Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 4 of 16 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
ADFYWIAD YSBRYDOL

Gristionog-iol yn nglyn a hi oblegid byddai yn Forward Movement ao yn Christian En- deavour ynddi ei. hun. Nid oes eisiiau newid dillad yr YlsgioSul m dodi dillad y cwrdd gweddi ia'r gyfeillaoh grefyddol heibio fel rhai rliy hen (Va-iwu; na, na, eisiau bywyd. newydll sydd yin yr hen olwynion. Gwna yr hen sefydliadiau, yr hen gyfiyngau, yr hen ddiwyiiyddiaetli, la,'r lien efengyl fyth-new- ydd y tro end Ciael bywyd newydd ynddviit. Daw'r hen delynau aalre, Fu'n isegtir ar y coodl, I ganu moliant lesu'n Felusaoh nag erioed. Beth ddywed y .Meddyg anffaeledig? Nid fel y rhai a nodiwyd. Mi a ddaethum fel y caent fywyjcl1 ac y oaent ef yn helaethach. Daw gwelliantau eymdeithasol yn nghyisgod adfywiiadau ysprydol. Ceir tai newydd i ddynion, os ceir dynion newydd i dai. Wele gwnaethpwydJ pob peth yn newydd. MlaJe gan Seion ddigon o fywyd i'w gwneud yn annedwydd, digon o fywyd i fyw, ond inae yn anemic ysprydol. Angien Beion yw mwy o fywyd. MedídJ ddigon o fywyd i a-ohwyn, end dim digion i ganu, digon ° fywyd i feirniadu, ond dim digon i weithio, lao yn al),s)enoldeb y bywyd helaothiach a chyfiawn gesyd: y bai ar bawb a, phobpeth ond ami ei hun. Pe oelai fwy o fywyd, nid gormod o gyrddau yn yr wythnos fyddai ond rhy fach oi nos- weithiau i'w cynnal. Nid llyfr syfdh an- hawdd i'w ddiarllen fyddai y Beibl ondllyth- yr caru Duw at ei anwylyd1. Ysgydwai, ei hun o'r llwoh gan yniidaith yn fuddugol- iaethus am fod rhywbeth oryflaoh na d,eddf a grymusaoh na dyledswydd yn el chym- hell, sef ciarileud,, Crl-ist--north pa un a barai iddi nid i fynd ei hun yn unig ond, i gym- heU eraill gydia hi. Troai y wylo yn law- enhau, y beirniadtu yn weithio, yr1 aohwyn yn adldoli, y; deddf au yn. gan, y baich yn ysgafnhad., a delai i brofiad y bardd fod orefydd1 nid yn rhywbeth trist a phrudd- aidd, ond. fod Mwy o bleser yn ei waith Na dim a fedd y ddaear faith." Tybia rhai nad oes eiisiau cyflawnder y bywyd hwn, y gallai Seion wneud yn iia-wn ond iddi ymdreohu yn nerth y bywyd sydd ganddi, ond beth gwell yw Samson Qi ym- drechu wedi colli ei nerth. "Nid trwy lu ao nici trwy nerth ond trwy: fy yspryd "i medd yr Arglwydd. Nid peth i'w weithio i fyny yw adfywiad iond peth i'w gael i lawr. Gosodir llawer 0 d'an dieithr weith- iau ar yr allor a oheisir g wneud diwygiad a'i gyhoeddi yn y papurau dyddiol, and nidi oes eiisiau cyhoeddi y gwir ddI 'w :Ygl'l ad-CY- hoedda ei hun yn fuan. Taflu. awfr ar y;r allor wnaeth Elias. Du w rioalClJodd y tan. Felly ladeg y Pentecost, Duw roiddodd ytan dwyfol drwy ddisgyniad yr Yspryd, lao -Rid oedd popeth jamll oind eynyreh yr hyn dder- byniwyd o'r uei. Gofynai myfyriwr uii- waith i Christmas Evans pa Ijryd y dylai waeddi wrth bregethu, ao atcbai y seraph bregethwr oladd--nad yw y gof byth yn curo yr haiarn er mwyn ei wneud yn booth, ond am ei fod yn boeth laiO ni ddylet tithau waeddi, ebai, er mwyn g wneud hwyl, ond am idy fodi mewn hwyl. Gwelwin bellaoh ei bod yn Gilboa arnom yn mhob man OIKI gydfa/r Meddyg anffaeledig. Y feddyginiaeth syddi ganddo Ef yw mwy ovi fywyd ei hun -y bywyd annherfynol, y bywyd go roll- l'ygol, pa un sydd yn gyfranadwy i'r eglwys und ymostwng i ofyn am dano. Mi ddaeth- um fel y caent fywyd lac y cruent ef yn helaethach. Godidefir i ni lynu wrth ein fRgwr bellach, iao wedi dod o hyd i natur y dolur, i apelio neu gyimhwysoi meddygin- iaeth (prescription) y Meddyg d wyf ol drwy nodi y pethau hynny sydd yn lianfodol i Seion wneixd er oael adferiad llwyr a chyf- lawn, ac i feddu y bywyd hwnw sycld yn gorchfygu ae i orchfygu Nid ces gennym ddim newycld ond yn unig' nodi eynghor- ion (oridiens) eyitaf y, pen-meddyg i'w log- lwys fel hanfodion gwir lwyddiant yniliob oes, lac angenrhaid; yw iddi ufuddhau idd- ynt neu barhau y;n ei ohyfiwr mavwaidd: a diffrwyth. Mae i'r bywyd niaturiol ei ddedd- fau :à'ci gyfrvngau cynhaliol, imegys awyr, ymborth laoymarferiradl, lac yn gyffelyb y bywyd ysprydol, y rliai sydd yn cyfateb i'r tri peth uchod', ISler awyr, ymborth, 00 ymarferiad ysprydol. (I'w barhau.)

0 dan Big Ben

0 dan "Big Ben." (Gan y Gwyliwr.) MR. ASQUITH AR Y SEFYLLFA GYFF- REDINOL. Ddydd Mawrth, y 15fed oyf., pan gyf- arfu'r Ty wedi'r gwyliau, traddododd Mr. Asquith araith yn adolygu'r sefyllfa yn gyffredinol. Rhoddwn grynhodeb 0: brif bwyntiau'r araith. (1) Ffrainc. Llwyddodd y Cy:ng*hreiriaid, er gwaethaf yinosodiadau'r gelyn, i ddal eu tir yn y Gorllewin. Hys- bYlsodd hefyd fod Llywodraeth Ffrainc wedi pasio deiddf er gosod o'r neilltu ddarnau oyfaddas o dir i ffurfio oladdfeydd i'r Prydeinwyr a. gwympodd yng nghad-faes y Gorllewin. (2) Serbia. Drwy gydweithrediad yr Eid- al trefnwyd i Fyddin Serbia, iadael Albania. Y mae rhyw 100,000 ohonynt yn gorffwys ac yn oael eu had-drefnu a';u had-arfogi, a byddant 0: gryn gynhorthwy yn y dyfodol agos. (3) Y Cameroons. Drwy gydweith- rediad y Ffrancod llwyddwyd i yrru allan yr Ellmyn o'r Camerooiiis. Y mae'r ymgyrch hon yn un o'r rhai mwyaf llwyddiannus yn ystod y rhyfel. (4) Oherwydd afieohyd y, Cadfridog Smith Dorrien penodwyd y Ciadfridog Smuts i arwain y,r ymgyroh yn Affrieia,y;r unig- direfedigaeth, ierbyli. hyn, ym: medldiant yr Almaen. (5) Mesopotamia. Y m)ae glan y Cadfridog' Townshend ddi- gonedidi o fwyd a ohadnoddau am: grynam- ser, a. disgwylir i'r Cadfridog Aylmelr a.c yntau tLno a'u gilydd yn fuan. (6) Rhan Prydain yin y Rhyfel. (a) Cyfeiriodd Mr. Asquith at waith effeithiol y Llyngees a dug ar gof inni y dylid oofib hyn wrth ystyried rhan Prydain yn y rhyfel. Disgyn qyfrifoldeb gwarchod y rnor bron yn gyf- angwbl arnoml ni. (b) Y mae ein byddin erbyn hyjn ddeng waith cymaint a'r fyddin gyntaf a aeth i Ffrainc, a 11,y,n ar ivahan i'r hyn a gytriannodd y Trefedigaethau. (o) Y mae'n hanfodol i Brydain gadw i fyiiy swm, ei ohynhyrchion. Gwanycher ni i'r eyfeiriiadi hwn a. bydd yn amihosibl inni fla?vii i :r h y ?i-i. ia, gyflawni'r hyn a ddisgwylir oddiwrthym i gyfeiriadau eraill. (d) Y sefyllfa ariannol. Y mae traul ddjyddiol .y rhyfiel orbyi) hyn i Brydain yn agos i bum miliwn, ac nid oes argoel ar hyn o bryd y daw y draul yn IIai. Bydd y Canghellor yn fuan yn cyn- nyg gosocli arnoan drethi trymach; rhaid oadw i fyiiy- ein musnach al)iora:wl, cadw allan yr lio-ll iewnforion afreidiol, a cheisio gwneud ymaith a phopeth yn y ".Iordd 'o foethau. Bydid ein baich yn y dyfodol yn aruthrol, ond nid yn fwy nag y gallwn ei ddwyn. Traddododd yr Arglwydd Kitchener, yntau, araith yn Nhy'r Arglwyddi yr un dydd yn delio yr un míõëld a'r sefyllfa filwrol yn y gwahanol feusydd. BRWYDRAU'R AWYR. Ddydd Mereher agorwyd trafodaeth yn NhY'r Cyffredin gan Mr. Joynson Hioks ar fethiant y Llywodraeth i ddelio'n fwy eH'- eithiol a'r Zeppelins. Rhaid cydnabod GlliS- glu 0. 'Mr. Hicks nifer o ffeithiau oedd: yn mynd yn bell tuag at brofi peth esgeuiustra o du'r Awdurdodau. Haerai fod y Zepp's yn didiweddar yn hedfan yn lied isel oleu dydd glan dros Arfordir Dwyrain Idoegr heb na dryII nag awyrlong i unrhyw, gyf- siriad yn oeisio'u hiitta'l. 'Cyhuddai Mr. Ellis J. Griffith y ddwy adriaii-y, Morlys a'r Swyddogion Rhyfel, o fod yn eiddig- eddus y nail! o'r llall. Addefai Mr. Ten- iiiant nad oedd wedi gWlawrio arno fod yn bosibl yraosod o'r awyr ar drefi Canolbarth Lloegr. Yr oedd beirniadu llymi ar ddi- frawder y. Llywodraeth o bob cyfeiriad o'r Ty, a rhaid i ninnau gyfaddef na wyneb- odd y Llywodraeth yn deg" y feirniadaeth. Y mrae'r anawsterau yn fawr, ond oarem allu meddwl fod holl adnoddau'r wlad i'r cyfeiriad hwn yn oael eu trethu. Ni chaed argrafE felly gan na Mr. Balfour na Mr. Tennant. Ymddengys erbyn hyn "mai'r Llynges sy'n gyfrifol am dldielio a'r Zepps pan fyddiant yn croesi'r Culfor, la'r Swyddfa Ryfel pan ddeuant uwch y tir. Atebodd Mr. Balfour mewn araith alluog. Dywedai f od y Lly wodraeth ar eu heithaf yn ceisio delio a'r sefyllfa, ond mai gan y Fyddin ar flaes y yr oedd yr afael gyntaf ar ein hadnoddau.

I CARMEL LLANDEBIE

I CARMEL, LLANDEBIE. Darlith.N<)< Sadwrn, Ch'wiefror 12,1916, traddodwyd darlith ar y teetyn "Telynau a. dorrwyd yn gynnar," gan y Paroh. T. Thoimas, gweiniidlog y lie. Dynia'r waith gyntaf i ni ei g-lywed yn y (ym.H'iad o ddarlithiwr, ac y mae wedi ionnill safle uohel yn syuiiad: y gymdogaeth fel y cyf- ryw. Y mae hon yn Vldarlith 10 isafon uchel, yn dangos y delfrydau gonni, a. byddai yit ysbrydiaeth i ieuenctyd yroes i'w gwrando. Gwnaed elw sylweddol er cynorthwyo'r cyfaill Morgan Evans yn ei gystudd hir. Oadeiriwyd Ylll fedrus gan Mr. D. P. Davies, M.E., Cross Hands.

YN NGHAERFYRDDIN

YN NGHAERFYRDDIN Mae pob Hawl IYln cael ei giefinogi gan Dystiolaeth Lleol. Os ydyw'r darllenydd am brawf oryfach na'r aclrocldiad a'r profiad canlynol gaii un yn preiswylio yng Nghaerfyrdldin beth all ef fod? Ar Medi 7fed, 1911, dywed Mrs. E. Fortune, 8, John Street, ger y Farchnadi, Ca¡erfrtJHin: Yr oeddwn yn cadi poenau diridynol yn groes i fy nghefn ao lawr ar fy nghoesau; os plygwn, yr oeddlwn braidd yn gallu unioni eto. Oollais bob gryin, ao yn dioddef glan boenau y, pen a/r bendro. Yr oedid ysgarthiiad yr lar,enau yn aflon- yddus ao yn achosi poen mewn gwaredig- aeth. Darllen am Doan's Backalohe Pills mewn papurau a wnaeth i mi eu treioi, ao yr lvyf y;n faloh fy imod wedi gwneyd hynny o herwydd eu bod wedi rhoddi esmwythyd rhyfeddoJ i mi. Teimlwn yn well a mwy, bywioig i gyd, lao nid oeddwn yn hir cyn fy m-od yn iaoh eto. Mae genyf fEyiid fawr yn Dean's Pills, a -kwiiiaf bob arnser anog dynioii sydd yn oael eu liafionyddu yr un fath lag oedldwn i roi priawf arnynt. (Ar- wyddwyd), E. Foirtune. Mae oymaint o afiecbydon yn codi oddiar yr arenau iao anrhefniadau'r yiswigen fel 'y dylaseoh ddechreu gydia Doan'is Backache Pills mor fuan lag y teimlwoh fod rhywbeth allan o le iar yt arenau fel drops i, gwyneg- 00, aflonyddwoh yr yswigen, gravel, pendro, poen oefn, poen yn y Iwynau. &c. Ar Chwefror 14eg, 1914,dros ddwy flynedd yn hwy—d[ywed Mrs. Fortun-e: "Yr wyf. yn oadiw me win ieohyd rhagorol yn awr, ao moo yn dda gonyf ddweyd hyny. Mae yn ddyledus arnaf siarad yn uchel aim Doan's Pills sydd, wedi fy ngwella, a byddaf bob amser yn eu cymeradwyo i bawb a glyjwaf yn achwyjii o aflonyddwoh y? arenau. Pris 2/9 y blwch, gan holl werthwyr, neu gan Faster-MoClellan Co., 8, Wella Street, Oxford Street, London, W. Peidiwoh gofyn ami beleni at y cefn neu'r arenau—gofynwoh yn arbenig am Doan's Baokaohe Kidney Pills, yr un fath a Mrs. Fortune.