Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 6 of 16 Next Last
Full Screen
6 articles on this page
CWM YR ABER

CWM YR ABER. (Sef Abertridwr a Senghenydd). Bu Gwili yn pregethu yng nghyfarfodydd blynyddol Beulah Sul a Lluu, Meh. 6,7, 1915. Er i'r bardd fod yn y Cwm droion yn gwasanaethu, erys yn boblogaidd, a'i genad wri mor ffres, byw a dylanwadol ag erioed. Yn wir, credwn fod "Gwili heddyw yn fwy na Gwili ddoe. Cafwyd cynulliad- au anarferol o dda. Blin gennym ddeall fod yr achos yn Beu- lah mewn argyfwng ariannol. Deallwn fod eu hachos wedi bod gerbrou y ewrdd adran, ac wedi ennill sylw a chydymdeimlad y cyfryw. Hyderwn yr esgorir ar gynllun gwaredigol iddynt yn fuan. CoUodd Salem, Senghenydd, rhai o'i rhag- orolion yn ddiweddar. Y cyntaf oedd y brawd anwyl a'r diacon ffyddlawn David Roberts. Cyfarfu a damwtain alaethus yn y lofa, a bu hynny yn angpau iddo ymlien diwrnod neu ddau, ac efe yn 56 mlwydd oed. Gwr unplyg ei feddwl, aryf ei gymeriad, ac yn dalp o ddiwydrwydd yn ei eglwys a,'i gartref oedd 'Dafydd Roberts.' Erfyniwn i'r Arglwydd godi ei gyffelyb eto i'w win- Uan. Claddwyd ef ym my nwent St. Martin, Caerffiili. Tystiai ei angladd fod gwr mawr yn Israel wedi syrthio." Gadawodd weddwa phump o "blant i alaru ar ei ol. Diddaned yr Arglwydd hwynt. Y Hall ydoedd Mrs. Elizabeth Edwards, mam Mr. David Edwards, Draper, Senghen- ydd, gy¡cla'l' hwn y bu yn 'treulio blynyddau diweddaf ei hoes. Cyrhaeddodd yr dedran teg o 75, a pharhaodd ei meddwl yn gryf ao ieuane hyd y diwedd. Yr oedd ei hys- bryd wedi aeddfedu i'r nef fel mai naturiol ei dyhead am gael my ad yn rhydd o'i chystudd trwm a maith. Mynych y gweddiai yn g-lywadwy "O! Ffrynd troseddwyr, moes dy law, A 'thyn' fi draw i dre." Ganwyd hi yn Mhlwyf Liaullwni, Sir Gaer, a chafodd ei bedyddio gan y diweddar Barch. John Williams, Aberduiar, yn yr lien fedyddfan yn y maes. Syinudodd i Hirwull pan tua 27 oed, a phriododd. a Mr. John Edwards, orydd, yr hwn a'i rhagflanodd yn yr angau tua, 16 tmlynedd yn ol. Bu yn aelod ffyddlawn a dichlynaidd yn Ramoth, Hirwaun, hyd ei symudiad i Senghenydd, ryjw saith mlynedd yn ol, ond yn Ramoth yr oedd ei elialon hyd y diwedd. Er hynny, teimlai ddiddordeb dwfn yng ngwaith a liwyddiant yr achos y,ny lie hwn. Nod- wedd ei chyimeriad oedd byw ei chrefydd yn ddidwrw. Cysured yr Arglwydd y mab sydd yn Hirwlaun ynghyd a'r mab a'r ferch sydd yn Senghenydd yn galaru colli mam anwyl yn nghyflawn ystyr y gair. Hen- ffych i'r dydd cawn eto gwrdd, yn Salem fry oddeutu'r bwrdd." Er colli o Salem y ffyddloniaid a nod- wyd diolchwn i'r Arglwydd am roddi iddynt ddau o "enedigion newydd." Y mae eraill o flaen yr eglwys. III Cynhaliwyd Social Tea, mewn cysylltiad a, Salem yn ddiweddar. Sicrhalwydelw syl- weddol drwy frwdfrydedd selog a gweithgar y pwyllgor a'r ysgrifenyddes, Mrs. S. M. Richards. SION CENT.

NODION 0 GEREDIGION

NODION 0 GEREDIGION. Iwys Bethel, Svvyddflynnon, eleni eto, Mai 26 a 27. Yr oedd y, dyddiau yn hafaidd, a'r wlad vu ei thri.g{.li0!\ v, eili peudcrfynn rhoddi dydd arhennigi'r Arglwydd yng ughanol yr wythnos, y saint wedi bod yn arferyd y "weddi ddyfal," a'r gweision eth- oledig yn llawn o'r Ysbryd Glan. Gwasan- aethwyd gan y Parchn. R. D. Hughes, Cei- newydd; J. Nicholas, Tonypandy; a R. E. Williams, Pembre, a chynorthwywyd yn y rhaniiati arweiniol gan y Parch. R. R. Thomas, Ferryside; Mr. J. Thomas, Tregar- on (W.); a, gwelsom y Parch. H. M. Wil- liams, Lledrod, Offeiriad caredig y cylch, ynililith y, brodyr ac yn mwynhau eu cym- deitlias a'u gwasanaeth yn fawr iawn. # Mac Gogledd Ceredigion eleni eto wedi sicrhau lie anrhydeddus yn Arholiad yr Ys- 'gol Sul, oblegid y mae cynifer a saith o wobrwyon y Gymanfa yn mynd i rai ysgol- ion, a gall y lleill lawenychu yug ngliyfar- taledd eu marciau, fel yr ysgolion a safant ar y riles ucbaf. Llongyfarcliwn yr Iroll ysg- olion, lieb anghofio fod canmoliaeth mawr yn ddyledus i ddiwydrwydd yr ieuenctyd, a ffyddlondeb yr athrawon a'r athrawesau. Ym Mhontrliydfendigaid y cynhaliwyd Cymanfa Ddirwestol Gogledd y Sir, eleni, atlirodd y cyfan allanYlll dra llwyddiauus. Diddorol iawn oedd gweled y cydweithred- iad hap us oedd yn ffynnu rh wng y gwahanol enwadau, ond ni theimlem er hynny, Ull- rhyw ogwyidd i wiaciddi droa "Hnad," ar draul esgeulu&o ein teyrugarwch i'r 'gwir- ionedd fel y mae yn yr Iesu." Y prif siaradwyr oedd Plenydd, a'r Parch Gwyn- fryn Jones (W.). Rhoddodd y lie ddorbyn- iad oroesawgar i'r Gymanfa, a mwynhawyd yr lioll gyfarfodydd yn fiawr. Etholwyd ein brawd R. Jones, Ysw., Postfeistr, Aber- ystwyth, yn llywydd am y flwyddyn nesaf. T. R.

GLANNAU AMAN

GLANNAU AMAN. Y mae i) llaweuyiiki i Siloam, Bvynaman, glywed am Iwydd uu o'i Jtieibion ieuanc arld:awol, sef Mr. D. Hopkin Morgan. Pas- iodd yugbyntaf ar y rheetr i Goleg Caer- dydd, yr wythnois didiweddaf. Myfyriwr yn Ysgol y Gwynfryn yw ef, ac efe yw'r tryd- yidld o fyfyrAvyr Gwili i wnevithur y gamp hon yng Ngholeg Gaerdydd, yn ystod y puni mlyneidd diweddaf. it Sdbryriir fod yr elw n. ,g'ahvy)d oddiwrth Eisteddfod y Plant yng- Xglanaman yjtXI,30, a bod eglwyjsi eraill am ddilyn eisiampl y Parch. R. J. HUWLS. y g,ailo-,eit i) Y -mao yim rnwriad y gangen o eglwys Ebenezev, Arruanfoixl, 

YN ABERDAR

YN ABERDAR Darperir ar gyfer gwasanaeth cofl'a am Ambrose LJoYld gan Bwyllgor Gymanfa Gami Canol Aberdar. Dian y try yn 11 wydditwt, obLegid gweithiwr diorB'wyis yw'r ysgriferi- nydkl, Mr. Dl. Griffiths, arweinydd Galfaria. d Mr. Dt. cl d C,a i Gwahoddedigion Bethel, Abernant, eleui oedd y, Parclui. B. Hovvells, Abercynon; a Morgan Jones, B.A., Whitlawd. Yr oedd ) U boblegaidd a tlylanwudol. Gttrasanaeth wyd yngngwyl Noddfa, Tre- cynon, Meh. 6 a'r 7, gan y Parchn. Fred Morgans, Trefovris, a Morgan Jones, B.A., Whitland. Ciaod loedfaon eneiniedig, a'r ef- engyl yn eael ei phregethu yn nerthol iawn. Y mae eglwys Heolyfelin yn paratoi Llaw- lyfr !at wasanaeth yr Undfeb. Y Imlale ar- Avyddion y byidid yn Uyfr cynlnvysfawT, ob- legid heblaw pethau eraill oeir banes y.r enwad y,ny Cwm ynddo.

AR LANNAU WYSG

AR LANNAU WYSG. Amser dyniunol iawn gadd hrodyr Brych- einioo- cloni yn ea Cymanfa flynyddol yn Llanfrynach. Y mae i Sir Benfro ei Llan- fyrnach, lac i Sir Frycheiniog ei Llanfryn- ach. Yno y triga yr henhatriarch John Jones. Yno y bu Jarman, James, Pisgah, a Powell, Briton Ferry, yn "bugeilio y praidd. Ysmotyn prydferth iawn yw, yn hollol deilwng o'r sir dawel a thlos. < Casglodd y brodyr--y gweinidogion-yng nghyd bob un yn hrydlol1, oddigerth D. S. Evans, Hay. Y r oedd efe yn absonnol oher- wydd afiechyd ei briod. Gwelwyd amryw ddieithriaid yn bresennol, megis Evans, Pen- oader; Griffiths, Llandyssul; J. Lloyd Wil- liams, Merthyr; W. Evans, Cross Keys; a W. A. Williams, Pontypridd. Ar Jail ddydd yr wyl, gwelwyd yno Hughes a W. Lewis, Penydarren; Thomas, Aberhonddu: Te"tins Phillips (A.), a, Gomer Harries (A.), Llan- gynidr. Cafwyld amser dymunol yn y Gynhadledd. W. Williams, Pontsenni, oedd yn y gadair. Traddododd araitli werthfawr ar bwnc yr Eglwysi Gweiniaid. iSiaradodd W. A. Wil- liams, Pontypridd, iar "Y Cynltiiii." Ffuvf- iwyd pAvyllgo-r i drefnu'r gwaitli, ac, addaw- yd synuau o arian. Dylai'r s ir non '\v'neŒJ ymlrhe-eh, olilegid bydd1 ei yn I'awr oddiwrth y Gymdeithas pan y dtflo i'w hoed. GwasgAVyid unater y Seten ad- ref i ystyriaoth y gweinidogioM a'r eenadon. Y drwg yw fynied 10 Sir Frycheiniog yn Saesnes. Ni chafwyd gair o Gymraeg yn y Gymanfa eleni. Siaradai'r gweinidogion yr hen iaith gylrla.'i gilydd, pndnid hon no yw'r iaith i draddodi'r jefongyl i bob I Brychein- iog. Cafwyd ymddiddan maith ar v Gcn- hadaetli a'r Ysgol SuI. Teimlir fod dyfodol eit) heg-hvytsi yn ymddibynnu ar waith yr Ysgol Sul. Go neu i gyd po gynted ydeaHir hyn. Ni wasgierir y gwirionedd heb lafur gweitbred, fel 'inewn gair, gredu olionwn ac aberth. Y niat^ eisieu dangox mewn ciriau Christina- Af ar 01 yr apoistolion Aeth yn ffyddlon o fy mi'n." Bydd eisieu dynion cryf feu d?aJl a'u cym- eriad i gad w y. tir a enillodd y tadau. Pregetbwyd y tl ryn m gan W. O. AVil- liams, Llaufair; K Davies, B. A.. C»I as bury; Owen Evans, Pontsenni; a'r brodyr (iieithr J. Lloyd Williams, Merthyr; W. Evans, Cross Keys; a Baillie, Abergafenni. Traddododd Mns. J. D. Morgan, India, araith ragorol ar y Genhadaeth Zenanaidd. Myned adref dan gamnol oedd pawb am dilerbyn o houynt gyflawnder o law yr Arglwydd. PEN Y BANNAU. o

No title

Noddfa, Penydauen.Mai 25 oedd adeg ein cyngberdd. flynyddol eleni. Yr enwogion a fu yima, yn gwasanaethu oedd y rhai oa-nlyjiol:-—Miss Beryl Jones, Contralto; Miss Gwladys Morgan, Soprano; Mr. Tom 'Phillips, Tenor; Mr. Tom Hughes, Bass; Mr. J. Rees Morgan, Accomjtanist, Peny- darrgn. Ad-i-ol(-Idwy,r !Aiis. -E. Glyn Price; Mr. Archie Powell. Y cadeirydd oedd Mr. William Lewis. Cawsom amser hapusiawn. Yr oedd y canu a'r ajdroddiadau o nodwedd udiel iawn.