Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 10 of 16 Next Last
Full Screen
7 articles on this page
NODION 0 SIR FYNWY

NODION 0 SIR FYNWY. Beulah, Newbridge.Y Sul a Llun olaf yn Ebrill pregethodd y Parch. D. Collier, Abertiilery yma. Yr oedd y brawd ar ei uchel fannau. Noddfa, Cru,mlin.idai 17 a'r 18, pre- gethwyd gan y Parch. D. Morgan, Port Talbot. Cafwyd cyfarfodydd liuosog ac ar- dderchog. Ymdidiswyddiad. Y mae'r swn ar led fod y brodyr canlynol yn bwriadu ymddi- swyddo, sef y Parchn. T. A. Thomas, Cae'r- gorlan, Abercarn; T. Thomas, Risca, a W. Evans, Cross Keys. Deallvvn fod Mr. Evans yn bwriadu cyn-irvid gofal dwy eglwys fechan gerllaw Cross Keys. DAN Y BONT.

FERRYSIDE AR CYLCH

FERRYSIDE A'R CYLCH. Ysgol Sul Salem. -Cynhallwy,d y cwrdd chwarterol ym Mai, ac yr oedd graenarno. Adroddwyd pennod gan Mr. Tom Wilkins yn y doellreu, a gweddiwyd gan yr run brawd. Cafwyd adroddiadau chwaethus a phwrpasol, a dadl ddiddorol gan Mrs. Han- nah Wilkins a'i eluvium. Canwyd .nifer o donau gan gor y plant yn dda dros ben, dan arweiniad Mr. Ivy Wilkins. Anrhydedd i Ddiacon. -De wis wyd yn unfrydol Mr. John Jones, Plas, Ferryside, yn Gadeirydd Bwrdd y Gwarcheidwaid yng Nghaerf yrddin. Y mae'r brawd yn ddiacon ffyddlon yn Salem, ac efe yw ysgrifennydd yr eglwys. Balch iawn yw'r ardal o'r an- rhydedd a osodwyd arno, a dymunir iddo bob llwyddiant. Bu'n Gadeirydd y Cyngor Dosbarth ac yn Ynad Heddwch yn rhinwedd ei swydd. Credir gan ei gyfeillion fod cad- eiriau eraill yn lei aros, a boed iddo bopeth angenrheidiol i gyfiawni eu disgwyliadau. Cyrddau Mawr.Bu nifer o wyrllerthol yn y cylch yn ddiweddar. Yn Llangynog yr oedd y Parchn. Dan Davies, Abergwaun; a R. S. Morris, Cwmafon. Yn Idole clywyd y Parchn. M. T. liees, Meinciau; ac E. T. Jones, Seion, Llanelli. Y n Llallstophan efeng- wyd gan y Parchn. Lee Davies, Brynam- an; ac 0. J. Owen, Caersalem Newydd. HALF JTLALSTON.

0 DDINAS YR ALCAN

0 DDINAS YR ALCAN. Sylw gwawd-lym iawn ydoedd eiddo'r bardd hwnnw ddisgrifiodd ddinas Llundain fel yma:— London is a city much like hel i A populous and a smoky city." Pe ymwelai cyffelyb ysbryd a Llanelli, yn awr, ofnaf y gwnai nodiad tebyg am dani hithau wrth weled ar y ffiniau dorchau mwg yn dyrchu'n drwchus a thafodau tan- llyd yn gwau am y dref, a'r miloedd yn gwthio yn frawlus drwy'r ystrydoedd ar nos Sadwrn; ond y mae ochr arall, a gwell i hanes Llanelli na hyn yna, fel y tystia'n capeli hardd ac eang o'i me win. Er bod olwynion y gweithiau alcan yn troi yn chwim, a masnach yn gyffredillol yn fywiog, araf iawn y try olwynion efengyl Crist yma. Cwyno wna'r egiwysi yn herwydd marweidd- dra crefydd, a jsynnu arafed y symuda olwynion oerbyd trugaredd y dyddiau hyn. Achos llawienydd yw elywed mewn CyfWllg fel hyn, hanes llwyddiant. Y mae eisoes 24 o flaen eglwys Moriah yn ymgeiswyr am fedydd y Testament Newydd. Erbyn yr ymddengys y nodiadau hyn, hyderwn y chwanegir eraill at y nifer uchod. Os yw'r olwynion yn araf a'r cymyl yn drwm, y mae ynom obaith cryf y treiddia drwy- ddynt belydrau haul Druw, ac y daw awyr- gylch yr eglwys etc yn ddisgleiriach. Canmoliaeth gylfredinol roddwyd yma i waith y Parch. B. Humphreys, Felinfoel, yn galw sylw y S.W.D.N. at anwybyddiad o'r enwad Bedyddiedig yr wythnos o'r blaen. Y mae yn amlwg bellach nad yw'r holl fai wrth ddrws y Swyddfa yng Nghaerdydd, ond ar fodiau cynrychiolydd lleol y papur. Ni all mai o anwybod y gwnaed y camwri a'r enwad, canys nid hogyn dieithr a'i gwnaeth, ond dinesydd a threfwr cyfrifol. Nid dyma y tro ,cyntaf y gwnaed hyn, a deallwn na ddigwydd oto; a chafwyd llyth- yr i'r perwyl hynny oddiwrth y Golygydd i fasnacl-iwr yn y dref. Iawn ar brydiau yw "gwialen ar gefn yr ynfyd." Symudiad canmoladwy ydoedd trefnu Cynhadledd Gweinidogion a Chenhadon y cylch yn ysgoldy Sion ddydd Sad wru di- weddaf, er ystyned y modd goreu i gasglu tuag at drysorfa'r eglwysi gwan o gyloh y bwrdd te." Trodd yn llwyddiant fel ilawer ymgom o'r fath. Casglwyd ymhlith yr ychydig oedd yno tua £500, a, gall hyn ddyblu yr wythnosau jaesaf. MANAW MliN LLI.

0 LANNAU R WYSG

0 LANNAU R WYSG. Cyfarfu aelodau Uirdeb Eglwysi Eiiyddion Canolbartlx Cymru mewsa cyfaifod Hanner Blynyddol yn ardal Pontsenni, Mawrth a Mercher, Mai 12 a r 13. Hon oedd yrwyl gyntaf i'w chynnal ixiewn cylch gwledig, a throdd allan yn llwyddiannus iawn. Siom- edigaeth oedd absenoldeb y Parch. T. E. Williams, Y Drefnewydd, trwy afiechyd. Y nosou gyntaf yn iNeuadd y Earchnad pre- gethwyd gan y Parchn. J. E. Davies, Llan- idloes a H. Barrow Williams, Llandudno. Eore Mercher yn y Tabernacl, Defynog, cafwyd cynhadledd. Darllenodd y Parch. James Jones, Llandrindod, bapur rtiagorol, "Y fantais bersonol sydd yn deiliiaw o fjiiyohu ty Dduw." a chafwyd rhyddymddi- ddan. Liywyddwyd gan y, Parch. W. 0. Williams, Lianfairmuallt. Llywydd y Cyng- or am y llwyddyn. Pregethwyd yn y pryn- hawn yu y Trinity gan y Parch. T. Eioh- ards, Casnewydd, a H. Barrow Williams, ae yn yr hwyr ym Mhontsenni siaradodd y ddau frawd ar "Egwyddorion Anghydfturf- iaeth. Llywydd Oymanfa Brycheiniog am y fi wyudyn ddyfodol iydd Mr. Williams, Pont- senni. Gwr adnabyddus iawn drwy'r holl sir yw efe. Bwriada dailu ei holl egnion ynystod yflwyddyn i wasanaethu'r Gronfa i gynorthwyo eglwyisi gweiniaid. Y mae dawn gan ein brawd i waith fel hwn. Y mae iddo air inawr fel ysgrifennydd iCyjiii- deithasau, trefnydd a chasglydd arian. Cas- glodd liloedd o bunnau yn y sir at wahanoi achosion. a gallwn ddisgwyl pethau iiiawr oddiwrtho tuag at y Gronfa. Cred mewn cymryd poen gyda phethau, a troi pob carreg i fantais ei waith. Bydd ei gysyllbiadau eang mewn inasnach yn fantais iddo Y11 ei gylch newydd. Erfyniwn fenditli y nef ar lafur y Hwyddyn. OWAIN WYN.

0 LAN TEIFI

0 LAN TEIFI. Y Drysorfa Weinidogaethol.—Eglurwyd cynllun y Drysorfa uchod yn nerthol ac eglur ym Moriah, Pencader, nawii Gwener, Mai 29 i gynliulliad liuosog o gynryohiolwy,r eglwysi'r cylch gan y Parchedigion W. A. Williams, Pontypridd; E. T. Jones, Llan- elli; J. Williams, a Air. D. T. Davies, Aberteifi. Liywyddwyd g-aii Mr. J. LeAvis, Y. H., Meiros I-latl. Hyderwn nad aiff y brwdfrydedd a grewyd yn y cwrdd heibio hyd nes sicrhau casgliad sylweddol o'r cylch. W Cymanfa Ganu.Caed Eehearsai I Cym aiifa t,aiiu EgINvysl'r Cylch yn Nhrefach, y Sulgwyn. Daeth tyrfa o gantorion ynghyd a chanwyd gyda hwyl fawr. Y dydd ican- lynol cynhaliwyd y Gymanfa ym Mheny,- bont, Llandyssul. Yr oedd y tywydd yn ffafriol fel y daeth llond y capel ynghyd, a ehaed callU ardderchog iawii drwy'r dydd. Arweinydd y gan oedd y Parch. Arthur Davies, Penrhyndeudraeth, a gwnaeth ei waith yn ganmoladwy iawn. Dr. Gomer. --Blin fydd gan holl ddarllen-' wyr y Beren" ddeall nad yw'r Dr. Hy- barch ddim gwell lei iechyd, ac nad oes fawr gobaith am ei adferiad. Myn godi o'i wlely a mynd allan am dro yn ddyddiol. Ca bob '4 ymgeledd gan ei chwaer anwyl, Mrs. Lewis, yn ei chartref yn Brondeg. Dau Oleu.Goleuo a chynhesu eu hadd- oldy y mae eglwyis da'r Graig, Castell- Newycfd, y dyddiau hyn. Hyderwn y caiff hithau lawer o oleu a gwros yr Ysbryd yng ngwaith y ty. Llwyddiant i Symlog a l bobl. PLSCATOR.

0 FIN YR ABER SEF ABERGWAEN

0 FIN YR ABER, SEF ABERGWAEN, Cynhaliodd eglwys y Goedwig, Goodwick, ei chyfarfoclydd, blynyddol Sul a nos Luii, Mai 10 a'r 11. Gwasanaethwyd gan y Parchn. Aaron Morgan, Blaenffos; a J. Jenkins, M.A. (Gwili), Ammanford. Tystia pawb na chafwyd erioed well cyrddau. Y mae hen eglwys barohus Tabor, Dinas Cross, yn edrych allaii am olynydd teilwng i'r diweddar Hybarch J. W. Maurice. Hyd- erwn y ca :wr .wrth fodd ei ehalon. Deallwn fod y frawdoliaeth yn Hermon, Abergwaun, a'i gweinidog ymroddgar wedi penderfynu ail-seddu y capel, ac fod yr hen ddyled iAvedi ei ohlirio eYll ymgymeryd a chario baich ;newydd. Sicr yw y bydd Hermon yn edrych yn hardd ar ol eael dodrefn newydd. Siomedigaeth i eglwys Llangloffan oedd cael ei haiiiddifadu o wasanaeth yr enwog Dr. Gomer yu ei gwyl flynycldol; ei- hynny, cafwyd cyrddau ardderchog.' Gwasanaethwyd gan y Parchn. John Griffiths, B.A., B.D., Ammanford, a Jubilee Y.ung, Felinganol. Da oedd bod yno. Golygfa hardd .oedd gwelecl y gynulleidfa fawr yn codi ar ei thraed fel arwydd o gydymdeimlad a'r D;r. yn ei afiechyd. Ei- ddunwn iddo flynyddau lawer eto i wasanaethu ei Dduw, pi wlad, a'i genedl. PYSGOTWR Y GLANNAU.

O YNYS MON 1

O YNYS MON. 1 Cyhoeddi Eistedldfod Mon.(Jyhoeddwyd yr eisteddfod brynhawll dydd Mawrth, Mai 26, yn Rhosneigr, lie ar Ian y mor. Yma y cynhelir yr eisteddfod y flwyddyn nesaf (1915). Efurliwyd gorymdaith. Y Derw- wydd gweinyddol oedd Mr. Lewis Hughes (Trygarn), Amlwch. Oftrymwyd y weddi gan Ganon Trefor. Cauwyd gan Owain Cybi. Auerchwyd y dorf gan yr Athraw S. J. Evans, M.A., Llangefni, ar Lenydd- iaeth Cymru Fydd," ao yna cafwyd anerch- iadau gan y beirdd. Cafwyd diwrnod dy- munol, ac ernes 10'1' llwyddiant a fu ar Eisteddfod Llangefni y Sulgwyn. 'Seren Cymru.Derbyniasoehlawer o lou- gyfarchiadau pan letholwydclwi i'r swydd o Olygydd "Seren Cyi-nru." Yn hynny yr oeddym ninnau ym ¡Man yn uno yn galon- nog. Yr ydym yn aWT yn eich llongyfaroh vvedi nifer o wythnosau o bronad ohonoch. Yr ydym yn jddiolchgar am "Bulpud y Seren." Y mae hyn yn gosod gwedd gre- fyddol i'r cyhoeddiad enwadol. Gobeithio hefyd y daliwch at y rheol i beidio derbyn y pregethau isydd yn cael eu gwthio arnocli. Cyhoeddi yn junig y rhai y danfonir am danynt gennych fydcl oreu ar les y1, darllenwyr. "Colofn Gloywi Cymraeg. —Y mae lion yn ardderchog iawn. Diolchwn i Mr. Rog- ers am ei wasanaeth gwerthfawr yn y golofn hon, am iei bod yu an odd i ni, hen bobl symud ymlaen. Gwnaed y to ieuanc yn fawr o'r gwersi. Cyfarfodydd Ordeinio,Da gellnym hefyd eich bod fel Golygydd yn gwneud i ffwrdd a'r areithiau hirion yn y cyfarfodydd. Onid gwell myned yn ol i'r hen drefn o ordeinio. Pregeth i'r gweinidog. Pregeth i'r eglwys. Pregeth ar iiatur eglwys. Atebiad manwl i'r gofyniadau a'r weddi. Yr ydym wedi gweled nifer o gyfarfodydd ordeinio wedi eu difetha, ;wedi colli yr ysbryd a'r neges, yn yr areithiau difudd gan nifer liuosog. Mae eisiau i'r cyfarfodydd ordeinio feddu mwy o urddas. Galwn sylw athrawon ein