Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
GOHIRIO ACHOSION AMAETHYDDOL

GOHIRIO ACHOSION AMAETHYDDOL. Y CADEIRYDD A'R AELODAU. t Cynhaliwyd yr uchod yn Nolgellau iIdydd Gwener. Yr oedd yn bresenol Mri. William Owen, (cadeirydd), T. Martin Williams, (is-gadeirydd); Hilton Kershaw, John Roberts, Roily Williams, R. Jones Morris, Dr. John Jones, Mri. Robert Vaughan, Robert Evans, D. White Phillips (cleic), Cyrnol Enthoven a'r Capten R. Hughes (Cynrychioydd Milwrol) a Mr. T. M. Jones (Cynrychioydd Amaeth- yddol). GOHIRIO ACHOSION AMAETHYDDOL. Adroddodd y Cadeirydd fod y llys wedi derbyn llythyr o'r Swyddfa Ryfel yn eu gorchymyn i ohirio'r achosion amaethydd- ol hyd amser amhenodol, ac yr oeddynt felly yn gohirio achosion y 21 oeddynt yn dwyn cysylltiad ag amaethyddiaeth. Yr -oedd yn ddrwg ganddynt fod y cyfryw wedi myned i'r draul o ddod i'r llys, ond y boreu hwnnw y daeth y llythyr i'r Swyddfa Ryfel. Nis gallent ddweud pa bryd y gel- wid hwy i fynny, ond yr oeddynt yn rhydd cyn belled ag yr oedd a wnelo'r llys a hwy am y presennol. Mewn atebiad i Mr. Hugh Pritchard, Pwllheli, yr hwn a ymddan gosodd ar ran rhai o'r apelwyr, dywed- ¡odel na fedrau'r llys benderfynu am ba ainser y gohirid yr achosion. Gohirid hwy am amser amhenodol. GWRTHOD CAIS MR. NEWELL. Apeliodd Mr. R. Newell, cigydd, Porth- madog, am esgusodiad i reolwr ei fasnach- dv ym Mlaenau Ffestiniog. Dywedodd Mr. Newell y golygai golled o tua mil o « bunnau y flwyddyn iddo pe gelwid y dyn i fynny. Yr oedd yn wr priod a thri o Want, ac iddo ddau frawd yn ymladd-yn<; Ffrainc yn awr. Yr oedd ei fasnach yn Ffestiniog yn werth 3000p y flwyddyn. Y hwanegodd fod iddo bedair o ganghenau a siopau mewn gwahanol drefi, ac yr oedd ID 'wn prinder dynion. I Gwrthodwyd y cais. ) ACHOS O'R ABERMAW. -A peliodd Mri Davies, Brothers, Abermaw am estyniad i yriedydd trastion o'r enw John Williams, oed 30. Dywedid fod esgusodiad y dyn wedi dod i ben er Mehefin 3f' nid oedd yr awdurdodau milwrol wedi ei alw i fynny. Dywedodd Mr. Guthrie j Jones, ar ran yr apelwyr, eu bod yn gweith- io ar y prif-ffyrdd, ac nas gallent wneud heb y apelydd. Y Cynrychioydd Milerol: Pr- buasai y dyn wed-i ei alw i fynny ym Mehsfin buasai yn rhaid i chwi wneud jhebddo? Mr. Jones: Buasem yn apelio ar ol iddo ei alw i fynnv. Esgusodwyd hyd Rhagfyr Slain. GWRTHOD. I ) Gofynodd Mr. Peacock, Fairbourne, im esgusodiad i William Thomas, Brook- land, 27 mlwydd oed, gyriedydd. Gwrthodwyd. t I GWRAIG YN WAEL. 1 il Gwnai John Edwards, Brynawel, Cyn- l wyd (goruchwyliwr yswiriol) gais am wneyd ail apel am fod ei wraig yn wael yn j yr ysbyty. Caniatwyd ei gais. GOHIRIO AM DRI MIS I I Gohiriwyd achos John Evan Griffiths jj (35), Glanypwi Road, Blaenau Festimog, am ei fod wedi pasio yn Nosbarth C 3 yn Wrecsam, ac felly ddim i'w alw i fyny am I o leiaf dri mis. I I DYFARNIAD Y LLys CANOLOG I ft Adroddodd y Clerc fod y Llys Apel Canolog wedi cadarnhau dyfarniad y Llys Apel Sirol yn gwrthod esgusodiad i William Hughes, Llandrillo. I Y GWIRFODDOLWYR I Hysbysodd y Cadeirydd fod y llys yn rhoddi esgusodiad amodo. i nifer @ ddynion leuainc ar y tir eu bod yn ymuno a'r gwirfoddolwyr. Os na byddai i'r cyfryw ymuno yn unol a'r amod byddai raid i!r Llys dynu eu tystysgrif esgusodiad yn ol. Yr oedd y Gwirfoddolwyr yn gwneyd gwaith da iawn mewn lleoedd ereill, ac yr oedd yn ddyledswydd ar bob dyn i wneyd ei oreu i amddiffyn ei wlad. I GWRTHOD UN, RHYDDHAU'R LLALL j Apeliodd y Cynyrchiolydd Milwrol yn erbyn esgusodiad amodol i J. J. Morris' (39), plumber, Ferryglen, Rhosygwalia, gwas i Mrs. Humphreys y Bala, ac hefyd i William Marshall Pell (39), 6 High Street, Bala. Ymddangosodd Mr Guthrie Jones ar ran Pell, yr hwn a ddv- wedodd ei fod yn gwneud tair rhan o bedair o'r gwaith plymio yn y Bala. Dywedodd Mrs Humphreys ei bod hi yn gwn- eyd gwaith ar yr ystadau i gylcl-i eang. Cadarnhawyd esgusodiad amodol I i Morris ac anfonwyd Pell i'r fyddin. I PREGETHWR WESLEAIDD I Gwnaeth Mr. Caradog Roberts,Nan- nerch, Wyddgrug, pregethwrgyda'r Wes- leaid gais am estyniad esgusodaid. Rhodd wyd esgusodiad am chwe' mis iddo. Dywedodd ei fod yn gofalu am ddwy t eglwys, ac y buasai yn rhydd oddiwrth 1 y rhwymIs au' milwrol onibai ei fod wedi attestio. Gofynodd y Cadeirydd ai nid I oedd yn tybio fod yn arnser iddo wneud t ei oreu dros ei wlad? Yr Apelydd: I Buasi yn galedi i'r eglwysi i wneud y tro I hebof. Y Cadeirydd: Mae'r Wesleaid yn gorff mawr ac yn sicr yn meddu digon o ddynion i lenwi y lie. Gwrthodwyd v cais. I Y CADEIRYDD YN GWRTHDYSTIO. Apeliodd y Cynrychiolydd Milwrol yn I erbyn esgusodiad amodol i Moses Owen, plastrwr, Tyddynisaf, Llandderfel. Ym- ¡ ddangosodd ei dad ar ei ran, a dywedodd nas gallai gario ei waith ymlaen hebddo. Pwysai y Cadeirydd arno i adael i'r mab fyned a gofynai a oedd ganddo waith ar droed. Dywedodd yntau ei fod yn adeil- adu ty newydd, ac fod pobl eisiau myned iddo i fyw. Y Cadeirydd: Faint o filoedd ddynion sydd yn Ffrainc yn aros am dai i fyned iddynt? A ydych ddim yn medd- wl y dylem ni wneud gydag ychydig anghyfleustra er eu cysuro hwy? Yr unig ffordd i gael terfyn ar y rhyel yw cael digon o ddynion i fyned i'r ffrynt. Gofynodd Roily Williams (aelod yn y llys) i'r tad a oedd yn ffaith fod ei arddwrn yn wan, a gofynodd iddo ddangos tyst- ysgrif oedd yn ei logell. Gwrthdystiodd y Cadeirydd yn erbyn gwaith Mr. Williams yn ymyryd yn yr achos, a sylwodd nad oedd ganddo ddim busnes i wybod am y dystysgrif. Dywedodd Mr. Williams ei fod yn gwybod am yr achos er's blynydd- au. Y Cadeirydd: Nid oedd genych fusnes i wybod am y dystysgrif feddygol. Gwrthodwyd. Apeliodd ei feistr am esgusodiad i John Henry Griffiths (fferyllvdd ieuanc), Glanytraeth, Abermaw. Eglurodd Mr. Martin Williams amgylchiadau ynglyn a'r achos, ac aeth yn ddadl rhyngddo ef a'r Cadeirydd. Dywedodd Mr. Williams nad oedd ef yn ffafrio'r dyn o gwbl, ond yn unig ) ei fod yn deall yr amgylchiadau lleol. Rhagfor 31ain. CALEDI'R CHWARELWYR. J. Apeliodd ei dad am esgusodiad i Edward Strongman, cabinetmaker, Abermaw. Dyw- edodd fod iddo ddau fab yn y fyddin Y Cade.rydd: Does dim rheswm mewn anfon dynion deugain oed i'r fyddin a chadw dyn- ion 20 oed adref. Yr Apelydd: Ond golvga golled arianol imi. Pe bawn yn myned yn ol j fy nheimlad buaswn yn adael i fyned. Y M cadeirydd: Bu cannoedd o weithwyr yn ardal Ffestiniog yn gweithio tri diwrnod yr wyth- 4 nos oherwydd y rhyfel. Yr Apelydd: Credaf j fylmod wedi gwneud fy rhan. Mae fy nau fab a fy mhartner yn y fyddm. « Gwrthodwyd. I I,- i'1 I i GYRIEDYDD MODUR. Apeliodd Josuah Thomas Davies, gyr. iedydd modur Ship Hotel, Dolgellau am esgusodiad. Yr oedd yn wr priod gyda phedwar o blant. Mr. Guthrie Jones a ymddangoeai ar ei ran, ac esgusodwyd ef hyd J ddiwedd y flwyddyn. < @@@ -j

It ENGLYN

(It ENGLYN. Ar ol darllen Englyn TREBOR 1'1' siwgr.. Chwerw amser och erwin—hiraethus I'r eithaf yw'r werin; Cilwg y drwg, heb fodd i'w drin, Mi adewais fy mhwdin. WERMOD. ■■

Advertising

 A ■ ■■■ gSk Should WMTE TO-DAY en040sing 1 ii, sta¡¡t!dor NM ??ah? a titt?C? VALUABLE BOOKLET,  TESTIMONIALS and FREE SAMPLE of J/ BLANCHARDS PILLS They are unrivalled for all Laddes'Ailments. &c. and speedily afford reliex, and n?verail to alleviate ali.?uffeiri i THEY SUPERSEDE ALL HITHERTO KNOWN HEŒDIES i Soldin bexes, J/ 3root?s', Taylors', Timothy White's 'ranchef? nd l?l dl price, LESLIE MAHTYN, LTD. OMMISTS, 64 DAL LAME, i.rorn LOiQIHI ) ?. ? \?. 'j !j