Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 11 of 16 Next Last
Full Screen
1 article on this page
o CYMANFA MYNWY

M- arall yn mhen chwe' mis fel y byddo'r Drysorfa yn caniatau; a'n bod yn gofyn i'r Pwyllgor nesaf ystyried y priodoldeb o gyfranu y "rhoddion" o hyn allan bob haner blwyddyn yn lie bob blwyddyn fel ag y gwneir yn awr. (b) Oherwydd cyflwr y Drysorfa eu bod yn gofidio na fedrent roi dim eleni i Saron, Goytre; Bethel, Nantyglo; Tabernad, Sir- howy; a Sion, Brynmawr. (c) Fod yr eglwysi canlynol i dderbyn y rhoddion canlynol (haner y rhai adelir ar unwaith): Zion Hill, Pontnewydd, 20p; Glyn, Ynysddu, lOp; Gaerlwyd lOp; Llan- gwm a Pheniel, 7p 10s.; Bethel, Bedwas, 5p; Providence, Ebbw Vale, 5p; Y Demi, Casnewydd, op; Siloam, Tafarnaubach, 4p; Ebenezer, Pengam, 3p; Glyn, Tredegar, 2p; Sardis, Trevil, 2p; Libanus, Coed-duon, 2p; Hefyd 3p i Bethania Cwmsyfiog am chwe' mis, a bod eu cais i'w ystyried eto yn mhen y chwe' mis; 2p 10s. i'r Genadaeth yn Oakdale, i'w talu drwy eglwys Mount Pleasant yn ystyried yr achos yn Oakdale yn ganghen ohoni hi. (d) Eu bod wedi derbyn Adroddiad yr Ysgrifenydd am yr achos yn Trethomas, a'u bod wedi gofyn i'r pwyllgor a ddewis- wyd eisoes i edrych ar ol buddianau yr enwad yn Trethomas, i ymweled ag eglwys Hephsibah, Bedwas, i geisio ganddi sicrhau tir yn Trethomas, ac adeiladu ysgoldy arno gynted ag y gallo, am y gwesgir arnom i wneyd hyn gan Bwyllgor Addysg y Sir, a'n bod oherwydd arafwch mewn perygl o golli ein gafael yn yr ysgol lie y cynelir y gwasanaeth yn awr, a'u bod yn cymerad- wyo i'r pwyllgor nesaf roi 11 i-liodd i Hephsibah i'w chynorthwyo hi i gynal gwasanaeth pregethu yn Trethomas ar y Sul. U (e) Eu bod wedi derbyn hefyd adroddiad yr Ysgrifenydd am yr achos yn Oakdale, ac wedi gofyn i Bwyllgor y Genadaeth yn Oakdale, gyfarfod yr eglwys yn Beulah, Newbridge, i orphen y trefniadau er cario yr achos hwn yn mlaen yn y dyfodol yn Nghroespenmaen, (f) Eu bod yn gofyn i'r Ysgrifenydd gadw mewn golwg fuddianau yr enwad yn Oakdale a Chwm Rhymney. Mabwysiadwyd yr adroddiad uchod ar ol i amryw frodyr siarad, ac anqg yr eglwysi i gyfranu yn fwy haelionus tuag at y Genadaeth Gartrefol. 6. Adroddiad Pwyllgor yr Achosion Cyfi- redinol (a) Ein bod yn cymeradwyo i'r Gyn- adledd basio pleicllais o gydymdeimlad a theuluoedd y rhai ymadawedig canlynol Dr. Newton Marshall, M.A., Dr. W. P. Williams, Glandwr; Mri. Evans a Gibbon, diaconiaid yn eglwys Calfaria, Brynmawr; Mrs. Clark, Abertillery; Mrs. Williams, Sirho wy; Mrs. Griffiths, gweddw y di- weddar Barch. T. Griffiths, Abertillery; a'r Parch. W. E. Robinson, Cwmbran, ar far- wolaeth ei fam, ac a Dr. Edwards, Caer- dydd, oherwydd afiechyd blin ei ferch, Miss Lilian Ed wards, Cenades yn India. (b) Ein bod yn gofyn i gynrychiolwyr Y Demi, ac Egbvys Commercial Road, Cas- newydd, i gyclweithredu ag Eglwys Charles St., Casnewydd, i wneyd y trefniadau angenrheidiol ar gyfer cyfarfodydd blyn- yddol y Gymanfa ( c) Fod y casgliadau yn y cyfarfodydd blynyddol i fyned eleni fel arfer i Drys- orfa y Genadaeth Gartrefol. (d) Fod yr ysgrifenydd yn cael ei awdur- dodi i anfon at wahanol argralfAvyr am brisiau am argraffu gwaith y Gymanfa, a'i fod i roddi yn y cytundeb yr amodau hyny a ystyrio efe yn rhesymol. (e) Fod Cadeirydd y Gymanfa y Parch T. H. Williams, i'n cynrychioli fel un ar Gynghor Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr a'r Iwerddon. (f) Ein bod yn gofyn i bwyllgor y Drys- orfa Fentliyciol ystyried pa beth fydd oreu iddynt wneyd yn awr yn ngwyneb yr ym- drech sydd i ffurfio trysorfa er cynaliaeth y weinidogaeth. __r (g) Ein bod yn gofyn i'r ysgrifenydd anfon a'r Parch. E. Edmunds, AberLawe, i ofyn am gopiau o'r papyrau a gyhooddodd ychydig amser yn ol yn dangos y modd y rhanwyd yr arian a gasglodd Cyinru tuag at Drysorfa'r Ugeinfed Ganrif, ac am wy- bodaeth pellach ynghylch yr arian hyny, ac os nad oes copiau i'w cael ganddo, fod yr ysgrifenydd i argraffu digon i'w rhanu rhwng eglwysi y Gymanfa hon. (h) Ein bod yn gofyn i gynryciriolwyr y Gymanfa hon ar Gynghor Undeb Bed- yddwyr Cymru wneyd ymchwiliadau pell- ach ynghylch y modd y defnyddir arian Trysorfa'r Ugeinfed Ganrif gan Undeb Bedyddwyr Cymru. Mabwysiad wyd yr adroddiad uchod. 7. Cyflwynodd y Parch. A. S. Evans, Llaneurwg, adroddiad P^vyllgor Arlioli Pre- gethwyr Cynorthwyol. Cynwys yr adrodd- iad ydoedd:- (a) Fod tri ymgeisydcl, Mri. B. Sockett, rrydu; B. J. Davies, Newbridge; ac N. Crook, Llantarnam, wedi pasio yr Arholiad cyntaf yn llwyddianu-s, ac fod y Pwyllgor yn cymeradwyo i'r Gynadledd roddi cania- tad iddynt bregethu, ac i'w lienwau gael eu rhoddi yn rhestr y Gymanfa o BregetliAvyr Cynorthwyol ar brawf (Probationers). (b) Fod enw Mr. E. J. Thomas, Sir- howy, yn cael ei adferyd i'r un rhestr. (c) Fod rheol y Gymanfa i gael ei chario allan o hyn allan, a bod dwy restr yn lie un, o'r Pregethwyr Cynorthwyol yn cael eu rhoddi yn Adroddiad Blyjiyddol y Gymanfa, y gyntaf yn cynwys enwau a chyfeiriadau y Pregethwyr Cynorthwyol Cydnabyddedig, a'r ail, enwau a chyfeir- iadau y Pregethwyr Cynorthwyol ar Brawf. (d) Fod y Gymanfa yn galw sylw y Pregethwyr Cy north wyol ar Brawf at y rheol fod disgwyliad iddynt basio yr Ar- holiad er i'w henwau gael eu rhoi yn mhlith y Pregethw-yr Cynorthwyol Cydna- byddedig cyn pen pum' mlynedd ar ol pasio y gyntaf. (e) Ein bod yn llongyfarch Mri. F. C. Rowlands, BedAvas; F. Loveday, Pongam; ac E. J. Hayward, Coed-duon, ar eu llwyddiant yn pasio Arholiad Cynghrair Pre- gethwyr Cynorthwyol Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr a'r Iwerddon, ac fod eu lien- wau i gael eu gosod yn rhestr ein Pregeth- wyr Cynorthwyol Cydnabyddedig. (f) Fod ystyriaetli o gais eglwys Bethel, Nantyglo, i ordeinio Mr. T. D. Lloyd, yn weinidog, yn cael ei ohirio am flwyddyn, er mAvyn rhoi amser i Bwyllgor a ethol- Avyd i ymweled a'r eglwys ddwyn ei ad- roddiad. Ar ol i'r Gynadledd fabAvysiadu yr adroddiad uchod ystyriwyd y pvender- fyiiiadatl caiilyiiol:- (a) Penderfyniad a gynygiAvyd gan y Parch. W. E. Robinson, Llantarnam: "Nad yw'r Gymanfa i gydnabod neb yn y dyfodol yn Bregethwr Cynorthwyol oddieithr ei fod wedi pasio Arholiad Cynghrair Pregetlwyr Cynorthwyol Undeb BedyddAvvr Prydain Fawr a'r I werddoll." (b) Penderfyniad a gynygiwyd gan y Parch. W. J. Evans, Sirhowy: "Ein bod fel Cymanfa yn anog Undeb BedyddAvyr Cymru i ethol PAvyllgor, cynwysedig o Brif-atlirawon ac athrawon ein Colegau yn Nghymru, ac ereill, i drefnu pyngciau (hvy A-rl)olia,d.-Ltit er mwyn gosod Pregetlnvyr Cynorthwyol ar Brawf (Probationers), a'r ail er eu cydnabod yn Bregethwyr Cynorth- wyol Rheolaidd, ac .fod y pyngciau hyny i'w cymeradwyo i'r Cymanfaoedd or cael eu mabwysiadu ganddynt, a thnvy hyny sicrhau unlfurfiaetb. yn lighyduabyddiaeth Pregethwyr CynortliAvyol yn Nghymru." Ar ol trafodaeth faith anfonwyd y pen- derfyniadau yn ol i Bwyllgor Arlioli Pre- gethwyr Cynorthwyol er en hail ystyried. 9. Hhoddwyd caniatacl i- eghvvs Salem, Blaina, i acleiiadu ysgoldy ar yr amod eu bod yn boddloni y Pwyllgor Adeiladu. 10. Ethol Avyd y Parchn. W. J. Lewis, Newbridge, a J. C. Redman, i arcJiAvilio cynwys y Ddiogelgist. 11. Cyflwynodd yr Ysgrifenydd Adrodd- iad y Pwyllgor a benodwyd i ranu cg- lwysi'r Gymanfa yn adranau hyny i ffurfio Pwyllgor er hyrwyddo buddianau Trysorfa Cynllun Cynaliaeth y Weinidogaeth yn Nghymru, a mabwysiadwyd yr Adroddiad. 12. Cyflwynwyd hefyd adroddiad PAvyll- gor Trysorfa Barhaol Cynllun Cynaliaeth y Weinidogaeth yn Nghymru. Dywedai'r Adroddiad: (a) Fod y personau canlynol wedi eu dewis yn swyddogion y Pwyllgor: Cadüir- ydd, Mr. W. J. Fox, Newbridge; Tiysor- ydd, Mr. T. H. Prichard, M.P.S., Aber- tillery; Ysgrifenydd, Parch. D. Tudwal E v ans, C as ne wydd. (b) Y cymeradwyai gynal cyfarfod mawr o holl eghvysi y Sir yn NghasncAvydd ddiwedd MaAvrth neu yn mis Ebrill, gyda Chynadledd yn y prydnawn a Chyfarfod Cyhoeddus yn yr liwyr; cynal cyfarfodydd adranol yn union ar ol y Cyfarfod Sirol, ac wedi hyny gyfarfodydd yr eglAvysi eu hunain. Yn yr ymdriniaeth a ddilynodd cyliAvyn- iad yr Adroddiad cymerAvyd rlian gan ani- ryw frodyr, y rhai a siaradodd yn gryf iawn o blaid y Drysorfa. MabwysiadAvyd yr Adroddiad. a gadawyd y many lion pell- ach i'w trefiiu gan wahanol bwyllgorau. Hysbysodd y Cadeirydd hefyd fod y gwei- nidogion, mewn cyfarfod o'r eiddynt a gyn- aliwyd yn Newbridge yn ddiweddar, eisoes wedi addaw dros £ 320 tuag at y Drysorfa.' 13. PasiAvyd y penderfyniadau canlynol ar Faterion Cyhoeddus: (a) Dirwest.-Fod y Gynadledd hon o Fedyddwyr Mynwy yn dymuno datgan eu goiid am duedd Llys y Trwyddedau i gan- iatau symud rhai trwyddedau o hen ad- ranau i adranau neu gylchoedd newyddion yn He eu diddymu lie yr ystyrir fod gormod ohonynt, a'i bod yn apelio yn (la-er ataw- durdodau Trvvyddedol y Sir i gydweithio a'r galluoedd hyny a weithiant o blaid sobrwydd a dyrchafiad moesol. y bobl, ac i leihau mown modd sylweddol nifer y tai trwyddedol." (b) Y Sabbath.-Fod y Gynadledd hon o Fedyddwyr Mynwy yn dymuno datgan ei braw wrth y cynydd sydd mewn masnach ar y Sabbath yn Nghymru a Mynwy, a chan gredu fod cael gorphwys ar y Sabbath a chysegredigrwydd y dydd, yn anliebgorol or lies corphorol, moesol ac ysbrydol dynion, llawenlia yn Ail Ddarlleniad Mesur Syr Herbert Roberts, yr hwn a drefna i gymvys Sir Fynwy yn y Mesur i gau y Tafarn- dai yn Nghymru ar y Sul; llawenha hefyd fod Mr. Iveir Hardie wedi dwyn i fewn ei welliant i Fesur y Siopau, i gau pob siop eillio ar y Sul. Anoga'r LlyAvodraeth i ddwyn i fewn fesur i ddiddymu yn hollol Fasnach ar y Sabbath." (c) Dadgysylltiad.-Y (-Iyiiiiiiia Ii- Ciyn- adledd lion o FedyddAvyr M'ynwy ddatgan ei gofid a'i chywilydd ar ddeall ohoni am y model anheilwng ae anghristionogol y ceisir gan Ymneillduwyr arAvyddo deiseb yn erbyn Mesur Datgysylltiad a Dadwaddoliad yr Eg- lwys Sefydledig yn Nghymru; dynnina'n mliellach ahv syhv aelodau yr Eghvysi Rhyddion at y ffaith fod yr adranau hyny o'r Mesur sydd yndolio a Dadwaddoliad nid yn unig yn gyfiawn ond yn hynod o hael i eglwys sydd Avedi defnyddio arian Trysorfeydel Cenedlaethol at ei gwasanaeth ei hun, a'r hon sydd heddyw yn ddigywilydd yn defnyddio'r arian er dad wneyd gwaith y Diwygiad Protestanaidd, a darostwng ein gwlad eto 0 dan awdurdod a gallu y Bab- aeth. Hefyd anoga'r Llywodraeth i wasgu y Mesur fel y saif yn bresenol clrAvy y Ty fel ag y delo yn ddeddf heb oedi dim na'i wanhau mewn unrliyw fodd." (d) Addysg.-Fod y Gynadledd lion yn dmuno uiiAvaith eto Avasgu ar y IJlyw- odraeth yr augen am drin y pwngc o Addysg ar y ll.inel.lau hyny a symudant yr hyn y rhaid i blant YmneillduAvyr ddi- oddef yn awr, yn enAvedig felly o dan Ddeddf Addysg 1902, ac os nad yw trin y pwngc yn ei gyflawnder yn bosibl y tynihor