Collection Title: Seren Cymru

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Baptist Union of Wales.

View full details

First Previous Image 5 of 16 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
Colofn Gloywi Cymraeg

Colofn Gloywi Cymraeg Beth yw'r gystrawen ynglyn a dysgu"? Dyma hi,dysg i ni weddio' ac nid! "dysg ni i wieddio. Yn iaith y gram ad egau, dysgu" is followed by the Dative of the person iand the Accusative of the: thing. Y mae'r duedd i ddefnyddio i" gyda'r ferf-enw ac nid g'yda'r person oher- wydd defnyddio to" gyda'r Infinitive yn. y Saesneg, a chyfieithir teach us to pray air am iair yn "dysg ni i weddio." Y mae "teach us to pray" yn Saesneg purion, eithr "dysg i ni weddio yw'r Gymraeg am I ?ll I W dano. Sylwer ar y gwahaniaeth syclcl rhwng dysgu a cymell." Oymell hwynt i ddyfod i mewn ebe Lue. 14. 23, eithr "dysg iddynt ddyfod." Y mae Pantycelyn yn Hygad ei Ie pan ddywed- dysg inni seinio maes dy glod" eithr nid yw mor siar ohoni pan ddywed Dysg fi rvfola a'r ddraig heb goll I A dysg fi goncro ''mhechod oil. Dysg im" ryfela, &c., fyddai'n gywir. Gwel 1 yn ddiameu fydkiiai gan ddysgu inni wadu annuwioldeb" yn Titus 2. 12, na "gan ein dysgu i wadu." Wele eng- raifft arall o'r gystrawen briodol- dysg i mi wneuthur dy ewyllys di." Salm 143. 10. Parhad o Seren Awst 28. Bargeinio neu bargenna a (ag). Beio ar. Blino Blin gennyf. V;! Boddlon ar. Buddllgüiaethu ar. Cadw at (to- keep to) Ciadw rhag (to keep from). Ciaethiwo ar. Caniafcau i. Oefnu ar. Cellwiair a (ag). Claffuar. Crefu ar.. Cwrdd a (ag). 1 Cwyno ar Cydio wrth (to join). Cydio yn (to lay hold of). Cydymdeimlo a (ag). Cydymffurfio a (ag). Cynefino a (ag). Cydsynio a (ag). Cyfaddef wrth. Cyfiarth ar Cyfateb i. Cyfuno a. Cyflwyno i. I • ■ Cyfranogi o.. Cyfyngti ax. Cyffeisu wrth. 1 Cyffwtrdd a (âg). r Cyhuddo o. Cymhairu a (ag). Sylwer nid "i." Cymryd ar. Cymodi a (âJg). Cymysgu a (ag). V Cynnyg i. Cynysgaeddu a (ag). Diolchaf i lawer a ddiolchodd í minnau ar dafod a phapur am nodiadau'r golofn hon. Cymhellir fi gan amryw i'w chyhoe- ddi mewn .ffurf fwy larhosol. Ni ddaeth yr amser eto i wneuthur hynny, Y mae gennyf lawer o bethau'n y cwd yn aros am oleuni dydd. Heblaw hynny, y mae gennyf lyfr arall ar law y bydd yn dda gennyf wrth gynhorthwy'r gohebwyr i'w wasgaru. Mountain Ash. R. S. ROGERS. Hyderia'r Gol. y mypn Bin darllen wyr olwg ar y llyfr rhagorol. Wele farn un 0 arweinwyr y genedl ieuanc (y Parch. D. Tecwyn Evans, B.A.), am daiio: "Dyma lyfr gwirioneddol wych a gwerth- fawr, yn enwiedig yn wyneb y duedd sydd heddyw mewn dau ddosbarth i redeg i eithafion ar gwestiwn yr Ail Ddyfodiad. Myn rhai nad oedd ein Harglwydd vn ddim ond math iaxall ar Freuddwydiwr a ddisgwyl- iai ddiwedldi y byd ar unwaith, ac nad oedd Ei ddysgeidia/eth yn ymarferol ond' yng ngoleuni hynny. Hwyntwy yw gwyr yr "interim ethico," -ac y mae ateb yr awdur hwn iddynt yn ysgolheigajdki' a meistrolgar. Y dosbiarth arall-ac y mae amryw, ys- ywaeth, :a berthyn i hwn hyd yn oed yng -Nghy.mru yw'r gwyr sy'n cytnryd pob cyf- eiriad at yr Ail Ddyfodiad' yn gwbl lyth- xennol, yn trin y Beibl fel petai'n IJyfr lac nid yn Llyfrgell, ac yn edrych ar bob adnod fel petai lar yr un gwastad a'i gilydd. Y mae athrawiaeth y rhain yn enghraifFt ddi- guro or gwirionedd fod "y llythyren yn Hadd," "ac y mae ymdriniaeth Mr. Rogers a/u dysgeidiaeth ddifaol yn anatebadwy. Cerdd yr awdur ar ganol y llwybr, heb fynd i ormo-d rhysedd ar y naill ochr na'r Hall. Hyfryd yw darllen llyfr diwinyddol Cymraeg sy'n (>,roesa,yu'r goleuni newydd anihrisiadwy ar y Beibl, a hivnniv, -wedi'i, gyfleu mewn ysbryd didraimgwydd, ac mewn Cymraeg dillyn a choeth. Bydd darHen ac astudio'r llyfr penigamp hwn yn addysg wir i'r Cymry |inlewn mwy, nag un ystyr. D. -TECWYN EVANS.

f i I PWLLHELI t PVLLHELI

f i I PWLLHELI. t  P\VLLHELI. i Cymdeithas Lenyddol. Cynhaliwyd yr uchod nos Iau, Tachwedd 19, am y waith gyntaf y tymor hwn, a gwnaed hynny trwy gael gwledd o'r fath oreu; y byrddau "edi eu haddurno yn'bryd- ferth, a, sirioldeb ar wynelb pawb, yn en- wedig y chwiorydd da. oedd yn gwasan- aethu, Rhoddfasom wahoddiad i'r Belgiaid sydd yn lalwr yn y dref, a. daeth dau ar bymtheg ohonynt i'r wledd, a.c amlwg oedd gweled arnynt eu bod yn gwerthfawrogi y croesawiad. Ar derfyn y swper cawisom gyfarfod amrywiaethol, 0 dan lywyddiaeth y Cynghorydd R. Albert Jones, a chymer- wyd ran gan y rhai canlynol: Deuawd, Maria Van Aken a Kersi Van Eyndi; ad- roddiad, Miss Elsie Jones; laetholiad ax y Gramaphone, Mr. Hugh Jones; can, Master Hughie Jones (yn y Ffrainoaeg); adrodd- iad, Miss Ceridwen Jones a Miss Jones, Llys Petr; can gan Mrs. Van Aken (yn y Ffrengeg); uii..awid ar y crwth Hughie Jones; deuawd gan Mr. W. Thomas a Mrs. Evans; deuawd gan Miss Maggie a Victory Hughes. Cyfeiliwyd gan Miss Q. Barker Griffiths, Llwyn St. Ar gynygiad Mr. T. Foulkes Jones, pasiwyd pleidlais 0 ddiolch- garwch i'r boneddigesau am baratoi mor dda ar ein oyfer ac i'r Belgiaid am eu gwasanaeth yn y cyfarfod. Y swyddogion am eleni ydynt: Llywydd, Cynghorydd R. A. Jones; ls-lyv-ydki, T. Foulkes Jones; ysgrifennydd, Alwyn Jones; Trysorydd, R. Roberts. Hefyd, y mae Gobeithlu y Tabernacl wedi dechreu ,ar ei waith gyda'r rhai can- lynol yn ofialwyr am dano:Miss Griffith, Llwyn St.; Miss Jones, Llys Petr; Mr. R. A. Jones a T. Foulkes Jones; a da genym hys'bysu darllenwyr y Seren" ein bod wedi dechreu ar dymor y gaeaf o ddifrif, a phob addewid am gyfarfodydd llwydd- iannus. Bedyddiwyid yinal fiachgen ieuanc addawol bythefnos yn ol, sef bra,wd i'r pregethwr adnabyddus Mr. Albert Jones, o Goleg Bangor, ac y anae son am ragor yn dod. i ddilyn yr Lesu. Y mae yma son hefyd am gael gweinidog, a credwn y 'bydd y son yn ffaith cyn hir. Teimla'r eglwys y rhaid iddi eto, ac yn fuan, wrth arweinydd T. FOULKES JONES. o

No title

Bethesda, Trehaflod. Cawsom ei gwyl bregethu Hydref y 18fed a'r 19eg. Y brodyr ddaeth i'n gwiasanaethu oeddynt y Parchn. Dr. Morris, Treorci; Samuel Davies, Pontypridd; a W. LI. Jones, Pisgah, Cym- mer. Pregethaii ardderchog a ehyfarfodyldLd hwyliog dros ben.

Advertising

Gwaed Gwaed Gwaed MAE IECHYD A BYWYD YN DIBYNL AR WAED PUR, CRYF, IACH, A MAETHLON. to," ¡ I Hughes s Blood Pills. Mae Hughes's Blood Pills" yn effeithiol at greu Gwaed Newydd, Pur a Chryf. Yn dylanwadu ar holl organau y corff, drwy hyn yn iachau Dolur Pen, Diffyg Traul, Afu Ddrwg, Tarddiautau y Cnawcl, Corn- wydon, Seur, vy, Piles, Fits, Nervousness, G PoeIÍ Oefn, (Lumbago), Neuralgia, Anh wy ldereu yr Arenau, Y8- pryd, G wyut, a Q Urm y Cylla BENYWOD At anhwylderau tueddol i bob Gwraig Mam a, Merch o bob oedran. Mat "Hughes's Blood Pills" yn nodedig o effeithiol. Rhodder prawf arnynt. RHYBUDD PWYSIQ. Wrth brynu y Pills hyn, gofaler rhag cael eich twyllo. Mynwch weled y Trade Mark, sef Hun calon, fel hyn IIIW 1- J j j"n Ar pob blwch. Dim yn mir heb¿¡hwn. 1 C. wrthodwch pob peth arall. Ar werth gan bob chemist and stores, am Is. ltc., 2s. 9c. and 48. 6c., neu clan- foner eu gwerth mewn stamps neu P.O. at y Perohenog, JACOB HUGHES, M P S., L.D.S, Manufacturing Chemist, PENARTH, CARDIFF. I v í x