn rhy ddi- weddar gan fod y Tai On wedi cael ei rhedeg i'r lan Wedi rhwymo y swyddogion saeth- odd y lladron un o'r morwyr yn farw, yr hwn a wtthodai ufuddhau iddynt, ac wedi hyny lladdasant y dyn oedd wrth y llyw, yt hwn oedd wedi ei ridyllu gan ergydion. Y beiliasaot y teithwyr o brcn bob peth a feddent, ac wedi rhedeg y lleng i'r Ian diangasant mewn cychod oedd yn barod i'w disgwyl. Dywedai un o'r morwyr fod y lladron yn edrych fel Ewropeaid parchus, wedi gwisgo'n drwsiadus ac yn gallu siarad Saesneg perffaith. Yr oedd yr olygfa ar ffwrdd y Hong yn ofnadwy. Yr oedd ffenestri wedi eu malurio, ac ol ergydion yrnhobman. Gorweddai teith- wyr wedi eu harcholli ar hyd y deciau, amryw o honynt wedi eu saethu.

Dyn or Groeslon ar Goll I

Dyn o'r Groeslon ar Goll. Y mae garddwr o'r Groesion, ger Caernarfon, o'r enw William Correll, ar goll. Gadawodd v lie tua deng niwrnod yn ol ac ni h ywyd dim o'i hanes ar ol hyny. 0) I. ieuanc naw ar hugain oed yw Correll, ac yr oedd yn gwasanaethu fel garddwr yn Groeslon er's rhai misoedd. Bu yn cwyno yn ddiweddar, a rhoed caniatad iddo fyned gartref i Ddinbych i wella. Cododd diced yn Groeslon am y Rhyl. Yo ol y desgrifiad roed o hono i heddgeidwaid Caernatron, y mae Correll oddeutu 5 troedtedd 8 modfedd o daidra, a chanddo wallt tywyll a mwstas crin- goch. Nid aeth i ymweled a'i gartref, ac nis ysgrifenodd at ei feistr fel yr I oedd wedi addaw.

Cwymp Scutari I

Cwymp Scutari. I BUDDUGOLIAETH FAWR I'R I MONTENEGRIAID. O'r diwedd y mae Scutari wedi cwympo. Wedi ymladdfa fawr llwydd- odd y Montenegriaid i orchfygu y Tyrciaid ac i gymeryd meddiant o Scutari yn hwyr nos Fawrth. Hysbys- ir fod y colledion yn ddifrifol ar bob ochr. |4adchvydd 3,000 o'r Monteneg- riaid, a 5,000 o'r Tyrciaid, a chymerwyd 22,000 o'r Tyrciaid yn garcharorion. Cynorthwyid y Monteoegriaid yn yr ymladdta hon gan y Serfiaid. Er's misoedd bellach y mae y Mon- tenegriaid wedi bod yn ymladd yn ddewr i geisio enill y lie hwn, ond ar hyd yr amser dangosodd y Tyrciaid y gwrthwynebiad mwyaf. Beth ddaw o'r ssfyllfa yn awr, tybed! Y mae y galluoedd eraill wedi anfon yn flaenorol i hyn at y Montenegriaid yn eu gwahardd i feddianu Scutari, ac wedi anfon llongau rhyfel i'r 11. Y mae yn fwy na thebygol y bydd y gallu- I oedd yngwyneb y safle bresenol yn rhoddi ail-ystyriaeth i'r mater.

Hunanladdiad ar y Brifi ffordd

Hunanladdiad ar y Brif- ffordd. Ddydd Sadwrn bu Crwner Sir Fflint yn cynal trengholiad yn Saltney ar gorff Harry Nield, 30am mlwydd oed, o Accrington, yr hwn a gaed yn farw ar y brif-ffordd yn agos i Broughton yn gynar foreu Gwener. Dywedodd tad y trancedig fod ei fab yn byw gydag ef er's tua pum' mis er pan y daeth yn ol o Canada, lie y bu yn aros am ,hwe' blynedd. Teimlai'n bur wael pan 'y daeth adref, a byddai yn ddigalon iawn ar brydiau. Gadawodd ei gartref tuag wythnos yn ol, ac nid oeddynt wedi ei weled na chlywed dim oddi wrtho ar ol hyny. Wedi gadael y ty aeth i'r bane a chododd oddiyno 5op. Yr oedd y trancedig wedi priodi er's tua blwyddyn, a bu farw ei wraig yn mhen trt mis. DywedOdd Joseph Beresford, o CbIis. tleton, ei tod ef a chyfaiU iddo yn ir-yned ar feisicl tua chwecb o'r gloch foreu Gwener i gyteiriad Brougfiton, a phan yn ymyl fferm gwelsont ddyn yn gor- wedd yn y ffos. Yr oedd yn hollol farw, wedi ei saethu yn ei enau. Yr oedd llawddryll ar lawr yn ei ymyl. Tystiwyd gan y Rhingyll James Wil- liams y barnai ef i'r trancedig roi y llawddryll yn ei eoau a'i danio, y owJed yn mynd allan trwy ei ben. Yr oedd ganddo tros ddeg punt ar hugain mewn aur yn ei boced. Pasiwyd rheithtarn o hunanladdiad tra mewn stad o orphwyltedd. --(,)--

lTrychineb yn yr AmWytfclff

l Trychineb yn yr AmWytfclff. Achoswyd cyttro mawr yn yr Am- wythig echdoe trwy farwoheth erchys y Parch R. S. St. Aubyn Ark- wright, ficer eglwys St. Chad. Oddeuto pump o'r gloch y boreu aeth y ddynes oedd yn cadw ty iddo i edrych trwy dwll y clo ystafell ei wely, gan ei bod yn 4ywed twrw anghyffredin yn yr ystafell. Gan ei bod yn gweled yr ystafell mevD anrhefn aeth i alw ar y ciwrad, y Parch E. S. Merriman, a chyrchodd yhtau y meddyg* Tcrodd Dr McLeod y drws a gwelodd Mr Arkwright yn gorwedd yn farw a'i ben bron wedii dori yn glir i ffwrdd oddi- wrth ei corff, a dwy rasel waedlyd ar lawr yn ei ymyl. i Hen lane oedd y trancedig, ac yr oedd er peth amser yn dioddef odd!? wrth ddiffyg cwsg. Newydd ddych- welyd^r oedd o'r West Indies. J --0-

RhoTrenarDanI J Rhoi Tren ar DanI

Rho. Tren ar Dan. I J Rhoi Tren ar Dan. I GfWAITH Y SUFFRAGETTES. I Y mae y suffragettes wedi bod wrthi eto. Yn gynar foreu Sadwrn rhoisant dren ar dan rhwng gorsafau Tedding- ton a Hampton Wicks. Llosgwyd tri o gerbydau yn llwyr a chafodd eraill eu niweidio. Diffoddwyd y fflamau gan y frigad leol. Canfuwyd y tan tua thri ;o'r gloch y boreu gan heddgeidwad oeftfd ar wyliadwriaeth yn agos i'r fan. Yr,, oe&'Y tren wedi ei roi i gyneu mewn amryw ranau, a bernid ar y dechreu y llwyr ddinystrid ef gan ei fod yn Ilosgi fel coelcerth. Wrth arcbt^ ilio y cerbydau caed fod nwyddau llosgadwy bron ymhob cerbyd. Yr oedd canwyll- au wedi eu goleuo o dan y seddau. ac olew wedi ei dywallt ar y cushions

Etholiad Amwythig I

Etholiad Amwythig. I Cymerodd etholiadle yn yr Amwythig ddydd Mawrth diweddaf, er dewis aelod Seneddol yn lie y diweddar Syr Clem- ent Hill (Ceidwadwr). Yr ymgeisydd Toriaidd ydoedd Mr G. Butler Lloyd, a gwrthwynebid ef gan Mr J. R. Morris, ymgeisydd Annibynol. Gwnaed y can- lyniad yn hysbys fel a ganlyn G. Butler Lloyd (C). 2,412 J. R. Morris (A). i»7^7 Mwyafrif Ceidwadol 685

Cael Corff yn agos Towyn1

Cael Corff yn agos < Towyn.1 Dydd Gwener diweddaf, canfyddwyd corff geneth, o'r enw Annie Edwards, 22ain oed, wedi ei olchi i'r lan ar draeth yr afon Dysyni yn agos i Towyn Meirionydd. Bu y drancedig mewn gwasanaeth yn yr Abermaw, a chan. fyddwyd ei chorff mewn man heb fod nepell o'i chartref.

Advertising

-< IIBSG ACID. A Ddecfirena fwy o Afiechydon na'r an Gwenwjn arall. Eich Arenau yn Unig a'ch Gwared. Crynhoir yn eich rorph mewn ychydig ddyddiau ddigoti o sumi troethol (uric acid) i achosi mar- wolaeth. Eich arenau yn mlig a'ch gwared gweithiant hwy ddydd a nos i doddi y gwenwyn marwol hwn, a'i hidlo allan o'r cylan- toddiad. Cadw yr arenau yn iach, felly, ydyw rheol euraidd iechyd da, a phryd bynnag nas byddoch yn teimlo yn Biriol ac yn uchal eich ysbryd, dylechar unwaith ddechreu gyda Phkmsi Arhnau CEFNBON DoAN (Do??'a Bac?ac? Kidney Pills) Hwy a roddant i chwi ryddhad buan a pharhaol, oblegid hwy a wnant yr arenau yn iach unwaith eto, ac yna ymarllwys y gwenwynau o'r corph yn y ffordd naturiol. Ond 08 esgeuluswch eich arenau hwy a esgenlusant hidlo allan wenwyn yr uric a-cid, so yn y man chwi a ddechreuwch deimlo yn dryma.idd, ac yn llesg, ac yn drist. Eich lliw a ä; eich llygaid a elant yn hagr, ac el eich camrau yn araf ac yn egwam. Hefyd cewch boenau llymion yn eich cefn ac yn mhen eich clun. Eich fferau a'ch aelodau a chwyddant; eich cwsg ni'ch llasola; eich calon a weithreda yn ddieithr. Yr uric acid a grisiala ac achosa gaafel, annhcefnau troethol (urin- ary disorders), cryd cyminalau, cymmalwst (gout), clun wet (scia- tica), a'r neuralgia, a diwedd ar y cwbl fydd, drwy luddias gwaith naturiol yr arenau, achosi y mar- wol glefyd mor adnabyddus dan w «riOT Aiqoase- Pob liar/un "1 # hanes. j ddywed hanes." I '4" ..n Peiygl mawr gwonwyn yr uric mcid ydyw, ei fod yn magu nerth mor raddol, mor ddistaw, fel ar y cyntaf ni sylwir arno, a phan y gwelir ac y teimlir arwyddion mor daiamheuol a phoen yn y ccfn &'r annhref- nau dyfrol, gellir sicrhau fod y drwg emioea wedi gafaelyd yn gadarn yn y dioddefydd; felly, pryd bynnag y byddwch allan o hwyl, rhoddwch gynorthwy i'ch arenau drwy gymeryd Pklkni Arknau CEFNBOEN Doan (Doan's Backachc Kidney r Pills), y feddyginiaeth y gellir ymddiried ynddi at bob anhwylder yn yr arenau a'r bledren. (Ni weithreda ar y eoluddion). Mae y Pelkni DOAN hvn vn toddi ac yn Bymud ymaith bob orniodedd o surni troethol (excess of uric acid); yn glanhau yr arenau a'r mancli dwfr; yn lliniaru y fflameg (inflammation) ac yn iachau yr arenau. Mac Pklkni Doan wedi bod mewn ymarferiad am yn agos i 75 o flynydd- oodd, ac y maent yn berffaith ddiogel i'w cymcry d gan y naill ryw fel y Hall, a chan bob oedran, oblegid gwneir hwynt o wreidd- iau pur a llysiau, ac ni ymyrant ig unrhyw organ arall o'r corph.   ?M??. ?ss YR UNIG FLWCH DIDWYUL. ;G?n holl 

I Llys Ynadol Pwllheli

I Llys Ynadol Pwllheli. Dydd Mercher, Ebrill 23ain. Yi,tad Netvydd-Cymerodd Mr J. Hughes Parry, Penllwyn, cadeirydd newydd Cyngor Dosbarth Lleyn, ei Iw a'i sedd ar y Fainc. Engeulaso anfon Plant i'r Ysgol.- Ym. ddangosodd Mr'Cradoc Davies, ar ran y PwyUgor Addysg, mewn cysylltiad a phump o achosion gohiriedig o es- geulusdra o anfon plant i'r ysgol. Rhoddwyd tystiolaeth gan Mr J. W. Thomas, y swyddog presenoldeb.—Yn achos Jane Bishop, North Street, dywedid fod y plentyn, geneth 13eg I oed, wedi bod yn bresenol ddeugain o weithiau allan o gant er pan ohiriwydl: yr achos. Gan fod archeb presenoldeb wedi ei wneud yn flaenorol gorchymyn- odd y Fainc i anton yr eneth i ysgol hyfforddiadol.—Gwnaed archeb pres- enoldeb yn erbyn John Jones, Abersoch plentyn yr hwn oedd wedi bod yn absenol yn barhaus er pan ohiriwyd yr achos.—Yn achos Rees Rpberts, Plas- gwyn, tynwyd y wys yn ol am i'r plentyn bresenoli ei hnn 841 0 wfkhiau ahan 0 85 er y gohiristcL--Gqvoaed archeb presenoldeb hefyd y-n ,yn I John Hughes, Cilan, a Samuel Barma, Pwllheli, am ddiffyg presenoldeb eu plant. I Heb Oku. -GwysiA,yd Irvonwy Pierce, Felin Bodfean, a R E. Hughes, Efail. newydd, am yrp beisicl heb oleu.-Dros Pierce dywedid iddo fod yn aros am amser maith i ddisgwyl am feddyg an- ifeiliaid. Taflwyd yr achos allan ari daliad y costau.—Dywedodd Hughes! fod ganddo Hash lamp ar ei feisicl, ond! dywedai y swyddog mai yn ei boced yr oedd. — Duwywyd ef i 2s. 6c. a ?s. 6c. o gostau. 3y«M?t?o?—Cyhuddwyd David Evans,? Ty'nrhos, Llandegwning o fod yn feddw a gwrthod gadael ty neiilduol. Taflwyd! yr achos allan ar daliad y costau, a gwnaed yr un fath ag achos Richard Williams, Rhedynog, yr hwn a gyhuddid o fod yn feddw ac afreolus. Lladratia.-Cyhuddwyd Ellen Jones, gwraig briod o Nefyn, o ddwyn bin salmon, gwerth naw ceiniog, o siup groser yn Nefyn-Ymddang-osai Mr Hugh Pritchard dros y ddiffynydd, a thaflwyd yr achos allan ar daliad y costau. Ar Grwydr.—Dirwywyd William Roberts, Pwllheli, i 5s. a'r costau am adael i'w geffyl fyned ar grwydr, a Griffith Thomas, Pwllheli, i'r un ddirwy am adael nifer o ddefaid fyned ar grwydr.

I Tad a Mab

Tad a Mab. Yn Nghaergybi, ddydd Sadwrn, dygwyd Andrew Griffith, Tootfil, Caer- gybi, gerbron y llys ar gyhuddiad o fod wedi ceisio saethu ei dad, John Griffith. Dywedodd y tad iddo ganfod ei fab dan ddylt, %ad diod ac yn cysgu ar y soffa bryduawn Gwener. Pan ddeffrodd dywedodd y tyst wrtho na chaniateid iddo ddod yno yn y cyflwr hwnw, ac y byddai raid iddo fyned oddiyno. Cod- odd y cyhuddedig ar ei draed a cheis- iodd daro y tyst hefo morthwyl. Ceis- iodd ei fam gael y morthwyl oddiarno, ond bygythiodd ei tharo hithau. Dywedodd y tyst wrth ei wraig am fynd i alw'r heddgeidwad, ac aeth ef i gyfeiriad fferm o'r enw Tyddyn Bach, ac aeth i mewn yno gan fod ei fab yn ei ddilyn hefo gwn. Gynted a'i fod i mewn gollyngwyd tair o ergydion trwy y ffenestri. s Gofynwyd i'r cyhuddedig a oedd ganddo rywbeth i'w ofyn, a dywedodd: "Mae arnaf eisieu gwybod pam yr oedd mor gas wrthyf. Gwnes bopeth a ofynodd imi ddoe, ac nid oedd yn foddlon er hyny." Tystiwyd gan Jane Morris, chwaer y cyhuddedig, y gwelodd ei brawd yn gwylio Tyddyn Bach. Dywedodd wrthi fod ganddo wn ac ergydion ynddo, a'i fod am saethu ei dad am iddo fod yn greulon tuag ato. Dywed- odd hithau am iddo beidio bod mor ynfyd, ond atebodd et jto??wedi pender- fynu gwneud diwedd??? gan y bu mor angharedig at e Ychydig wedi hyny dywedodd y gwnai yr un peth i'w fam hefyd, ac y lladdai ei hun wedi hyny. Tystiodd y Rhingyll Evan Williams fod gan y cyhuddedig, pan y cym ef i'r ddalfa, un-ar-hugaiu o ergy yn ei bocedi. Ar y ftordd i orsa heddgeidwaid dywedodd ei fod M woeud pen ar ei dad a'r oil o honynt pan y cai gyfle. Gohiriwyd ei brawf am wythnos. o

Cael Oorff mewn Afon

Cael Oorff mewn Afon. Cynhaliwyd trengholiad yn Cocker- ham, Lancaster, ddydd Llun, ar gorff dyn anadnabyddus, o wisgiad da, ac o ymddangosiad urddasol, yr hwn a gaed wedi boddi ddydd Sadwrn yn yr afon Cocker, ger Cockerham. Nid oedd ond pen y trancedig yn y golwg o'r dwr, a chaed fod ei ddillad yn llawn o gerrig, yr hyn a gadwai y corff rhag codi i'r wyneb. Yr oedd llawddryll hefyd yn un o'i bocedi. Pasiwyd rheithfarn o. 44 caed wedi boddi."