Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 12 of 16 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
Y RHYFEL

Y RHYFEL. ARAITH BWYSIG GAN SYR EDWARD H. HALDEN. Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol cyfran- ddalwyr y LONDON CITY AND MIDLAND BANK, LTD., yn Llundain a,r yr 28ain o Ionawr. Lly wvdd wyd gan Gadeirydd yr Ariandy, Syr Edward H. Holden, Baxwnig, yr hwn a ddywedodd: e?Lie l oich Hyl'ryd?'ch mawr i ni y:w oa!el eich croes- awu i'r cyda,riod hWll,a chael cyno i dann tram clros amgylchiadau arianol a mas- na,chol y gwledydd1 f,e1 y maent at' hyn o bryd. Pan. gwrddu <>m yn ein cyfarfodblyn- yddol y llyno id. clnve mis o ryfela oedd wedi imyned beibio, oiud' erbyn hyn y niae blwyddyn axall wedi ei liychwanegu athyny, a diau genyf y. bydd adolygiad ar sefyllfa- pethau yn. bur dderbyiiiol geniiycli. Chwi gofiwch i mi y llynedd egluro'r oyn- lluniau a ddefnyddir gan Germiani. igyf- adod a cbastau'r rhyfel, ac i mi ddangos rhagoriaeth y trefniud.au a. wneir gennym ni, gan alw 'svlw at yr anawsterau dirfawr oedd o ilaen German i yn y dyfodol i g'yf- arfod a'i g-ofynion. Ond ar y Haw nrall, proffwydais yr adeg ho no y cymerai flwy- ddyn a rhagor i orchfygu Germani d.'rw y wasgiad. arianol. Pel y gwyr pawb ny;ydain a'i banawsteran, sylworld fod y nwyddau, y hw, a'rmo'Jthau, a ddvg- ir i'r wlad lion o wleclydd tramor, wedi cynhyddti yn aruthrol yn ystod y rhyfel, tra, y mae yr liy n a Etllfonirallall o'r wlad wedi lloiliau. Geilw hyn ar em "holl bres- wylwyr i ymarfer y cynhildeb mwyaf, yn arbennig gyda phethau a ddygir yma o wledydd eraill ag y bydd rhaid i ni daln am danynt drwy aur iieu iiwyddau o H cyn- nyroh ein hunain. Sylwodd hefydmai dy- lodswydd pob P^ydeiniwr gwladgarol sydd ag arian mewn buddia.nnau Americanaidd. yw cynnyg gwerthu y cyfryw1 i'r Llywodr- aeth- Brydeinig yn ddioed, a thrwy hynny gyllawni igwasanaeth gwerthfawr i'\v wlad. I ddyfod yn .nes adrief--ebe'r Cadeirydd-- ohwi wielwioh fod yr arian a ymddiriedir inni ar log g.an y cyhoe-dd wedi cynhyddu yn fawr yn ystod. y rhyfel. Ym Mehefin, 1914, yn union ,cyn i'r rhyfel dorri allan, yr oedd y cyfanswm yn E95,027,000, ac yn Rhagfyr, 1914 (gan gynnwys £ 11,000,000, ffigyrau'r 'Metropolitan Bank ') yn £ 125, 732,000; ym Mehefin, 1915, yr oedd yn X142,388,000 ac yn Rhagfyr, 1915, yn £ 147, 750,000. Yr Arian ar Law yn Rhagfyr, 1915, oedd X30,881,000, ac allan i>'r swm yna yr oedd £ 7,000,000 mewn. aur. Ar yr un adeg y llynedd y swm mewn aur, oedd 18,000,000. Yn yistori y fiwyd.dyj> sydd newydd derfynu, bu i ni drosglwyiddo i'r Bank of England' X3,000,000 mewn aur, ac i'r Llywodraeth £ 4,000,000, ar yr adeg y "eredein fod eu oael yn hwylustod iddynt. Cyfanswm yr arian sydd gennym at ein Galwad neu ar Pyr Rybudd yw £ 8,651,000. Dau swm ag sydd o'r pwys- mwyaf yr ochr yma i'r Fantolen yw ein 'BLid!clis,oklclioii, a'r arian a roddir allan gennym i'n cwsmeriaid yn Fenthyg. Y niae cyfanswm ein Budd- .soddioti yn awr yn £ 39,000,000. Fel ymao yln hysbys i chwi, tuedd sydd yn yr am&er- oedd enbyld hyn i worth marohniadol budd- iannau o'r fath ostwng; ao i gyfarfod hymL fie gymerasioin allan 'o'n houillioa y swm o £ 640,000. i wnøud y; Ueihadí i fyny. Yn y. cyf rif, dangosir y War Loan a bryn- xiwyd. gennym, yn úl yr hyn a dalwyd am danynt. Os na ohyfyd i'r pris Invnnw yn ystod y flwyddyn bresennol, fie ddarparwn ar gyfer y llcihad yn y cyfrif nesaf. O'r "War Loan" diweddaf fe gymerwyd i I'yny £ 21,000,000 gan yr Ariandy hwn. 0 dan mngylchiaidiau cyffredin ni buasem yn cymeryd swm nior fawlr, ond yistyriein mai ein dyledswydd oedd gwneud yr hyn oil oedd yn ein gallu i gynorth wyo !ein Gwl:ad. Chwi welweh yn y Pantolen yf swm o £ 1,490,000 'War Loan' ynglyn ag amoan- ion Cyhoeddus. Gan fod y fardhnad arianol rhwng y wlad horn ¡a'r America ar brydiau yn ansefydlog fe unodd wyth 0. brif Arian- dai'r deyrnas i sicrbau fod £ 10,000,000 o arian pared yn New York at eu gwasan- farchnad pan fyddai ang- en. Allan o'r Iswm uehod at vldibenion Cyhoeddus y, mae 11,100,000 yn y drys- oda, a grylnvyllwyd yn New York, ac y mae y Llywodraeth Brydeinig wledi ym- r\\ urn na bydd i'r Ariandy foci ar ei galled mewn un modd. Swm yr arian a roddasom yn i gwsmeriaid ar dsliogoiion yw £ 66,000,000. Cyfanswm ein hiliau niasnachol vw £ 10,000,000. Tro.wn yn awr at gyirif yr enillion. Y mae yr elw am y flwyddyn yn £ 1,130,976, o'i gymharu a XI,106,808 y flwyrddyn flaenOiriol. Pel arfer, defnyddiwyd 

HANESION CREFYDDOL

HANESION CREFYDDOL. Valley, Mom.—Cynhaliwyd cyfarfod ad- roddiadol a chystadleuol yn School Room Bedyddwyr Hermon, nos Nadolig. (Y mae cyfarfod nos Nadolig yn oael ei gynnal gan ddeiliaid yr Ysgol Sul uchod Ot3 amryw flynyddoedd.) Oadeirydd. Mr. T. R. Hughes, Mosisley, House, Valley. Arweinydd, Mr. G. H. Owen, Ysgubor Bach, Caergeiliog. Cym- erwyd r hian gan y rhai caulynol:adrodd 'Master's Tommy, R. Williams; R. H. Williams, Wm. Owen Williams, Owen Hughes, Miiss J. Ellen Williams, Gwladys May; Williams, Jennie Williams, Norah Rob- erts, Laura Williamis, Suisy Ann Williams, Amy E. Roberts. Cianu—Misees Katie Jones, A. E. Williamis, Master O. J. Owen. Cys- tadleuaethau Carol--Miss A. E. Williams; adroddiad: i blant dan 10 oed, laf, Miss Norab Roberts; 2il, Master Idwal Owen; 3yidd, Miss Laura Williams; 4ydd, R. H. Williams. Unrhyw adrodddaid ï blant o 10 i 12 oed, Misses Susy Ann a Jennie Williams (cydraidd cyntaf); Gwladys May Williams a Norah Roberts, cydra/ld ail. Unrhyw adroddiavii i rai o 12 dan 15 ioed-- laf, Master Thomas Roberta, Brynliyfryd. Dadganu y don 35 i blant dan 15 oed. laf, Master Wm. Owen Williams. Unawd i blant dan 12 oed,laf, Miss Susy Ann Williams, cydradd ail; Misses Norah Rob- erts a Magan Lloyd. 3ydd, Miss Laura Wil- liams. Darn cliatalnod,laf, Miss Gwladys May Williamis; ail, Mips A. E. Williams. Adrodd stori, laf1 Master O. J. Owen; 2il, Miaster Owen Hughes. Englyn, Pwdin Nad- olig, Miss Roberts, Graiglwyd Valley. Cym- erodd y chwaer Miss Jones, Hermon House, gryn drafferth gyij,a,r plant i'w parotoi; ac y miae yn ba,rod iawn bob amser i wneyd yr hYin sydd yn ei, gallu. Yr oedd yr ar- weinydd yn ei liwiyliau goreu, ac yn dilyn camriau. ei dad. Dymunwn bob llwyddiant iddo yn y dyfodol. Derbyniwyd rhodd syl- weddol ga'n y; Oadeirydd, ac hefyd ganael- odau or eglwyis, a rhodd arall gan un heb fod yn gysylltiol a'r eg-lwys hon at y gwob- rwyon. Cafwyd cyfarfod da, a phawb wedi eu boddhau, a'r elw da, a disgwylir cael lun etto y;n f'Uial1. CyifeiJiwyd gan Miss M. S. Owen a Mrs. Hughes. Llandudno.-—Xo< Lun, Ion. 17eg, da'eth tyrfa o bobl y null yd i gapel yr Anibynwyr i gyfiarfod hlynyiddol Undeb Dirwestol Merch- ed y Gogledd. Traddodwyd pregeth gref ar Ddirwest gan y Parch. J. Arthur Jones, Bangor, oddiar y testyn 1 Cor. xiv. 8. Seiniwyd yr udgorn yn glir, a. gdbeithio yr ymuna, llawer a byddin sobrwydcl mewn oanlyniiad. Clai-iiiiol ar y, cyfarfqd. Sardis, Dimorwic.Cynhaliwyd cyfarfod adloniadol yn yr adiloldv uchod nos Ilau, Ionawr 13, 1916, o dan lywyddiaeth Mr. Rich. Parry, un o flaenoriaid yr eg I w vs. Reirniaid—Llenyddol, Mr. H. W. Jones, Deiniolen, C.S.; CerddOrol, Mr. R. Lloyd Roberts (Ffrwd, Aliaw). ('yfeifydd, Mr. Rich. 0. Thomas. Y buddugwyr oeddynt: dan 7 oed, adrodd emyn, 1, Islwy;n Jones, 2, Sam Jones Parry, 3, Goronwy Morris. Ad- rodd dan 12 oed, Psalm, 1, Gwladys Hugh- es, '2, Gay nor Jones, 3, Derlwyn Jones. Adrodd dan 18, allan o Seren yr Ysgol Sul,' "Gymru bydd, ffyddlon, 'I, Gwladys Hughes, 2, Kitty Jones, Ledio emyn, Grif- fith Lloyd Jones. Ear Test, Richard' Puglie Jones. Llythyr Cymraeg, Ivor Jones. Ar- lunio1, 1, Orwig Jones, 2, Willie Edwards, Dadl, Gwladys Hughes a Kitty Jones. Dar- llen darn heb atalnodau--Robert Lloyd Joines. Datganu dan 12 oed, "Pwysa ar ei friaich," 1, Gwladys Hughes, 2, Kitty Joneis. Datgranu dan 18, unrhyw unawd o'r "Songs of Wales." Richard Pugh Jones. Prif: unawd, Yr hen Genddor' neu Tel- ynau'r Saint," Miss Dinah Jones. Caed cyfarfod da ac elw sylwieddol oddiwrtho. Diolchwyd ar y diwedd gan Mri. David Evans ac Evan Jones. D

BEDYDDIADAU

BEDYDDIADAU. Jerosia,lem, Llwvliypila,Nos Ian, Ionawr 13eg, bedyddiwyd un chwaer (oddiwrth yr