Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 4 of 16 Next Last
Full Screen
8 articles on this page
Pulpud y Seren

brophwyd yu ei dysgu meddwl Duw i'r Oes newydd. Gwyddom fod Duw ar bryd- iau yn deffro eglwys gysglyd drwy oruch- wyliaeth gy-ffrous. Deehreuir rai diwyg- iadau cryfiolJwrth ddeffroi eglwys gysglyd. Yin. -,yr eglwys, yu bennaf, y mae'r gwaith, Did aUan yn y byd; ac mae yn rhaid dechreu diwygiad oddimewn iddi cyn yea drwydded gyfreithlawni fy.nd i weithio oddiallan. Peeeid ond banner dwsin o ddynion oifromewn eglwys, byddai hynny yn foddioai effeithiol i ddeNro y gweddill. Pan yw yr eglwys yn farwaidd, y mate anwiredd yn dyfod i mewn. Pan oedd gwcisioii gwr y [by yn cysgu, daeth ei lelyn ef, ac a hauodd lefmu ynmysg y gwonith. Pan fyddom ninnau yn eysgu yn ein mar- weidd-der, daw pob ffiei Id- Ira i mewn i'lll calonnau ni ein hunain, ac i'r eglwysi y byddwn yn perthyn iddynt. Pan ddarffo i'r Arg-lwydd olchi budreddi merched Sioai, a dharthu gwaed. Jerusalem o'Ji chanol, suae win YlH'yd barn, ac mewn yispryd Uosgfa." Esaiah 4. 4. "Pwy la oddef ddydd ei ddyfodiad ef? a phwy a saif pan yra- ddangoso efe? canys y mac efe fel tan y toddydd, ac fel sebon y golchyddion." Mal. 3. 3. Ofer ei ddisgwyl Ef i ddyfod iosod rhyw "grandeur" ar eglw-ysi marw, diaw- ydd, a diweddi, rhaid y bydd y weinidog- rueth yn fwy tanllyd iar eglwysi felly, yn fwy nag erioed, oblegid, mae Ef yn myned allan i ddial ar Babilon fawr; ac yn yfath amser a, hwn, dyma ei let ar yr eglwys: "Deuwch allra,n o honi hi, fy mhohl, fel nia byddoch gydgyfranogion o'i pheohodau hi, ac na dderbynioeh o'Ï. phlaau hi." Mae yn loes fawr i deimladau crefyddol niiloedd wrlth weled cymaint o broffeewyr yn cyd- ymfEurfio mor rhwydd a themtasiynau y cnawd; mae popeth maswieddoil yn boblog- aidd yn yi trefi, a'r cymdogaethau gweithfa- ol; my lid ar bob 'concern' ond "gwaith yr Arglwydd." Ni cheir neb yin cysgu gyda dim, ond gyda dyledlswydd o ymarfer nyaaionaeo yn y y> iein,w ha,u. ruu aradr brawyohus ryfel yn mynecl dros yr enaid, dyma yr amser goreu i ni hau yr had yn mhlith ein cyd-ddynion. Dywedir fod Duw yii aohub Avrth y miloedd yn y trenches heddyw. Os ydyw yn gyfle i Dduw i weithio, mae gennym nillnau gyfle, a mwy o 'al wad' arnom nag erioed i weithio dros Grist yn mhlith ein cydwlad- WYr. Eglwys weddigar sydd yn gwneud eglwys weithgar. Derbyn yr Yispryd Glan wnaeth yr Eglwys y:n fyw. DetIrown yn gyfiawn. anturiwn betliaju naiaw.r dros Grist, ac aroswn yn ei gymdeithas Ef hyd angau. Aroiswn drwy ein hoes Bylth, bellach dan Ei groes I'w wir fwynhau.

Y PARCH JASON JAMES TYLORSTOWN YN RHODDI EI EGLWYS I FYNY

Y PARCH JASON JAMES, TYLORS- TOWN, YN RHODDI EI EGLWYS I FYNY Iiysbys ydyw i lu o ddiaiilenwyr y SEHEN fod y brawd lanwyluchod yn waei ei iechyd eris imisoedd, laC y nme yn fiin gennym orfod hysbysu nad ydyw hyd yma yn ddirn gvvell, ond yn hytraeh yn gwaiihati fwy fwy o hyd. Nid yn tinig Mr. James sydd yn glaf ond hefyd ei auwy! briod, Mrs James, yr lion sydd yn Jiychu ers dwy flynedd. Nid ydyw yn all>tog i fyned allan, pan yn teinilo'felly, ond yia yr Invalid Chair. Yr ydyin fel eglwys yn byw ar garedigrwydd eglwysi a'u n-lis Ebrill diwecldaf, p, byddwn yn para felly; dros derfyn y flwy- ddyn hon. Ac wrtli fynd heibio, carem ddywedyd ein bod yn dra diolchgar i bawb sydd wedi bod CYin garediced a rhoddi eu gwasanaeth yn rhad or ihelpa oin brawd, a thrwy hynny ein had,eiladu ninnau fel eg- lwys. Nid ydyw: ein pulpud wedi bod yn wag gymaint lag un jSiul, felly derbynied pawb sydd wedi bod yma ac a fwriruclla eto ddyfocl, ein diolchgarwch gwresaoaf jii fel eghvy Dioicha'r tenliu Ji'.»fyd a«n y ^ynihv/ynas aylweddol hon. Yn wyn- eb pa,:ads,a.lwch .oin ha.nwyl frawd daetli i'r penderfyniad mai doethineb fydd-ai- iddp roddi gofal yr eglwys i fyny, ac yn y gyf- eillach nos Sul, Tachwedd 7, darllenwyd Ilythyr oddi wrth ein bra,wd i'r perwyl hynny, yn ein hysbysu o'i fwriad i roddi I gofal ei eglwys i fyny y Sul olaf yn lonawr, 1916. Yr oedd cynnwys llvllivr ein hanwyl wein- idog yn dodtledig i'r eithaf, ac wrth edrych dros Y"frawdoia-eth w,edi darreniair y llytll- yr, gwelwyd yno ddegau 0> ruddiau gwlyb- ion. Cyn gorplien y cyfarfod, galwyd y brodyr yn 01 i'r amoan 0 geisio gwneud. rhywbeth yn y ffurf o dysteb ar ddiwedd un fly,neddar bymtheg o weinidagaeth tra llwyddiannus yn ein plith. Yn Avyneb tneitti- der sal wch ein brawd, ia'n ch waer, barnwyd mai y peth doethaf fyddai gwneud y dys- teb i fyjiy oarian y:n unig gan mai hyny sydd fWYiaf iangenrheidiol arnynt. Ni fedd y teulu yniia bethau'r byd hwn fel llawer. Yn wyneb hyn, carem fel eglwys daflu y drws yn agored i unrhyw berson, unigol neu eglwys, i'n cynorthwyo yn y mudiad teilwng sydd dan sylw. Y mae'r Parch. Jason James yn dra adnabyddus, yn arben- nig yn Sir Benfro, Aberteili, rhannau liel- aeth o ISir Gaerniarfoii, a Merthyr, Dowlais, felly Ifcafled pawb a lallo ei hatling' er gwneud yn sylweddol i'n brawd, oherwydd, y mae efe yn haeddu gwneuthur o honom hyn iddo. Ydwyf, dros lac yn enwi yr Eglwys yn Horeb, Tylorstown, GWILYM YOUNG, Ysg. 26, Churcli Terrace, Tylorstown. O.N. Trysorydd y Dysteb yw Mr. James Griffiths, 24, Bryn Bedw Terrace, Tylorstown, a chyhoeddir ganddo enwau'r tanysgrifwyr yn "iSeren Cyrnru." n-

NODION OR GAERWEN A PHENCARNEDDI

NODION O'R GAERWEN A PHENCARN- EDDI. Cyrddau Diolchgarwch. Cafwyd cvnulU iaclau lluiosog yn y oyrddiau diolchgarwoh eienl. rregethwyd yn y ddau le gan ein gweinidog, y Parch. T. Evan Thomas. Gaed ey,rclida,u hyfryd1. Bedydd. Cyme rod cl be:dydd le ym Alloriah, Gaerwen, noe Eawrth, Tach. 16. 'Wedi an- erchiad pwrpasol ar t ed ydd, Ijedyddi wyd un chwaer ieuanc gan ein gweinidog. Dyma'r bedydd cyntaf i'n gweinidog, a theimlwyd yr eneiniad dwyfol drwy'r holl wasanaeth. Y imae iswn eriaill yn dyfod. Cwrdd Zenaina. Cymhaliwyd cyfarfod yng iiglyin a'r Gehhadaeth Zenanaidd ym 'Mhen- oarneddi, ddydd Mawrth, Tach. 2. Ag-orwyd y cwrdd gan y Parch. T. Evan Thomas. Caed adro ldiad. o Bwyllgor Zlenlanaidd a fu yn Aberdar gan Miss Owen, Gaergybi. Hefyd adroddiad o bwyllgor gweithiol a fu Jin Mangor gan Mrs. Parry. Darllenodd Mrs. Rateliffie, Peiicarneddi, bapur rhagorol ar y Genhadaeth. Cafwyd papur arall gan Miss Owen, Cemaes, yr hwn oedd yn agor- iad llygaid ar drueni'r Zenanas. Llywvdd- wyd yn ddeheuig gan Mrs. Owen, Llan- eilian. Diolchwyd i'r chwiorydld a gymer- odd ran ynghyd a Miss Williams, Breedin, yr hon a ganodd yn iswynol ddwywaith. Diolchwyd i'r egdwys ym Mhencarneddi yn nghyd a'u bngail am eu derby niad croes- awgar. (Jafvvyd cwrdd bendithlawn.

CYMANFA PLANT

CYMANFA PLANT. Cynhaliwyd (y in an fa Ganu Ysgolion Sul Bedydd wy r Rhan Uchaf Maes teg nos Fawrth Tachwedd 2, 1915, yng Nghaersalem, Caer- au. Llywydd, Mr. Thomas Morris, Salem. Holwr y plant, Mr. David Thomas, Nodd- fia. Holwyd y plant iar Hanes Moses ac Enoch a Samuel allan o'r llyfr 'Gwroniaid y Efyjdd, gan y Parch. D. Powell, Ler- pwl. Yr oedd y plant ar eu goreu yn ateb. Yr oeddynt wedi dysgu y pennodau yn dda. a hiefyid, yi- oeddynt, yn canx;'r toixa.T yn ardderchog. Canwyd y tonau eanlyn01 yn y cyfarfod: --Cariad Plentyji, 0 'rwyf yn liofii cairn, Cariad, 0 mor hawddgar yJy:w'r I,esu, Milwyr bach y, groes, Siaradvvyd yn y cyfarfod gan Mr. Evan Edwards, Noddfa, a Mr. William James, M.E., Caersalem, at Ddyledswydd yr Eglwys tuag at y Plant. Yr oedjdynt yn dweud oni fyddwn ni fel Bedyddwyr yn d.iivygio yiigly-n -a'ii plant, fe fyddwn yn eu colli (in heglwysi. Mae yn d,rueni nia byddai ein heglwysi yn cymryd niNvy o ddiddordeb y;ng nghyfarfodydd y plant. Arweinydd y oanu oedd Mr. Edwin Da vies, Caensalem. Organyddes, Miss A. M. Thomas, L.L.C.M. Dym,,t' r gymanfa gvntaf o'r natur yima sydd wedi ei chynnal yn y lie h wn gan y Bedyddwyr. Pe gynhelir y gymanfa nesaf yng Nghalfaria, Garth, gan Ysgolion Sul Rhan Isaf Maesteg. Hefyd, tua diwedd Chwefror, neu ddech- reu Mawrth, 1916, fe fydd cyfarfod cyff- redinol o holl Ysgolion Sul Bedyddwyr Maesteg yn un o'r capeli mwyaf yn Maes- teg. Yn n-ilaon yr elo y mudiad yw dy- muniad llawer yma. CEULAN.

SALEM TALYSARN ARFON i

SALEM, TALYSARN, ARFON. Dyrchafiad.Llawenydd fydd gan lawer o gyfeilliou y brawd Edward J. Roberts, Eifion Terrace, ddeall ei fod wedi ei benodi yn Assistant Superintendent i'r Pearl In- surance Co. Bydd yn symud i Llanrug i fyw. Bydd yn golled i Salem, ond yn ennill i achos bach Llanrug gael bra wel a. chwaer ffyddlon.

CYFARCHIAD

CYFARCHIAD I Fa-er a Maeres Newydd Aberteifi, sef Mr. D. T. James, Gwalia, a'i briod. Llongyfarch i'r parchus foneddwr Etholwyd i Gad,air ei ldiref; Jdyideraf o'm oalon ca'i inerthu- Gan Arglwydd a Brenin y fief; Boed iddo gael oalon ddeallus I lywio er ffyniant :a bri, Y Fwrdeis-dref anwyl lle'i. ganwvd, A'r inan syidd mor ianwyl i mi. Dymunol i hoff Aberteifi Gruel eto Paer uchel ei barch; Yn rhinwedd awdurdod ei berson, Bydd popeth yn ddiogel a arch; Amddiffyn y,! Nef g,affo beunydJd, Mae'n ladeg ddifrifol yn wir, DrwYI Brydain, pawb ag anwyliaid Yn ymladd yn ddewr d'ros ein tir. LJongyfarch ddymunaf o'm calon Y Maer, gyda'i Fae-res, hoff fun; Boed iddynt yl north a'r doethineb Sy'n weddus i'w SAvyddau'n gytun: A ^ydded: i heddweh1 yn tuan Deyriiasu'n lie gormes a brad; Llwyddiannus a fyddo'r Cyiighreiriaid- Dros foroodda meusydd y, gad. lreherbert. RACHEL EVANS. J

No title

Bethel, Tumble.Cynhialiodd yr eghvys uchod ei chyfarfodydd banner blvnyddo-l dydd Sul a nos Lun, Tadiwedd 14—15- Pregethwyd gan y Parch 'B. 0. James, Tabor, Cross Hands. Deohreuwyd y gwtt- hanol gyfarfodydd gan y brodyr Davies> Ebenezor (M.C.); a Lewis,. Bethesda (A.)' Oafwlydl cynulliadau lluosog, casgliadau d, tywydd dymunol, a bias arbennig wrth wrando'r genadwri.

Advertising

I TWO GOOD THINGS! Rev. J. H. Jowett, ?   D.D., ON MINISTERING ANGELS. Mr. Lloy d George ON WHY YOU MUST SAvE, SEE THIS WEEK'S HORNER'S WEEKLY-id. -m