Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 11 of 16 Next Last
Full Screen
2 articles on this page
CYMANFA CAERFYRDDIN A CHEREDIGION

igaeth lem drwy golli ei briod, cydmar bywyd am ddeugain mlynedd. Dang-oswyo cydymdeimlad hefyd a R. Jones (Trebor Aled), Talybont, yn ei brofedigaeth drwy farwolaeth ei briod. 19. Dangoswyd gwerthfawrogiad o lafur taivel a dirodres Mr. Thomas Ellis, Aber- ystwyth, ffyddlondeb mawr Mr. John Rob- erts, Bethel, Aberystwyth; a gwasanaeth maith y Parch. J. W. Tibbott, Talywern, a chydymdeimlad dwfn a'u cysylltiadau teu- luol. 20. Amlygwyd gofid mawr yn herwydd afiechyd Dr. Gomer Lewis, a dymuniad (am iddo gael profiad amlwg o bresenoldeb yr Arglwydd yn ei gystudd ac adferiad nerth yn fuan. 21. Dangoswyd llawenydd mawr yn her- wydd adferiad nerth y Prifathraw T. F. Roberts, M.A., Ll.D., a'i bresenoldeb yn y Gynhadledd, a dymunwyd iddo yr atilddi- fÏyniad Dwyfol a bendith yr Arglwydd ar wasanaeth pwysig ei fywyd. Hysbysodd y Cadeirydd fod croesaw cynnes i'r dieithriaid yn ein plitli. Gwelwyd yn ddiweddarach yn y cyfarfodydd y gwei- nidog adnabyddus Peter Jones, Colwyn Bay. Rhoddwyd cyfieixstra i'r brawd D. B. Richards, Bryrihyfryd, Abertawe, i ddweud gair mewn perthynas i neges ei ymweliaid, sef gwerthu cyfrol diweddar Olygydd 'Seren Cymru,' y Parch. W. P. Williams, D.D., Glandwr, ar Yr Orclinhadau Cristionogol.' 22. Lie y Gymanfa nesaf. Cyfarwydd- wyd yr Ysgrifennydd i geisio gan eglwys Siloatn, Cydwieli, i'w derbyn, ac mewn achos o fethiant ianion üais at eglwys Tabernacl, Caerfyrddin. 23. Y Drysorfa Weinidogaethol. Trefn- wyd i roddi'r prynhawn mor llwyr ag oedd modd i'r mater pwysig hwn. 'Siaradwyd ar y symudiad mawr hwn a'i amcanion gan Mr. T. Job, Llanelli; Dr. Roberts, Aber- ystwyth; Mrs. T. F. Roberts, Aberystwyth; Dr. Morgans, Pontrhydygroes; Mr. W.Wil- liams, Bethania, Llanelli; Mr. J. E. Jones, Bethania, Aberteifi; Mr. W. H. Bellin, Seion, Llanelli; Arolygydid Samuel Jones, Llanelli; brawd o Nazareth, Whitland; a brawd o Ebenezer, Llandyssul; E. T. Jones Seion, Llanelli; J. Williams, Bethania, Ab- erteifi; a Hugh Jones, Bethel, Llanelli. Cafwyd prynhawn nad anghofir yn fuan. Cynyrchwyd teimlad dwfn a gwresog .yn y Gynhadledd. Disgwylir y pery'r brwd- frydedd, ac y corfforir ef mewn ymarferiad. Penderfynwyd: (1). Ein bod yn llongyf- arch Bedyddwyr Lloegr ar eu llwyddiant mawr gyda'r Drysorfa Weinidogaethol, ac yn diolch iddynt am eu haddewid i gynor- thwyo Bedyddwyr Cytmru. (2). Ein bod yn cymhell yr eglwysi i gydweithredu yn frwdfrydig i wneud y symudiad enwadol ynglyn a'r Drysorfa Weinidogaethol yn llwyddiant yn ein plith. 24. Gohiriwyd y Gynhadledd hyd naw o'r gloch boreu dydid Mercher. Terfynwyd drwy weddi gan W. T. Francis, Calf aria, Llanelli. Cynhadledd Boreu Dydd Mercher. Canwyd emyn ;ac yna arweiniwyd mewn gweddi gan E. Glyn Edwards, Cwrtnewydd. 25. Dewiswyd y cynrychiolwyr canlynol ar bwyllgorau Undeb Bedyddwyr Cymru:- 1, Y Gynhadledd yn New Tredegar-W. Trevor Jones, Bethania, Llanelli, a J. R. Evans, Soar, Llwynhendy. 2, Pwyllgor y Drysorfa Adeilaclu,-E. Glyn Edwards, Cwrt- newydd. 3, Pwyllgor y Genhadaeth Gar- trefol,-Hugh Jones, Bethel, Llanelli. 4, Pwyllgor y Genhadaeth Dramor,-W. I T. Francis, Calfaria, Llanelli; 5, Pwyllgor Dir- west,-R. Gimblett, Salem, Mydrim. 6, Pwyllgor yr Ysgolion Sul, Mr. W. Williams, Bethania, Llanelli. 26. Dewiswyd y cynrychiolwyr canlynol jar Gynghor U ndeh Bedyddwyr Prydain Fawr ac ir cynhadle,didau:-(I). Cynghor vr Un- deb E. Ungoed Thomas, Tabernacl, Caer- fyrddin; R. W. Davies, A.T.S., Calfaria, Pontardulais; W. R. Watkins, M.A., Alor- iah, Llanelli. (2). Cyfarfodydd yr Hydref- John Hindis, Ysw., A.S., a T. R. Morgans, Swyddffynnon. (3). Cyfarfodydd y Gwan- wyn-B. 0. James, CrosshancLs; a W. Trevor Jones, Llanelli. 27. Y cynrychiolwyr penodedig ar (bwyll- gorau y Colegau:-(1) Caerdydd, Waldo Lewis, B.A., Penuel, Caerfyrddin; R. D. Hughes, Ceinewyidd. (2). Bangor, R. E. Williams, Pembre; B. Humphreys, Felin- foel. 28. Dewiswyd y rhai canlynol ar bwyll- gorau'r Gymanfa:- (1). Y Genhadaeth Gartrefol: (a) Sir Abertein, Mr. LR. Jones, Postfeistr, Aber- ystwyth. (ib) Rhan Uchaf Sir Gaerfyrddin, W. Trevor Jones, Llanelli. (c) Rhan Isaf Sir Gaerfyrddin, J. Williams, Y.H., Penlan. (2). Pwyllgor Arholiadol: W. R. Watkins, M.A., Moriah, Llanelli (cyn.); J. R. Phil- lips, A.T.S., Plashed; J. Edwards, B.A., Bethel, Aberystwyth; D. C. Griffiths, Pen- ybont, Llandyssul; J. Griffiths, B.A., B.D., Ammanfond. (3). Pwyllgor Dirwest: (a) Sir Aberteifi, E. Glyn Edwards, Cwrtnewydd1; T. B. Humphreys, Aberaeron. (b) Rhan Isaf Sir Gaerfyrddin, Mr. T. Bowen, a Mr. Owen Jones, Caerfy riddin; R. Gimblett, Salem, Mydrim (cyn.). (c) Rhan Uchaf Sir Gaer- fyrddin, H. R. Jones, Cydweli; Taliesyn Williams, Pontyberem; Mr. Lewis Rees, Tycroes; Mr. Thomas Evans, Porthyrhyd. (4). Pwyllgor yr Ysgolion Sul: J. Lewis, Y.Ii Aromanforrl (cyn.); T. R. Williams, Maescanner; D. iSpenoer Jones, B.A., Ab- erduar; R. W. Davies, A.T.S., Pontardul- ais; Mr. W. H. Bellin, iSeion, Llanelli: Mrs. R. E. Williams, Pembre. (5). Pwyllgor y Pynciau Cyhoeddus: Hugh Jones, Bethel, Llanelli (cyn.); E. Ungoed Thomas, Tabernacl, Oaerfyrddin; J. Edwards, B.A., Aberystwyth. Penderfynwyd fod y brodyr hyn igyfar- wyddo y gwahanol Gyfarfadydd Chwarterol y perthynant iddynt yng nghylch Pynciau Cyhoeddus yn ystod y flwyddyn, ac i didar- paru pend,erfyniadau ar gyf er eyu.Iiadleddau'r Gymanfa nesaf. 29. Cymeradwywyd Trysorfa'r Gwedd'won i sylw yr eglwysi. 30. Undebr Bedyddwyr Ieuainc Cymru: — (1) Cynrychiolwyr ar y Pwyllgor Cylfredin- ol, J. Lewis, Caersalem, Llanelli; D. Bowen (Myfyr Hefin), 'Horeb, ger Llanelli; Mr. Harding Rees, Llangennech. (2) Pwyllgor i sefydlu canghenau yng nghylch y Gym- anfa; J. Griffiths, B.A., B.D., Ammanford (cyn.); Taliesyn Williams, Pontyberem; R. Gimblett, A.T.S., Salem, Mydrim; D. B. Harries, Idole; Daniel Jones, A.T.S., Llan- bedr; T. B. Humphreys, Aberaeron; R. D. Hughes, Ceinewyidd; Mr. J. E. Jones, Beth- ania, Aberteifi; 0. E. Williams, Llangyn- og; W. R. Watkins, M.A., Moriah, Llan- elli. 31. Llongyfarchwyd J. Williams, Beth- ania, Aberteifi, ar ei benodiad yr eilwaith yn Gadeirydd Cynghor Sir Aberteifi ac i'r Fainc Ynadol, a 'hbd Mr. D. Williams, Maescanol, Llanybyther, ar ei ddyrchafiad yntau i'r Faino Ynadol. 32. Amlygwyd llawenydd yn herwydd ad- feriad iechyd J. E. Thomas, Caio, a Mrs. Thomas; a chydymdeimlad a D. James, Llandilo, a D. Morgans, Carmel, Llandybie, yn ea llesgedd, a dymuniad am eu had- gyfnerthiad. 33. Penderfynwyd fod y gweinidogion o hyn allan i ddyfod i le penodedig gan y Trysorydd ar derfyn cynhadleddau y boreu a'r prynhawin (er cael treulion y tren. 34. Cymeradwywyd yr awgrym ynghylch y priodoldeb i ysgrifenyddion a llywyddion y gwahanol bwyllgorau ynglyn a'r Drysorfa Weinidogaethol ymffurfio'n bwyllgor er gweled fod y symudiad yn cael sylw cyff- redinol drwy holl gylch y Gymanfa. 35. Diolchwyd i eglwys Carmel, Pont- rhydfendigaid, am dderbyniad mor wresog i'r Gymanfa, a hefyd i swyddogion y Gym- anfa am eu gwasanaeth. 36. Cymeradwywyd y llyfrau canlynol:- 'Holwyddoreg ar FedydJd,' Cymraeg a Saes- neg, a'r Esboniad ar yr Epistol at yr Hebreaid," gan D. Powell, Lerpwl; "Llaw- lyfr yr Ysgol Sul," gan D. Powell, Lerpwl, a J. Lewis, Y.H., Ammanford; "Yr Or- dinhadau Cristionogol," gan y Diweddar Dr. W. P. Williams, Glandwr; "Gwedd- eidd-dra mewn gwasanaeth Dwyfol," gan H. Evans, Penrhyncoch. Penderfynwyd ein bod yn cymeradwyo holl lenyddiaeth yr en wad, ac yn llongyfarcli J. Jenkins, M.A., (Gwili), ar ei benodiad yn Olygydd Seren Cymru," gan ddymuno ei lwyddiant yn ei waith. 37. Amlygwyd ymdeimlad o golled a hiroothar ol y diweddar D. W. P. Wil- liams, Glandwr, a chydymdeimlad tynera'i weddw, a'i deulu yn eu galar. Rhy'buddion.-(l) Fod yr Is-gadeirydd am y flwyddyn ddyfodol yn cael ei enwi yn y Gynhadledd Flynyddol," gan R. W. Davies, Pontardulais. (2) riip bod yn cyflwyno materion perthynol iTwYisgol Sul, y Bohl Ieuainc, a Dirwest, i'r Cyfarfodydd Chwar- ter," gan H. Jones, Bethel, Llanelli. Cyflawnodd y Cadeirydd ei waith gyda medr, a chafwyd cynhadleddau dymunol. Terfynwyd drwy weddi gan R. D. Hughes Ceinewydd. Y Gwasanaeth Cyhoeddtis. Nos Lun, Mehefin 8, yng Ngharmel, Pont- rhydfendigaid, dechreuwyd gan D. Spencer, Jones, B.A., Aberduar, a phregethwyd gan B. O. James, Crosshands, a D. Williams, Llannon. Nos Fawrth, Mehefin 9, yng Ngharmel, Pontrhydfendigaid, dechreuwyd gan James Davies, Llandebie, a phregethwyd gan W. R. Watkins, M.A., Llanelli; W. Trevor Jones, Llanelli; a J. J. Evans, Rhyd- wilym. Pregethwyd hefyd nos Fawrth yiigngliap- el Caradog (M.C.), Ystradmeurig, gan R. D. Hughes, Ceinewydd; ac E. Glyn Ed- wards, Brynhafod; Yn Ysbytty Ystwyth (M.C.), gan -J. f^Lewis, Caersalem, Llanelli, a B. James, Tumble; yn Bethel, Swyddffyh- on gan R. W. Davies, Pontardulais; a J. C. Griffiths, Cwimsarnddu. Dydd Mercher, Mehrefin 10, yng Ngharmel am hanner awr wedi saith y boreu, dechreu- wyd gan R. Gimblett, A.T.S., Salem, Myd- rim, a phregethwyd gan G. E. Williams, Llangynog, ac R. R. Thomas, Ferryside. Yng nghapel y M.C. am ddeg o'r gloch, dechreuwyd gan J. R, Phillips" A.T.S., Plashed, a phregethwyd gan E. T. Jones, Seion, Llanelli, a J. Williams, Bethania, Aberteifi. Yn yr un capel an-i ddau, dech- reuwyd gan J. Lewis, Caersalem, Ltaiielli, a phregethwyd gan Morgan Jones, B.A., Whitland; J. Griffiths, B.A., B.D., Amman- ford; a Hugh Jones, Bethel, Llanelli. Yn yr un lie am chwech, dechreuwyd gan M. T. Rees, Meinciau, a phregethwyd gan W. T. Francis, Calfaria, Llanelli; T. Davies, Drefach; ac R. E. Williams, Pembre. Tyst- iai llawer fod y Gymanfa hon yn un o'r goreuon a gawsant erioed. 5 Diau' y sonir am dani ym mhen Jblynyddoedd lawer. Pre- gethai y gweinidogion gyda nerth ac arddel- iad, a gorfoleddai'r bobl mewn mwynhad o genadwri rasol Duw yn yr efengyl. Penrhyncoch. HENRY EVANS, Ysg.

PENRHYNCOCH

PENRHYNCOCH Cynhaliodd yr Ysgol Sul yn y lie hwn ei chyfarfod hanner blynyddol. nos Sul, Mai 24. Adroddwyd a ehanwyd darnau pwr- pasol gan, amryw o'r plant. Oafwyd ymddi- ddan ar hanes Moses gan jiifer o 'blant,- a chanwyd droion gan gor y plant. Llywydd- wyd yn fedruis gan Mr. D. James, Poet Office. Terfynodd yr Arolygydd R. Ed- wards a'r Ysgrifenyddes, Annie James, eu tymor, ac etholwyd W. Rowlands a Cerid- wen Jones yn eu lie. Pery'r Trysorydd, T. Jenkins, yn ei swydd. PrynhawnSul, Mai 31, holwyd yr Ysgol ISial gan y gwein- idog ym mhennod y, pwnc, pef Heb. 1., a chafwyd cyfarfod diddorol ac adeiladol.