Collection Title: Udgorn

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 3 of 4 Next Last
Full Screen
16 articles on this page
Advertising

r ELEY r tttB SS BEN ))[!t!)tt!)![!! W CARTRIDGES are preferred to all ot heis by the most experienced sportsmeu all the woild over, who lealize how important it is to select the best. E L E Y Cartridges may always be relied on. a 12 Short Lan Rim Rim Rifle ;ind fie and evo:ver F evolver Cartridge Cartl e "ACME. "ECAR ELEY Ag" deep shell E B Nitro q'1al ty SMOKELESS." Loaded with Eley Cartridge, Smokeless (42 gr.) Smokeless 9/- per 100. 8/6 per 100. 9/6 per 100. E. B. Nitro 5 hell [ Loaded with "Eley J6 J g" Jeep-shell Ga.,tight l Smr,kt'lesf; "chultze" Pegamoid (Waterproof) | "nd "th"r Standard Powder. Ironmonger and Eley Cartridges JAMES WILLIAMS Ironmonger ::1nd aresotdby Builders :\1erchan t. PWLLHELI. Wholesale by ELEY BROS., Ltd., LONDON, W.C. ,„ J I Attendance Notice. Bydd Mr. Ra'nleigh Jones, L.D.S., R.C.S. (Edi.), SURGEON DENTIST, yn ymweled a Pwllheli bob DYDD MERCHER, yn aros gyda Mr. BOWEN, Grocer, High Street, oily boreu dan 4 y prydnawn.

PWLLHELIj

PWLLHELI. CYHOEDDIADAU SABBOTHOL.-Tach. 30. renlan (A.), am 10 a 6. Parch J. Rhydderch. Capel Seisuig (A.), Cardiff Road, am 11 a (j-S0 j Parch D. \V. Roberts, Gweinidog. PSnmount (M.C.), am 10 a 6, Parch John Hughes, B.A., B. D., Salem. Salem (M.C.), am 10 a 6, Parch D. Foulkea Roberts, Rhydbacb. Capel Seisnig (M.C.) Ala Road, am 10 a 6, Parch Alun T. Jones. Tabcrnacl (B.), am 10 a 6, Parch T. Fri mston, Old Colwyn. Seion (\V.), am 10, Mr John Williams, Ithiw; am 5. Parch E. Mostyn Jonci. Fen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2, Yegol. Yagol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 6. Cyfarfod Gweddi. Ysgol Genhadol North Street (A.), am 10 a 6, Cyfarfod Gweddi am 2, Ysgol. South Beach (M.C.), am 2 a 6, Parch G. Parry Hughes, Morfa Nefyn. Tarsis (M C.), am 10, Parch G. Parry Hughes, Morfa Nefyn. St. Pedr. 9.30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (Seisnig) Parch J. Edwards, B.A., Ficer, a'r Parch T. Woodiogs, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydewig North Street, R. G.. am 13-30, O&eren Sanctaidd, am 2, Y sgol am 6 30 Pregeth Gymraeg gan y Parch P. Mero ur banedicsiwn. 'PREGETH ANGLADDOL.—Nos Sul nes- af, yn nghapel Seion, traddodir pregeth angladdol gan y Parch. E. Mostyn j Jones, y gweinidog, ar ol y diweddar Barch Edward j a nes, llanrwst. JUMBLF. SALE. Ddydd hu diweddaf cynhaliwyd jumble «ale yn Vldy capel P&nlan .gOrwytJ^y ^Iveithrediadau gah Dc. R. Jones $»tans, y Maer. Deallwn y gwnaed elw da oddiwrthi. LLWYDDIANT. Llong-yiarchwn Mr William Owen Jones, mab hynaf Mrs R. O. Jones, Argraig, ar ei Jwydd yn pasio yr arholiad cyntaf fel cyfreithiwr yn Llundain yr wythnos ddiweddaf. Y TEMLWYR DA.-Cynhali,cyd cyf- arfod y Demi yn Vestry Room Pen- mount, dan lywyddiaeth y Parch. T. Williams, pan y cymerwyd than gan y Mri R. Jones, J. Robinson, S. Evans, ac eraill. CYMPEITHAS LENYDDOL SION (W.). —Cynhaliwyd cyfarfod o'r uchod nos Fawrth diweddaf, o dan lywyddiaeth y Parch E. Mostyn Jones, y gweinidog. Darllenwyd papur galluog ar "Ben Bowen," y bardd ieuanc athrylithgar, gan Mr Tom Lloyd Jones, New street. Pasiwyd diolcbgarwch cynes iddo am ei babur rhagorol, ar gynygiad y llywydd, yn cael ei eilio gan Mr J. J. Edwards, Gwalia. CYMDEITHAS LENYDDOL Y TABERNACL. —Nos Wener diweddat, o dan lywydd- iaeth Mr. R. Gwynedd Evans, catwyd papur rhagorol ar "Richard Cobden," gan Mr. Hugh Jones, Garage, Ala Road. Cawsom wledd o'r radd oreu wrth ei wrandaw. Gresyn na buasai holl aelodau y Gymdeithas yn bresenol; yn sicr cawsant golled amrhisiadwy. Diolchwyd yn gynes i'r brawd am Jdwyn cymeriad mor ddisglaer i sylw y tymdeithas.- YSG. CYMDEITHAS LENYDDOL PENMOUNT.— s Wener diweddaf, cafwyd adolyg- ia. ar ddarlith y Parch. J. Puleston Jones, M. A., ar y 44 Drefn filwrol a'r drefn fasnachol ar gymdeithas." Ym- ddiriedwyd y gwaith o agor y drafod- aeth i Mr. 0. Ellis Jones a Mr. W Frochas Jones, y rhai a wnaethant eu gwaith yn ganmoladwy. Siaradwyd yn mhellach gan y Parch. Thomas Williams, Mri. J. Owen Ellis a G Cornelius Roberts. CYFARFODYDD EFENGYLAIDD.—Cyn- hatiwyd cyfres o gyfarfodydd efengyl- aidd vn nghapel Seion yr wythnos ddiweddaf a ddechreu'r wythnos hon. Cynhaliwyd cytarfodydd gweddiau nos Fawrth, nos lau a nos Wener. Preg- ethwyd nos Sadwrn gan y gweinidog y Parch E. Mostyn Jones, a ddydd Sul a nos Lun gan y Parch John Pughe Jones, Cerrig-y-drudion. Y r oedd y cynhulliadau yn neillduol luosog a'r pregethu'n rymus a dylanwadol. Y COR MEIBIOlq.-T)eallwn fod yn mwriad y Cor Meibion fyned i gystadlu i Eisteddfod y Rhyl Boxing Day nesaf, ac'i'r amcan hwnw y maent wedi pen- derfynu cynal Cyngherdd rhagblaen, er cytarfod a'r treuliau, ac er cael ychydig gronfa i'r Cor. Deallwn hetyd eu bod yn cynal Cyngherdd yn Abersoch nos lau, wythnos i'r nesaf, elw yr hwn sydd yn myned at y Llytr- gell yno, a'u bod yn rhoddi eu gwasan- aeth yn unig ond am eu cludiad. Mawr hyderwn y cant bob cefnogaeth yn eu hymgais. CYMDEITHAS LENYDDOL PENLAN.— Nos Wener diweddaf cynhaliwyd cyf- arfod o'r gymdeithas uchod, o dan lyw- yddiaeth Mr G. M. Roberts, Marsley House. Cafwyd dadl ar "Pa un ai mantaVs ai antantais i foesoldeb yw byrliau oriau llafur," gan y Mri John Ellis, New Street, ac Alexander Parry, R o'r Y sg-ol Sir. Cymerwyd rhan yrphettach yn yr ymdrafodaeth gan y Mri Richd. Jones, Argraffydd 0. H. Roberts, Shop yr Eifl W. H. Jones, Heol Fawr Miss M. E. Evans, New Street, a Davies, Ash Cottage. Caed mwy .rit dros mai antantais. CWN GWERTHFAWR.—Y mae Mr H. Williams o Langollen wedi prynu dau ddaeargi Cymreig gan Mr William Davies, Pwllheli. Smithy Lass," oedd un ohonynt, yr hon enillodd wobrwyon yn Mhorthmadog, Croesos- wallt a Chaer ac a sicrhaodd i'w pherchen newydd ddwy wobr gyntat yn Ngwrecsam, a chwpan ddeg gini yn Nghaer yr wythnos ddiweddaf, y brif wobr yn y dosbarth amrywiol, a'r ail wobr mewn dosbarth arall. Y mae'r llall hefyd wedi enill mewn dwy ardd- angosfa lie y'i harddangoswyd gan ei pherchenog. PRIODAS.-Foreu Sadwrn diweddaf, yng nghapel Seion (W.), unwyd mewn priodas Mr. Richard Owen Roberts, 44, New Row, Penrhydlyniog, a Miss Sarah Thomas, Bryn Hywyn, Ala Road. Gweinyddwyd y seremoni gan y Parch. E. Mostyn Jones, y gweinidog. Gwas- anaethwyd ar y briodferch gan ei chwaer, Miss Martha Thomas, ac ar y priodfab gan Mr. Wm. Roberts, ei gefnder. Rhoed y briodferch ymaith gan ei thad. Dafrparwyd gwledd ar- dderchog gan Mrs. Williams, Bryn Hywyn l"\di'r wledd aeth y par ieuanc idHZEHo eu mis mel i Lerpwl. Dymunw. t bob dedwyddwch. PENODI ?HEtDWAiD.—Cynhat- iwyd cyfarfjdF*,afflFk Idus o Ryddfryd- wyr y dref Rhyddrrydol nos w y r y Fawrth" || '?n lywyddiaeth Mr D. t? N ?MMttt enwi aelod ar Fwrdd yn lie y Parch Henry Re, dd y pwyllgor gweithiol dri o -,Iw y cyfarfod ii bJeidleisio ar^ i^^ twsant bleid- leisiau fel y canlyn :—Mrs Maurice Jones, 33 Mr W. Wynne Owen, 24; Mr G. Cornelius Roberts, 14. Yn yr ail bleidlais, cafodd Mr Wynne Owen 38 o bleidleisiau, a Mrs Jones 31. Felly dewiswyd Mr Wynne Owen, yr hwn a etholwyd yn ddiwrthwynebiad y diwrnod dilynol (dydd Mercher). UNDEB YR ALLOR DEULUAIDD.—De- allwn i Bwyllgor yr.Undeb uchod gael ei gynal, yn mha un y dewiswyd y Parch. J. Rhydderch yn llywydd am y flwyddyn, yn lie y Parch Henry Rees, a'r Parch. J. Puleston Jones, M.A., yn is-Iywydd. Etholwyd y Parch. E. Mostyn Jones at weinidogion eraill y dret ar y Pwylleor Gweithiol. Ail- etholwyd Mr McKerrow yn drysorydd, a'r Parch D. E. Davies yn ysgrifer^ ydd Dewiswyd y brodyr canlynol 1 hefyd ar y pwyllgor —Mri R Parry, Gwynfryn E Jones Gr-ffith, Yol y Cyn^r; W. Thomas, CMMH-von RoaJ R. Roret. Robeits, G;io! Stre-i. liunaed tre'n- iadau i gynal pwyllgor n tu:1t ct,, er cei^i > gan eglw\si'r 1..1 gymetvil neges yr Undeb i tyny o ddif^ir. BILLIARDS.—Nosweitlii M Lnl a Sad- wrn diweddaf bn ymrvsonfa chware bil/iaiils yn y Clwh I\IiN-L!df N,],, rhwngl det,, o ae'odau'r Clwb a enu \d a'r un niler o'r Club Ceidwadol. Wele gan- lyniad yr ymrysonfa :— Rhyddfrydwyr. Ceidwadwyr. Tom Kobetfs 150 H. Griffith .120 T. J. Williams 150 Wm. Lloyd 10j Robt. Griffith 150 E. O. Robe ts 89 H. Williams 150 W. E. tverelt 112 William Jones 150 joli!i J;,nes 88 Alf Lewis iic) H. P. Williams 129 R. G. Roberts 150 David Jones. 73 John Jones 94 D. \Vil!ianis I io, Walis Thomas 150 Ted I'usjh 59 Ted I eredith 150 Sergt Uo.se.. 128 1444 >055 Mwyafiif y Rbyddlrydwyr. 389 Bydd yr un rhai yn ymryson eto yn y Clwb Ceidwadol nos lau a nos Sadwrn nesat. — Neithiwr, nos Lun, bu ymryson chware rhvvno Mr W. J. Batterbee a Mr J. Jones, North Street, mewn can- lyniad i her a roes y naill i'r llall. Mr J Jones enillodd o un pwynt.

vABE KERCH i

v- ABE KERCH. i DARLITH.-Nos lau diweddaf, yn y Capel Ucha, bu y Parch Keinion Thomas, yn traddodi darlith ar 14 Dr. Livingstone Cynorthwywyd y dar- lithydd gan Mr D. R. Pugh, o Borlh- aethwy, gyda'r hud-lusern. Mwyn- hawyd y ddarlith gan gynhulliad lluosog. Dr R. Jones-Evans, Maer Pwllheli, oedd y cadeirydd. o

BRYNCROES

BRYNCROES. CYMDEITHAS LENYDDOL U NDEUOL.- Mae Cymdeithas Lenyddol Undebol wedi cychwyn y tymor hwn yn Tyddyn (W). Mae'n ddiameu fod defnyddiau lien a chan yn yr ardal, a phwy a wyr na fydd yn foddion i godi dcUganwyr ac adroddwyr enwog. --0--

RHIW I

RHIW. I Y UYMDEITHAS LENYDDOL. -INOS LULL yn Ysgol y Cynghor, cynhaliwyd yr uchod, Testyn y ddadl ydoedd, "A ddyUi gweinidogion yr efengyl gymeryd rhan mewn pynciau gwleidyddol ? Agorwyd dros yr ochr gadarnhaol gan Miss Dora Williams, Tynygraig, a chefnogwyd gan Mr Ben Owen, Bryn- ffynon, a thros yr ochr nacaol gan Mr W. Jones, Glynllyfnwy, yn cael ei gefnogi gan Miss Lizzie Roberts, Tynllan. Siaradwyd yn mhellach gan Mri Griffith Jones, Tynyfron Isaac Rowlands, Penygroes John Williams, Talafon. Pleidleisiwyd. a chafwyd mwyafrif mawr dros yr ochr gadarn- haol. Cafwyd cAn gan Maggie Jones, Trip, ac adroddiad gan Lizzie Roberts, Penygroes.

Evan Roberts ai Deulu

Evan Roberts a'i Deulu. Nid yw teulu Evan Roberts hyd yn hvn wedi gallu ei berswadio i ddychwel- yd gartref. Daeth Dan Roberts yn ol i Gymru er mwyn gwneud cynlluniau newyddion a'r teulu pa fodd i'w gael yn llwyddianus gartref. Dywed mai nid gwrthwynebiad y teulu iddo yw yr achos na ddaw, a'u bod yn credu yn ei gywirdeb a'i onestrwydd, ond nad oedd- ynt yn credu yn yr athrawiaethau a ddysgwyd^iddo yn Leicester. Nid oedd eu cariad tuag ato wedi oeri dim. Credent fod yr athrawiaethau wedi newid ei feddwl yn 11 wyr, ac wedi bod yn foddion i'w ddieithrio oddiwrth ei deulu. Ni dderbynir yr athrawiaethau hyn gan Gynghrair Keswick na chan Gynghrair Llandrindod. Metha Mrs Penn Lewis a chael cefnogwyr iddynt yn Nghymru. Y mae Cymru yn ddig wrthynt am ei gadw yn nhir neillduaeth, ac y maent hwythau o ganlyniad am fynegi'r gwir i'r byd. Ond dywed Mr J. C. Williams, Mat- lock, un o gyfeillion penaf Evan Roberts, had oes unrhyw sail i'r hon- iadau a wneir ynglyn a'i gysylltiadau athrawiaethol a Mrs Penn Lewis, a'i fod yn garcharor iddynt. Yr oedd cyhuddiad felly yn sarhad arno, ac yn ei amddifadu o ryddid cydwybod ac twyllys. Yr oedd Dan Roberts yn car,i- derbyniad croesawgar bob tro i weld ei frawd hyd nes y collodd y fraint "'A{rth geisio ei ddysgu yn awdurdodol. Nid yw wedi cyfnewid dim yn ei ddull o fyw, ac ni chrwydrodd ddim oddiwrth y gwirionedd dwyfol a ddatguddiwyd iddo adsg y diwygiad. Dywed hefyd y dylid caniatau hawl i ddyn 35 oed I fyw yn ol ei gydwybod.

1Y Meddyg Du ar Eneth o Gymru

1 Y Meddyg Du a'r Eneth o Gymru. I YSTORI DRIST. Yn Heddlys Willesden, ddoe, ddydd Llun, cyhuddid Annie Horton, genetho Gymraes, dair ar hugain oed, o fod wedi ceisio gwneud terfyn ar ei heinioes. Hysbyswyd iddi yfed gwenwyn, ar ol ysgrifenu at y wraig gyda'r hon y llety- ai, y nodyn a ganlyn Maddeuwch i mi am wneud hyn yn eich ty, ond nis meddaf dJigon o wrol- deh i fynd allan. Mae fy mhoen yn fwy nas tybiwch. Ceisiais beidio gwneud hyn. Ffarvvel. yr eiddoch yn druenus iawn, E. Horton." Dywedodd heddgeidwaid fod yr eneth yn dod o deulu parchus o Gymru. Daeth yn gydymaith i wraig meddyg, dyn du, acyr oedd y meddyg yn gytrif- ol am Ryflwr yr eneth. Mewn anobaith ceisiodd yr eneth druan wneud di^c(Jd ar ei heinioes. Dywedodd cyfreithiwr jn y llys ci tod vno ar ran y meddyg, yr hwn oedd yn t'drod ï roi punt yr wythnos i'r eneth a r. y deng mis nesaf. I Sylwodd yr ynad, oherwydd yr rirr.- gylchiadau trist oedd ynglyn a'r achos, y cai yr eneth ei hanfon gartref at ei pherthynasau i (iI vinrti. Hyderai y byddai y saw] oedd yn gyfritol am ei I chyflwr yn gwneud cyfiawnder a hi

o I Yr Wddfdorch Werthfawr Ladratawyd

-o Yr Wddfdorch Werthfawr Ladratawyd. TERFYN Y PRAWF. Ddoe, ddyiM Llun, terfynwyd y prawf ynglyn a'r wddfdorch werthfawr berthynol ) Mr. Max Mayer, a'r hon ladratawyd pan ar ei ffordd o Paris i Uundain. Y mae hanes yr wddfdorch hon, a ystyrir yn werth i3S,ooop yn hysbys diwy'r byd. Dyma fel y dedfrydwyd y pedwar dyn gyhuddid o'i iladrata — James Lockett, 51 mlwyåd oed, gemydd, saith mlyneda o benyd- wasanaeth. Joseph Grizzard, 46 mlwydd oed, marchnata wr mewn gemau, saith mlynedd o benyd-wasanaeth. Simon Silverman, 41 mlwydd oed, pum' mlynedd o benyd-wasanaeth, ac ar ol hyny i'w anfon i'w wlad ei hun. Leisir Gutwirth, 39 mlwyåd oed, deunaw mis o garchar gyda llafur caled, ac i'w anfon i'w wlad ei hun ar dertyn ei garchariad. Yr oedd llythyr bygythiol wedi ei anfon i un o'r rheithwyr. Wrth alw sylw at y llythyr ar derfyn y prawf dy- wedodd y barnwr yr ymddangosai ei fod wedi ei anfon gan un o gyfeillion y carcharorion, a sylwodd, os y byddai i'r bygythiwr wneud unrhyw ymgais i gario ei fvgythiad allan, y cai ei gospi i'r eithaf. --0--

Amdo yn Lier WisgI Briodas

Amdo yn Lie'r Wisg I Briodas. Dydd Sadwrn, y 1 sted cyfisol, 'roed1 Miss Catherine J. Williams, Cefn Llys- faen, i gael ei huno mewn priodas a Mr. Robert Morris, Nant Gerrig, Eglwysbach, ond bu'r eneth druan farw bedwar diwrnod cyn dydd y briodas, a'r dydd hwnw yr oedd yn cael ei hebrwng i'r gladdfa ar ysgw ydd- au'i chymdogion. o

Gymanfa Ganu 1914 I

Gymanfa Ganu 1914. I Ymwelodd Mr Harry Evans, F.R.C.O., a Chaernarfon, dydd Sadwrn diweddaf, a chafodd gyfarfod ag arweinyddion y y gan yngwahanol gapelau Anibynol y sir er eu paratoi gogyfer a'r gymanfa sydd i'w chynal yn y Pafiliwn ym Mehefin, 1914. Daeth cynulliad rhag- orol ynghyd, ac ymysg eraill gwelwyd y Parchn. W. Ross Hughes, Borth-y- gest Lewis Williams, Bontnewydd Edward Owen, B A., Bontnewydd, yr Henadur W. J Parry a'r Henadur J. R. Pritchard, etc. Aeth drwy'r oil o'r tonau a'r anthem- au sydd wedi eu dewis ar gyfer y gymanfa, a thrwy gyfrwng yr offeryn a'i lais ei hun cawsoni gyfarwyddiadau rhagorol iawn ganddo. Yr oedd y cyfarfod yn debycach i ddosbarth cerddorol nag i rehearsal, ac yr oedd yn amlwg oddiwrth brysurdeb yr arweinyddion yn ysgrifenu nodiadau ar eu tafleni eu bod yn mawr werthfawr- ogi sylwadau Mr Evans. Sylwodd unwaith mai nid canu cryf a chanu gwan, amseriad cywir, a gofal priodol am y cresendos, y pianos a'r fortes, oedd yn gwneud mynegiant. Yr oedd yn rhaid i gynulleidfa wrth y pethau hyn, ond eto i gyd gallai'r canu fod yn amddifad o fynegiant. Yr oedd myn- egiant yn tarddu o ddyfnderoedd y galon a r enaid. Ni ellid ino'i ddes- grifio mewn geiriau. Hysbysodd y Parch Ross Hughes fod yr oil o'r tafleni hen nodiant wedi eu gwerthu allan, tra yr oedd mwy o lawer o'r rhai solffa hetyd wedi eu gwerthu nag a werthwyd i'r gymanfa flaenorol.

u Terfysg yn Pretoria

-u Terfysg yn Pretoria. Bu terfysg anghyfFredin yn Pretoria, De Affrig, nos Sul diweddat Ymosod- odd tua pum mil o'r dwy fil ar hugain o weithwyr brodorol gwaith mwn y Premier ar yr ystordai gan gario ymaith eu cynwys. Gwnaet hant ddifrod ar yn agos i werth tair mil o bunau. Yr oedd pethau wedi mynd mor ddifrifol fel y bu raid i'r heddlu danio ar y ter- fysgwyr. Lladdwyd tri o honynt, a chafodd llawer iawn eu niweidio'n ddifrifol.

I I A Fydd Etholiad yn Durham

I I A Fydd Etholia.d yn Dur- ham? Deallir y hydJ i Mr AtheHey Jones, K C., A.S., o'ynu Mr Lumley Smith fel barnwr Llys Dinas Llundain. Bvdd- ai yr apwyntiad yn ei gwneud yn angenrheidiol i etholiad gymeryd lie yn Ngoglcdd Gorllewinol Durham. Y mae Mr Atherley Jones yn aelod Rhyddfrydol tros yr etholaeth hon er y flwyddyn 1885 Yr oedd ganddo fwy- afrif o dros bedair mil yn Rhagfyr 1910. --0--

Ymweliad Mr Lloyd George a Phwllheli

Ymweliad Mr Lloyd George a Phwllheli, Deallwn mai ar yr 22ain o'r mis nesr af y bydd Mr Lloyd George yn ymweled d Phwilheii, ac nid ar y lofed fel yr hysbyswyd genym o'r blaen. --0-

Advertising

Heed Nature's Hair Warning before it is too late. Don't wait until your hair "comes out with the comb." Thaes the advanced stage of "hair-decay." Commence to-day to use "93" Hair Tonic The effective remedy for all "hair trouble." Dullness, coarseness, and brittleness will disappear. Your hair resumes its naturally soft, silky, glossy condition. Test this common-sense remedy to-day I Watch how soon your hair will improve. How Rexall "93" Hair Tonic will "crown you perfectly." Ask your Rexall Chemist about it. We guarantee satisfaction, or will return your money in full. j Two sizes, 2/- and 4/.t To be obtained only in this community at tlae Rexall Pharmacy. R. 0. GRIFFITHS. 60, HIGH ST., PWLLHELI.

0Dedfryd Marwolaeth arI Ddau Fachgen

-0- Dedfryd Marwolaeth ar I Ddau Fachgen. Ddoe, ddydd LIun, yn Mrawdlys Manchester, dygwyd Edward Wild | Hilton, deunaw oed, ac Ernest Edwin Kelly, ugain oed, i sefyll eu prawf ar y cyhuddiad o tod wedi llofruddio Daniel Wright Bardsley, llyfrwerthydd o Old- ham, ar Gorfifenaf 26ain. Haerid fod y ddau garcharor wedi mynd i me vn i siop Mr Bardsley gyda'r amcan o'i ysbeilio, ac iddynt ei ladd gyda phastwn. Dywedai Hilton nad oedd yn euog. Nid oedd wedi cyffwrdd yn yr hen wr o gwbl. Dywedodd Kelly, y carcharor arall iddo ei daro efo'r pastwn, meddai ef, ac wedi hyny tarawodd Hilton ef ddwy- waith, a rhedodd i tynu'r giisiau wedi hyny. Yr oedd y naill yn beio'r llall am y trosedd. Dywedai Kelly nad oedd ef ond wedi prin gyffwrdd yn yr hen wr, ac mai Hilton a'i lladdodd. Ond dy- wedai Hilton drachefn ei fod wedi crefu ar Kelly beidio lladd Bardsley. Cafodd y rheithwyr fod y ddau gar- charor yn euog, a phasiodd y barnwr ddedfryd marwolaeth arnyot gan ar gymhell ar iddynt gael trugaredd ar gytrif y ffaith eu bod mor ieuanc.

Advertising

Denbigh Asylum. WANTED a Female Attendant. Also an Assistant Laundress. Wages in both cases to commence at ,C,ig per annum, with board, lodging, washing and uniform, rising by i annually to £ 26. Applicants to be not less than 20 years of age. The appointment will be subject to the provisions of the Asylum Officers' Superannuation Act, to a Medical examination as to fitness, and to three months' probation. Previous experience not essential. Forms ot application may be obtain- ed from the undersigned. WM. BACKER, Clerk to the Visitors. 20th Nov., 191,3. Ar Werth. SWEDES, yn Bodwrog, Llanbedrog, yn lotiau cyfleus, am bris rhesym- ol. Ymofyner a Mri. Robert Parry a'i Fab, Arwerthwyr, Pwllhelfc YN Y WASG. Beirdii tain Eifeyda o ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg hyd yn bresenol, A'u Gwaith Anghyhoeddedig: YNGHYDA DARLUNIAU. GAN CYBI. Pris Llyfr mewn Amlen Bapyr, 1 Llian, 1/6 j At Amaethwyr ac Eraill. Dymuna SAMUEL EVANS, Masnachydd Glo, MORLAN, SOUTH BEACH, PWLLHELI, Hysbysu'r cyhoedd ei fod am Helaethu ei Fasnach, ac yn bwriadu GWERTHU-OALCH yn ogystal a Gto. Bydd S. E. yn y Goods Station &B o'r gloch y boreu hyd 4 y prydnawn, a siciha'r cyhoedd y gall, oherwydd cyfleusteran neilluuol, eu cyflenwi a Nwyddau o'r Radd Uwchaf am y Prisiau Iselaf Posibl. Hydera y gall deilvngu cefnogaeth gyffredinol. SAMUEL EVANS, COAL & LIME MERCHANT, Morlan, South Beach, Pwllheli. H VSI.YS1AD KHAGBAKOTOAWL SOCIAL BLYNYDDOL P E N M O U N T, Nos lau, Rhagfyr 4ydd, 1913. Mai ylion yn fllan. RTTyBUDcT SWARI NOS CALAN, YN YSGOLDY SélJN, PWLLHELI, — lonawr laf, 1914. Manylion eto. To be Let. MAORYN BOUSE, South Beach, ..i.1 i'wllheli. Favourable terms. Immediate possession. Apply to LEWIS ONES, Prestvylfa, Ala Road, Pwllheli.. A COMMODIOUS House, -in a pro- minent position, at Ltanbedrog. Possession 11th of November, 1913. Fo. further particulars apply-" J." Udgorn Office, Pwllheli, On Sale. F LOAT in good condition. Apply 1-' 44 Udgorn Office. Yn Efsteu. LLE i un Ceffyl Bori am y Gauaf. Noder y telerau isaf.-EVAN ROBERTS & Co., Station Square, PwJl- heli. BACHGEN yn Brentis Gof. Ymof- yner a Rees Jones, Gof, Ala Road, Pwllheli (yn nghefn y Post Office). ACHOS CENHADOL TARSIS. BAZAAR A SALE OF WORK. Rhagfyr 11, 1913. Anwyl Frodyr a Chwiorydd,—Tra yn datgan ein diolcbgarwch dyfnaf i'n cyt- eillion lluosog am ein cynorthwyo ddwy flynedd yn ol, er gwneyd yr ymdrech yn llwyddiant, erfynwn am eich cefnog- aeth eleni eto. Yr eiddoch yn bur ar ran yr achos. J. PAGE ROBERTS. WILLIAM PIERCE. Free Gift to Ladies. FOR A FEW WEEKS ONLY we are giving away a 2/9 Packet of our famous Health Corrective Powders a guaranteed remedy for all derange- ments of the system. They afford relief in a few hours and their regular use will promote and maintain a sound healthy condition of the system. Try them at our expense. Send 2 stamps to cover postage. Address-The Man- ageress, 106, Liverpool Road, Islington, London. Beware of imitations. MONTGOMERYSHIRE CUP. Recreation Ground, Pwllheli. NEXT SATURDAY, NOV. 29th. GRAND FOOTBALL MATGH PWLLHELI TOWN v. BopmoI Lit navies, Aberdovey. Referee Mr M Referee Mr Admission bd.; boys 3d. Kick-off 2.