Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 3 of 16 Next Last
Full Screen
2 articles on this page
ADFYDUS GYFLWR BEDYDDWYR RWSIA

ADFYDUS GYFLWR BED- YDDWYR RWSIA. GAN Y PARCH. W. R. JONES, GLYN- CEIRIOG. Er ( yi hwyniad y rhyfel, y. mae Bedydd- wyr Rwsia dan wg yr awd urdodau goruchel, dan vvgy: Duma, Senedd genedlaethoi yr ymerhodraieth, a than wg y iiewyddiadurou. Pan Isylweddolir hyn, nid anni-uwylia Iwy y newydd fod eu haddoldai wedi en can. a,'u gweinidogionwledi eu gwasgariu. Naturiol i 11 i yng Xuhvmi u yw ymholi, pa beth yn banes Bedyddwyr RWHia on- nynodd ddigllonedd y w la I yn eu lierbyn, a hynny yn nyddiau prysur yml'yddiniad hrawy hti y cenbed.!oedcl Kwmj..>aid I penaf. Yr atebiad yw y cyhiiddir lnvy, yn awr gyfyng eu gwlad a'u cene d l, o ffafrio Ger- inani a'i delfrydau. A oe Yn y trefi, meddir, y cyfryngau yspfy-o'. a ddef- nyddid oeddyut athrawon dys.y dig, ath- rawesau teuluol, a masnach-wyr dy ,.tIlwadol. Yn y pentrefi priodolir cyffelyb waith i weiiiiidogioin y Stundiaid, a disgyl; 1.01 athr,o- feydd Bedyddiol Hamburg a. LHaerir fod y cyfryw yn derbyn eu tal ogystal a' u cyf,anvyddi,a,clau oddi virth.Yodrü;th Germani, ac ychwanegir y geiria 1 brathog, —" Y niae gweisiom y Duw 'Go iua.naidd yn lorwydro o faii i fan, gan gludo aur Ger- mani yn eu llogeUau, a phregethu dy- ledswydd 1 anlie.Hoed I y ddaiar i garu eu gily,dd an aiinoig pawb i arfau, ja thy wall fc gwaed yn ymrysonfa y oenbedloedcL" Nid Let un Yll llefiain niewn diffiaethwell yw y newyddiadur a nn Iwyd. ond dydd ar ol dydd ac wytlmo^ ar ol wytlinos, ( vlmihhii newycldiaduron Rwsia '• nad oedd Bedyddwyr y wla.1 naniyn g-was- anaeth wyr Geriinani. Yn y i yl'ain-e. mewn eisteddiad o v Duma, wrth ateb holiadau parthed y gwvn yn erbyn y Bedyddwyr, dywedbdd y Ty wsog Scherbutor (yr hwn ddeil y swydd bwysig yn ei wlad ai huii gyfetyb yn rhannol i swydd yr Ysgrifennydd Cartrefol yn ein gwlad ni) Fod darluniau o'r Kaiser yn nhai y Germianiaid wladychasant yn Rwsia: fod y gwladychwyr hyn yn dalgan yng ghlyw leu cymydogioin mai buddioi i'r lliawis fyddai buddugolilaleth y Gernianiaid, gan y' sicrhai hynny, ddiwygiadau crefyddol a gwladol yn Rwisia: a bod y dosbarth yma wedi anwybycldu iaith eu. gwlad fatnvys- iedig drwy y caairifoadd. Ych wanegodd y Tywy isog fod -darl-uii o'r Kaiser wedi ym- dicla,ngos niewn newyddiadur Bisdydcliol yn Llunden. Yn yr un eisteddiad gwnaed ymosodiad flyrnig ar y Bød ydd wyr gla 11 offøiriad terih- ynai i eglwys wlad Rwsia. Ym mysg aelotl- au y Duma ceir chwech offeiriad a ddych- welir gan Gymanfa Eglwys Groeg. Os yw tystiolaethau y newyddiaduron Rwsiaidd ia.'r Duma yn gywir, ni ryfeddwn at jwrthwynebiad yr awdurdodiau gwladol i'r Bedyddwyr. Ond yr ydym yn axgyhoedd- edig 'fed cyhuddiadau trymion y newydd- iaduron yn gynnyrch gor-bryder y dylid, clan yr amgylchiadau, gyd-ymddwyn ag ef. Dan effiaith y gor-bryder ni wahaniaethir rliAvng BodyddwjT Rwsiaidd 'n 'B-edyddwyr Gernianaidd yn Rwsia, ac ots y dang-hesodd y dosparth oliaf en bod yn ocliri G-erinani, ni isylweddolir fod hynny i'w brlodoli, ym mlaenaf peth, i'r ffaith eu bod yn German- iaid, ac nid i'r ffaith eu bod yn Fedyddwyr. Y gor-bryder hwn gyi'rifa am ymgais y newyddiaduron Í briodoli dibenion gwleid- yddol i'r Stundiaid, ac i weied, yng nghym- orth arianol di-gudd Bedyddwyr Germani i Fedyddwyr R'YlsÍia, gynnyg lleihwraidd dan gochl eiefydd i wenwyno t 1 luaMAo h Gofidiwn jy.n ddwys i w i>inx d gwladol o Isafl.e Scherhutor hau y cy,huddia.clau yn erbyn y i>1 h ]n^ yn. y Sened; ;a hynny ar atl<\g pan (H)dd mi!wvr Bedyddiodig Rws i a yn dm-* cm gwlad. Diau ei fod, i fesur pjU. yn ytn- ddiried yn nhystiolaeth y nowyddiaduroii, ac i fesur hefyd, yn nhystiolaoi !i ymchwii- wyr 11a fed do nt y cydymdeimlad gofyjinol a, rh.yddid crel' yddol i'w oymh wyso i iawn farnu isafle a. gwasanaeth y ihai wahan- iaetlieiit oddiwrth yr eglwys wiado!. Cam- hyspyswyd ef parthed y newyddiadur Bed- yddiol yn Llunden, a phe bale y cyfeiriadau at y G-ernianiaid Bedyddiodig yn Rwsia. yn gywir, ni ddalient un math o bertbynas a Bedyddwyj? teyrngarol yr ymherodraeth ym- roddant, yn adfyd eu gwlad, i roddi eu heithaf at ei gwasanaeth. Nid gwleidyddiaeth Bedyddwyr Rwsia fii na yr offeiriaid, ond eu crefydd. U nl!i IV, Ult- llais, y w eglwyssi gwladol lie bynnag y ceir hwynt. Ni allan t oddef rhyddid cydwybod. Nid eithriad ann isgwy'iadwy yn hanes Bed- yddwyr y hyd yw jmoaodiad yr yn y Duma, ond cu.g'r.ai'nt newydd o ys- pryid hen na iiafriocld erioeel y curll 0 ddisgybi ioin Criet ydynt ar y bLaen, Tm mliob gwlad, yn eeisio cysur a Ifyniant teyrnas ar Iwybr cyfrifoldeb personol. Yn herwydd ar y naiii law, a gwarthwynebiad gredclfol eglwys wladol ,ar y Haw arall, adfydus yw cyllwr Bedyddwyr Rwsia, heddyw. Ped adwaenid hwy yn well perchid hwv, canys ni fedd un eleyrnas Ewropeaidrl fiycld- lonach deiliaid na Bedyddwyr. Am baaclios, credir, yn ddiamhouol, gan lawer yn y Dy- wyisogaeth y dylid manteisio ar yr aehlysur presenno! i ddangois i Ymerhawdwr Jiaedd- I)iai-eliti,s Rwl,I,a, yr liwn emiillodd eisoes iddo ei hun edmygedd goreu-gwyr pob gwlasl, ac i'w gynghorwyr profedig, fod Cyniru yn dymuno'n dda i Rwsia yn yr argyfwiio, y, inae ynddo. Dan yr ystyriaeth lion y pienderfynodd Cynhadledd yr Uncleb yn Reolyfelin apelio- at Fedyddwyr y Dy- wyisogaetli jam rodd. o Gan Gini tu ag at Cyiiudeitbas y Groeis Gooh yn Rwisia. Teim- lodd y boneddwr ha,elionus, Syr W. J. Tho- mas, Ynyshir, fod yir lapel yn un amserol a chanmoladwy. Ill, datgauodd ei f-\mad i danysgrifio deg gini i'r drysorfa. Hydorwn y bydcl i'w hegdwysi a pherisonau unigol fanteiisio ar y cylleu hwn i gymv/ynasu milwyr clwyfedig Rwsia. ac yr aider ant bob brys fel y, gellir cyflwyno y rhodd yn ddi- yniidroi. i'r Llysgenadwr Rwisiaidd yn Llun- den. Un yw Bedyddwyr Rwsia a, Bedyddwyr Cymru, ac nis gall ein cynorthwy ymarf-erol ni i leddfu dioddefiadau dewrion eu gwlad hwy lai nag effeithio er eu lies. Bwriada Undeb Bedyddwyr Cymru Myn- wy, yn yr annser y bernir oreu, gyflwyno deiiseb i'r Ymerhawdwr yn y,mbi1 arno o'i hynawisedd g,aniatau Rhyddid Crefyddol 0 fewn terfynau ei yimerhodraeth. Deiigys ar- wyddion. yr amserau yn y wlad cai-ig lioit y gellir disgwyl i'r isymudiacl hw'll o'n heiddo idan fondith Duw; lwyddo yn ei am- oaja, Gwlad ying ngafael oyfres o ddeifroad- au y.v: Rws ia. Eisoss dylamvad a, ,ei dd1:road- au llenydidol, gw y il donol, a. moosol, argen- hedlosdd eraill. Pan ddaw ei deRruadcref- yddol, ym 111yd egwyddoriou syml, di-rwysg y TejStatD?ent. Neivy?l?] pobl Rwsia, wn,-? ani goleuni i' r dwyrain a? adnoddau newydd. i fetddylga,r^'eh crol' yddo! y. gorllew- ac 1}\]'lh i 1101'th, gan in. Da fydd gan Fodyd'hvyr Cymru goíb, y pryd inv?'nn\? iddyat hwy w'neud eu rhan i ajgoryd 'dr\Ms y dydd yspry:k>l i'r geneldl y bydd ci haidgenedliad yn un 0 brif ogionianau yr ugeinfod ganr i f.

o CNRDD DOSBARTH BEDYDDWYR TREFORIS AR CYLCH

o C'NRDD DOSBARTH BEDYDDWYR TREFORIS A'R CYLCH. 11C'hol yng N?'haifana, 191 ,) WecE dechreu trwy Tho". \Viliia.nls, Cwm- 1\11', \\T. Aaron, 1 nystawo, i v gudair gan yr lion gadeirydd, y Parc h Fre.1 1. Pasiwydpkidlais 0 ddiolchgarwch i Mr. Morgans am ei wasanactli gworthfawr amyliAvyddyn. 2. Fod. cofnotion y cwrdd blaenorol yn caol eu der byn. 3. Ein bod yn llawenhau o: weled y Parch T. V. Eyans, Ciydach, yn. ein plith wedi ei adfer, i'w alluogi i gyllawni ei. holf waith. 4. Fod y Dosbarth yn prynu Cyclostyle at wasanaeth yr ysgrifennydd, a bod Mr. W. Aaron. Mr. M. Da vies, y trysorydd, Parchn F. Morgans, a R/ Lewis i'w plirynu, 0. Eiu bod yn cioesawu r Parch.. D. Giifnths i'n plith, a'n bod yn itaweiihatt i glywed am ei Iwyddiaut o.id i ar ei ddy- focliad i'r lie, c-tc vit dymuno am i. weiiau Pen yr eglwys barhau gydag ef a'i bob! yn y iy.'n Inl. 6. Fod y perbO-nau canlynol i fori yn wyl- iedyddion y,n arholiad iiesaf yr Ysgol Sul y gwanwyn nesaf, sef, I Galfaria, Tr-eforis, Mr. P" Humphreys a Mr. R. Thomas, Soar. I Soar. Treforis, Meistri R. George Lewis a L. Daviee, Oalfaria, Treforis. I Eiim, Meistri L. Evans.a E. Jones, Salem, Llangyfelach. I Salem, Meistia E. Thomas a 1)1. Rees, Elim, Craigcefiiparc. I Galfaria, Ciydach, Meistri Walter ROles a J. Rees, Grocer, Ynystawe. 1 Ynystawe, .Mei-i i J. Davies a T. James, Clydach. 7. Cafwyd rhyddymddiddan dymullol iawn ar wahanol g'yniianiau'r bgdwys 0 ymwneud a'r personau sydd wedi 11110 a'r fydclin. Y niwyafrif wedi gwneud ac eraill yn bwriadu ac yn paratoi i wneud. Cafwyd allan fbdy teimladau goreu yn meddianuu yr holl gyn- ryehiolwyr. i holt eo,lwvsi'r 8. Ein bod yn gofyn i holl eg.lwysi'r dosbarth gyniial cyfarfodydd g weddi y Sul cyntaf yn lonawr nosaf i ofyn anij i Dduw; lywodra,ethu yn wyneb yr amryfusedd pres- eniiol. 9. Fod y cyfarfod nesaf i'w gynnal yug Nghalfaria, Ciydach. Mr. D. Rees, Bircli- grove, i ddarlieii papur, a'r Parch. D. Grif- fiths, Galfaria, Treforis, i bregethu. 10. Ein bod yn anfon at awdurdodau/r Cynghor yn Abertawe yn taer ddyniuno arnynt gau'r tafarndai yn y Borough ar ddydd Niadolig, a'r Boxing Day nesaf. D.iweddwyd cynhadledtl heddychlon iawn gan y Parch. Fred Morgans, Soar. Yn yr hwyr, am 7 o'r glocli, decJireuwyd gan yr ysgrifennydd, a phregethwyd yn rhagorol ÍaWll gan y, Parch. Fred Morgans, Soar. Cyflwynwyd diolchgarwch i'r eglwys y,ng Nghalfaria am dderbyii y cwrdd, ac am eu darpariadau blasus ury cvnrychiolwyr. Craigcefnparc. R. LEWIS, Ysg.