Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 3 of 8 Next Last
Full Screen
6 articles on this page
CLOD I FILWR 0 DOLGELLAU j

CLOD I FILWR 0 DOLGELLAU, j Derbyniodd Mr, a Mrs. Griffith, yr Ysgol Ganolraddol, y llythyr a ganlyn oddiwrth Capt. R. Lloyd Williams, R. W.F "Gyda gofid a galr dwys yr ydwyf yn ysgrifenu atoch inewn perthynas i farwolaeth eich mab, Pte. W. E. O. Griffith; ac ran swyddogion a. dynion y Fataliwn dymunaf fynegi fy nghydym- deimlad dyfnaf a chwi fel teulu yn eich colled fawr. -Mae'n debyg eich bod erbyn hyn wedi cael clywed gut y lladdwyd y bachgen druan. Y r oedd ef a' r Signall- ing ISfirIH: allan ar nege g.yd,,a-,u gilydd pai^(|^efh shell, drom gariladd eich 4 mat^a^ y a chjtwyfo'r; Sergeant fel y ol hyniyy.. Bu eich badieii iirw ai unwi-tte a# iswyrach y i cWfat^ fiaith na fu 'hir ddioddef iddo ef. Nid oeddwn yn agos ar y pryd, ond pan yn dyfod allan tua 4,o'r gloch y bore wedyn, tarawyd fi a syndod weled ei gorff ar ochr y ffordd, gydag amryw eraill o'r Fataliwn. Cyffrowyd fi yn fawr o'i weled, oblegid byddwn yn cymeryd dyddordebmawr yndda. Gadewais ef yno yn huno'n dawel, ac ehedydd bychan yn canu uwch- ben. 'Roedd un o benillion Elfed— "I fy Mrawd"-yn swnio yn fy nghlustiau ar yr ffordd i lawr. t "'Mor gynar, fy mrawd'! medd lleisiau anwyliaid, RG gynar i'n gadael ni yma mor drist,' 'Na, nid yn rhy. gynar,' medd lleis- iau ang-yuon, 'Ddaw neb yn rhy gypf-r i fyd Iesu Grist,' Gyntedg .yc:da-et1\urn i'rgwersyll, I anfopais swyddog gyda ^pharti i'w gladdu ef .ac eraill,—ond, ysywaeth, cawsant fod tparti arall eisoes wedi ei gladdu. Yr oedd ei ddewrder,;a.'i sirioldeb wedi tynnù sylw'J::?¥?ydgi,ori;ia'r dynion ers hir amser. Gwyddem y cwbl o'i hanes,— y gallasai fod wedi myned i lawr i'r base pe buasai yn dymuno, ac y gallasai gael I -y go:llasai gael Commisiwn beth amser ar ol hynny, pe buasai yn foddlon i'w gymeryd; a thrwy yr holl bethau hyn yr oedd wedi ennill serch ac edmygedd y rhengau i gyd. Fel y gwyddoch, ym mhencadlys y Fattaliwn yr oedd ei le, a'i swydd oedd cario cenadwriaethau drwy'r Frigad Er Had oedd ond ieuanc, yr oedd yn gwneud gwaith dyn, a chariodd allan ei ddyled- swyddau yn ddewr ac yn gydwybodol ? hyd y diwedd. Daliodd ati i gario cenad- | wriaethau yn y frwydr trwy dan trwm iawn am dros bedair awr ar hugain cyn y cyfarfu a'i ddiwedd. Cysur gwael yw geiriau, ac anhawdd gwybod beth i'w ddweyd. Hwyrach y tynnwch ryW gysur o'r ystyriaeth ei fod wedi marw yn ymladd dros achos goruchel a chyfiawn. A dyria wedi'r cwbl, yr ystyriaeth bennaf gan bob un honom. --nid Pa un ai yn fyw ai yn farw y deuwn allan, ond a, fydd pob dyn Wedi t gwneud ci -ddyledswydd." v êÐ6?Ç?;

4 I CYfjQR DINESlG DOLGELLAU

.4 CYfj^QR DINESlG DOLGELLAU: Cyniialiwvd ddydd Mawrth, presennol Mri. D. R. Mills (Cadeirydd), E. Ev Jones, (Is-gadeirydd), W. Allen, H. Parry Jones. R. C. Evans, Rees Morgan, R. Barnett (Clerc), a R. Edwards (Surveyor: Y F/y?M.— Arwyddwyd y cytundeb g d I a r Cynghor Sir iddynt' dalu £190 .1, i,Yr Cynghor Dinesig at gadw y ffyrdd, Y,Ceffyl.- Hysbyswyd gan y Surveyor fod'y cenyl wedi cyfarfod a damwain yn ( Cae Marian, torodd ei goes, a gorfu iddynt ( ei &&etl^i. Dywedodd y Clerc ei fod wedi ei yswirio ( i £ 28 10s. i Pasiwj d i r imveyor chwilio am fen- j thyg cei? yfi bresenol i gario y lludw j ac i dhirio yr ystyriaeth o brynu ceffyl I newydd ftyd y cyfarfod nesaf. j Ysbytty.LZ,DerbVniw yo llythyr parthed cael ysbytty ar gyfer afiechyd heintus. GioMfi\^yd y mater. A.fktm;. Dywedodd y' Clerc fod yr Afchwilwvr wedi bod yn archwilio y c.WtYfyii\W9aJfl:Sr.thtr oddiwrth gwmhr y "G?!W? R' yr hwn oedd wedi I cael ei anfon i'r Cwmni gan Mr. David Meredith, yn cwyno fod y ffordd wedi I ei chodi yn rhy uchel lie y mae y5tnachine pwyso ar ben y bont. Pasiwyd i anfon y llythyr yn ol i'r Cwmni, i ddweyd nad oedd a fyno y Cynghor a chodi y ffordd', ac mae y cytundeb rhyngddynt, hwy a'r Cwjymi oedd edrych ar ol gwvneb rdfj:- I :y :fforclff?'• •  ? Y,  6i;ö{< ( '¡,,

J4AEWSYR ARTHUR kRRHAM AS 1 1 i I

J4AEW-SYR ARTHUR «kRRHAM A.S. 1. -,i  Dydd Sadwm bu ?rw Syr Ar??r Mark- ham, aelod Rhyddfrydol d-ros?Mansneld. N?d oedd ond Syr Arthur oddiwrfh'gM? y.galon ac ychydig nsoe?'?R .pl?P?bysw? ef gan r ei feddyg nad bedd ganddo ona ychydig fisoedd yn rhagor i fy%. Addefodd ei hunan lawer gwferth nad oedd ganddo egwyddorion gwlei

AFLONYDDU AR DARW AR CAN1 LYXIAI 1

AFLONYDDU AR DARW A'R CAN,, 1 LYXIAI). Mewn trengholiad a gynhaliwyd ddydd Sadwrn, gerbron Mr, R. Jones Roberts (Crwner sir Fdti) t'ystiodd sut y bu i saer o'r enw Cftven Lewis Owen,' TPetirhdsllig\vy, Mon, gyfarfod a'i ddiwedd. Tra o dan ddylanwad y ddiod bu i ) Owen, yn ol y dystiolaeth, ddechreu aflonyddu ar darw oedd mewn cae, trwy ( luchio cerryg ato. Yna aeth i'r cae at yr anifail a dechreuodd ei gicio. Hefvd ceisiodd gael gafael yn y fodrwy oedd 'yn ei ffroen. Syrthiodd ar lawr, ac ym~ osododd y tarw arno, ac aeth un o'i gym i'w frest. Bu. farw mewn canlyniad i' i'r clwyfau. Gofynodd un o'r rhfelthwyr i berchenog y tarw beth oedd. yR ei Ilfwriadu wneud gyda'r anifail. Atebodd nad oedd yro bwriadu gwneud i ffwrdd a'r anifaiL Heblaw aflonyddu: ar yr oeiit Owen yn tresmasli. Bwriwyd rheithfarn of f|.rwolafeth ddamt weiniol.

MRS JOfeS VAUGHAN CLW1 FEDRGION

MRS. JO^feS VAUGHAN CLW1*- FEDRGION. Rhoddi ei Phalas i'r Swyddogion Milwrsl. Bu i'r foneddiges haelionus Mrs. Jones Vaughan, priod y diweddar Gadfridog Jones Vaughan, roddi ei thy, Tyddjm Llwydyn, ger, Pwllheli, yn ysbyty aIr gyfer y swyddogion milwrol clwyfedig. Mae Mrs. Vaughan, yn ychwajaegol at roddi ei thy a dwyn y draul o gynal a gofalu am y swyddogion clwyfedig, wesS myned trwy gwrs fel gweinyddes, ac wedi sicrhau tystysgrif Cymdeithas y Groes Goch, fel y gallo weinyddu ar y clwyfedigioln yn bersonol. Mae'r Swyddfa Ryfel yn anfon nifer 0 swyddogion milvrai .perthynoi i Awstralia yrio yr \\fythiKS. hon. Mae i Mrs. Jones Vaughan gysyife iadau agos a'r dref hon. Bu yn byw yn Brynygwin, ac y mae yn chwaer i'r diweddar Mr. Charles Owen, Hengwrfc Ucha. Penodwyd Miss Louisa Morgan, dcm- ddeg oed, yn Capel Wesleaiti. Llangwm Peniro.    v.   :? i  ..?  ?. —'

Advertising

■' f 1: BALSAM | ':1 't. J WELI.HA •R; T I." r BESWCH ac ANWYD H Amhrisiadwy gyda phldnt. mBt a GA. OLL 'FFERYLLWYR A GROSERS