Collection Title: Llangollen advertiser, Denbighshire, Merionethshire, and North Wales Journal (1860-1893)

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
6 articles on this page
Advertising

j_ L EVERY DESCRIPTION I PRtNT!NG I' PLASN and ART!ST!C FROM A VISITING CARD to a B!C COLOURED POSTER. I. DONE WITH nESPATCS AT TSR "ADVERTISER" OFFICE, CASTLE STREET, LL&N&OLLEN. "T -m- GOSTYNGIAD YN Y PRIS. COFIANT A PREGETHAU XBTWEDDAB PARCH. MOSES ROBERTS, LLANGOLLEN, DANOLYCHAETHT PAMe. H. CEBNYW WILLIAMS, D.D., CoawBt A'B PABCH. E. CEFNI JONES, GYDA DARLUNIAU. Pms, la. 60. Ar werth gJ- I.. ?HE ADVERTISER EMPIRE WALL i. MAP OF THE BRITISH ISLES, 4? ft. by ? ft.; with insets—Map of the World (British posseH. tioas marked red), and environs of London, Edin' bUDgh lind Glasgow Only a few remainders. Is. 6d. each. HuoHJoNBS, Castle Street. ??? ? ? ???M??????s???w?asB???Nsa?????????? ? Rd?orcc Your Heattb j Most people realise tha:tl& is an arduous campaign in the prosecution I jj of which their ?fighting force" trequen?y suHers serious de. Adno M Potion. "Reinforcements" become neeessary to replacs the wastage « t of energy and to ensure the Ilwar" being waged with success. The M first step to take to reinforce the health is to clear the system of the M debris with which it is clogged owing to the sluggish action ol one or JR g more of the organs governing the Junctions of digestion a.nd elimina.ti&n. ? S This witi be most easily and sa>

CYMRO CYMRU a CHYMRAEG

CYMRO, CYMRU a CHYMRAEG. RWYPEL A HEDDWCH. I PA hyd y oaiN rhyfeloedd c&s Droi'Q Aseldama feysydd br&a, A pberi blinfyd mawr ? Daw dreigiau'r dyfader bob yr MB I feithrin nwydau gwaethaf dyn, A rhoi pob rhin i lawr. Rhyw niter fach a.'u balchter Rrom, Oherwydd traha, rhajb & siom, Sy'a gyrru myrdd i fedd; 0! coded gwerin pob rhyw wtad I rwygo'n llwyr hnalan brM, A mynu oladdn'r eledd. OQDedIoedd daettr sydd yn Na, Mae Dnw yn dad i bob rhyw ttdya, A dyn i ddyh yn frawd; Mae'r hwn a rydd i arall glwy' Ya elwyio'i huD yn Mawer mwy, Mae iddo hun yn wawd. Nid drwy rym byddin fawr a ohref Na llynges chwaith, daw bendith Net I gadw'n gwlad mewn bri; Ond purdeb moea, a ehalon lSon, A sel at grefydd Hawn o din Ddwg ler in cadw ni. c.w —. ——— CTKjVYNO ANRHEG. Yng Nghapel Rehohoth, nos Lun, ar ol y ewrdd gweddi, eynhaliwyd cyfarfod i gynwyno anrheg i Miss Blodwen Jones, Laurel Cottage, ar ei hymadawied a')' He i Lerpwi. Llywydd- wyd gan Mr. W. Pencerdd Williams, U.S., Plas Hafod, blaenor y gan yn Rehoboth, yr hwn a eglurodd natur y cyfarfod, ac amiygodd ei lawenydd o weled cynifer wedi dod ynghyd. Yr oedd Miss Blodwen Jones wedi bod yn hynod o ffyddlawn gyda'r organ am yn agos i chwe biynedd—nid yn unig yn y gwasanaeth ar y Sul, ong hefyd yng ngwaha-nol gyfarfod- ydd yr wythnos. Yr oedd yn ofid mawr iddo golli ei gwasanaeth, ond gobeithiai y byddai i rai o'r bob! iauainc ymanyd yn ei gwajth, a llanw y bwlch i fyny. Dymunai iddi bob bendith a llwyddiant yn ei lie newydd, a gobeithiai na byddai yn hir cyn dyehwelyd yn ol atynt. Mr. R. E. Roberts, Meirion House, yntau a, ddatganodd ei ofid o golli gwasanaeth unuM!' ffyddlawn a Miss Blodwen Jones. Yr oedd prydlondeb a Syddlondebynnodwedd- iadol ynddi, ac er mat cynwyno anrheg fechan am lafur yn y byd hwn yr oeddynt, etc yr oedd yn sicrhau iddi ei hun drwy hyny wobr fwy, sof I- Coron y bywyd," yn y byd a ddaw. Siaradwyd ym mhellach gan Mr. Ellis Edwards, Dee Bank, Mr. Isaac Roberts, Wharf Cottage (arolygwr ysgol Rehoboth), Mr. Evan Jones (Alaw Berwyn), a Mr. Henry Parry, Collen House, yr oil yn dwyn teyrnged i lafur Miss Jones yn y lie. Galwodd y llywydd ar Mrs. Roberts, Fronhyfryd, i gyflwyno yr an- rhegion i Miss Jones, yr hyn a wnaed ganddi mewn ychydig eiriau pwrpasol ia-wn, set dressing case a phwrs o arian. Yr oedd a ganlyn yn gerfedig ar y case :—" Cyflwynwyd i Miss Blodwen Jones am wasanaeth gwerth- fawr fel organyddes yn Rehoboth (M.C.), Llangollen, Medi, 1915." Ar ran Miss Jones diolehodd Mr. Rowland Edwards i bawb am ei geiriau caredig ac am y rhodd. Ar y diwedd pasiwyd diolchgarwch i Mrs. Parry- MorgaTa. a Miss Sibyl Roberts am ei llafur ynglyn a chasglti at y mudiad hwn. Terfyn- wyd y ey&.rfod drwy weddi gan Mt. G. S. Griffith.

YR ENWADAU YN N6HYMRU YMGOM MtN NOS

YR ENWADAU YN N6HYMRU: YMGOM MtN NOS. Y rheawtn am byny, ebai Llewelyn Llwyd- an rheswna, beth byn&g, ydyw hwn-y mae mwy o waith i fynd drwyddo ya awr nag oedd yn bod yn ocs y tadau. Nid oedd y wedd bresenot ar aehoa erefydd yn hysbya iddynt hwy. Galled hwy drealio en cynadieddau i ymddiddan am athrawiaeth a phro&ad, a myn'd adret wpdya: ond rhaid i ni wynebu pynciau yr oea bresenol-— pycciau ad-dysgol, gwleidyddol, a chymdetthaaoL Diagwylir i'r cyfandeba.u crefyddol roddi arwein- iad i'r wlad ar y pethaa yna, a'u eyffelyb. Y mae'r byd wedi'newid, Rbydderch Dafis. 'Ddyliwa ei fed, ebai yiatan, ac wedi newid yr sowye, hefyd, a'i gwaeyd mor debyg ag y mae'n bos.'bl iddo ef ei banao. A dyna 6ydd yn cyfrif am y gwahaniaeth y sooisus am d&no. Yr oedd gan y tadau ddawn arbeoig i ddeall ysbryd yr acaseroedd. ac i wybod beth a ddylasai Israel ei wMuthur." Yr oedd "gofal yr holl eglwys ar ea hyagwyddau; ond y peth mawr yn ea golwg ydoedd adeiladaeth ysbrydol y saint ac achub- iaeth y byd. Holent eu bunaia, a holcat eu gti- ydd, am y pethaa hyn. A phan yn cyhoeddi "yr hacea," aid rhyw Ratya ac annis a fynegid, eit hr pethau trymaf y gyfraitb, ood, yn y dyddiau diweddaf byn, y mintys ar aunis ydyw pobpeth. Rhoddir dalen enwau'r cynryebiolwyr a'r cyn. lywyddion dales arall i weithrediadan pwyll- goraa, ac adroddiadau syehioa hanea papyrau a ddarllenwyd; a dim ond rbyw linen cen ddwy ar y diwedd yn hysbysa fod amryw frodyr wedi siarad ar Gy&awnhad trwy Ffydd." Mop wahanol i ddull yr ben grefyddwyr gwresog Cawsem yr ymdriniaeth ar y pwnc gan rywun cyfarwydd &g athrawiaeth," a chawsai y man,- ion ea gwasgu i goagi, fel petbau rhy ddibwys Pw gosod gerbron y wlad. Nid oedd nemawr eon am enwau a theitlau y eyorychiolwyr; a phan yn adrodd sylwadaa ar y mater gosodedig, anfynych y ceir enwao y gwahanol siaradwyr. LIefarodd un brawd fel y canlyn a bra yd acall a ddywed- odd: &c." Mor syml! mor lieied o hunan-ym- Nrost! Yr "athrawiaTeth" oedd yn bwysig; y "pwac" oedd ya fawr, ac nid y dyn oedd yn siarad yn ei gylch. Yr oeddych chwi ya arfer myn'd i'r cymasfa- oedd yr adeg hono, ebai Llewelyn Llwyd; ac y mae adgonon yn melysu wrtb heneiddio. Pe y deuech i ambell gymanfa yn y dyddiau byn, chwi a deimlecb fod genym ddytiion crynon BaewB meddwl a dawn. Y mae ambell i dFafod- aeth yn codi i dir achel iawn, ac yn dangos gwerth y diwylliant diweddar sydd yn ein plith. Ni cheir dim amgenach, yn y Nordd o ddadlea ao ymreaymn, ar lawr Ty'r Cyffredin. Ac fely gwyddoch, y mae amryw aelodan seneddol yn perthyn i'n cymanfaoedd, ac yn addorn hefyd I arnynt. Peth gwerthfawr ydyw fod pender- j fyniad neilldaol yn cael ei gynyg, nea ei eilio, gan aelod soneddol. Y mae dylanwad boneddig- ion o'r fath yn cyrhaedd yn mhell, ac yn codi <

CAPE AC EGLWYS

CAPE!- AC EGLWYS. Hyf-byeir fod y Pdrch. Eoaa Jones, Oaernarfon cyn-weinidog Moriah (M.C.), yn bar wael. Y mae y Parch. R. Parker Jones, B A., cwrad Towyn, wedi ei benodi i fywoliaeth Harlech. Y mae y Parch. S. E. Prytheroh, M.A.. yn dych- welyd i America i gymaryd gofal eglwya Minne- apolis, Wisconsin. Cynhaliwyd oymaafa gorddorol Ryayddol capel Trinity, Acrfair, ddyddSuI. Yr arweinydd.ydoedd y ProS. D. Evans, Mna. Bac., Caerdydd. Yn ystod. y dydd oafwyd nnawdau gan y Mri. E. W. Bellis a 8. A. Duoe, Rhos. Y pregethwyr dteithr a ddisgwyHr i I&nw pwl- pudan HangoUen y Saboth nesaf ydynt-Reel-y- Caatell(B.), Dr. Owen Davies, CzkerRarfon; Glan- 'rafoa (A.), Mr. W. Williams. Bala Rehoboth (M.C.), Parch. E. Jamea Jones, M.A., Rhyl. Nos S,,t(iwrn, wythooa i'r diweddaf, deehreaodd y Parch. William Jones, Treforria, ei gyfrea o gyfar- fodyddyn nhref Caergybi. Y maeyrefena'ylydd hwa yn hysbya i Gymra i gyd erbyn hyn. Nid yn fnan yr anghoSr ei ymweliad 1 Bangor a maaaa eraill. Y mae wedi bad ya foddion i ddwyn nifef fawr at Griac. Noa 8aboth diweddaf gwaaed ya hyabys gaa yagrifecydd eglwya EJeyrn (M'.C.), Lieyc, ei fod wedi derbyD cheque am J6100 oddiwrth y Mri. Owen a Watkin WiHiama, ship owners, C:\erdyàd, tuag at leihau y ddyled aydd &r y capel. Pasiwyd pleidlaia o ddioJobgarwch gan yr eglwys a'r gynul'eidf.), i'r ddau foneddwr am y caredigrwydd yohwanegbl y toaent wediarddangoa tuag' &t; yr eglwya y magwyd hwynt ynddi, a da iawn gan bawb oedd gweled ei bod yn coiio am danynt. Un'mlynedd ar-bymtheg yn ol yr adeiladwyd y capel. a choaciodd tua 1.3,20i, a.o erbyn hyn y mae wedi dod i lawr ish\w £350. Rhoddirya Synyddo! barn'medal a: ian, Medals Coffadwriaethot Mr. a Mrs. Gee, i aelodau hynaf yr Ysgol Sn!, ond rhaid i'r ymgeiawyr fod droa 7C mlwydd oed. ao yn parhan i fynychu'r yagoL Eteai derbyniwyd 92 o geiaiadau, ac wedi ymehwiliad manwidyfarnwyd y medals am 1915 fel y oanlyn :— Thomas, Jones, Dwyrain,Mon,91 Of;d; Mary Jones, LIanfaethlu, Mon, 90 Margaret GriSSths, Bwlch. gwyn, Gwrecaam, 90; Evan Evans, Aberystwyth, 89; a Margaret Thorns a, HenIIan, Dinbyeh, 89. Y maent oil wedi dilyn yr Ysgal Sui er yn blant, ac yn para felly ar hyd ei hoes.

No title

Yn Nghape! Woaleyaid Elm Hall Drive, Liver pool, dydd laa, Medi 23ain, priodwyd y Meddyg David R. Edwards, M.R.C.S., L.R.C.P., ''orwen. a Miss Norah Irene Lewis, merch ieuengaf Mr. a Mrs. T. Charles Lewis, Conwy.

Advertising

???o to ?e.ooo 's? ? .„„ ,„—— f j .l4Jt. Alh'8n ,C ed Oe .?.npfe M ??%?? PTMW.e'y N