Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 7 of 16 Next Last
Full Screen
5 articles on this page
LLYTHYR 1

LLYTHYR 1. Aiiwyl Blant, Yr wyf lam i chwi gael oongl fechun yn ".Seren Cyi urn,' yn lawr ac eilwaith, o hyn allan. Nid' yw'n deg i'r papur hwn ddod i'ch tai, bob wythnos, a. dim ynddo ar eich cyfer chwi. Yr wyf am i eh w i gael pleser imwy la mwy yn y "Seren," fel y byddooh yn ddarllenwyr o honi hyd y di- wedd, ac y "bo gennych ddiddordeb y:n banes a g waith y Bedyddwyr, lao mewn pethau da, wrth idyfu'ii fawr. Mi dreiaf ysgrifennu pethau i'r gongl a fydd yn flasus iawn i chwi, ac yn help i'ch rhoi ymhen eich ilordd. Y mae'r Beibl yn dywedyd: Tiy- fforddia blentyn ymhen ei fl ord d, a phan heneiddio, nis ymedy a hi." Adroddaf hanesion am blant a dynion da i chwi o bryd i bryd, la ilywedaf rwrthych am lyfrau a fydd (Yin Iwerth i chwi eu darllen. Te gewch chwithau ysgrifennu fttaf finnau, a obewch arnbell Idlasg gennyf. Dechreu'r yidym, y tro hwn, ac liid wyf am fed yn faith. Fel y dywedais, fy amcan pennaf yw eich cael yn blant p, fydd wrth fodd calon 118:su Grist, ac yn rhai a fytdd, wrth dyfu, yn Jfyddlon iddo, ac i'w waith yn y 'byd. Mi adroddnf i chwi jstori. Tebyg i chwi sylwi ar y, geiriau "lcH Dien o dan dair pluen :Tywysog Cymru. A wyiddoch chwi eu hystyx? Oni wyddoch, mi ddywedaf wrthych. Yr oedd y tair pluen, unwaith, yn eiddo i'r hen dywyisog John o Fohemia, a'i arwylddair, neu ei great, wrth ryfela, oedd "loh Dien," sef "Yr wyf yn g wasanaethu." Fe'i cymerwyd yn gareharor YIll mrwydr Crecy, a rhoddwyd y, tair pluen i'r Tywys- og Du (y Black l^ince '), map Edward y Tryjdydd, brenin Lloegr. "leh dien," felly, yw arwylddair Tywysogion Cymru, er y dydd hwnnw. Yn awr, 'nid oes neb yn rhy fawr i wasanaethu. Anrhydedd pennaf tywysog yw bod p wnsanaeth. Nid oes neb yn dod i'r byd i fyw bywyd segur, a bywyd o bleser iddo'i hun. Y male ein Duw am i ni fldiod yma a. wasanaethu. Dywedai'r Arglwydid Iesu 11a Odaetl-i Mab y Dyn 'i'w Aviasaniaethu, ond1 i wasanaethu; ac ni all neb ohonom wineuthur dim yn well ¡na'i tidily n ef. Byddiwch yn blant ufudd i'ch rhieni a'ch athrawon, a gwasanaethwch h wyntyn ddirwgnach, bob dydd; ac yna, fe dyfwch i l'yny gan deimlo nad oes dim a rydd fwy p bleser i neb na gwneuthur cymhwynas i'r gwan, a'r tlawd, ac i bawb a fyddo mewn angen am dani. Ac os na fyddwoli yn dywysogion Cymru, ac yn gwisgo Ich dien yn y golwg, fe fyddwch yn dywyisogion a thywysogesau yng ngolwg Duw, ac fe wel yr leisu "Ich dien "ax eich bywyid, iac yn eich caloniiau. Cofiweh yr ymadrodd hwn, a tlireiwcli ei ddeall, wrth fod yn ufudd ia pharod—" dillad goreu pawb yw eu dillad gwaith." Hyd y tro nesaf, Eich Ewythk JOHN.

0ISEION PORTH

-0- SEION, PORTH. Oynhaliodd yr eglwye uchod ei chyfarfod- ydd blynyddol Sul, Mai 31, pan y gwasan- aethwyid gan y Parch. D. James, Treforis, Sul, Meh. 6, cynhaliwyd ein pumed Cymanfa (j-anu, ac er i ni giael ar liyd y blynyddau ^.yjnanfaoed'd ;na ellir yn hawdd: eu hanghof- 10, tyistiolaeth y llu a fu yn yr wyl ydoedd, wa chawsant liwylusach cymanfa erioed. Caf- wyd oanu gafaelgar a gwrasog iawn yn y tair oedfa, a hawddach oedd moli napheid- -10. Arweiniwyd eleni fel pob biwyddyn uraH, gan y brawd an-iryiddlawn a Ifyddloii T. Williams, arweinydd y gan, diaeon selog ac ein brawd1 yn feistr a,r ei waith., a thrwy ei jaridrech ddiflino, y mae oanu cynulleidfa a chymanfa Sieion yn ddihareb yn y cwm poblog. Chwaraewyid yr organ gan y brawd G. Leyshon, A.C., yn cael ei gvynorthwyo gylda deheurwydd gan y -chwouer- ieuanc gerddgar Annie M. Jones, L.R.C.M. Llyw- yddwyd cwrdd y bore gan y brawd W. S. Morgan, Salem; y prynha^'n gan ysgrifen- ,ail Joiie??, C .) m nyidld y Gymanfa; a'r hwyr gan Jone", Cym- er. Canwyd hefyd lamryw unawdau yn ystod y, dydd, la tliystioliaeth ddifloesgni pawl) oedd yno yw fod yr wyl yn wyl o fa wI mewn gwirionedd. J. D. M.

Gwers yr Ysgol Sul

Gwers yr Ysgol Sul. GAN Y PARCH. D. SPENSER JONES, B.A., ABERDUAR. Y TABERNACL DAEAROL A NEFOL. Heb. viii. a ix. A ydoedd o bwys i'r awdwr broli rhag- oriaeth y TborUiacl )iief,ol a,r yr un daearol? Ydoedd, yn siwr, oherwydicl profa drwy, hynny ragoriaieth offeiriadaetli Crist ar eidldo Aaron. Rhagdybia cylch gwell wasa.nae'th gwell. Nodwn y prif gyferbyniadau a geir yn yr wythfed a'r nawfed bennod. (1) Materol V Ysprydol. Materol oedd y, tabernacl daearol. Moses a'i weithwyr a'i cododld; dialearol oedd ei ddefnylddiau. Colier :na cheir un gair byoh- anus yn yr holl drafodaeth. Yn eicr, nis gall neb ddarllen yr epistol hwn heb ed- mygu mawrfrydigrwyldd yr awd wr. Ysg- rifenna'n gryf, ¡eto'n deg. Cydneiiydd i Mosies ei adieiladu yn ol plan Duw. Perthynnai iddo lawer iawn o ogoniant allanol, ac nid yw yr awd'wr yn fyrr o nodi hynny. Yn y nawfed bennod rhyidd adroddiad neilltuol o fanwl o i ystafelloedd cyfleus a'i dd'odrefn gwerthfanvr. Na, nid yiw, o gwbl yn di- hrisio, yr hen dabernacl. Ni raid darostwng yr hen i werthfawrogi y newydd. Ei ym- resy!niiad ydyw y dylai'r da roddi ft'ordd i'r gwell, a'r gwell i'r gore. Y mae tabernacl arall; nid gwaith llaw ino hono; nid yw o'r grelaJdigaeth hon; y. mae hw'n o ran ei hanfod yn yisprydol, ac yn y cylch hwn y gweinyldda Orist ei swyJd pH'eiriadol. Deng- ys ychydig ystyriaeth na wtlJai un math arall o offeiriaid y. tro. Bod ysprydol ydyw Duw; bod ysprydol. yjdyw dyn, a,c ps ydyw Duwa dyin i ddod at eu gilydd, rhaid cael Offeir- iad ia weinydda ei swydd JiIl y cylch ys- prydol. Un felly yw Crist. Y mae yn weinidog y "gwir dlabornacl," viii. 2. (2) Cysgodol V Sylweddol: Nid yn unig maoorol oedd y tabernacl daearol, pud cysgodol oedd ei holl seremon- iau. Cyisgodol oedd ei aberthau a'i fendith- ion. Yn iawr, gan fod; Crist yn cyflawnu ei swydd yn y, cylch ysprydol, y mae yndi- lyn fod ei wasanaeth ,yn esgor ar fenditliion sylweddol. Nid imaddeuant mown ystyr ser- emoniol mwyach, pnd1 maddeuant mewn ys- tyr sylweddol. Arnom liii mae'r bai, os na phrofasom flas maddeuant, maddeuant llawn a rhad." Bu imam John Wesley yn ruelodürlefyiddol am flynyddo-edd cyn iddi sylweddoli yn ei phrofirudl personol y fen- dith p f;acldieuant pechodiau. Ar wely angau y daeth. Esgob Butler i brofiad o lawenydd crefydd. Dywedai un awdwr yn ddiweddar mai "brawycbol yw cyllwr yr eglwys na wyr ac na sylweddola ei thrueni." Gresynnus, hefyd, ydyw; cyflwr yr eglwys na sylwedd- ola ei had noddau Dwyfol. Mor daer y gwe- ddiai Paul ar i'r Ephesiaid i ddod i brofiaid o ragorol fawredd ei nerth ef. Miae1 gwein- idogaeth ysprydol yr Archoffeiriad. Ifawt, yn sicrhau i'r credadyn faddeuant sylweddol, nerth sylwoddol, a, llawenydd sylweddol. (3) Rhag-baratol V terfyinnol: Dies anlser oedo y tabernacl daearol Rhennid ef i ddwy ystafell: ni chaniateid i neb ond yr arcboffeiriad i fynychu y Cysegr iSancteiddiolaf, lie 'roedd yr arwyjdd- lun o'r Presenoldeb Dwyfol: ac !ni chaniateid iddo yntau ond ar un dydd arbennig yn y flwyddyn. sef Dydd y Cymod. Awgrymai'j- cyfan nad oeclld y trefniant yn un terfynhol. Ond nid oeis rhaniad: jyn y, tabernacl nefol; rhwygodd Crist y wahanlen; roM' "ffordd mwyach yn rhyidd i fynd yn uniongyrchol i bresenoldeb Duw. 0 ragorfraint werthfawr! Duw ei hun yn dpd yn feddiant i'r pechad- ur! Ni wnai dditm llai y'tro. "Fel y brefa yr hydd aim ^yr afonydd dyfroedd, felly, yr hiwlietha fy enaid am danat ti, o Dduw." Diolchwn am y byd hwn a'i swyn- ion; ei ilodau amryliw, ei gerdidoriaeth per- seiniol, a'i olygfeydd arddunol, ond Duw ei Hun yn unig a gySawna anglienion dyfnaf ein niatur. Duw (a digon.

No title

o Glanadda, Bangor. --Cynh,aliwy.,d oyjfar- fodydd biynyddol yr eglwys hon Sul aLlun, Mehefin 6, 7. Dau fyfyriwr o'r Athrofa wa* hoddwyd eleni, sef 0. M. Young a M. J. Jones. Yr oedd y bechgyn ieuanc yn fcra- dJdodi'r hen efengyl yn ei symlrwydd gyda nerth ia dylanwad, Deallwn fod y ddau yp. bwriadu cychwyn ar eu gweinidogae-thmeivo- eglwysi parchus yn y Deheudir yn ystod y mis nesaf. Eiddurxtvn iddynt bob bendith yn eu meysydd newydd. 0

CYHOEDDWYD YN NGHAERFYRDDtN

CYHOEDDWYD YN NGHAERFYRDDtN. A Welsoch chwi ef? Pedair blynedd yn olgwtnaeth un yn byw yn Nghaierfyrddin roddi adroddiad a gy- hoeddwyjd yn un o'r papurau lleol, ac a achosodd ddyddordeb mawr, nid yn unig yima, ond o lamgylch am filltiroedd. Bypd ein darllenwyr, yr wyf yn sicr, yn falch i glywedy bydd y -ffeithiau mewn oefnyg- grifeniad heddyw-— lfynydidau ar ol. Ar Chwefror lleg, 1909, dywed Mr. J. Da vies, 1, Magazine Row, ger yPark, Caer- fyrddin: Am ta-mser hir yt peddwn yn cael fyaflonydtlu yn fawr gyda pnoen, cefn, a phoen yn y lwynau. Nid oedd genyfad at ddim, lac yr oeddwn yn teimlo y,ll flin Ar adegau deuwn allan yn hollol ddiflaa yn y boreu. "Nid oeddwn yn petrysu dim nad achos o'r aflony|ddwoh ydpedd trwywlychu pan yn gweithio allan. Treiais bob math o bethau er dod yn well, ond nid oedd dim o un lies i mi. O'r diwedd cymeradwywyd fi i dreio Doans Backache Kidney Pills, ao yr oedd"wn y:n falch -i welekt lardl cymeryd rhai 07r peleni fod y poenau yn esnnvythau ae yn teimlo yn f wy, bywiog pan yn codi yn y boreu. Parheais gylcla Doan's Pills nes yr oeddwn yn rhydd o bo,en, ac yr wyf yn awr cystal ag y bum erioed. Cymeradwyaf Doan's Pills, o herwiyjdd y, imaenfc yn feddyginiaeth hvyr i'r arenau. (Arwyddwyd), J. Da vies." Ar I oil awr 8 fed, 1913—yn agos pedair blyinedd y,n ddiweddarach—d|ywed Mr. Dav- ies:—"Yr wyf yn cadlw yn dda, ac yr wyf yin falch i ddWeyd liynny. Yr wyf yn ar- ferol o gadlw Doan's 'Pills yn y ty, o her- wydd ni fuaswn yn caru bod hebddynt imewin achos o eisieu." Mae Dpan's Backache Pills yn rhoddi rhyjddliad i'r arenau oddiwrlh gydgasgliad ac enyniad, ac yn rhoddi rhediad i'r dwfr, fel nad oes perygl i'r gwynegon, poen cefn, gravel, anrhefn ydwfr, a phob achos sydd yn dod yn inlaen trwy bethau fel hyn. Pris 2/9 y blwch, 6 blyohaid 13/9, gan holl werthwyr, neu gan Foster-McClellan Co., 8, Wells Street, Oxford St., London, W. Peidiwch gofyn am beleni at y cefn lieu'r axonau-gofyltinivtoli yn arbennig am Doan's Backache Kidney Pills, yr un fath a Mr. Davies.