Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 5 of 16 Next Last
Full Screen
5 articles on this page
YR YSGOL SUL

cheisiiaf at y fath ganonau, goddefer imi alw sylw at rai pethau y dylid eu oofia yn yr ymdriniaeth. 1. Dylid oadw mown oof oangder ac am- rywiaeth y broblem. Er enghraifft, y mae iddi ei harweddiau daearyddol. ac aingylch- ladol. Cymer i mewn wahanol. barthau Cym- ru; y ddinas, y drof, ypontrof, a'r ,lad: ac ysgol ion. o bob nifer rhwng y deg ;a r cannoedd. Ymhellach mynyihir yr Yso-ol Sul Gymraeg gan bob oed; ac mewn Ysgol Sul o gryn faint, rhennir y. dosbarthiadau yn bump non wyth o raddau. Yn wyneb y pethau hyn y mae'r broblem ymhell o fod yn syml. Gellir g wneuthur haeriadau a fydd, o bosibl, yn cyffwrdd: yn deg â rhyw agwedd arni, ond yn gwhl gamsyniol a. chamarweiuiol fel haeriadau eyffredinol. 2. Dylid ymdrechu edrych yn deg a,r yr holl ffeithiau, a cheisio cael syniacl cywir am wir gyflwr yr Ysgol Sul. Ni ddylid byw ym mharad wys y ffyliaid, a bod yn ddall i wendidau a methiantau'r Ysgol Sul. Ni ddylid ychwiaith fyw yn niffaethwch y grwg- nachwyr, a bod yn ddall i'w rhagoriaeth.au a'i llwyddiant. Pe •eymerem 'lawer o'r hyn a gyhoeddir yn Seren Cymru yn f'aÎon i farnu, gal I em haeru'n ddibetrus mai'r Yisgol Sul yw'r isefydliad mwyaf Hwyddiannuls o ddigon a bertbyn i'r eglwys. A chwydy owestiwn, ai-iiid yw aflwyddiant cymharol yr Ysgol Sul yii- o,odi'ii fAvy o ddylariwadau allanol nag o'i diffygion mewnol? Hyd yn oed a bod' yr Ysgol Sul ynddi ei hun y: l berffaith gwbl, a allai wrthweithio dylanwaii- au niweidiol ei hamgylchedd, ac ennill y bobl ieuane iddi? 0 farnu niethianf cyn- harol yr Ysgol Sul, rhaid ydyw, i wneuthi r cyfi a wilder a hi, ystyried y clylanwadiau gwrtliwynebol iddi. 3. Da fyddai i ni hefyd ddiwyllio ych- ydig ar synwyr hanes, modd y gallom g}rm- haru'n deg y presennol a'r gorffennol. Gwu ormod am yr oes 1811raidd chwedlonol i lyneii yn ddlall yr haieriad fod Ysgol Sul y gorfl- ennol yn fwy atyniadol ac ollei thiol. nag Yisgol Sul y presennol. Magwyd fi mewn ardal weithfaol, ac ni we Lais erioed ei hod blant a phobl ieuainc yn m,ynychll'r Ysgol Sul. Un prawf o hynny ydyw y dyblasai Ysgol Sul ei rhif yn adeg ei gwyl de flyn- yddol. Ac er i mi giael fy magu yn un o eglwysi mwyaf imeddylgar Mynwy, yn ol fy nghred dinuant, gwn erbyn hyn fod ei Hyisgol Sul yn dra diffygiol yn ei chynllun- 1au addyisgol. Yn fy marn i, y mae Ysgol- ion Sul Cymru yn y presennol yn rhagori ar y gorffennol, ac ar gyfartaledd, codir ynddynt nifer mwy o wyr ieuainc meddyl- glar, sydd yn deall eu Boihl, nag yn yr lien amser. Yr yidym yn barhauis yn edrych ar y gorffennol o'n elafle fel plant bach, pan yimddangoisai hyd yn oed" corach i ni fel oawr. Anghofiwn i ni dyfu, ae yr aifF rhai llai na ni'n gorachod yn ein golwg. Pell i,awn yr wyI o fod yn foddlon ar gyflwr yr Ysgol Sul, ia gwybodaeth a deall ein pobl ieuainc. Y mae gennyf brofion rhybudd i'r gwrthwyneb. Ond camsynied dybryd yw tyb- io fod cyfartaledd pobl ieuainc y gorffennol yn feistri yn eu Beibl ac mewn pynoiau di- winyddol. Diau fod eglwyai ac ardaoedd yn y, gorffennol yn liiagori yn y pethau hyn. Ond gwir yw hynny eto. Ond ni ddylid cymryd yr eithriadiau'n rheol, fel y gwneir byth a hefyd. 4. 0 feirniadu P wyl Igor Sul ein Rundeb dylid bod yn sier o'r ffeithiau a cheisio sylweddoli'r anhawsterau. Oofier, yn un peth, mai'r Cymanfaoedd sycld yn ethol ael- odau'r Pwyllgor, ac 0, bydd diffyg ynddynt hwy, y; cymanfaoedd sydd gyfrifol. Fodd bynnag, er ei ddiffygion, nid yw'r Pwyllgor un amser heb gynrychiolaeth deg o oreuon yr Enwad. Oeir arno, fel rheol, athraw, neu 4thrawon colegau, yisgolfeiistr, neu ysgol- feistriaid, un neu ddau sydd yn arweinwyr ng ngwiaith yr Ysgol Sul, heblaw gwein- idogion sydd yn fyw i'w ffyniant. Er ei dd,iffygi,on nid oes yn perthyn i'r Undeb well Pwyllgor na Phwyllgor yr Ysgol Sul. Beth ia, winaeth, ac a wna? Trefnu Meusydd ■wlafur cyfaddas hyd y, gallo, i bob dos- Barth ac oed, a darpar cynorthwyon iddynt Arncana roddi i'r dosbarthiadau liyd 18 oed feusyidd (lyinhia.rol vwydd, yn Reiliedig ar hanesion yr Ysgiythyr. (Jiodaf, Mr. (Jolyg- ydd, y gedy eich crthygl gainargralf ar yr anghyfarwydd gyda golwg ar Feusydd TJlaf- ur y dosbarthiadau hyn. Wodi cyrraedd y 18 oed, arweinir y: disgyblion i fyfyrio rhyw lyfr or Beibl, neu ran o lyfr; a dylent fed yn harod i hynny bellach. Ni ddylai 1 ly,f rou l' Beibl fod iddynt hwy yn "feini 'tywyllwch a chysgod angeu." Dy- lai Tod yn hytrach yn Hawn mcini bywiol a goleuni bywyd, at; Esaia. a Secharia yn rhiamantau ysbryrlo'edig. Nid wyf am Aveled newid ar y cynllun prmon nolo ran ei han- fodion, er yn ddiau y dylid ei newid yn ei f:anylioll yn ol yr amgylchiadau. Beth yw anawsterau Pwyllgioi.' yr Ysgol Sul? Y maent yn llawer. Yn nn peth ni fyn corff Bed- yddwyr Cymru hyd yina Hygtt i unrhyw drefn gyffredinol. Ni wiaeth pa mor rhag- orol y cynllun, condemnir ef ymhob modd posibl a gwrthodir ef yn am 1 gyda dirmyg. Ond belli am y rhan faw'r a, syrth i incwn a threfniadiau'r Undeb? Y mae ychydig io honyiit yn gyflym eu cerddefliad, a llawer iawn yn araf, ao y mae'n "rhaid i B wyllgor yr (Tndeb drefnu ei. gynlluniau ateb y Ilia wis araf. Maliwy-iadodd Undeb yr Ylsgolion SLit (Il"ofll"all q I, gyfer y dosbarthiadau dan 18 oed, ao er mor rbagorol oedd, methwyd a gweithio wrthi am na cheid niwyafrif yr y.sgolion i'w dily,n; rhoddai lawier ormod o waith idd- ynt. Mabwy,iada Undeb Glannau Meirion gynllun tebyg eleni wrth ddilyn yr Infcer- national Lessons,' ao ofnir eisoee y try allan yn fethiant. 0 leiaf dyna, dystiolaeth gwyr o ymddiried. ia wyr yr amgylchiad- au. Anhawster arall yw darparu llenydd- iaeth gyfaddats, yn neilltuol i'r rliai dan 18 oed. O'r braidd y, g,ellit. anturio cyhoeddi llyfr tair oeiniog a.r gyfer y dosbarthiadau a'r safonau dan 18 oed. Llefir am lyfr oeiniog. Pa fodd y gellir darparu gwersi cyfaddas i bedair neu bump o safonau mewn llyfr oeiniog, neu ddwy, neu dair? Cymharir ambell waith ein darpariadau ni ac eiddo'r Seiison, ac anghofir y cyst dar- pariadau Seison fwy o sylltau nag y gwna ein heiddo ni o ddimeiau. Ond Avedi'r oil a ddywedir, fe ddeil ein darpariadau eith- afol ni gymhariaeth deg a darpariadau cymharol ddrud y Seison. Os yw Undeb yr Ysgolion Sul i wneuthur ei waith yn effi- eithiol, y mae'n ofynol i'r en wad. gefnogi ei lenyddiaeth yn llawer gwell nag a wna. Nid wyf iam i neb arbed Pwyllgor Undeb yr Ysgol Sul rhag beirniadaeth. Nid oes dim yn iachaeh na beirniadaeth deg. Ond daliaf iddo wneuthur gwaith effeithiol o dan yr amgylchiadau, ao na ddewisodd yn feys- ydd y gweflsi flannau rhy anodd ac iinnifyr i ennill bryd yr oes ieuane hon." Ymha le bynnag y mae'r bai, nid yn y gwersi y mae, yn fy marn onest i. 5. Cytuna pawb fod diffygion yn yr Ysgol Sul, ac y gellir ei diwygio. Ond yr wyf yn gobeithio na,chyrtullia neb a'ch awgrym chwi, Mr. Golygydd, gyda golwg lar droi'r Ysgol Sul i ddosbarth pwysig, yn Gwrdd gwyr ieuainc." Mynegaf fy marn. heb roddi fy rhesymau yn awr, yn wyneb nieithter afres- yrnol fy llythyr. Oni chyferfydd Undeb y Bobl Ieuainc a'r hyn a gymeradwyweh? Beth yw ei llwyddiiant hi? Ac ai doeth yw gwneuthur ymaith a hi, nen godi cystad- leuydd iddi? G. Da fyiddai cael cynrychiolwyr o bob Cyimanfa i ymdrin yn b wyl log' a'r holl gwestiwn. Pe delai holl gynrychiolwyr y cymanfaoedd i'r Undeb nesaf, gellid o leiaf osod i lawr seiliau'r ymdriniaeth. Ac wedi cael barn bwyllog y cymanfaoedd, gellid cael cynhadledd i ymidrin a'r mater gor- bwysig yn ei holl lagweddau. Arwydd gob- eithiol ydyw y sylw mawr a roddir y dyddiau hyn i'r Ysgol Sul. D. Powell. [Diolch i Mr. Powell am ei lythyr. Cred- wn y gall deimlo'n dawel na oddefir cwer- yliaeth wrachiaidd, ac ymosodiadau disail" giennym. -—GOL ]

0 LAN TAWE

0 LAN TAWE. Bu yr efengylyidd: p Ynyishir, y Parch. R. B. Jones, yn cynnal rhes o gyfarfodydkl yn Ijibanuis, vCwmbwrla, yr wythnos dldi. weddiaf, a dylifai ityirfaoodd tuag yno. Dymunol loedd gAveled Hennas yn yr oedfa nos law, a ohruel iar ddeall ei fod yn well, er iiiaid eto wedi ymaflyd yn ei waith. Edrychax yn galounog, ac felly ê'i bobl. Y !i,naio rhai m eglwysi UhLu Ta,v{) Vlllcdi eu. hainddifadu o iwasanaeth y Parcli. J. Nieholas, iTonypandy, yn 1811 cvrdldau mawr' oli,erivy,:Ilct (-.i LYI). oruehwvlydd y Y.M.C.A. yng ngorsaf tilwrol Penfi'O, ond da aberthu er mwyn y gwaith. Y mae un to hulpudian gweigion y cylch wedi ei lenwi yn nyfodiad y Parch. D. Griffiths, Gelliwen, i iGaJfaria, Trefo-ris. Boed llewyrch ar IEÚ lafur. Af.wijjla,

NODION 0 ODREU YR EIFL

NODION 0 ODREU YR EIFL., Cwrdld Ysgol. Uynhaliwyd C'y far fod Ysg- ol yn erwyd. y gadiair ga.n y Llywydd am ytlw- 

Hanesion Crefyddol

Hanesion Crefyddol. Bethel, Llangyindeyrin.-Cynaliodd yr eg- lwys lion ei chyfarf odydd blynyddol Mai 24 a'r 25. Preg'etliwyd yn rymus iawn gan v Parch. J. Lee Davies, Brynanian. Pisgah, Baincffosfelen.Cynaliwyd y c'yf- arfodydd blynyddol nos Sadwrn, Meh. 20,a'r Sul canlynol. Pregeth wyd. gan y Parchn. D Rhyjdderch, B.A., Cape I Seion, aD.Speiicer Jones, B.A., Aberduar. Ü:afwy¡d eyfarfodydd rbagorol. Salem, Cefncymerau.— Cynhaliwyd cwrdd blynyddol yr eglwys uchod dydd LInn a dydd Mawrth, Meh. 7fed a'r 8fed, pryd y, gAviasanaethwyd gan y, Parchn. J. S. Jones, Calf aria, Blaenau Ffestiniog, a H. Rees, Dolgelley. Gafwyd cyfarfodydd gwir fen- ditliioL -n

BEDYDDBADAU

BEDYDDBADAU. Tabor, Llantrnt.Bore Sul, Mai 9f,ed, bedjnddiwyd dwy; chwaer gan ein parchus weinidog J. Evans. Tyddyoshon.-Meh. 20, G, tri ofrodyr a thair o chwioryd, gan Parch. D. R. Owens, Cef iliuawr.