Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 5 of 8 Next Last
Full Screen
2 articles on this page
CYHOEDDIADAU SABOTHOI

?gwaith cartrefol megis guardio y Marconi Station yn Nhowyn, gallent wneud hyny' ond ni byddai raid iddynt wneud hynny. Yr oedd eisiau 600 i gael bataliwn i Feirion, neu buasai raid ymuno a Sir Gaernarfon. Ni amheuir na cheir y 600 ,a vyddai na fyddai Dolgellau yn ol mewn gwneud ei rhan. Siaradwyd hefyd. gan Colonel Enthoven. Cynhygiwyd diolchgarwch i Syr Osmond gan Dr. Jones a chefnogwyd gan Col. Jelf-Revelry, i'r hwn y rhoddwyd derbyniad cynes. Dyma, mae'n debyg ei ymddangosiad cyn- taf mewn cyfarfod cyhoeddus ar ol ei -ddychweliad o Galipoli. Gwnaeth gyf- eiriadau tyner at ymddygiad y 7th. ym mrwydr fawr Sulva Bay, ac ychydig j iawn oedd yn cael ei ofyn gan y Volunteers pan yr ystyrid beth oedd bech gyn y 7th. I wedi mynd trwyddo y pryd hwnnw. Llywyddwyd y cyfarfod gan Mr. D. R. Mills. I Cynhaliwyd y Drill cyntaf yn y Ddll | Hall, nos Fercher. Yr oedd oddeutu 70 j yn bresennol. I I f • ODDIWRTH Y BECHGYN. I -ODDIWRTH Y BECHGYN. "Gair i ddiolch yn gynnes i chwi am y I parsel a dderbyniais oddiwrth y Pwyllgor, I heddyw'r boreu, ac y mae yn wir dderbyn- iol yn y lie hwn. Cofion goreu. D. Williams, ¡ 0 Ffrainc. Garthfach, Brithdir." Bere Island, Bantry Bay, Cork, Iceland. nnwyl Mr. Evans, .)erbyniais y parsel yn ddiogel y dydd ieddyw. Yr wyf yn falch iawn o hono. ] GellAch gyflwyno fy niolchgarwch am dano i Bwyllgor y Milwyr. Buaswn yn hoffi dywedyd llawer o bethau wrthych am y lie yma, ond ni chaf ymyryd a dim milwrol yn fy Ilythyrau. Dyma y lie tebycaf erioed i Ffridd y Jail, nid oes dim i'w weled yma, ond mor o'n hamgylch ymhob man. Wyddwn i ddim I fod y fath le yn bod, ac nid oes poblogaeth "I bron yma o gwbl—y mae yma fwy o I fulod na phobl,-nid wyf yn meddwl y I gallaf eu cyfrif hwy, ond gallaf gyfrif y bobl gyda fy mysedd. Wedi'r cwbl y mae I yma le peryglus, yr ydym yn gyfrifol am lawer o bethau sydd yn morio ar wyneb ac I yng ngwaelod y mor. Nid ydym neppell or lie y darfu'r Lusitania gyfarfod a 'i diwedd. Yr wyf yn credu y byddaf yn myned oddiyma tua diwedd y mis, fel I Signaller. Pan ddof adref gallaf ddywedyd llawer wrthych am y lie yma. Etc, dymunaf ddiolch y n fawr i Bwyll- v Milwyr am fy socks. Terfynaf yn ) ,a,A_ 'IDO'Yda chofion atoch chwi a'r teiilu ( J. Ydwyf, yn ddidwyll, Snr. John Williams. (gynt Swyddfa'r Dydd). Dymunaf eich hysbysu fy mod wedi derbyn y socks yn ddiogel. Erfyniaf arnoch gyflwyno fy niolchgarwch gwres- ocaf i'r Pwyllgor am eu caredigrwydd. Er i'r Zepps. fod yn hofran uwch ein pen- au neithiwr, yr ydym yn ddiolchgar y tro hwn eto, er fod un p honynt yn gollwng ffrwydbelennau tra yn ein goiwg nid wyf Vn gwybod am ddim difrod. Yr eiddoch yn wir ddiolchgar, William Pughe, (Suffolk)." "I beg o thank the Dolgelley Soldiers' Comforts Fund for the socks, they so kindly sent me. ¡ v Yours faithfully, E. Llewelyn Evans, (Penmaenpool). "Just a line to acknowledge receipt of the Socks, which you so kindly forward ed me, and for which I am very tthankful. It was very kind of you & your Committee to think of me and I wish you toplease thank them for me. Yours etc., W. H. Jones, (Rhydwenfa). Mae y chwiorydd caredig yn y dref yn cyfarfod bob prydnawn Gwener i wau; a byddai yn ga Ion did mawr i'r bechgyn sydd tros y mor i gael parseli o socks eto yn fuan. Mae rhai o chwiorydd y wlad kefyd wedi dechreu gwau. Mae V digon o edafedd i'w gael gan Miss. Hughes, Penrallt, Springfield St. neu gennyf fi. Da chwi ferched y wlad,-—deuwch yn hen ac ieuanc-cynorthwywch. "I Yn gywir, R. C. Evans, (Mae llythyrau eraill mewn Haw gyhoeddir yn eu tro). Gol.) | V. PTE. ARTHUR PUGH, (WELSH GUARDS). "1 ■ v "Ail fab Hugh Pugh, Tynymynydd, Brithdir. Ymunodd a'r fyddin ddiwedd Ionawr 1916, a bu farw o'i glwyfau mewn ysbytty yn Ffrainc, Medi 22ain, ac efe yn 22 mlwydd bed. Cyn ymuno a'r fyddin yr oedd y n aelod o Heddlu Sir Forganwg, yn Mountain Ash, lie yr oedd yn fawr ei barch gan ei gyd-swyddogion. Cyn ymuno J a'r Heddlu gweithiai yn Blaenclydach, ac mae ei dad wedi derbyn lliaws o lythyr- au Cydymdeimlad ag ef, ac yn talu teyrn- ged o barch i'w fab fel dyn ieuanc o gym- i eriad rhagorol. Cynhaliwyd cyfarfod coffa am dano yn nghapel yr Annibynwyr yn y Brithdir, nos Fawrth. ?\ ? ?" ? ?-? ?  ? ? PRIVATE WM. PRITCHARD, (WELSH GUARDS). ¡ I j Rhoddasom ei hanes yn ein rhifyn diweddaf, Aelod o Heddlu Meirion gwympodd yn y Rhyfel. •

Family Notices

-0- GENEDIGAETHAU. j Hydref 3ydd. pnod Mr. Thomas Jones, Railway Porter, Upperfield" St. Dolgellau, i ar fab. Ii Hydref 5ed. priod Mr. Hugh Owen, Post Office, Llanelltyd, ar fab. I PRIODASAU. Jones-Evans. Hydref 9fed. yn Swyddfa I y Cofrestrydd priodwyd Mr. Edmund Jones, Erw-gauegog, Llanymawddwy, I Miss. Elizabeth Evans, Ivy Cottage, Mallwyd. Lewis—Riches. Hydref lOfed. yn Swyddfa'r Cofrestrydd, priodwyd Sergt. lolo Mabon Lewis, 4th. Res. Batt. Park Hall Camp, Oswestry a Miss. Martha Louisa Riches, Glasdwr Hall, ger yr Abermaw. MARWOLAETHAU. Hughes,—Hydref 7fed. yn 20ain oed, yn dawel iawn, wedi hir nychdod bu farw Lydia, annwyl ferch Owen a Catherine Hughes, Carneddau, Llanrwst gynt o Flint. "Ar hyd yr afon mae'r ffordd i'r mor. Hughes,—Hydref 6ed. bu farw Mr. John E. Hughes, brawd y diweddar Mr. David E. Hughes, Draper, Old Post Office, Dolgelley. Claddwyd ef ddydd Llun. Roberts,—Yn ddiweddar yn nhy ei merch, ger Caernarfon, yn 87 mlwydd oed bu farw Mrs. Ellen Roberts, (gynt Tany- fynwent, Dolgellau). Yr oedd yn un o aelodau hynaf eglwys, y Tabernacle, Dolgellau. Claddwyd yn Llanrug Medi 16eg. > CYDNABOD CYDYMDEIMLAD X Dymuna Mrs Griffiths, Penybont, Rhydymain, a'r teulu oil gydnabod yn ddiolchgar yr arwyddion lhosog o gyd- ymdeimlad ddangoswyd a hwy yn eu profedigaeth chwerw o golli ei merch. Bu yr oil yn gynorthwy mawr iddynt ymgynal yn awr eu tristwch a'u galar.