Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 7 of 16 Next Last
Full Screen
7 articles on this page
CYMANFA GANU BEDYDDWYR ARFON

Llanfairfechan; Mr. E. Carey Jones, Beth- esda; Mr. Owen ;Roberts, Bangor; Parch. J, Griffiths, Llanfairfechan. Hoffem gynnwys rhestr o enwau r plant a wobrwy wyd, ond ni oddef gofod y "Seren" mo hynny.

CYMANFA GANU UNDEB BEDYDDWYR DYFFRYN CONWY A FFESTINIOG

CYMANFA GANU UNDEB BEDYDDWYR DYFFRYN CONWY A FFESTINIOG. Cynhaliwyd yr uchotl yn adilciolcly Calfaria, Blaenau Ffestiniog. Nos Saboth, yn nghap- el Calfaria, cynhaliwyd rehearsal dan ar- weiniad Mr. Noah Williams, L.T.S.C., Caer- fyrddin. Dechreuwyd trwy; i'r Parch. W. Thomas, Seion, ddarllen a gweddio, yna aethpwyd trwy y, rhaglen, a theimlwyd fod yr Arweinydd a'r oantorion yn deall leu gwaith a'u gilydd yn rhagorol. Boreu Llun, am 11.45, cynhaliwyd cwrdd chwarter dan lywyddiaeth Parch. W. G. Owen, Llifon, Abergele. Dechreuwyd trwy weddi gan y Parch. Peter Jones, Colwyn Bay. Darllenwyd cofnodion y cyfarfod blaen orol a chadarnhawyd hwynt, yna cafwyd cyfrifon y gymanfa Ganu, a siaradwyd gan amryw o frodyr ar amryw o faterion yn klal cysylltiad a'r Gymanfa Ganu. Dewiswyd swyddogion at y llwyddyu nesaf. Darllenwyd adroddiad y Pwyllgor fu yii ystyried y cynllun gweinidogaethol gan Per- orfryn, a nodwyd brodyr i ymweled ag eg- lwysi yr Undeb i'w egluro. Croesawyd Parch. W. Dj. Thomas, Seion, i'r Undeb, a diolchodd'Mr. (Thomas iam y eroesaw joedd yr Unideb yn lei ddangos iddo a dy wed odd ei fold yn barod i wneud ei oreu gyda'r Cynllun Gweinidogaethol fel y cai eglwysi by chain Cymru well tmanteision. Siaradwyd ymhellach gan Perorfryn 'a'r Parch. Peter Jones, Colwyn Bay. Darllenodd yr ysgrif- ennydd adroddiad Arholiad yr Ysgol Sul. Diweddwyd trwy weddi gan Mr. Hughes, Llanrwet. Yr oedd eglwys Oalfaria wedi darparu yn helaeth ar gyfer y cenhadon y;n y, festri. Am ddau o'r gloch dechreuwyd cyfarfod y prynliawn trwy, i'r Paxch. R. P. Rob- erts, Fforddlas, fynd i weddi; yna cafwyd anerchiad gan y Llywydd, Parch. W. G. Owen (Llifon, pryd y cafwyd sylwadau gwir amserol ar ganiadaeth y cysegr. Yna galwyd ar Mr. Williams i gymeryd gafael yn ei waith, yr hwn a wnaeth i foddlon- rwydd. Yr oedd y canu yn bopeth ellid ddymuno. Cyfeiliwyd gan Miss A. E. O. Davies, A.R.C.M. Diweddwyd cyfarfod YI prynhawn gan Mr. John Hughes, Calfaria, trwy weddi. Llywyddwyd cyfarfod yr hwyr gan y, Parch. Thomas Roberts, Trawisfynydd. Dech- reuwyd gan Pryoe Evans, LJysfaen. Yna cymerodd yr arweinydd y cyfarfod yn ei law, a gwnaeth waith rhagorol iawn. Yr oedd canu bendigsdig ar rai o'r tonau, ac yr oedd sylwiadau yr arweinydd yn íwerth i'w cofio a'u gwneuthur. Diolchodd y Parch. Peter Jones i bawb oedd wedi gwasanaethu, ac yn neillduol i Miss Owen Dlavies, am y gwasanaeth rhag- orol gyda'r organ a chefnogodd y Parch. J. S. Jones, ac nid oes dau feddwl nad oedd hon yn un o'r goreuon a gafwyd eto yn y cylch, a bydd, adgofion melys am y canu da yn parhau yn hir. Dxwg oedd gennym ddeall nad oedd ond tri yn sefyil yr Arhol- iad Cerddorol, ond llwyddodd y tri—Junior, Miss Mary Francis Thomas, 18, Leed St., Elementary: Miss Jane Lizzie Thomas, 18, Leed Street, a Ivor Wnion Roberts, 9, Leed Street. Gwnaeth yr ysgrifennydd, Mr. R. B. Jones, Oakeley Square, ei w;aith yn rhagorol iawn.

CYMANFA GANU TONYREFAIL

CYMANFA GANU TONYREFAIL. Cynhaliwyd y Gymanfa uchod yng nghapel Ainon clydJd LIlLn, Mai ,25, o dan arweiniaJd Mr. R. Rhedynog Price, L. T. S. C. Caerdydjd. Llywyddwyd y tri chyfarfod gan Mr. David tRees, Gilfach Goch; y Parch. Richard Morgan, Penrhiwfer; a'r Parch. Dianiel Jones, Ainon, Tonyrefail. Datganwyd nifer o donau allan o'r Llaw- lyfr Moliant ynghyd ag amryw donau uew- yddion, megys Llawenydd' (Silas Mor- gan), Hebron (Aneurin Jones), Zoar (Cer- ddor y Dyffryn), Cartref (D. Davies), Bryn (T. Davies), Hiraeth (Alaw Myrddin), By- ddwn dyner (Philip Morgan), a Marion o waith yr arweinydd. Yr anthem ydoedd "Nid i (ni, 0! Arglwydd' (R. Rhedynog Price). Dechreuodd y plant yn rhagorol yn y boreu. Cod odd y llanw yn uwch yn y, prynhawn, ao yng nghyfarfod yr hwyr tor- rodd dros y glannau. Ail-ganwyd drachefn a thrachefn y tonau-Ar ei ben bo'r goron, Bryn, Llawenydd, Byddwn dyner, a Marion a hefyd yr anthem. Cafwyd ( ynianfa ogoneddus. Yr oedd yma arwyddion lamlwg o br,esionoldeb yr H Win sydd yn cyfaneddu ym moliant Israel, ac eneiniad oddiwrth y sanctaidd hwnnw yn cynhesu'r mawl drwy y dydd. Cafwyd cymanfaoedd rhagorol yn y cylch o'r blaen, ond y farn gyffredinol am y gymanfa hon oedd Ti a ragoraist larn- ynt oil." Yn ystod y, dydd anerchwyd y cyfarfodydd gan amryw o weinidogion a lleygwyr y cylch. GOR.

UNDEB GERDDOROL BEDYDDWYR LLANDILO AR CYLCH

UNDEB GERDDOROL BEDYDDWYR LLANDILO A'R CYLCH. Cynhaliwyd Cymanfa flynyddol y cylch uchod le yng Mghwmdu dydd Llun cyn y diweddaf. Ein harweinydd eleni eto oedd y prif arweinydd Mr. Wm. Thomas, Tre- orci. Dyma'r bedw:aredd Gymanfa iddo ar- wain, ac fel y dywedodld un o'r cadeirwyr, y mae cyfeillgarwch fel ieiddo Dafydid a Jonathan wedi (crOdi rhyngdldynt, fel mai anodd fyddai iddynt bellach ymadael. Gwnaeth yr arweinydd ei waith fel arfer yn odidog. Cafwyd Cymanfa ;nodedig o dda, llawer o hwyl a mynd ar waith y dydd. Canu rhagorol iawn gyda cbor y plant a'r cor mawr. Cafwyd datganiad ardderchog ar yr anthem" Clyw Arglwydd (Einlyn Evans), a mawr ganmolai Mr. Thomas y Pwyllgor am ddewis darn mor glasurol, a'r cor, am ddysgu mor dda, a rhoddi datgan- iad mor deilwng ohoai. Cyfeiliwyd gan String Band, ac ar yr organ gan Mr. T. C. Hurley, Ysw., Llandiio. Y ciadeirwyr oedd- ynt y Parch. J. M. Pugh, Cwmdu; Mri. Dd. Davies, Cwimifor; a E. Davies, Y.H., Pistyll. Cafwyd anerchiadau galluog ac amserol gan ,Mr. E. Davies a Mr. Griffiths. Cafwyd Cymanfa boblogaidd iawn; ao er fod Cwmdu tua saith milltir o Llandilo yng nghanol y wlad, daeth tyrfa fawr yng nghyd, fel yr oedd y capel yn orlawn drwy'r dydd. Diolch i'r nefoedd am eu gwenau amlwg. DAFYDD.

CWRDD DOSBARTH BEDYDDWYR TREFORIS AR CYLCH

CWRDD DOSBARTH BEDYDDWYR TREFORIS A'R CYLCH. Cynhaliwyd y Cyfarfod Dosbarth hwn yn Ainon, Birahgrove, dydd Mawrth, Ebrill 21, 1914. Cadeiriwyd yn ddoeth gan Mr. J. T. Jones, Craigoefnparc. Dechreuwyd trwy weddi gan y Parch. D:. James, Sion, Tre- foris, a phasiwyd y penderfyniadau can- lyiiol: I., Cadarnhawyd penderfyniadau y cyfar- fod blaenorol. 2. Galwyd sylw at y Genhadaeth Gar- trefol gan y Parch. T. Thomas, Ynystawe. Anhogodd yr holl eglwysi i wneud at gyn- orthwyo'r eglwysi gweiniaid yn daer iawn. 3. Derbyniwyd adroddiad pwyllgor achos newydd Llansamlet gan yr Ysgrifennydd, a phasiwyd ein bod yn yinddiried y cyfryw i'r Parchn. J. D;. Harries, Llansamlet a D. James, Seion. Cafwyd adroddiad o'r hyn a wnaed gan y Parch. J. D:. Harries, Llansamlet. Eu bod ar ol ystyriaeth bwyllog yn teimlo angen am gymorth y Parch. J. E. Griffiths, Birohgrove, a'u bod yn barnu mai'r peth doethaf fyrdJdai gofyn i Ainon, Birchg-rove, i gymeryd at yr achos y,n Llansamlet, a jbod y Parch. J,. E. Griffiths i ofalu am dano, a bod eglwysi Dosbarth Treforris, a Dos- barth Abertawe yn cynorthwyo yn ariannol ercael a.deilad cyfleus i gynnal yr achos, jac aJdda wodd y frawdoliaeth yn Ainon gydym- ffurfio a dymuniad y D,olsbarth ar yr am- odau a nodwyd. 4. Ymddiriedwyd gwneuthur cynllun gwell nag sydd gennym er oario gwaith yr Ysgol Sul ymlaen i'r Pwyllgor dewisedig, a'u bod i ddwyn adroddioo o'r gwaith i'r cwrdâ: nesaf. 5. Fod y cwrdd nesaf i gael ei gynnal yn Cwmrhydyoewri, a bod Mr. W. Matheas, Sion, i ddarllen papur, a'r ysgrifennydd i bregethu. 6. Ein bod yn llawenhau i weled Mr. W. Aaron, Ynystawe, yn y Gynhadledd wedi ei adferyd o'i gystudd1 blin, a chyilwynodd yn- tau ei ddiolchgarwch am y cydymdeimlad ddanghoswyd. Cafwyd cynliadJedd luosog a heddychlon* iawin, a'r yspryd goreu yn teyrnasu. Diweddwyd gan y Parch. J. D. Harris, Llansamlet. Ar ol te cyflwynwyd diolchgarwch i'r eglwys barchus yn Ainon am dderbyn y owrdd, ac i'r chwiorydjd am ddarparu mor rhagorol ar gyfer y oynrychiolwyr. Yn yr hwyr cafwyd cyfarfod cyhoeddus. Dechreuwyd gan y Parch. T. V. Evans, Clydach. Pregethwyd yn dderbyniol iawn gan Mr. If or Jones, o Galfaria, Clydach, a'r Parch. S. F. Roberts, Treforis. Cawsom gyfarfod lluosog iawn, ac yr oedd yn llaw- enydd mawr i weled1 yr achos yn Ainon mor llewyrchus. Craigoefnparc. A R. LEWIS.

SOAR PONTLOTTYN

SOAR, PONTLOTTYN. Breintiwyd y lie uchod a'r cylch hwn ag ymweliad o eiddo'r cawr bre- gethwr John Thomas, M.A., Lerpwl, ddydd Llun, Mai 18. Traddododd bregeth nerthol yn y prynhawn, yn cynnwys cenad- wri finiog ac amserol. Sylfaenodd ei sylwad- au ar y "Llythyr at Eglwys Laodicea." Llawenydd i gyfeillion Soar oedd gweld y capel eang yn llawn bron bob modfedd, a'r awr hytrach yn anghyfleus, sef 4.30. Yn yr hwyr traddododd ddarlith ar y testyn "Little Wales in the great World" i dorf fawr eto. Llywyddwyjd yn urddasol athei- lwng gan yr Henadur Nehemiah Phillips, Y.H., New Tredegar. Anrhydeddwyd ni'n fawr fel eglwys drwy ymweliad gwr mor fawr fel ysgolhaig a phregethwr. Llawen- ydd mawr i'r Cymry oedd ei glywed mor deyrngarol i'r "Gwr a'n car odd." Clywsom ef hefyd y nos Fa wrthddilynol yn Siloh, Tredegar, a chyhoeddodd yno eto i fil neu ragor o bobl genadwri a gar orfoledd mawr i ddilynwyr yr oen. Tebyg ydyw i fedJdyg medrus yn rhoddi ei fys ar anglienion ein hoes, ac yn ddifloesgni cynnygia'r wir feddyginiaeth i gyflwr crefydd heddyw.

PILES I

PILES. Profiad Gwellhaol a Gwerthfawr. Mae y Piles yn gofyn sylw manwl, a'r driniaeth oreu. Mewn amryw achosion mae yr achos hwn wedi dod yn mlaen trwy (udüf. nyddio eli a meddyginiaethau gwael a chyffriediiii, fel y iiil,%e o'r pwys mwyaf i beidio defnyddio darpariadlau o'r fath. Nid yw pawb yn gwybod fod y feddyg- iniaeth hynod a gwerthfawr hon i'w chael oddiwrth Messrs. iCoxon & Co., Manufac- turing Chemists, Diominion House, Fen- church St., London, E.C. Mae y, driniaeth sydd yn adnabyddus fel parotoad. Dr. Hartland yn cael ei darparu gan berson 10 radd uchel fel Pharmaceutical Chemist, ao wedi rhoddi llwyr wellhad i luaws. Mae y ffaith fod y mwyafrif wodi cael gwellhad parhaol yn profi gwerth y feddyginiaeth ryfeddol hon. Mae y gaiw sydd ar y parotoad hwn wedi enill iddo yr enw Y Parotoad Gwellha- ol," ac nid oes yn awr un rheswm na dclylai pawb sydd yn dioddef beidio defnyddio y driniaeth werthfawr a llesol hon. Gellir cael art jar o faintioli trwy anfon 1/9 (ycli- ydig yn fwy nag y mae eli cyfiredin yn gostio) i Messrs. Coxon & Co. Mae y jar yn cynwys digon o'r parotoad am 1 i :2 lis o driniaoth, ond y mae gwellhad yn cael ei effeithio yn mhell CYll bod yr aniser h wn i fyny. Nid oes dim i'w dalu am bacio na phostage, fel nad oes eisiau anfon dim ond y cost yn unig1.