Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 5 of 16 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
u Pulpud y Seren

William Wroth, ambell i bregeth Saesneg i genedl Gymraeg. Dyna oedd hanes cref- ydd ar y cyfandir adeg pan ymddangosodd y diwygwyr Tyndale, Huss, Erasmus, Luth- er, Calfin, ond prolfwydi ioedd y rhai a en- wycI" fwytrvsanat y llyfr. Wedi bwyta'rHyfr beth wedyn, "Dos a llefara rhaid dysgn y bobl; dyna yw gwaith y pro If w yd, y mae dynion yn llechu mewn cyfeiliornad, yn gor- wedel mown twylI, "dos a Ilefara "ni ddistewa llais y proffwyd o'r byd, tra fydd eneidiau ar goll, ei lairs d yw y diwedclaf i ddiistewi. Wedi profi y llyfr ei lefaru, ond rhaid aros hyd nes y deallir ef. Yr yn rhaid i'r apostolion aros yn Jerusalem nes disgyn o'r Yspryd Glan, ond pan ddel efe, sef yspryd y gwirionedd, efe a'ch tywys i hob gwirionedd," ond wedi cael y gwirionedd i'r galon rhaid llefaru wedyn "Ni allwn ni na dclywed wlit am yr hyn a glvwsom ac a welsom." Dyna orchymyn yr Yeprvd wrth y proffwyd o hyd dos a llefara, ewch a phregethwch edifeirwch a maddeuant pechodau yn ei enw ef yn mhlith yr boll -genedloedd, gan ddechreu yn Jerusalem." Crirst a'i groes yw sylwecld y genad wri. 2. Y iras y genadiwri sydld1 yn fwynhad i'r p offvvyd yn alk; < hwildroad ,1 yn eraif*. Y ma 1 i'r proffwyd—" fel mel o felusder,' i'r genedl, £ galar, gndd£an, a gwae. Archwaoth .sydd yn rhoddi cymeriad i fwyd, hedclyw mwyahawyd p yd bwyd, yfory ceir ei gystal, ond ni clieir bias na mwynhad ynddo, yr oedd y dyffyg yn yr archwaeth ac nid yn y pryd bwyd,—yr arrhwaeth rydd gvmeriad i fwyJ. i'r proffwyd, fel mel o i'r genedl 'galar,' 'griddfan,' a Paham yr olaf i'r genedl,-wedi colli eu harchwaeth ysprydol oeddynt, ty gwrthryfelgar oeddynt, afiechyd yn en cyf- ansoddiad moesol. Rhaid cael pechod o'r galon, a chalon lan, cyn profir y genadwri yn felys fel mel, 03 na bydd bias ar y gwir- 'ionedd y mae l'hywbeth allan o le. Y mae gwirionedd y llyfr hwn. yn poeni llawer, am ei fod mor blaen, carent ei losgi, ond pe llosgent ef ni fuasent lawer -gwell bellachy mae cymaint o fwyta wedi bod ac yn bod, nid llosgi y Bibl ond lloogi eglwysi raid wneud i dJdileu y gwirionedd, ac y mae yn fwy melys bob dydd—miloedd yn dyweud heddyw y mae efe yn fy isafn fel mel o felysder." Dyma'r llyfr sydd i gyfnewid y byd, rhaid i lyfrau'r byd i roi'r ffordd i hwn.. Yr oedd firm yn America wedi anfon advertisement allan, "Not being able to improve the powider, we have improved the boxes." Nid oes gweHa ar yr efengyl yn basibl, gellir gwella'r cyfryngau, gellir rhoddi gwell addvsg, gellir bod yn f wy ysprydol yn y gwaith, ond y mae yr efengyl fie 1 ei Hawdwr yn dragwyddol yr un fath, Eithr nyni ydym yn pregethu Crist wedi rei groeshoelio,' yw efengyl yr o-osati i fod. Dyna efengyl llyfr'Duw, ac mae pob adnod yn fel i'r credadyn, yn gwiedda ar ei gariad tragywyddol,—yn yfed o gwpannau ei fadd- euant,-yn gorfoleddu ar hyd llwybrau (ft addewidion, gan ddweud, Yna y bwyteais; ac yr oedd efe yn fy safn fel mel o felusder.' *H "W ||H „ IM|„, Myniinc

0 dan Big Ben

0 dan "Big Ben," (Gan y Gwyliwr.) UN CAM PELLACH. Dclycld Llun, pasiwyd Ail Ddarlleniad y Mesur Gwella ar Fesur Ymr-eolaeth i'r Iw- erddon, yn Nhy'r Arglwyddi, gyda mwyafrif mawr, 273 o biaicl, a deg o'r "die-hards" o dian arweiniad yr Arglwydd Willough- by de Broke, yn erbyn; un cam arall i gyfeiriad herddweh. Bydd yr ymdrech o hyn ymlaen yn boethach a chwerwach. "0 BARCH I HEN ARWR." Wedi i'r Prif Weinidog, Mr. Bonar Law a Mr, Balfour dalu eu teyrnged o barch i goffa y diwecldar Mr. Joseph Chamberlain, gohiriwyd gweithrediadau Ty'r Cvffredin ddydd Llun hyd y dydd canlynol. Pe daeth- ai r diwedd ryw wyth mlynedd yn ol gwnaethai marwolaetli Mr. Chamberlain fwy o wahaniaeth. I bob diben ymarferol ym- neilltuodd o fywyd cyhoeddus jn 1906. Du y, bydi "Diffyndolbeth farw gydag- ef. Y BLAID DDIFRAW. Yn bendifaddeu, dyna sydd wir am y Blaid Ryddfrydol. Ddydd Mawrth dug Mr. Asquith ei gynnyg ymlaen yn Nhy'r Cylf- redin er cynilo amser yjnglyn a'r Mesur Avian no I, a phan ymrannodd y T3 nid oecld y mwyafrif o blaid y cynnyg ond 23. Rho- ddir amryw re-syniau am hyn. Ni chymerth Mr. Holt a'i gyfeillion ran yn yr ymraniad er clangos eu hanfoddlonrwydd ar ryw ran- nau o'r Mesur Ariannol; cadwodd Mri. Roch, Sherwell, a Neil Primrose draw oherwycld. na fcuasai'r Llywodraeth wedi cosbl'r tnos- ecldwyr yn Ulster; ac ymddengys i eraill hwdu am nad liysbysodd Mr. Asquith hwynt o'i fwriad i ohirio'r Ty ddydd Llun model y gallasent gael divvrno I ychwanegol gartref. Fodd bynnag, nid chwareu plant yw peryglu'r WeinydJdiaeth yn awr, a Rhyddfrydiaeth ar gaisglu ei chynhaeaf tor- eithiog. Dylai'r etholaethau roddi gwybod mewn geiriau plaezi i'r gwyr a enwyd uchod, nad amser i chwarae plant yw yr argyfwng presennol. Y mae cadw i fewn y Wein- yddiaeth yn bwysicach na boddio mympwy neb pwy bynnag'. Os pery'r dilrawder pres- ennol, er mwyu popeth na rtlmefner i eistedd yn yr Hydref. Effaith hynny fyddai peri i'r Arglwyddi oedi, ac i'r Wrthblaid yn Nhy'r Cyffrledin Iwyddo yn y diwedd i gael 'Snap.' COFIO AM Y LLAFURWR GWLEDIG. Ddydd Mercher yn Nhy'r Cylfredin cyf- lwynodd Mr. Runciman am ei ddarlleniad cyntaf fesur 'er codi tai i lafurwyr gwledig. Y mae i'r mesur saith adran ac amcana (1) Wario X3,000,000, er codi tai yn y wlad o dan nawcld Bwrdd Amaethyddiaeth; (2) T2,000,000, er codi cynllun-bentref (model village) yn Rosyth o dan nawdd Bwrdd y Gweithfaoedd (Boarid of Works); (3) Ffein- dio arian i'w talu yn 01 mewn annuities yn estyn dros ddeng- mlynedd ar hugain. DYLID TALU AM HELA. Ddydd Mercher cyflwynodd Mr. Kellaway, am ei' d-clarlleniad, cyntaf fesur er gorfodi gwyr yr hela" i dalu'n rhesymol am y difrod a'r golled a achosodd i fan dyddyn- wyr a ffermwyr tlodion. Chwarddai'r To- riaid at feiddgarweh aelod cyffredin yn ym- yryd a'u hawliau, ond dangosodd Mr. Kella- way yn fuan mai nid mater ydoedd i chwerthin yn ei gylch. Ni chymerth Mr. Bonar Law na'i blaid ran yn yr ymraniad a phasiodd y Mesur ei ddarlleniad cyntaf, 9 yn erbyn a 277 o'i blaid. GWELLA'R MESUR GWELLA. Pan ddaw'r Mesur Gwella o ddwylo'r Arglwyddi rhaid fydd wrth gryn graffter i'w adnabod. Ddydd Mercher o clan gyff- yrddiad Arglwydd Selborne diflannodd yr adran cyntaf (yr a;dran er cael pleidlails Ulster ynglyn a chadw allan o Fesur Ym- reolaeth), ac o dan hudlatli Lansdowne pen- derfynwyd fod yn rhaid gadael allan Ulster hyd amser amhenodol. Gwnaed gwaith byr hefyd ar gynnyg Arglwydd Macdonnell er cael "Ymreolaeth o fewn Ymreolaeth." Mwy na hyn, aent ati o ddifrif i ddweyd But y dylid deddfu wedi gadael allan Ulster. Nid amhriodol nac anamseroil awgrym Ar- glwydd Crewe, y dylent feddwl hefyd am yr hyn ddyry foddlonrwydd i'r Cenedlaeth- olwyr. Cwblhawyd y 'Committee Stage" ddydd Iau; cymerir y "report stage "ddydd Llun y 13eg cyf. a'r trydydd darlleniad y dydd Ma wrth canlynol. Yn gydamserol a'r drafodaeth unochrog yn Nhy'r Arglwyddi, gwnai Mr. Birrell fynegiad yn Nhy'r Cyff- redin pa-pthe,d nerth cymharol y ddwy fydd- in o Wirfoddolwyr. Dywedai fod Gwirfodd- olwyr Ulster yn rhifo 85,000, a'r Gwir- foddolwyr Oenedlaethol yn rhifo 132,000. Yr ydym yn driftio'n' gyflym. I b'le? Nis gwyddom. Disgwylir gwybod oddiwrth Mr. Asquith ddydd Ll una fydd "tymor Hydref ai peidio. GWAITH YR YSGRIFENNYDD TRAMOR. Gellid tybio oddiwrth y drafoda-eth yn y Ty ddydd Gwener mai unig waith yr Ysg- rifennydd Tramor yw sicrhau budicliannau marsiandwyr Prydreinig mewn gwledydd Tra- mor. Y perygl yw fod gormod o sylw yn oael ei roddi i hyn, a thrwy hynny beryglu heddwch rhwng y gwledydd. Yr oedd ateb Syr Edward Grey yn ddoeth ae i'r pwynt.

Advertising

Croen, Cnawd, Asgwrn. RHAID GOFALU AM Y RHAI niN. Esgeulusdod o unrhyw niwed i'r rhai hyn drwy Ddamwain neu Glefyd all achosi BLOOD POISONING A MARWOLAETH l1 Er mwyn osgoi Perygl Meddyginiaeth Eff- eithiol rhaid ei vmajfer mewn pryd.. Does dim mor Iwyddianus a sicr po Gomer's Balm. Mae hwn yn awr yn cael ei Gydnabod gan filoedd fel y meddyglin mwyaf sita* a di- ogel a ddarganfydd wyd erioed at iaehad Clwyfau, Arch- Ollion, Tardd- iantau y cna wd, ? Eczema, Crach a Nedd yn mhenau iti f Plant. Llosgiadsu Scur- vy, Llugrad Plant M a Babanod, Tarwde /J J Gout, Cymalau U j\ Poenus, Rheumat p ics. Poen Oefn) t? Piles. Hynod 0 effeithiol at GLWYFAU GOESAU. Yr wyf wedi dioddef poenau dirfa wrgan fy nghlin am flynyddau, ac yn parhau felly hyd nes i mi ddefnyddio Gomer's Balm,' yr hwn yn ebrwydd a esmwythaodd yboen a gwellhaodd y clwyfau yn bur fuan. MILOEDD YN TYSTIO I'W EFFEITHIAU RHYFEDDOL. Rhoddwch Brawf Arno. Gwellhad sydd sicr. Ar werth gan bob Chemist a Stores am 1/1-2 1. Gofyner am Gomer's Balm." Mya- vfcli weJed enw Jacob Hughes" ar bob blwch; heb hyn twyll ydyw. Neu danfo-nor ei gwerth (P.O. neu Stamps) at Jacob HUGHES, Manufacturing Chemist, M.P .S., L. D.S., Penarth, Cardiff, Gwrthodwch bob peth arall.