Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 14 of 16 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
ICWRDD SEFYDLU

I CWRDD SEFYDLU Y Parch. D. R. John o Gilfaoh Fargoed, yn weinidog ar Eglwys Bethainia, Porth. Cynhaliwyd yr uchod prynhawn lau, Ion. 6, 1915. Daeth tyrfla liosog ynghyd, er gorfod "dal o dan y dilyw dwfr" wrth ddod a, dyclnveL Llywyddwyd gan y Dr. Morris 0 Dreorci. Cymerwyd y rhannau ar- weiniol gan y Parch- B. V. Davies, Aber- o,w-y,iifi. Yiia, anerchwyd y cwrdd gan y Llywydd. Dywedai f'<5d yn dd-a ganddo, fel gweinidog li.yn.af y Cwm, lywyddu yn y cwrdd. Yr oedd ganddo serch dwfn tuag at Fethania, a syniadau uchel am Mr. John. Wedi gwrando' gyda boddhad. mawrar ei bregeth f-ed,clylgar yng Ng'hymanfa Dwyrain Morganwg, 1915. Ardal. y Porth (neu y Cymer, yn ol yx hen lenw) wedi ei breintio a gweinidogaeth gref yn y g,orff,oiililol. Gref mewn athrylith bregethwrol, drefniadol, ber- sonol. Rh:ai o gewri'r pulpud wedi bod yn gweinidogaethu yma. Mr. John yn dilyn un a ystyrid un adeg y pregetliwr mwyaf hy- awdl, atlnylithgar, fe,Jid,a..l Cyiiirit. sUf y di- weddar 0. Waldo Jaimes, D.D. Ond credai y daliiai Mr. John i fyny'r traddodiadau yn dda, ond rhoddi chwareu teg iddo gyf- lawni'i wiaitli ei bun. Yna cafwyd y go- lieblaietliiatt gan yr ysgrifennydd, Mr. Enos George. Derbjyniaisai lythyrau a pbeJlebrau oddiwrth liawis o weinidogion 'a Heygwyr. yn gofidio'u hanallu i fod yn bresennol, ae yn dyiuimo'n didia i'r eglwys a'r gweinidog. Darllenodd iddaii neu dri o'r 1 lythyrau. Ond troth ar ofod fuaisai gosod yr enw.an i gyd yma. Rhoddwyd hanes yr alwigid gan yr Ysgrifennydd. Tystiai ei bod yn un fnvd a hollol unfrydol. Atebodid Mr. John yn fyr, ond pwrpasol. Offryinwyd gweddi gan y Parch. 0. Jones, Trefforest. Yna siaradwyd gan y brodyr eanlynol- Wm. Rowlands, diacon, ar ran Eglwys Beth- ania. Dywedai iddynt fod yn hir cyn Uwyddo i ga.el olynydd i'w diweddar baroh- us weinidog, ond iddynt lwyddo. yn y 'di- wedd i siorhau brawd. wrth fodd eu calon, a gobeithiiai yr arhosai Mr. John yno liyd yi diwedd. Silar:adodd Mr. W. C. Parrish, dros Nodd- fia, Bargoed. Araeth Saesneg wresog ysbryd- ol. Yna oafwyd araeth grief gan Mr. Wal- ter. Lewis, J.P. (Miners' Agent), dros Ain- on, Gilflach Fargoed. Deuai yno gyda tbeimladau briw, Pe oai ganiatad roddai leetLir,e' yi-i iawn i Bethania, am ddwyn oddiarnynt wr mor hoff ac ymroddgar a Mr. John. Ond byddai'n foddloiii macldeu idd- ynt as addawent ei gadw a gofalu am dano'n deilwiig o'i idalentau disglair. Cariai ddweyld lliawer pe caniatai amser. Mr. John yn un a fawr hoffid ganddo fel person a phregethwr. Yn bregethwr meddy]gar, yn fyfyriwr cyson a .diwyd, yn un o feddwl cryf annibynol. Ni ddwedai ddim ond a gredai. Argyboeddliad goleuedig tu ol i'w bregethau. Traethai'n ddifloeisgni ei faru ar gwestiynau'r dydd, a rhoddai Ie yn ei genadwri i f,aterion bwysent ar fywyd y werin. Giallai. ddwieyd yn llyin, ond gydag axddeliad 'Ysbryd y Gwirionedd, ei air yn lloegi weithiau; ond yn dweyd y cwbl oddiiar yr amaanioai puriaf ac yn yr ysbryd goreu. Gwnewoh yn "fawr ohono. Siarad- wyd ym mliellaeli gan y Parch. W. H. Rees, New Tredegar. Dros Gwrdd Dosbarth Bliyiniii, y Parch. J. G. Da vies, Gelligaer; dros Gwrdd y Gweinidügion, y Parch. W. Phillips (A.), Trelyn, Pengaim: y Parch. D. Griffiths, Treforris, ia'r Parch. Job Her- bert, Penygroes. Yr oil yn dwyn tystiolaeth dda i Mr. a Mrs. John a'r teulu biach. Rhod-dwyid croe,so cynhes i Mr. John gall y Parch. W. R. Pelidros Jones, Cyminer, dros eglwysi'r cylch. Parch. D. C. Jones, Penyigriaig, dros weinidogion y Cwm. Parch Wilson Roberts (M.C.), Ynyshir, a Mr. Wm. Powell, Nebo, Ystrad, fel llywydd y Cwrdd X)osbarth. Diweddwyd odfa wresog, hwylus, gan y, Parch. D. D. Hopkins, Pont- ygwaith, trwy weddi. Gwehvyd yn bres- on-nol j Parchn. T. T. Jones, Blaenclyd- ach; E. W. Davieis, Ton; Jones (A..), Tre- alaw; E. Christmas Jones, Wattstown; y Cyfaill John; Gwilym Owen, B.A., Fern- dlale; S. B. Samuel, Aberbargoed; J. Deu- draeth Jones, Clydiaoh Vale; a J. Frimston, yr Hafod. Mri. D. S. Thomas, Trealaw; D. W. Thomas, Hopkinstown, ynghydag aimryw lcygivyx pwysig leraill. Pregethwyd yn yr hwyr gall y Parch. Job Herbert, Penygroes, yn rymus a gn f- ,y ,-ro?e,s, y,ii gia f aelgar iawn. Dechreuwyd yr oedfa gan y Parch. J. G. Jones (A.), Bargoed. Darparwyd lluniaeth b'asus i ddicithriaid gan yr eglwys, a, chafwyd gwenau serchog a chroeiso imawr gan y chwioryddwrth y byrddau, yn briawf ainlwg fod oaredigrwydd y Fethania gynt yn .Jaros yn drwm ar Fethaniia' r Porth. Daeth lliawis drofsodd hefyd o'r Bargoed a'r cylch i ddymuno'n dda i'n brawd yn ei faes newydd pwysig. Nawdd Duw, a llwyddiant mawr fo far yr undeb cysegnedio-. -0- P. 11 o

NODION 0 LANDEILO

NODION 0 LANDEILO. Llewyrchns iawn ydyw Cymdeithas y Bobl leuainc a gynhelir yn Ebenezer, o dan nawdd U.B.I.C. Trefnwyjd rhaglen ddi- ddorol lao adeiladol iawn am y tymor. Mae rhif yr aelodau yn agos i gant. Ym mhlitb y pethau a gaefwyd eiisoeis y mae anerch- iiad y Parch. G. E. Williams, ar y "Dyn Ieltanc a'i ddyfodol papur rar y Myg- lys," gla,n Mr. E. Davie.s. Drama Adver- tisio am wraig." Cyngherdd amrywiaetliol. Papurau ar Chriistmias Evans,' ii Mr. R. A. Evans; yr Yisgol Sul,' gaii Mr. H. W. Jones. Rhiag. 1, traddoidodd y Parch. J. Griffiths, B.A., B.D., Rhydaiman, i ni ei didarlith rag- orol a,-r Broffwydi Israel fel Diwygwyr Cymdeithas ol." Ionawr 19 ymwelodd y Parch. J. Jenk- ins, M.A. (Gwili) a ni, a chafwyd. ganddo ei ddariith hoblogaidd .ar "Bob." Disgwyl- iwn eto oyii diwedd y, tymor glywad dar- lith y Parch. D. Price, Abertawe, ar I,eua,n Ddu." Rh:ag.29, cynhaliwyd "Noson Gymdeith- asol." Gwisgwyd y feistri yn brydferth gan y chwiorydd ieuainc, a huliwyd y byrdclau a phob imath o ddanteithioai. Wecli i bawb fwynhau y, wledcl, eafwyd cyngherdd bychan, a threuliwyd noson ddifyrrus. Eto, Ionawr 3, cynhaliwyd gwyl de flyn- yddol yr Ysgol Sul. Cafwyd diwrnod braf, a daeth nifer mawr ynghyd. Hyfryd oedd gweled pa,wb mewn liwyl, heb neb yn tynu'n groes. Yn yr hwyr, cynhaliwyd cyfarfod Uenyddol. Llywyddwyd gan Mr. H. W. Jones (Arolygydd yr YsgoJ Sul .am y flwy- ddyn ddiweddaf). Ym mhlith amryw eraill cymerwyd rhan gan y datganwyr Mri. D. Lewis (Llew Gib), a, D. J. Rhys. Misses Maud Williams, Bronwen Williams, Maggie Davies, Annie Davies*, a Winnie Bowen. Adroddwyr a dadleuwyr Mri. R. A. Evans, Jack Jones, Idris Jones, a Willie Jones. Misses M. Thomas, R. Pugh, M. Williams, M. Jones, 01 wen Griffiths, Winnie Griffiths, B. Beynon, Sally Jones, a Gwen Morris. Gafwyd cyfarfod rhagoroJ. Llwyddiannus iawn hefyd ydyw'r Gob- eithlu. Y mae rhif yr aelodau dros ddeu- gain^ Cynhelir cyfarfodydd hwylus, bob wythnos, a cheisir hyfforddi'r plant yn eg- wyddoron llwyryimwrthoidiad oddiwrth ddi- odydd meddwiol a'r myglyVjs. Mae amryw o'r eglwys lion yn gwasan- aethu yn y t'yddin. Dro yn ol, d'ychwelodd Private (yn awr Lieut.) Ernest George o Ogledd Ffrainc yn glwyfedig. Hefyd dych- welodd Sergeant John MoirganiS o'r Dardan- elles yn glwyfedig, a Private Wm. Perks yn glaf o'r "Dysentry.' Da gennym ddeall eu bod yn gwiella'n bur didia. Sicrhawyd 'piaiio' rhaollorlot yn ddiwedd- ar at wasanaeth yn y festri a'r cyfarfodydd llenyddol. Teimlia'r cantor ion ei fod o gynil o rth wy miawr. o DYNEFOR.

CWRDD UNDEB GLANNAU MEIRION

CWRDD UNDEB GLANNAU MEIRION. Cynhaliwyd yr uchod yn Salem, Oefn- cymerau, dydd Mercher, Ionawr 19, ü dan lywyddiiaeth Mr. Ben Rowlands, LI an fair. 1. Dechreuwyd trwy ganu yr eiiiyi-i 191 Llawlyfr Moliant, a gweddiwy^d' gan Mr. S. Edmunds, Towyn. 2. Darllenwyd cofnodion y cwrdd blaen- orol gan yr ysgrifennydd, a chadarnhawyd hwy. 3. Gialwyd sylw at Gynideithas Fenthyciol Cymanfa D. Ff. a Meirion, y Genhad- aeth D nam or, a Zenanaidd, a chasgliaid yr Yisbytai. Anogwyd yr eglwysi i "wneud eu goreu mewn perthynas a hwy. y n,a,s a hwy. 4. Caf wyd adroddiad o Gynhadledd Cym- a,n1:a, D. Ff. a Meirion mewn perthynas i weitbrcdoedd Llwyngwril, Cynwysai fod y mater i gaol styriaieth pellach y Pwyllgor Arianol. o. Rhoddwyd ystyrieeth i'r priodoldeb o gynnal y Gyimanfa Ysgolion am eleni. Teimlad unfrydol y Cwid

GWELLA ASTHMA

GWELLA ASTHMA. Wedi ei brofi gan Feddygon ac yn awr yn y Ffrynt. Rhywle yn Ffrainc," mae yna filwr, yr hwn sydd ia,i bresenoldeb yna, yn brawf o effeithiolrwydd rhyfeddol Veno's Lightning Cough Cure meavii gwell had o'r Asthma, yr un fath a phesychiadau cyffredin sydd yn cael eu li esgeuluso, ond yn arwain i gyf- lyrau pwyisig. Dywed gwmajg- Pte Swift, S/4040221, A.S.C., a welwyd yn ddiweddar yn ei chartref, 14, VictOiriia Cottages, New Gard- ens, Surrey:—" Yr oedd fy mhrioid yn M- for dioddef yn enbyid (lam 12 mlynedd neu rragar) gydag asthma pobydd, ac yli inb-thu cael gwared o hono gan feddygon nae ys- pyty. Ond gwellhaodd Veno's ef yn llwyr ac unodd la, bjyddin ei Fawrhydi. 'Ni fedraf beidio dweyid w!rth ddioddefwyr am da.no." A allai prawf fod yn fwy, sior? Mynwch botelaid o Veno's Lightnrng Cough Cure heddyw, a chadwcli un mewn llaw. Cym- erwch ef at besweb, lanwydon, bronchitis, ac asthma. Oddiwrth holl ffenyllwvr, pris- oiedid 2 lis. 3c., a 3s. Ond! rhaid ei fod yn Veno's-—[yn g-yfaddas i hen neu ieuianc, ac yn berffaith ddiniwed yn rnhob cyflwr. Gadwch Veno's yn y cwpbwrdd.